Izbori za članove vijeća mjesnih odbora

Izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Krka: Rješenja o određivanju biračkih mjesta

Temeljem Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Krka (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 6/14), Gradsko Izborno povjerenstvo Grada Krka donijelo je rješenja o određivanju biračkih mjesta za izbor članova vijeća Mjesnog odbora Krk - Istok, Mjesnog odbora Krk - Zapad, Mjesnog odbora Kornić, Mjesnog odbora Vrh, Mjesnog odbora Poljica, Mjesnog odbora Milohnići i Mjesnog odbora Skrpčići-Pinezići.

Izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Krka: Kandidacijske i zbirne liste

Temeljem Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Krka (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 6/14), Gradsko Izborno povjerenstvo Grada Krka utvrdilo je i objavilo pravovaljano predložene kandidacijske i zbirne liste za izbor članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Krka, i to redom: Mjesnog odbora Krk - Istok, Mjesnog odbora Krk - Zapad, Mjesnog odbora Kornić, Mjesnog odbora Vrh, Mjesnog odbora Poljica, Mjesnog odbora Milohnići i Mjesnog odbora Skrpčići-Pinezići.

Izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Krka: Objava biračima koji imaju prebivalište na području Grada Krka

Gradsko vijeće Grada Krka na sjednici održanoj dana, 13. travnja 2022. godine, donijelo je Odluku o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području Grada Krka.

Izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Krka: Obavijest o raspisanim izborima s Obveznim uputama o redoslijedu izbornih radnji i tijeku rokova

Odredbama članka 61. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/0 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17, 98/19 i 144/20) propisano je da se članovi vijeća mjesnog odbora biraju na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, razmjernim izbornim sustavom.