Prostorni planovi 2018.

Pročišćeni tekst odredbi za provedbu i pročišćeni grafički dio Detaljnog plana uređenja dijela područja Radićeve ulice u gradu Krku preuzmi
   
Pročišćeni tekst odredbi za provođenje i pročišćeni grafički dio Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk (NA1, R11, R38, R310, R311) preuzmi
   
Izvješće o Javnoj raspravi o prijedlogu IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krka preuzmi
   
Izvješće o Javnoj raspravi o prijedlogu IV. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1-Krk (NA1, R11, R38, R310, R311) preuzmi
   
Izvješće o Javnoj raspravi o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja Galija u gradu Krku preuzmi
   
Javna rasprava o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krka; prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1-Krk (NA1, R11, R38, R310, R311); i prijedlogu Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja Galija u gradu Krku preuzmi
   
1. Prijedlog IV. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Krka  
1.1. Odluka o donošenju IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krka preuzmi
1.2. Obrazloženje preuzmi
1.3. Sažetak za javnost preuzmi
1.4. Odredbe za provođenje sa označenim korekcijama - Izvod preuzmi
1.5. Odredbe za provođenje sa označenim korekcijama preuzmi
1.6. Odredbe za provođenje - Tekstualni dio preuzmi
1.7. Uvjeti korištenja i zaštite prostora preuzmi
1.8. Kartografski prikaz: Građevinska područja - Krk preuzmi
   
2. Prijedlog IV. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja UPU 1-Krk (NA1, R11, R38, R310, R311)  
2.1. Odluka o donošenju IV. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1- Krk (NA1, R11, R38, R310, R311) preuzmi
2.2. Obrazloženje preuzmi
2.3. Sažetak za javnost preuzmi
2.4. Odredbe za provođenje sa označenim korekcijama - Izvod preuzmi
2.5. Odredbe za provođenje sa označenim korekcijama preuzmi
2.6. Odredbe za provođenje - Tekstualni dio preuzmi
2.7. UPU Galija - Područje primjene planskih mjera zaštite; Oblici korištenja i način gradnje preuzmi
   
3. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja Galija u gradu Krku  
3.1. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja Galija u gradu Krku preuzmi
3.2. Obrazloženje preuzmi
3.3. Sažetak za javnost preuzmi
   
Odluka o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja dijela područja Zona 29 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku preuzmi
   
Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja 25- kamp Glavotok (T3) preuzmi
   
Odluka o donošenju III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk (NA1, R11, R38, R310, R311) preuzmi
   
Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela područja Radićeve ulice u gradu Krku preuzmi
   
Odluka o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja Zona 26 u gradu Krku preuzmi
   

Obavijest za javnost o kretanju u postupak izrade IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krka, izrade IV. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1 – Krk te stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja Galija u gradu Krku

preuzmi
   
Obavijest o početku Javne rasprave o Prijedlogu I. izmjena i dopuna Prostornog plana Primorsko-goranske županije i Strateškoj studiji o utjecaju na okoliš I. izmjena i dopuna Prostornog plana Primorsko-goranske županije preuzmi
   
Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela područja Radićeve ulice u gradu Krku preuzmi
   
Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja dijela poslovne Zone 29 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku preuzmi
   
Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk (NA1, R11, R38, R310, R311) preuzmi
   
Javna rasprava o Prijedlogu III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1- Krk (NA1, R11, R38, R310, R311) preuzmi

1. Odluka o donošenju III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk (NA1, R11, R38, R310, R311)

preuzmi

2. Obrazloženje prijedloga plana za javnu raspravu

preuzmi

3. Sažetak za javnost

preuzmi

4. Odredbe za provođenje prijedloga plana za javnu raspravu

 

4.1. Tekstualni dio

preuzmi

4.2. Odredbe za provođenje sa označenim korekcijama

preuzmi

4.3. Izvod iz Odredbe za provođenje sa označenim korekcijama

preuzmi

5. Grafički prilozi

 

5.1. Korištenje i namjena površina

preuzmi

5.2. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža: Prometni sustav

preuzmi

5.3. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža: Energetski sustav, pošta i telekomunikacije

preuzmi

5.4. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža: Vodnogospodarski sustav - vodoopskra

preuzmi

5.5. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža: Vodnogospodarski sustav - odvodnja otpadnih voda

preuzmi

5.6. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža: Vodnogospodarski sustav - oborinska odvodnja

preuzmi

5.7. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora: Područja posebnih uvjeta korištenja

preuzmi

5.8. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora: Područja primjene planskih mjera zaštite - oblici korištenja

preuzmi

5.9. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora: Područja primjene planskih mjera zaštite - mjere posebne zaštite

preuzmi

5.10. Načini i uvjeti gradnje

preuzmi
   
Javna rasprava o Prijedlogu Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja dijela poslovne Zone 29 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku preuzmi

1. Naslovnica

preuzmi

2. Odluka o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja dijela poslovne Zone 29 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku

preuzmi

3. Obrazloženje prijedloga za javnu raspravu

preuzmi

4. Sažetak za javnost

preuzmi
   
Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela područja Radićeve ulice u gradu Krku preuzmi

1. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela područja Radićeve ulice u gradu Krku

preuzmi

2. Obrazloženje prijedloga za javnu raspravu

preuzmi

3. Sažetak za javnost

preuzmi

4. Grafički prilozi

 

4.1. Postojeće stanje

preuzmi

4.2. Detaljna namjena površina

preuzmi

4.3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina

preuzmi

4.4. Uvjeti gradnje

preuzmi

4.5. Prometna infrastrukturna mreža

preuzmi

4.6. Komunalna infrastrukturna mreža / Vodoopskrba / Odvodnja / Elektroopskrba / Elektronička komunikacijska infrastruktura

preuzmi