Odluke 2021.

Jednostavne nabave u 2021. godini - odluke o odabiru/poništenju:

     
Nabava usluge osiguranja imovine, odgovornosti i nezgoda Grada Krka u 2022. godini     odluka
Nabava tehničkih i poslovnih usluga za potrebe Grada Krka u 2022. godini     odluka
Nabava usluge aerofotogrametrijskog snimanja Grada Krka     odluka
Nabava usluge izrade elaborata tehničke dokumentacije za potrebe UPU-a novog groblja u gradu Krku (G1)     odluka
Nabava usluge provođenja stručnog nadzora nad održavanjem površina zelenila na području Grada Krka u 2022. godini     odluka
Ustupanje radova na uređenju sanitarnog čvora na groblju Sv. Fuska u naselju Pinezići     odluka
Nabava usluge stručnog građevinskog nadzora nad izvršavanjem građevinskih radova naručitelja Grada Krka u 2022. godini     odluka
Nabava uredskog materijala za potrebe Grada Krka u 2022. godini     odluka
Nabava lož ulja (ekstra lakog) za potrebe Grada Krka     odluka
Ustupanje radova na modernizaciji javne rasvjete na području Grada Krka (starogradska jezgra grada Krka - II. faza)     odluka
Ustupanje radova na uređenju prostorije na II. katu građevine u gradu Krku - objekt Kula, Krk, Vela placa 1     odluka
Ustupanje radova na uređenju dječjeg igrališta u naselju Salatići     odluka
Ustupanje radova na uređenju sunčališta Plav - II. faza: poništenje postupka jednostavne nabave     odluka
Nabava usluge izrade Provedbenog programa Grada Krka i Plana razvoja za razdoblje od 2021. - 2027. godine     odluka
Ustupanje radova na sanaciji i nadogradnji administrativne zgrade Grada Krka, Lukobran 5     odluka
Ustupanje radova na rekonstrukciji i opremanju površine za sportske aktivnosti - vježbališta na otvorenom u gradu Krku     odluka
Ustupanje radova na sanaciji prohodnih terasa na zgradi Dječjeg vrtića Katarina Frankopan u gradu Krku     odluka
Ustupanje radova na uređenju javnih površina na lokacijama popupodzemnih spremnika za komunalni otpad na području Grada Krka     odluka
Ustupanje radova na rekonstrukciji javne rasvjete na području Grada Krka u 2021. godini     odluka
Ustupanje radova na rekonstrukciji dijela Ul. Slavka Nikolića u gradu Krku - sigurnost prometovanja     odluka
Ustupanje radova na sanaciji prohodnih terasa na zgradi Dječjeg vrtića Katarina Frankopan u gradu Krku: poništenje postupka jednostavne nabave     odluka
Ustupanje radova na uređenju javne površine u gradu Krku na dijelu k.č. 3131/1, k.o. Krk grad     odluka
Ustupanje radova na sanaciji i uređenju pročelja zgrade na adresi Vela placa 2 u gradu Krku (PBZ banka)     odluka
Ustupanje radova na uređenju dijela plaže Portapisana u gradu Krku     odluka
Ustupanje radova na održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Krka u 2021. godini     odluka
Ustupanje komunalnih poslova obnove horizontalne i vertikalne prometne signalizacije na području Grada Krka u 2021. godini        odluka
Ustupanje radova na rekonstrukciji dijela Ul. Vidikovac pokraj kbr. 14 u gradu Krku, uz rješavanje problematike oborinske odvodnje      odluka
       

Odluke o prodaji/zamjeni zemljišta i davanju u zakup poslovnog prostora/javne površine u 2021. godini:

     
       
Odluke o prodaji zemljišta     odluke
Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora     odluke
Odluka o zamjeni zemljišta     odluka
Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora     odluka
Odluka o davanju u zakup javne površine     odluka