Izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Krka: Obavijest o raspisanim izborima s Obveznim uputama o redoslijedu izbornih radnji i tijeku rokova

Odredbama članka 61. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/0 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17, 98/19 i 144/20) propisano je da se članovi vijeća mjesnog odbora biraju na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, razmjernim izbornim sustavom.

Postupak izbora članova vijeća mjesnog odbora uređuje predstavničko tijelo općim aktom odgovarajućom primjenom odredbi zakona kojim se uređuje izbor članova predstavničkog tijela jedinica lokalne samouprave.

Slijedom prednjih odredbi, Gradsko vijeće Grada Krka donijelo je Odluku o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Krka koja je objavljena u Službenim novinama Primorsko-goranske županije broj 6/14.

Budući da izabranim članovima vijeća mjesnih odbora uskoro istječe četverogodišnji mandat (posljednji izbori održani su 10. lipnja 2018.), na temelju članka 4. prethodno navedene Odluke, Gradsko vijeće Grada Krka je na posljednjoj sjednici održanoj 13. travnja 2022. godine donijelo Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Krka, a koja se nalazi u prilogu ove obavijesti.

Člankom 3. predmetne Odluke o raspisivanju izbora, utvrđen je dan provedbe izbora, i to nedjelja, 12. lipnja 2022. godine. Navedena Odluka objavljena je u Službenim novinama Primorsko-goranske županije broj 12, od 22. travnja 2022. godine, a stupa na snagu osmog dana nakon objave (30. travnja 2022.) te od tog datuma, odnosno idućeg dana, teku rokovi u vezi s dostavom listi s prijedlozima kandidata te drugih izbornih radnji i postupaka u svrhu provedbe izbora za članove vijeća mjesnih odbora.

Na Kolegiju gradonačelnika, održanom 25. travnja 2022. godine, Gradonačelnik Grada Krka donio je Rješenje o imenovanju stalnog sastava Izbornog povjerenstva koje je zaduženo za zakonitu pripremu i provođenje izbora za članove vijeća te koje vrši sve tehničke pripreme za obavljanje izbora utvrđene Zakonom i Odlukom o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Krka.

Slijedom navedenog, Jedinstveni upravni odjel i Izborno povjerenstvo Grada Krka u svakom trenutku stoje na raspolaganju u vezi svih mogućih pitanja i pojašnjenja izbornih radnji i postupaka koje je potrebno učiniti u utvrđenim rokovima, sukladno s odredbama Zakona o lokalnim izborima (Narodne novine broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21) i predmetnom Odlukom o izboru članova mjesnih odbora na području Grada Krka.

S ciljem provedbe izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Krka, mole se svi sudionici da u skladu sa svojim mogućnostima pripomognu realizaciji istih, a političke stranke i kandidacijske liste grupe birača koje su zastupljene u Gradskom vijeću, da upoznaju svoje članstvo s raspisanim izborima i redoslijedu izbornih radnji i tijeku rokova utvrđenih Zakonom i Odlukom o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Krka. U tom smislu, u prilogu ove obavijesti dostupne su i Obvezatne upute o redoslijedu izbornih radnji i tijeku rokova propisanih od strane Izbornog povjerenstva Grada Krka.             

Pored navedenog, Izborno povjerenstvo Grada Krka propisalo je i Obvezatne upute broj OMO - I o obrascima za provođenje izbora za članove vijeća mjesnih odbora, a isti se mogu preuzeti kod Izbornog povjerenstva i na mrežnim stranicama Grada Krka (u prilogu ove obavijesti). Naime, pripreme i provođenje izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Krka obavljat će se isključivo na obrascima propisanim prednjim Obvezatnim uputama, i to osobito:

OMO - 1 - Prijedlog  kandidacijske liste kandidata za članice/članove vijeća Mjesnog odbora _______;

OMO - 2 - Prijedlog kandidacijske liste grupe birača kandidata za članice/članove vijeća Mjesnog odbora _______;

OMO - 3 - Očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature za članicu/člana vijeća Mjesnog odbora _______.