09. sjednica Gradskog vijeća: Usvojena I. izmjena ovogodišnjeg Proračuna

U Malenoj gradskoj vijećnici, 06. kolovoza 2018. godine, na poziv predsjednika Marinka Pavlića, održana je 09. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka tijekom koje su raspravljene teme o kojima više doznajte iz priloga u nastavku.

 

- jednoglasno usvojen Zapisnika s 08. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 27. lipnja 2018. godine

 

Materijal preuzmite: ovdje

 

- jednoglasno usvojen prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2018. godinu s prilozima: (1) Knjigom izdanih računa do 30. lipnja 2018. godine, (2) Izvodom iz knjige javnog duga do 30. lipnja 2018. godine, i (3) Izvještajem o korištenju proračunske zalihe od 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine

 

Konsolidirani Proračun Grada Krka u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine ostvario je prihode i primitke u iznosu od 32.067.720,21 kn, što predstavlja 38,45% od planiranog godišnjeg konsolidiranog Proračuna. Budući da je u istom razdoblju prošle godine realizirano 30.113.746,08 kn prihoda i primitaka, ove je ostvareno 1.953.974,13 kn prihoda više, što predstavlja povećanje od 6,5%, iliti 17% uzme li se u obzir 4.614.443,12 kn prenesenog viška prihoda iz prethodne godine. Postotak ostvarenja prihoda u prvom polugodištu uobičajeno je manji od 50%, obzirom da je, radi turističke sezone, priliv sredstava pojačan u drugom dijelu godine, čemu treba pridodati i neostvaren planirani prihod od zaduživanja u iznosu od 3.200.000,00 kn za uređenje Multimedijalnog kulturnog centra te rekonstrukciju nerazvrstane ceste na području Malog Karteca, što ukupno iznosi 4% Proračuna.

Povećanje prihoda, u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje, ostvareno je od poreza na dohodak, poreza na imovinu, poreza na robu i usluge, pomoći proračunu iz drugih proračuna, pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije, pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan, prihoda od financijske imovine, prihoda od kazni i upravnih mjera te prihoda od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine, dok su smanjenje zabilježili prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, komunalna naknada  i komunalni doprinos, prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, kao i prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine.

Porezni prihodi ostvareni su u iznosu od 10.487.062,85 kn, pomoći i potpore u iznosu od 7.808.068,05 kn, prihodi od imovine u iznosu od 2.981.045,60 kn, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi te pristojbi po posebnim propisima i naknadama u iznosu od 8.848.021,61 kn, a prihodi od prodaje proizvoda, robe i pruženih usluga te prihodi od donacija u iznosu od 775.897,41 kn. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine, odnosno prodaje građevinskih zemljišta i objekata ostvareni su u iznosu od 1.090.405,03 kn, što je samo 18% od Proračunom planiranog za ovu godinu. S obzirom na to da je Proračunom predviđeno 6.052.000,00 kn prihoda od prodaje nefinancijske imovine, u ovom obračunskom razdoblju realizacija po ovom prihodu značajnije odstupa od plana. Uz to, od financijske imovine i zaduživanja u prvoj polovici ove godine, planirana sredstva kredita za uređenje Multimedijalnog kulturnog centra i rekonstrukciju nerazvrstane ceste na području Mali Kartec, u ukupnom iznosu od 3.200.000,00 kn, također nisu realizirana.

Rashodi i izdaci u promatranom razdoblju ostvareni su u iznosu od 33.466.392,44 kn, što je 16% više nego li prethodne godine, odnosno 39% od ove godine planiranih rashoda i izdataka koji ukupno iznose 86.832.574,00 kn.

Rashodi za zaposlene tako su ostvareni u iznosu od 10.267.610,60 kn (48% od godišnjeg plana), dok materijalni rashodi iznose 9.058.565,32 kn (45%), financijski rashodi 280.066,34 kn (39%), pomoći 410.787,87 kn (17%), naknade građanima i kućanstvima 601.352,09 kn (31%), te ostali rashodi 2.273.417,90 kn (37%). Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su iznosu od 7.691.862,05 kn (28%), dok izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova iznose 2.882.730,27 kn (46%). U strukturi ostvarenih rashoda i izdataka 68% čine rashodi poslovanja (2017. bili su 75%), 23% rashodi za nabavu dugotrajne imovine (2017. bili su 13%) i 9% izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova i financijsku imovinu (2017. bili su 4%).

