Grad Krk: Natječaj za prodaju zemljišta

Grad Krk na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15, 94/17) i članka 6. Odluke o stjecanju, raspolaganju i upravljanju nekretnina u vlasništvu Grada Krka (Službene novine Primorsko goranske županije, broj 6/21) objavljuje: Natječaj za prodaju zemljišta.

 

Predmet natječaja je:
 

1. Prodaja neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Krka, i to:

A. k.č. 2472/2, k.o. Krk grad (z.č. 2188, k.o. Krk), površine 109 m2 i k.č. 2473/3, k.o. Krk grad (z.č. 2189/2, k.o. Krk), površine 81 m2, u naravi zemljište koje se nalazi unutar građevinske zone grada Krka. Zemljište se prodaje u svrhu formiranja okućnice.

B. dio k.č. 1498/1, k.o. Kornić, površine 107 m2, u naravi zemljište koje se nalazi unutar građevinske zone naselja Kornić. Zemljište se prodaje u svrhu formiranja građevinske parcele.

2. Nekretnine iz točke 1. natječaja prodaju se u zatečenom stanju, prema zemljišnoknjižnom, katastarskom, kao i stvarnom stanju na dan objave javnog natječaja. Nekretnine iz točke 1. se prodaje po načelu viđeno - kupljeno što isključuje naknadne prigovore stjecatelja na materijalne i pravne nedostatke.

3. Početna cijena zemljišta navedenog u točki 1.A određuje se u iznosu od 150,00 EUR po m2 zemljišta.

4. Početna cijena zemljišta navedenog u točkama 1.B određuje se u iznosu od 90,00 EUR po m2 zemljišta.

5. Pisana ponuda mora sadržavati:

  • naziv, odnosno ime i prezime natjecatelja te OIB,
  • adresu sjedišta, odnosno prebivališta,
  • katastarsku i zemljišnoknjižnu oznaku nekretnine za koju se natječe,
  • naziv banke i broj računa za eventualni povrat jamčevine.

Ponudi se prilažu slijedeći dokumenti:

  • preslik rješenja o upisu u sudski registar sa svim prilozima ako je natjecatelj pravna osoba,
  • preslik osobne iskaznice ako je natjecatelj fizička osoba,
  • potvrda Grada Krka (Odsjeka za proračun i financije) da natjecatelj nema dospjelih, nepodmirenih dugova prema Gradu Krku po bilo kojoj osnovi,
  • potvrda o uplaćenoj jamčevini u iznosu od 10% ukupne početne cijene zemljišta za koje se daje ponuda. Jamčevina se uplaćuje na račun: HR5824020061821500001, model: 68, poziv na broj: 9016-OIB. (U iznosu od 2.850,000 EUR za zemljište pod točkom 1.A te u iznosu od 963,00 EUR za zemljište pod 1.B).

6. Pisane ponude, u zatvorenim omotnicama, moraju prispjeti najkasnije do 15. veljače 2023. godine u 11.00 sati, na adresu: Grad Krk, 51500 Krk, Trg Josipa bana Jelačića 2, s naznakom Ne otvaraj - ponuda za kupnju zemljišta.

Ponude se mogu dostaviti osobno u pisarnicu Grada Krka ili poslati preporučeno poštom. Otvaranje ponuda izvršit će se javno dana 15. veljače 2023. godine, u 11.00 sati, u prostorijama Grada Krka (Mala vijećnica) u Krku, Trg Josipa bana Jelačića 2.  

7. Ponude koje ne udovoljavaju uvjetima natječaja kao i nepotpune ponude (koje ne sadrže svu traženu dokumentaciju) i ponude prispjele izvan roka neće se prihvatiti.

8. Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi gradonačelnik.

U prilogu odluke dostavlja se i zapisnik o otvaranju ponuda.

9. Kriterij za odabir: Najpovoljnijom ponudom utvrdit će se ponuda natjecatelja koji je dokazao da udovoljava svim uvjetima natječaja i koji ponudi najviši iznos kupoprodajne cijene za zemljište. Ponude sa nižim iznosom od početne cijene neće se razmatrati.

10. Natjecatelju koji uspije na natječaju, jamčevina se uračunava u cijenu. Natjecateljima koji ne uspiju na natječaju jamčevina se vraća u roku od 30 dana od dana izbora najpovoljnijeg natjecatelja, bez prava na kamate. Natjecateljima koji uspiju na natječaju, a odustanu od zaključenja  ugovora o kupoprodaji, jamčevina se ne vraća.

11. Najpovoljniji natjecatelj dužan je zaključiti ugovor o kupoprodaji u roku od 15 dana od dana primitka odluke o odabiru te isplatiti Gradu Krku ukupnu kupoprodajnu cijenu zemljišta danom zaključenja ugovora o kupoprodaji. Ukoliko najpovoljniji natjecatelj ne zaključi ugovor i ne isplati kupoprodajnu cijenu u ostavljenom roku smatrat će se da je odustao od zaključenja ugovora te će se ugovor zaključiti sa slijedećim najpovoljnijim natjecateljem pod uvjetom da prihvati ponuđenu cijenu prvog najpovoljnijeg natjecatelja koji je odustao od ponude.

12. Grad Krk pridržava pravo da  ne prihvati niti jednu ponudu, da odbije sve pristigle ponude, odnosno da poništi natječaj.

13. Dodatne informacije u svezi oglašenih nekretnina i vrijeme razgledavanja istih mogu se dobiti na naprijed navedenoj adresi, soba broj: 36, svakim radnim danom od 09.00 - 12.00 sati (telefon: 051/401-119, e-mail: radmila.cop@grad-krk.hr). Informacije vezane za prostorno plansku dokumentaciju koja se odnosi na nekretnine iz točke 1. mogu se dobiti putem e-maila: ines.galjanic@grad-krk.hr.

Grad Krk