07. sjednica Gradskog vijeća: Usvojen Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna; krenulo rješavanje imovinsko-pravnih odnosa s ciljem izgradnje dječjeg vrtića u naselju Vrh

U Velikoj gradskoj vijećnici, 28. lipnja 2022. godine, na poziv predsjednika Nikše Franova, održana je 07. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka tijekom koje su raspravljene mnoge relevantne teme o kojima više doznajte iz priloga u nastavku.

Na početku zasjedanja, s jednim glasom protiv i 12 afirmativnih, usvojena je dopuna Dnevnog reda, i to s prijedlogom Odluke o pokretanju postupka izrade Plana razvoja Grada Krka za razdoblje od 2022. - 2027.godine, a naposljetku, istom strukturom glasova, i novom temom dopunjen Dnevni red.

 

– jednoglasno usvojen Zapisnika sa 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 13. travnja 2022. godine

Materijale preuzmite: OVDJE.

 

– jednoglasno usvojen prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2021. godinu s prilozima: Izvještajem o izvršenju Plana razvojnih programa za razdoblje od 01. 01. - 31. 12. 2021. godine, Knjigom izdanih računa za 2021. godinu, izvodom iz Knjige javnog duga za 2021. godinu, Izvještajem o korištenju proračunske zalihe od 01. 01. - 31. 12. 2021. godine te izvješćima proračunskih korisnika o izvršenju financijskih planova za 2021. godinu

Proračun Grada Krka za 2021. godinu usvojen je 14. prosinca 2020. s planiranim prihodima i primicima u iznosu od 109.420.000,00 kn, planiranim viškom prihoda od 1.380.000,00 kn te rashodima i izdacima u iznosu od 110.800.000,00 kn, da bi prvom izmjenom, donesenom 27. rujna 2021., bio smanjen na 96.684.615,33 kn prihoda i primitaka, 5.535.384,67 kn prenesenog viška iz 2020. te 102.220.000,00 kn rashoda i izdataka. Drugom izmjenom, potvrđenom 08. prosinca 2021., s obzirom na dodatnu redukciju, definiran je konačni gradski budžet od 89.874.615,33 kn prihoda i primitaka, 5.535.384,67 kn prenesenog viška iz 2020. te 95.410.000,00 kn rashoda i izdataka.

Naime, tijekom 2021. godine Proračun je poslovao u uvjetima svojevrsnog oporavaka od pandemije bolesti COVID-19, s još uvijek neujednačenim i neizvjesnim prilivom prihoda. Rashodi za projekte iz sfere društvenih djelatnosti tj. programe javnih potreba u kulturi, sportu, tehničkoj kulturi i poljoprivredi, koji su u 2020. bili smanjeni s obzirom na novonastalu situaciju, u 2021. godini došli su do uobičajene, pretpandemijske razine. Ukupno, s prenesenim sredstvima iz ranijeg razdoblja, Proračun je u 2021. godini, u odnosu na prethodnu, raspolagao s 24 posto više sredstava, a utrošio ih je 22 posto više, dok su ona neutrošena prenesena u ovu godinu.

Konsolidirani Proračun (kojim su obuhvaćeni i financijski rezultati proračunskih korisnika) ostvaren je u iznosu od 84.959.570,20 kn, što čini 94,5 posto plana, a u odnosu na 2020. godinu kada je realizirano 72.020.398,92 kn, ostvareno je čak 117,96 posto prihoda i primitaka.

Prihodi poslovanja tako su ostvareni u iznosu od 81.308.717,79 kn, što čini 95 posto plana, a u odnosu na 2020. tijekom koje je uprihodovano 67.274.134,81 kn, ove ih je godine realizirano 21 posto više. U ukupnom ostvarenju, Grad Krk sudjeluje sa 63.558.987,00 kn (78,17 posto), Gradska knjižnica Krk sa 70.634,00 kn (0,09 posto), Centar za kulturu Grada Krka s 314.766,00 kn (0,39 posto), Dječji vrtić Katarina Frankopan Krk s 15.736.305,00 kn (19,35 posto) i Javna vatrogasna postrojba Grada Krka s 1.628.026,00 kn (2 posto). Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 3.531.720,42 kn, što je 90 posto plana, te za čak 396 posto više od ostvarenja koje je u iznosu od 711.537,64 kn realizirano prošle godine. Primitci od financijske imovine i zaduživanja ostvareni su u iznosu od 119.131,99 kn, i kao takvi manji su u odnosu na prošlogodišnji rezultat ostvaren u iznosu od 4.034.726,47 kn.