Iako je razlika između ostvarenih konsolidiranih prihoda i rashoda negativna te iznosi 1.398.672,23 kn, s prenesenim viškom prihoda iz prošle godine u iznosu od 4.614.443,12 kn ostvaren je ukupni višak prihoda od 3.215.770,89 kn.

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

 

- jednoglasno usvojen prijedlog I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Krka za 2018. godinu

 

Proračun Grada Krka za 2018. godinu usvojen je u iznosu od 86.832.574,00 kn s planiranim viškom prihoda Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka, Centra za kulturu Grada Krka i Dječjeg vrtića Katarina Frankopan od 3.439.773,00 kn. Ovogodišnjim Proračunam obuhvaćeni su planirani prihodi i rashodi nenadležnih proračuna (otočnih općina), i to za financiranje ustanova temeljem sporazuma o sufinanciranju, kao i svi vlastiti, odnosno nenamjenski prihodi proračunskih korisnika. Izmjenom Proračuna tako je predložen iznos od 90.094.080,09 kn prihoda i primitaka, 4.614.443,12 kn konsolidiranog prenesenog viška iz 2017. godine te 94.708.523,21 kn rashoda i izdataka. Višak prihoda u ovom slučaju čini 3.380.752,00 kn viška prihoda Grada Krka (Jedinstveni upravni odjel), 1.222.127,00 kn viška prihoda Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka, 2.658,00 kn viška prihoda Centra za kulturu Grada Krka te 8.906,00 kn viška prihoda Dječjeg vrtića Katarina Frankopan.

Do izmjene Proračuna, odnosno povećanja prihoda i primitaka za 6.701.279,09  kn (7,72%), povećanja prenesenog viška prihoda iz prethodne godine za 1.174.670,12 kn, kao i povećanja rashoda i izdataka za 7.875.949,21 kn (9,07%), došlo je zbog smanjenja očekivanog prihoda pomoći iz Državnog proračuna radi izmjena Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne samouprave, zatim prenošenja projekta uređenja krčkog Multimedijalnog kulturnog centra u 2019. i 2020. godinu, uvođenja novog projekta modernizacije preostalog dijela javne rasvjete na području grada Krka, (financijskog) povećanja projekta rekonstrukcije nerazvrstane ceste na području Mali Kartec u gradu Krku te zamjene građevinskog zemljišta. Naime, izmjenom Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne samouprave, u prosincu prošle godine, praktički su ukinute pomoći od poreza na dohodak za kapitalne projekte lokalnim samoupravama s visokim koeficijentom razvijenosti, a među koje spada i Grad Krk. Raspoloživa, iz ranijih godina, prenesena sredstva od poreza na dohodak za kapitalne projekte na otocima godišnjim izvještajem za 2017. utvrđena su u iznosu od  1.150.000,00 kn, a u odnosu na planirano 2018. smanjena su za 280.000,00 kn. Riječ je o sredstvima koja su utrošena na uređenje Velike gradske vijećnice te izgradnju nadstrešnice nad boćarskim igralištem u gradu Krku. Planirana pomoć prema kompenzacijskim mjerama Vlade tako je smanjena za 2.960.000,00 kn. Vezano uz projekt uređenja krčkog Multimedijalnog kulturnog centara, izmijenjena je dinamika njegove realizacije, što znači da su rashodi i izdaci iz 2018. preneseni u 2019. i 2020.  godinu, budući da je za tu investiciju bio planiran primitak od kredita i pomoći u ukupnoj vrijednosti od 2.937.000,00 kn. Nadalje, uveden je novi projekt modernizacije preostalog dijela javne rasvjete na području grada Krka (tj. zamjena 600 postojećih energetski učinkovitim LED lampama) u iznosu od 3.030.000,00 kn za koji se, po povoljnim uvjetima, planira zaduživanje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR), dok je projekt rekonstrukcije nerazvrstane ceste na području Malog Karteca povećan, i kao takav, radi planiranog zaduživanja kod Erste & Steiermarkische banke, predviđen u cjelokupnom iznosu od 5.500.000,00 kn. Realizacija obje netom navedene investicije trebala bi krenuti krajem ove i biti dovršena tijekom naredne godine, iako su radi dobivanja suglasnosti za zaduživanje, u cijelosti planirane ove, pa je prema tome, i visina ukupnog Proračuna veća od očekivane realizacije. Uz to, radi zamjene građevinskog zemljišta čija je vrijednost 2.800.000,00 kn, predloženo je i povećanje prihoda od prodaje imovine, odnosno uvođenje nove pozicije rashoda za građevinsko zemljište u istom iznosu.

