Prostorni planovi 2017.

Izvješće o javnoj raspravi o Prijedlogu Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja Zona 26 u gradu Krku preuzmi
   
Obavijest javnosti o pokretanju postupka izrade III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1- Krk (NA1, R11, R38, R310, R311) i postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja dijela poslovne Zone 29 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku
preuzmi
   
Obavijest javnosti o pokretanju postupka izrade Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela područja Radićeve ulice u gradu Krku preuzmi
   
Javna rasprava o prijedlogu Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja Zona 26 u gradu Krku preuzmi
1. Odluka o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja Zona 26 u gradu Krku
preuzmi
2. Obrazloženje prijedloga za javnu raspravu
preuzmi
3. Sažetak za javnost
preuzmi
   
Javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja UPU 25 - Kamp Glavotok (T3) preuzmi
1. Obrazloženje Prijedloga Plana
preuzmi
2. Odredbe za provođenje
preuzmi
3. Sažetak za javnost
preuzmi
4. Grafički prilozi
 
4.1. Korištenje i namjena površina
preuzmi
4.2. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža: promet
preuzmi
4.3. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža: telekomunikacije i energetski sustav
preuzmi
4.4. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža: vodoopskrba i odvodnja
preuzmi
4.5. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora
preuzmi
4.6. Načini u uvjeti gradnje: oblici korištenja
preuzmi
4.7. Načini u uvjeti gradnje: način gradnje
preuzmi
   
Obavijest javnosti o pokretanju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja Zona 26 u gradu Krku  preuzmi
   
Odluka o provođenju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja Zona 26 u gradu Krku preuzmi
   
Pročišćeni tekst odredbi za provođenje i pročišćeni grafički dio Detaljnog plana uređenja dijela poslovne Zone 29 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku preuzmi
   
Pročišćeni tekst odredbi za provođenje i pročišćeni grafički dio Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk (NA1, R11, R38, R310, R311) preuzmi
   
Odluka o donošenju II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk (NA1, R11, R38, R310, R311) preuzmi
   
Izvješće o javnoj raspravi za II. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja UPU 1-Krk (NA1, R11, R38, R310, R311) preuzmi
   
Javna rasprava o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1-Krk (NA1, R11, R38, R310, R311) preuzmi
1. Obrazloženje Prijedloga Plana
preuzmi
2. Odredbe za provođenje
preuzmi
3. Sažetak za javnost
preuzmi
4. Grafički prilozi
 
4.1. Korištenje i namjena površina
grafika
4.2. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža: prometni sustav
grafika
4.3. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža: energetski sustav, pošta i telekomunikacije
grafika
4.4. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža: vodnogospodarski sustav - vodoopskrba
grafika
4.5. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža: vodnogospodarski sustav - odvodnja otpadnih voda
grafika
4.6. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža: vodnogospodarski sustav - oborinska odvodnja
grafika
4.7. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora: područja posebnih uvjeta korištenja
grafika
4.8. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora: područja primjene planskih mjera zaštite - oblici korištenja
grafika
4.9. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora: područja primjene planskih mjera zaštite - mjere posebne zaštite
grafika
4.10. Načini u uvjeti gradnje
grafika