Natječaji

TZG Krka: Rezultati Javnog poziva za dodjelu potpora za programe, događanja i manifestacije u turizmu na području Grada Krka u 2024. godini

Temeljem Odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice Grada Krka o raspisivanju Javnog poziva za dodjelu potpora za programe, događanja i manifestacije u turizmu na području Grada Krka u 2024. godini te zapisnika Povjerenstva za provedbu Javnog poziva, Turističko vijeće na sjednici održanoj 22. travnja 2024. godine donijelo je Odluku o dodjeli potpora za programe, događanja i manifestacije u turizmu na području Grada Krka u 2024. godini.

Obavijest o izboru kandidata: (1) viši stručni suradnik za pripremu i provedbu projekata te civilnu i protupožarnu zaštitu i (2) referent - komunalni i pomorski redar

Na radno mjesto višeg stručnog suradnika za pripremu i provedbu projekata te civilnu i protupožarnu zaštitu u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Krka, Odsjeku za gospodarstvo, temeljem Javnog natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme, objavljenog u Narodnim novinama broj 27/24 od 06. ožujka 2024. godine, izabrana je kandidatkinja BARBARA MARUŠIĆ, magistra ekonomije.

Natječaj za dodjelu stipendija studentima poslijediplomskih studija za akademsku godinu 2024./2025.

Na temelju članka 9. Odluke o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 18/19) i Zaključka Gradonačelnika Grada Krka s Kolegija gradonačelnika održanog 15. travnja 2024. godine, klasa: 604-02/24-01/01, ur. broj: 2170-9-02/1-24-2, Grad Krk objavljuje Natječaj za dodjelu stipendija studentima poslijediplomskih studija za akademsku godinu 2024./2025.

Izvješće o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za izbor članova Savjeta mladih Grada Krka

Na temelju članka 10. Zakona o savjetima mladih (Narodne novine br. 41/14 i 83/23) i članka 9. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Krka (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 20/14, 3/22 i 47/23), Odbor za izbor, imenovanja i razrješenja Gradskog vijeća Grada Krka sastavio je Izvješće o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za izbor članova Savjeta mladih Grada Krka.

Natječaj za davanje u zakup javnih površina za postavu privremenih objekata u Gradu Krku

Grad Krk, na temelju članka 15. Odluke o davanju u zakup javnih površina za postavu privremenih objekata (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 18/10, 10/12, 29/15), objavljuje Natječaj za davanje u zakup javnih površina za postavu privremenih objekata u Gradu Krku.

Grad Krk: Natječaj za prodaju zemljišta: k.č. 3859/10, k.o. Krk grad (z.č. 1590/1, k.o. Krk)

Grad Krk na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 i 94/17) i članka 6. Odluke o stjecanju, raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Grada Krka (Službene novine Primorsko goranske županije, broj 6/21) objavljuje: Natječaj za prodaju zemljišta.

Natječaj za davanje u zakup javnih WC-a na području grada Krka

Na temelju članka 6. stavak 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine, broj 125/11, 64/15 i 112/18 ), članka 4. Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora (Službene novine Primorsko-goranske županije, broj 21/98, 35/04, 6/05, 27/10, 7/11 i 9/15) te Odluke Gradonačelnika Grada Krka, klasa: 372-03/24-01/04, ur.broj: 2170-09-02/1-24-2 od 18. ožujka 2024. godine, raspisuje se Natječaj za davanje u zakup javnih WC-a na području grada Krka.

Obavijest o vremenu održavanja pisanog testiranja i intervjua (s listom kandidata): (1) viši stručni suradnik za pripremu i provedbu projekata te civilnu i protupožarnu zaštitu i (2) referent - komunalni i pomorski redar

Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Grada Krka, na radno mjesto višeg stručnog suradnika za pripremu i provedbu projekata te civilnu i protupožarnu zaštitu u Odsjeku za gospodarstvo (1 izvršitelj/ica) i radno mjesto referenta - komunalnog i pomorskog redara 3 u Odsjeku za komunalno gospodarstvo, Pododsjeku za redarstvo, na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), objavljuje sljedeću Obavijest o vremenu održavanja pisanog testiranja i intervjua.