Savjet mladih Grada Krka

Aktualni saziv:

1. Nikola Kosić, predsjednik

2. Karlo Bralić-Radošević, zamjenik predsjednika

3. Dino Hadžić, tajnik

Zakonom o savjetima mladih i Odlukom o osnivanju Savjeta mladih Grada Krka propisano je da se članovi Savjeta mladih Grada Krka biraju na razdoblje trajanja mandata Gradskog vijeća Grada Krka koje ih je izabralo, pri čemu im mandat traje do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju sljedećih redovitih izbora koji se održavaju svake četvrte godine sukladno odredbama zakona kojim se uređuju lokalni izbori, odnosno do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju predstavničkog tijela sukladno odredbama zakona kojim se uređuje lokalna i područna (regionalna) samouprava.