Ovom Izmjenom i dopunom na prihodovnoj strani, porezni prihodi povećani su za 3.421.000,00 kn, prihodi od imovine za 664,93 kn, prihodi od pristojbi i naknada za 333.401,16 kn, prihodi od prodaje proizvoda, roba i pruženih usluga te prihodi od donacija za 131.882,00 kn, prihodi od prodaje nefinancijske imovine za 2.000.000,00 kn te primici od financijske imovine za 5.330.000,00 kn, dok su pomoći proračunu i proračunskim korisnicima smanjene za  4.510.169,00 kn, a prihodi od kazni ostali isti.

Poput prihoda, i rashodi Proračuna povećani su u ukupnom iznosu od 7.875.949,21 kn, s time da se povećanje od 6.560.431,52 kn odnosi na Jedinstveni upravni odjel Grada Krka, povećanje od 54.657,86 kn na Centar za kulturu Grada Krka, povećanje od 764.763,47 kn na Dječji vrtić Katarina Frankopan te povećanje od 496.096,363 kn na Javnu vatrogasnu postrojbu Grada Krka.

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2, 3.

 

- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o II. izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2018. godinu

 

Zakonom o proračunu propisano je da uz proračun jedinice lokalne samouprave donose i odluke o izvršavanju proračuna kojima se uređuju posebnosti u izvršavanju proračuna, omogućava izvršavanje proračuna u godini za koju je proračun donesen te omogućava rješavanje i ostalih pitanja od značaja za izvršavanje proračuna. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2018. godinu usvojena je, 20. prosinca 2017. godine, na sjednici Gradskog vijeća Grada Krka.

Njezinom prvom izmjenom, donesenom 21. lipnja ove godine, u Članku 19., promijenjena je odredba o zaduživanju, i to tako da je umjesto 3.200.000,00 kn uveden iznos od 6.458.000,00 kn, od čega se 5.500.000,00 kn odnosi na zaduživanje radi financiranja kapitalnog projekta izgradnje nerazvrstane ceste na području Malog Karteca u gradu Krku, a 958.000,00 kn na planirano zaduživanje za projekt uređenja krčkog Multimedijalnog kulturnog centra. Ukupno zaduživanje krajem 2018. godine umjesto prethodno planiranih 14.129.358,76 kn tada je iznosilo 16.392.049,36 kn.

Ovom, drugom po redu, izmjenom, u Članku 19., iznova se mijenja odredba o zaduživanju, i to na način da se umjesto 6.458.000,00 kn uvodi iznos od 8.530.000,00 kn, od čega se 5.500.000,00 kn odnosi na zaduživanje radi financiranja kapitalnog projekta izgradnje nerazvrstane ceste na području Malog Karteca, a 3.030.000,00 kn novog zaduživanja na projekt modernizacije preostalog dijela javne rasvjete na području grada Krka, dok se 958.000,00 kn planiranog zaduživanja za uređenje krčkog Multimedijalnog kulturnog centra ukida. Ukupno zaduživanje krajem 2018. godine umjesto prethodno planiranih 16.392.049,36 kn sada iznosi 18.464.049,36 kn.

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2, 3.

 

- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o zaduživanju kod Erste & Steiermärkische Bank d.d. Rijeka za financiranje projekta Izgradnja ceste na Malom Kartecu u gradu Krku

 

Proračunom Grada Krka za 2018. godinu, kao i Odlukom o izvršavanju proračuna Grada Krka za 2018. godinu, u namjeri realizacije kapitalnog projekta izgradnje nerazvrstane ceste na području Malog Karteca u gradu Krku, planirano je zaduživanje u ukupnom iznosu od 5.500.000,00 kn.

