Grad Krk: Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora (Montažni paviljon - Mali park)

Grad Krk na temelju članka 6. stavak 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine broj: 125/11, 64/15, 112/18 ) i članka 3. Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora Grada Krka (Službene novine Primorsko-goranske županije broj: 21/98, 35/04, 6/05, 27/10, 7/11, 9/15), objavljuje Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora.

 

1. Predmet natječaja je poslovni prostor (montažni paviljon) koji se nalazi u Malom parku u gradu Krku, površine od 10,27 m2, za koji je određeno obavljanje djelatnosti: prodaja novina, časopisa, duhanskih prerađevina, prehrambenih proizvoda i pića u konfekcioniranoj ambalaži i slično.

Za zakup predmetnog poslovnog prostora određena je početna zakupnina u iznosu od 110,00 EUR mjesečno, u koji iznos nije uključen PDV.

Natjecatelji nude mjesečnu zakupninu u iznosu u koji nije uključen PDV.

Mjesečna zakupnina bit će uvećana za pripadajući PDV (porez na dodanu vrijednost).

Rok trajanja zakupa je 5 (pet) godina.

Za sudjelovanje na natječaju određuje se jamčevina u iznosu od 1.320,00 EUR (iznos početne godišnje zakupnine bez PDV-a).

 

2. Ponuda za natječaj mora sadržavati:

– ponudu u kojoj moraju biti navedeni podaci o natjecatelju (ime i prezime ili naziv, adresa prebivališta, odnosno sjedište te OIB),

– naznačen poslovni prostor za koji se natječe,

– djelatnost koju natjecatelj ima namjeru obavljati,

– naziv banke i broj računa natjecatelja radi povrata jamčevine,

– iznos ponuđene mjesečne zakupnine, bez PDV-a.

 

3. Jamčevina se plaća u korist Proračuna Grada Krka, broj računa: HR5824020061821500001, model: HR68; poziv na broj: 9016-OIB, svrha uplate: jamčevina. Jamčevina koju su uplatili natjecatelji čije ponude nisu prihvaćene vraća se natjecateljima u roku od 30 dana, računajući od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg natjecatelja. Jamčevina koju je uplatio najpovoljniji natjecatelj koji je odustao od zaključenja ugovora o zakupu zadržava se, a natjecatelj gubi pravo na povrat iste. Jamčevina koju je uplatio najpovoljniji natjecatelj s kojim je sklopljen ugovor o zakupu zadržava se na način da se smatra predujmom zakupnine iz koje će se namiriti buduća dospjela zakupnina.

 

4. Poslovni prostor daje se u zakup u viđenom stanju te je obveza budućeg zakupnika da o svom trošku poslovni prostor privede određenoj namjeni.

 

5. Ponudi se prilažu slijedeći dokazi:

– preslika važeće osobne iskaznice,

– izvod iz obrtnog registra - obrtnica kojom natjecatelj dokazuje da je registriran za obavljanje djelatnosti trgovine,

– preslika rješenja nadležnog trgovačkog suda o upisu u sudski registar ili izvadak iz sudskog registra, ako je natjecatelj pravna osoba - trgovačko društvo iz kojih mora biti vidljivo da je natjecatelj registriran za obavljanje djelatnosti koja je za poslovni prostor određena te preslika Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u izdanu od Državnog zavoda za statistiku,

– izvornik potvrde nadležne porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana do dana podnošenja ponude te iz koje mora biti vidljivo da natjecatelj nema dugovanja po osnovi javnih davanja, odnosno da je ispunio obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje,

– potvrda Odsjeka za proračun i financije Grada Krka o tome da natjecatelj nema duga prema Gradu Krku po bilo kojem osnovu,

– dokaz da je natjecatelj uplatio jamčevinu u iznosu od 1.320,00 EUR,

– dokaz o pravu na prednost pri zakupu poslovnog prostora ukoliko ista postoji, sukladno odredbi članka 6. stavak 11. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora, a vezano za prava iz Zakona o Hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj: 121/17, 98/19, 84/21). Prvenstveno pravo ostvaruje se ukoliko osoba udovolji svim uvjetima iz natječaja, prihvati zakupninu iz najpovoljnije ponude, ako nije korisnik mirovine ostvarene po navedenom Zakonu te ukoliko nije zakupnik poslovnog prostora koji je već jednom stekao primjenom tog prava.

Dokazi koji se dostavljaju: potvrda o statusu HRVI iz Domovinskog rata; potvrda o statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i dragovoljca Domovinskog rata; potvrda o statusu člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, odnosno zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata; potvrda o ostvarivanju/neostvarivanju prava iz Mirovinskog osiguranja; izjava koja se daje pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću da prethodno nije korišteno pravo prvenstva zakupa poslovnih prostora po drugim javnim natječajima.

 

6. Pisane ponude moraju prispjeti najkasnije do 24. veljače 2023. godine u 12.00 sati, a mogu se podnijeti osobno u pisarnicu Grada Krka, od 08.00 do 15.00 sati, ili preporučenom pošiljkom na adresu: Grad Krk, 51500 Krk, Trg Josipa bana Jelačića 2, sa naznakom: Ne otvaraj - ponuda za zakup poslovnog prostora - Montažni paviljon.

Javno otvaranje ponuda izvršit će se 24. veljače 2023. godine u 12.00 sati u prostorijama Grada Krka, Krk, Trg Josipa bana Jelačića 2 (Mala vijećnica).

 

7. Ponude prispjele izvan roka, ponude koje ne sadrže sve tražene dokaze kojima se dokazuje da natjecatelj ispunjava uvjete natječaja, navedene u točki 6. natječaja, neće se razmatrati.

 

8. Najpovoljnijom ponudom smatra se ponuda kojoj su priloženi svi traženi dokazi kojima se dokazuje da natjecatelj ispunjava uvjete natječaja s najvišim ponuđenim iznosom mjesečne zakupnine. Sa najpovoljnijim natjecateljem zaključit će se ugovor u obliku javnobilježničke isprave, na trošak zakupnika, u roku od 15 dana računajući od dana donošenja odluke o utvrđivanju najpovoljnijeg natjecatelja.

 

9. Grad Krk zadržava pravo neprihvaćanja niti jedne ponude te poništenja ovog natječaja.

 

10. Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 098675165, svakim radnim danom od 08.00 do 13.00 sati ili putem e-maila: radmila.cop@grad-krk.hr.

 

Grad Krk