Povećanje prihoda u odnosu na prethodnu godinu ostvareno je od: prihoda od poreza na dohodak (za 48 posto), stalnih poreza na nepokretnu imovinu (za 30 posto), povremenih poreza na imovinu tj. poreza na promet nekretnina (za 73 posto), prihoda od imovine (za 12 posto), prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi te pristojbi po posebnim propisima i naknadama (za 23 posto), prihoda od donacija pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna (za 61 posto) te prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

Smanjenje prihoda u odnosu na prethodnu godinu ostvareno je od: pomoći iz inozemstva i subjekta unutar općeg proračuna.

Porezni prihodi ostvareni su iznosu od 31.381.991,00 kn, odnosno za 45,1 posto više nego li prethodne godine, dok su pomoći od inozemstva i subjekata unutar općeg proračuna realizirane u iznosu od 16.555.714,00 kn, što je za 10,7 posto manje u odnosu na prošlu godinu. Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 5.590.83,00 kn, a što je 12,4 posto više od prošlogodišnjeg ostvarenja.

Rashodi i izdaci Proračuna ostvareni su u iznosu od 81.994.596,32 kn, što u odnosu na planiranih 95.410.000,00 kn, čini 85,9 posto ostvarenih rashoda, s time da su u odnosu na 2020. smanjeni za 18 posto. Rashodi za zaposlene tako su ostvareni u iznosu od 26.947.445,60 kn, što je 98 posto plana, materijalni rashodi u iznosu od 21.758.177,74 kn - 82 posto plana, financijski rashodi u iznosu od 391.131,89 kn - 71 posto plana, pomoći u iznosu od 1.451.977,50 kn - 90 posto plana, naknade građanima i kućanstvima u iznosu od 1.616.922,19 kn - 87 posto plana te ostali rashodi u iznosu od 5.747.518,71 kn - 86 posto plana. Također, rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su iznosu od 19.489.337,45 kn, što čini 77 posto plana (i 199 posto od prošlogodišnjeg ostvarenja), a izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova u iznosu od 4.592.08524 kn, što čini 83 posto plana.

U strukturi ostvarenih rashoda i izdataka 71 posto čine rashodi poslovanja, 24 posto rashodi za nabavu dugotrajne imovine te 5 posto izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova i financijsku imovinu.

Konačno, uzmu li se u obzir prihodi i primici ostvareni u iznosu od 84.959.570,20 kn, preneseni višak prihoda iz 2020. u iznosu od 5.537.303,15 kn te rashodi i izdaci realizirani u iznosu od 81.994.596,32 kn, konsolidirani višak prihoda u 2021. godini (iliti ukupan konsolidirani rezultat poslovanja) iznosi 8.502.277,03 kn, a sastoji se od viška prihoda Proračuna Grada Krka (Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka) u iznosu od 8.271.937,06 kn, viška prihoda Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka u iznosu od 194.663,05 kn, viška prihoda Centra za kulturu Grada Krka u iznosu od 32.138,08 kn te viška prihoda Dječjeg vrtića Katarina Frankopan Krk u iznosu od 3.538,84 kn.

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2, 3, 4.

 

– jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata za 2021. godinu

Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2021. utvrđen je konsolidirani višak prihoda za 2021. godinu u iznosu od 8.502.277,03 kn. Isti se sastoji od viška prihoda Proračuna Grada Krka (Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka) u iznosu od 8.271.937,06 kn, viška prihoda Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka u iznosu od 194.663,05 kn, viška prihoda Centra za kulturu Grada Krka u iznosu od 32.138,08 kn te viška prihoda Dječjeg vrtića Katarina Frankopan Krk u iznosu od 3.538,84 kn.