Zakonom o proračunu propisano je da gradonačelnik sklapa ugovor o zaduživanju temeljem donesenog Proračuna, ali uz prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske, koja će biti zatražena po donošenju ove Odluke. Kako za pribavljanje kredita, sukladno Zakonu o javnoj nabavi, nije potrebno provoditi postupak nabave, kredit je ponudila Erste & Steiermärkische banka d.d. Rijeka uz sljedeće uvjete: fiksnu kamatnu stopu od 2,0%, na rok od pet godina bez počeka uz kvartalnu dinamiku otplate glavnice i kamate, naknadu za odobrenje kredita od 0,1%, naknadu za rezervaciju od 0,00% godišnje na iznos odobrenih, a neiskorištenih sredstava, te uz instrument osiguranja kredita tj. zadužnicu. Međutim, prijevremena otplata glavnice kredita, u cijelosti ili djelomično, planira se nakon realizacije projekta, odnosno realizacije odobrenih sredstava iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. u iznosu od 4.287.417,25 kn, i to posredstvom Mjere 07 (Podmjera 7.2; Tip operacije 7.2.2. Ulaganje i građenje nerazvrstanih cesta). 

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2.

 

- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o zaduživanju kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak za financiranje projekta Modernizacija postojeće javne rasvjete u dijelu grada Krka

 

Proračunom Grada Krka za 2018. godinu, kao i Odlukom o izvršavanju proračuna Grada Krka za 2018. godinu, s ciljem realizacije kapitalnog projekta modernizacije postojećeg dijela javne rasvjete na području grada Krka, planirano je zaduživanje u ukupnom iznosu od 3.030.000,00 kn.

Zakonom o proračunu propisano je da gradonačelnik sklapa ugovor o zaduživanju temeljem donesenog Proračuna, ali uz prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske, koja će biti zatražena po donošenju ove Odluke. Sam kredit bit će ugovoren s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak (HBOR) koja za projekte energetske obnove sustava javne rasvjete nudi povoljne uvjete kreditiranja iz programa ESIH, i to uz sljedeće uvjete: dugoročni kunski kredit s rokom korištenja do 31. srpnja 2019. godine, rokom otplate od deset godina (uključujući poček od šest mjeseci) i jednakim polugodišnjim uzastopnim ratama, fiksnom godišnjom kamatnom stopom od 0,1%, zateznom kamatom usklađenom s važećom Odlukom o kamatnim stopama HBOR-a, bez naknade za obradu kredita i rezervaciju sredstava te uz standardni instrument osiguranja kredita za ovu vrstu financiranja (uključujući, pored ostalog, mjenice i zadužnice korisnika kredita).

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2.

 

- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o donošenju III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk (NA1, R11, R38, R310, R311)

 

III. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk (NA1, R11, R38,R310, R311) izrađene su temeljem Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1- Krk (NA1, R11, R38, R310, R311) i postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja dijela poslovne Zone 29 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku čime je određen opseg izmjena, dok se ostali dijelovi UPU-a ne mijenjaju. Naime, zadaća III. Izmjena i dopuna UPU-1 Krk ogleda se u kreiranju prostorno-planskih preduvjeta za redefiniranje prometnog rješenja na županijskoj cesti Ž 5016, između prometnica planskih oznaka U-33, U-3, U-6, IS-2 (Ž 5106) te buduće ceste prema Lunti (tzv. zapadne gradske zaobilaznice) u smislu korekcije kružnog toka (rotora), radi što bolje protočnosti vozila. Budući da UPU 1 - Krk omogućuje realizaciju svih zahvata unutar obuhvata DPU-a dijela poslovne Zone 29 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku, pokazalo se nepotrebnim da su za isto područje na snazi oba plana. S obzirom na to da je potrebno redefinirati prometno rješenje u oba plana, a da je već UPU-om dovoljno detaljno određen sustav prometa i komunalne infrastrukture, kao najpogodnije utvrđeno je rješenje da se novo prometno rješenje kružnog toka s pripadajućim izmjenama ugradi u UPU, a DPU, u jedinstvenom postupku, stavi van snage.

Sama korekcija prometnog rješenja očituje se u tome da su dva privoza planirana na sjevernoj strani kružnog toka zamijenjena jednim, čime je kružni tok s pet privoza supstituiran onim s četiri privoza. Takvim prometnim rješenjem smanjen je centralni rotor, a time i njegov promjer, što će rezultirati smanjenjem potrebne površine za razvoj raskrižja, kao i manjim troškovima prilikom otkupa potrebnog zemljišta. Izgradnjom kružnog raskrižja tako će se, naposljetku, omogućiti sigurno i kvalitetno kretanje vozila u svim predviđenim smjerovima, a s obzirom na predviđenu izgradnju pješačkih staza (unutar zone zahvata raskrižja), i veća sigurnost pješaka, kao i svih ostalih sudionika u prometu. U nastavku realizacije ovog projekta slijedi izrada glavnog projekta, ishođenje građevinske dozvole te izrada parcelacijskog elaborata, odnosno rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.

