Najvažniji gradski akti

         
1.   Statut Grada Krka   preuzmi
    Izmjene i dopune Statuta Grada Krka   preuzmi
2.   Poslovnik Gradskog vijeća Grada Krka   preuzmi
3.   Program ukupnog razvoja Grada Krka   preuzmi
4.   Revizija Akcijskog plana energetski održivog razvitka Grada Krka   preuzmi
5.   Akcijski plan energetski održivog razvoja Grada Krka   preuzmi
6.   Plan gospodarenja otpadom u Gradu Krku   preuzmi
7.   Plan intervencija u zaštiti okoliša Grada Krka   preuzmi
8.   Strateški program održivog razvoja poljoprivrede Grada Krka   preuzmi
9.   Plan djelovanja civilne zaštite Grada Krka   preuzmi