Dio viška prihoda poslovanja za 2021. u iznosu od 8.271.937,06 kn (Jedinstveni upravni odjel Grada Krka), prema izvorima financiranja, tvore sljedeći viškovi i manjkovi. Viškovi koji podrazumijevaju: višak općih prihoda, višak prihoda Vijeća srpske nacionalne manjine, višak prihoda od komunalne naknade u Programu održavanja komunalne infrastrukture, višak prihoda od turističke pristojbe, višak prihoda od grobne naknade i ekološke pristojbe, višak prihoda od naknade za prenamjenu poljoprivrednih zemljišta, neutrošena sredstva od prodaje stanova sa stanarskim pravom, višak prihoda za projekt Svjetlovodne mreže otoka Krka te neutrošena sredstava kapitalnih pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za projekt Svjetlovodne mreže otoka Krka. I, manjkovi koji podrazumijevaju: manjak prihoda od pomoći otočnih općina za projekt Svjetlovodne mreže otoka Krka, manjak kapitalnih pomoći iz drugih proračuna za rekonstrukciju Društvenog doma Bajčići, manjak prihoda od kapitalnih pomoći iz drugih proračuna za projekt energetske obnove zgrade u javnom sektoru na adresi Lukobran 5, manjak prihoda od kapitalnih pomoći iz drugih proračuna za projekt rekonstrukcije i opremanje sportske građevine i javne zelene površine u park-šumi Dražica, manjak iz Europskog fonda za regionalni razvoj (kapitalna pomoć temeljem prijenosa EU sredstava) za projekt Svjetlovodne mreže otoka Krka, manjak prihoda od tekućih pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za projekt Svjetlovodne mreže otoka Krka, manjak prihoda od kapitalnih pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za energetsku obnovu zgrade na adresi Lukobran 5, manjak prihoda od Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj za rekonstrukciju zgrade Društvenog doma Bajčići te manjak prihoda od Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj za uređenje i opremanje dječjeg igrališta (vježbališta) u park-šumi Dražica.

Ukupan rezultat poslovanja za 2021. godinu, odnosno konsolidirani višak prihoda u iznosu od 8.502.277,03 kn, kao i pripadajući rashodi, bit će uvršteni u Izmjene i dopune Proračuna Grada Krka za 2022. godinu.

Materijale preuzmite: OVDJE.

 

– s jednim suzdržanim glasom i 12 afirmativnih usvojen prijedlog Izvješća godišnjeg Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2021. godini

Izvješćem godišnjeg Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu utvrđeni su prošlogodišnji izvori, namjena i visina sredstava namijenjenih održavanju komunalne infrastrukture na području Grada Krka.

Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Izvješća čine: prihod od komunalne naknade u iznosu od 8.263.020,80 kn, dio prihoda od koncesijskih odobrenja u iznosu od 143.349,27 kn, prihod od naknade za održavanje groblja u iznosu od 151.297,11 kn te opći (ostali) prihodi u iznosu od 860.577,77 kn, što je osiguralo konačan budžet od 9.418.244,95 kn.  

Tijekom prošle godine na čišćenje javnih površina tako je utrošeno 1.405.590,56 kn, na održavanje javnih površina 2.394.847,52 kn, na održavanje nerazvrstanih cesta 1.896.493,68 kn, na održavanje objekata javne rasvjete 1.367.299,92 kn, na održavanje groblja 119.786,28 kn, na intelektualne usluge u Odsjeku za komunalno gospodarstvo 101.309,08 kn, na održavanje Sportsko-rekreacijskog centra Josip Uravić - Pepi 151.518,93 kn, na održavanje osnovnoškolske sportske dvorane 180.822,59 kn te na gradnju objekata školskog i predškolskog sadržaja 1.717.362,81 kn. S obzirom na rashode u ukupnom iznosu od 9.335.031,37 kn, u 2022. godinu preneseno je 83.213,58 kn neutrošenih sredstava.

Materijale preuzmite: OVDJE.

 

– jednoglasno usvojen prijedlog Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu

Izvješćem o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu utvrđeni su prošlogodišnji izvori, namjena i visina sredstava predviđenih za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Krka.

Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Izvješća čine prihod od komunalnog doprinosa u iznosu od 9.890.616,25 kn, prihod iz proračuna jedinice lokalne samouprave (opći prihodi) u iznosu od 565.414,38 kn, prihod od donacija u iznosu od 343.759,56 kn, prihod od pomoći Europske unije u iznosu od 12.996,41 kn te prihodi temeljem ugovora, naknada i drugih izvora propisanih posebnim propisima (od prodaje imovine, pomoći i spomeničke rente) u iznosu od 1.100.595,75 kn, što je osiguralo konačni budžet od 11.913.382,35 kn.

Tijekom prošle godine na izgradnju građevina komunalne infrastrukture koje su se gradile radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja tako je utrošeno 213.316,79 kn, na izgradnju građevina komunalne infrastrukture koje su se gradile u uređenim dijelovima građevinskog područja 6.759.223,42 kn, na izgradnju građevina komunalne infrastrukture koje su se gradile izvan građevinskog područja 287.707,94 kn te na postojeće građevine komunalne infrastrukture koje su se rekonstruirale, kao i na načine rekonstrukcije 4.653.134,20 kn.