 

- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja 25 - kamp Glavotok (T3)

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.

 

- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja dijela područja Zona 29 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku

 

Detaljni plan uređenja dijela poslovne Zone 29 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku donesen je 2007., dok su se 2012., 2014. i 2016. godine odvijale njegove izmjene i dopune. Potreba provođenja postupka stavljanja izvan snage važećeg DPU-a utvrđena je Odlukom o izradi III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk (NA1, R11, R38, R310, R311), kao i postupkom stavljanja izvan snage DPU-a dijela poslovne Zone 29 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku. Naime, zadaća stavljanja izvan snage predmetnog DPU-a, ogleda se u kreiranju prostorno-planskih preduvjeta za redefiniranje prometnog rješenja na županijskoj cesti Ž 5016, između prometnica planskih oznaka U-33, U-3, U-6, IS-2 (Ž 5106) te buduće ceste prema Lunti (tzv. zapadne gradske zaobilaznice) u smislu korekcije kružnog toka (rotora), radi što bolje protočnosti vozila, ali i veće sigurnosti ostalih sudionika u prometu. Budući da UPU 1 - Krk omogućuje realizaciju svih zahvata unutar obuhvata DPU-a, pokazalo se nepotrebnim da su za isto područje na snazi oba plana. S obzirom na to da je potrebno redefinirati prometno rješenje u oba plana, a da je već UPU-om dovoljno detaljno određen sustav prometa i komunalne infrastrukture, kao najpogodnije utvrđeno je rješenje da se novo prometno rješenje kružnog toka s pripadajućim izmjenama ugradi u UPU, a DPU, u smislu pojednostavljenja provedbe prostorno-planske dokumentacije, stavi van snage. Tome u prilog ide i činjenica da je Zakonom o prostornom uređenju ukinuta kategorija detaljnih planova uređenja.

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

 

- (sa četiri glasa protiv i 11 za) usvojen prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela područja Radićeve ulice u gradu Krku

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.

 

- jednoglasno usvojen prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o provedenoj stručnoj analizi zaprimljenih inicijativa u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje, odnosno izmjenu i dopunu prostornoplanske dokumentacije za 2017. godinu

 

Temeljem Zakona o prostornom uređenju, jednom godišnje podnosi se izvješće o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje, odnosno izmjene i dopune prostorno-planske dokumentacije. Izvješćem za 2017. godinu tako je obuhvaćeno 38 zahtjeva fizičkih i pravnih osoba (dvostruko više nego li prošle godine), i to za izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Krka, Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk, Urbanističkog plana uređenja UPU 2 - Kornić, Detaljnog plana uređenja dijela područja Radićeve ulice u gradu Krku te Urbanističkog plana uređenja Torkul, odnosno za stavljanje izvan snage Detaljnog plana uređenja dijela poslovne Zone 29 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku, Detaljnog plana uređenja dijela područja Radićeve ulice u gradu Krku, Detaljnog plana uređenja Pahlić - Marušić u Zoni 21 na području Kartec u gradu Krku te Detaljnog plana uređenja Zone 26 u gradu Krku. Najveći broj tih zahtjeva, njih 29, odnosio se upravo na izmjene Prostornog plana uređenja Grada Krka, točnije na širenje granica građevinskih područja naselja Grada Krka, odnosno na utvrđivanje novih uvjeta gradnje ili izmjenu postojećih. Nastavno na to, a u cilju sveobuhvatne izmjene Prostornog plana uređenja Grada Krka, 2017. godine, ugovorena je izrada Prostorno-programske analize građevinskih područja naselja na području Grada Krka, kao i Prostorno-programska analiza građevinskih područja naselja za izdvojene namjene izvan naselja na području Grada Krka. Temeljem tih analiza utvrdit će se opravdanost i mogućnosti povećanja građevinskih područja naselja, kao i ostali potrebni segmenti i postupci u pogledu usklađivanja Prostornog plana uređenja Grada Krka s Prostornim planom uređenja Primorsko-goranske županije, kao i sa Zakonom o prostornom uređenju.

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2.