Natječaji

Grad Krk: Javni poziv za financiranje javnih potreba u 2022. godini

Na temelju članka 6. Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Krka (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 37/15), gradonačelnik Grada Krka donosi Odluku o raspisivanju Javnog poziva za financiranje javnih potreba u 2022. godini čiji je predmet prikupljanje pisanih prijava za (su)financiranje programa i/ili projekata od interesa za opće dobro. Rok za dostavu prijava je ponedjeljak, 31. siječnja 2022. godine.

Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

Na temelju članka 31. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine broj 20/2018, 115/2018 i 98/2019) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Krka (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 25/20), klasa: 320-02/20-01/02, urudžbeni broj: 2142/01-01-20-4 od 23. srpnja 2020. godine, dana 12. studenog 2021. godine objavljen je Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Krka (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 27/21) na području katastarskih općina Skrbčići, Poljica, Vrh, Kornić i Krk, koje je Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Krk predviđeno za zakup.

Izabrani stipendisti Grada Krka za školsku, tj. akademsku 2021./2022. godinu

Temeljem nedavno zaključenog natječaja Grada Krka za dodjelu stipendija učenicima i studentima u tekućoj školskoj, tj. akademskoj godini, njegovim su kriterijima udovoljila 84 zaprimljena zahtjeva. Prema tome, pravo na gradsku stipendiju ostvarilo je 44 učenika, od čega 40 na temelju školskog uspjeha i četvero na temelju kriterija definiranih Odlukom o deficitarnim zanimanjima na području Grada Krk, te 40 studenata, od čega 38 na temelju školskog ili akademskog uspjeha i dvoje na temelju kriterija koji se odnose na deficitarna zanimanja.

Grad Krk: Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Grad Krk sa sjedištem u Krku, Trg Josipa bana Jelačića 2, na temelju članka 6., stavak 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine broj 125/11, 64/15 i 112/18), članka 3., stavak 1., alineja 4. Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 21/98, 35/04, 6/05, 27/10, 7/11 i 9/15) te Odluke gradonačelnika, klasa: 372-03-/21-01/28, urudžbeni broj: 2142/01-02-/1-21-2, od 15. rujna 2021., i klasa: 372-03/21-01/40, urudžbeni broj: 2142/01-02/1-21-2, od 15. listopada 2021. godine, objavljuje Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora.

Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2021./2022.

Na temelju članka 9. Odluke o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 18/19) i Zaključka Gradonačelnika Grada Krka s Kolegija gradonačelnika održanog 14. rujna 2021. godine, Grad Krk objavljuje Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2021./2022.

Grad Krk: Natječaj za prodaju (zamjenu) zemljišta

Grad Krk na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine broj: 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14) i članka 9. Odluke o stjecanju, raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Grada Krka (Službene novine PGŽ broj 6/21) objavljuje Natječaj za prodaju (zamjenu) zemljišta.

Grad Krk: Natječaj za davanje u zakup javne površine

Grad Krk, na temelju članka 12. stavak 1. i članka 15. stavak 6. Odluke o davanju u zakup javnih površina za postavu privremenih objekata (Službeni list Primorsko-goranske županije broj: 18/10, 10/12, 29/15) objavljuje Natječaj za davanje u zakup javne površine.

Grad Krk: Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Grad Krk sa sjedištem u Krku, Trg Josipa bana Jelačića 2, na temelju članka 6. stavak 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine broj: 125/11, 64/15, 112/18 ) i Odluke gradonačelnika, klasa: 372-03/21-01/2, ur. broj: 2142/01-02/1-21-3, od 12. travnja 2021. godine, objavljuje Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora.