Postupci jednostavne nabave

Postupci jednostavne nabave u 2020. godini

   
     

Nabava usluga osiguranja imovine, odgovornosti i nezgode Grada Krka za 2021. godinu (Objavljeno: 10. studenog 2020.)

  dokumentacija

Nabava usluga stručnog građevinskog nadzora nad izvršenjem građevinskih radova naručitelja Grada Krka u 2021. godini (Objavljeno: 10. studenog 2020.)

  dokumentacija

Nabava tehničkih i poslovnih usluga za potrebe Grada Krka u 2021. godini (Objavljeno: 10. studenog 2020.)

  dokumentacija

Nabava lož ulja (ekstra lakog) za potrebe Grada Krka u 2021. godini (Objavljeno: 10. studenog 2020.)

  dokumentacija

Nabava uredskog materijala za potrebe Grada Krka u 2021. godini (Objavljeno: 10. studenog 2020.)

  dokumentacija

Ustupanje radova na rekonstrukciji dijela Ul. Biskupa Antuna Mahnića u gradu Krku - rješavanje problematike oborinske odvodnje (Objavljeno: 10. studenog 2020.)

  dokumentacija