Postupci jednostavne nabave

Postupci jednostavne nabave u 2021. godini

   
Izmjena dokumentacije za nabavu: Ustupanje radova na uređenju prostorije na II. katu građevine u gradu Krku - objekt Kula, Krk, Vela placa 1 (Objavljeno: 13. listopada 2021.)   izmjena dokumentacije
Ustupanje radova na uređenju prostorije na II. katu građevine u gradu Krku - objekt Kula, Krk, Vela placa 1 (Objavljeno: 11. listopada 2021.)   dokumentacija
Uređenje dječjeg igrališta u naselju Salatići (Objavljeno: 04. listopada 2021.)   dokumentacija
Uređenje sunčališta Plav - 2. dio (Objavljeno: 04. listopada 2021.)   dokumentacija
Ustupanje radova na uređenju javnih površina na lokacijama popupodzemnih spremnika za komunalni otpad na području Grada Krka (Objavljeno: 16. travnja 2021.)   dokumentacija
Ustupanje radova na rekonstrukciji javne rasvjete na području Grada Krka u 2021. godini (Objavljeno: 06. travnja 2021.)   dokumentacija
Nabava radova na sanaciji i uređenju pročelja zgrade na adresi Vela placa 2 u gradu Krku (PBZ banka) (Objavljeno: 09. ožujka 2021.)   dokumentacija
Nabava radova na uređenju dijela plaže Portapisana u gradu Krku (Objavljeno: 16. veljače 2021.)   dokumentacija
Nabava radova na održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Krka u 2021. godini (Objavljeno: 02. veljače 2021.)   dokumentacija
Nabava komunalnih poslova obnove horizontalne i vertikalne prometne signalizacije na području Grada Krka u 2021. godini (Objavljeno: 02. veljače 2021.)       dokumentacija
Nabava radova na rekonstrukciji dijela Ul. Vidikovac pokraj kbr. 14 u gradu Krku, uz rješavanje problematike oborinske odvodnje (Objavljeno: 28. siječnja 2021.)   dokumentacija
     

Postupci jednostavne nabave u 2020. godini

   
     
Nabava radova na rekonstrukciji dijela Ul. Partizanski put u naselju Kornić (Objavljeno: 17. prosinca 2020.)   dokumentacija
Nabava radova na proširenju poljskog puta Kimpi - Kaštel (Objavljeno: 03. prosinca 2020.)   dokumentacija

Nabava usluga osiguranja imovine, odgovornosti i nezgode Grada Krka za 2021. godinu (Objavljeno: 10. studenog 2020.)

  dokumentacija

Nabava usluga stručnog građevinskog nadzora nad izvršenjem građevinskih radova naručitelja Grada Krka u 2021. godini (Objavljeno: 10. studenog 2020.)

  dokumentacija

Nabava tehničkih i poslovnih usluga za potrebe Grada Krka u 2021. godini (Objavljeno: 10. studenog 2020.)

  dokumentacija

Nabava lož ulja (ekstra lakog) za potrebe Grada Krka u 2021. godini (Objavljeno: 10. studenog 2020.)

  dokumentacija

Nabava uredskog materijala za potrebe Grada Krka u 2021. godini (Objavljeno: 10. studenog 2020.)

  dokumentacija

Ustupanje radova na rekonstrukciji dijela Ul. Biskupa Antuna Mahnića u gradu Krku - rješavanje problematike oborinske odvodnje (Objavljeno: 10. studenog 2020.)

  dokumentacija