Materijale preuzmite: OVDJE.

 

– s jednim suzdržanim glasom i 12 afirmativnih usvojen prijedlog Izvješća o izvršenju Programa raspodjele sredstava turističke pristojbe za 2021. godinu; s jednim suzdržanim glasom i 12 afirmativnih usvojen prijedlog Izvješća o izvršenju Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2021. godinu

Prihodi od turističke pristojbe u 2021. godini ostvareni su u iznosu od 1.286.674,11 kn (1.254.470,93 kn turističke pristojbe i 32.203,18 kn turističke pristojbe na plovnom objektu), a utrošeni su na sufinanciranje rada Turističke zajednice otoka Krka (149.730,57 kn), sufinanciranje rada Turističke zajednice Grada Krka (100.000,00 kn), proslave i pokroviteljstva (34.000,00 kn), proslave u mjesnim odborima (15.067,45 kn), održavanje video nadzora (58.866,69 kn), održavanje opreme Wi-Fi sustava (21.474,55 kn), bežični Wi-Fi Internet (47.415,80 kn), sufinanciranje regate Krčka jedra (8.241.66 kn), sufinanciranje festivala Tramonto (15.000,00 kn), sufinanciranje rada Turističke ambulante i hitne medicinske službe (182.800,00 kn), sufinanciranje rada Turističke zajednice Kvarnera (25.200,00 kn), sufinanciranje mjesnog prijevoza (97.500,00 kn) te sufinanciranje opreme video nadzora (43.028,29 kn). S obzirom na rashode u ukupnom iznosu od 798.325,01 kn, u 2022. godinu preneseno je 488.349,10 kn neutrošenih sredstava turističke pristojbe.

Prihodi od spomeničke rente u 2021. godini ostvareni su u ukupnom iznosu od 204.936,21 kn, a sastoje se od prihoda od spomeničke rente u iznosu od 4.087,52 kn, prihoda od spomeničke rente po kvadratnom metru u iznosu od 135.785,86 kn te viška prihoda od spomeničke rente iz prethodne godine u iznosu od 65.062,83 kn. Ta su sredstva u cijelosti utrošena na uređenje dijela javne površine u krčkoj starogradskoj jezgri, kao i na uređenje Trga Kamplin.

Materijale preuzmite: OVDJE.

 

– s jednim suzdržanim glasom i 12 afirmativnih usvojen prijedlog Izvješća o korištenju sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje neposrednom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Krka u 2021. godini

Prihodi od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Krka u 2021. godini ostvareni su u ukupnom iznosu od 65.601,46 kn, a na održavanje poljoprivrednih putova utrošeno je svega 15.929,68 kn. Prema tome, neutrošena sredstva u iznosu od 49.671,78 kn uložit će se u odgovarajuće projekte i programe tijekom 2022. godine.

Materijale preuzmite: OVDJE.

 

– s jednim suzdržanim glasom i 12 afirmativnih usvojen prijedlog Izvješća o korištenju sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Krka u 2021. godini

Prihodi od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Krka u 2021. godini ostvareni su u ukupnom iznosu od 65.949,70 kn, a u cijelosti su uloženi u izradu prostorno-planske dokumentacije.

Materijale preuzmite: OVDJE.

 

– jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Krka na k.č. 3440/1, k.o. Krk - grad

Grad Krk raspisao je natječaj za prodaju nekretnine u svome vlasništvu, i to neizgrađenog građevinskog zemljišta na k.č. 3440/1, k.o. Krk - grad (z.č. 1546/3, k.o. Krk), površine od 926 m2, koje se nalazi na predjelu uređenom Detaljnim planom uređenja dijela Kružnog toka i Ul. Slavka Nikolića u gradu Krku. Natječaj je objavljen u Narodnim novinama broj 54/2022, od 11. svibnja ove godine. Početna cijena zemljišta utvrđena je u iznosu od 170,00 EUR po m2 u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju (kn/EUR) Hrvatske narodne banke. Ta je cijena utvrđena na temelju Procjembenog elaborata i potvrde Procjeniteljskog povjerenstva Primorsko-goranske županije. Kako su na natječaj prispjele četiri ponude (Brune Perožić iz Krka s ponuđenom kupoprodajnom cijenom od 221,00 EUR po m2 zemljišta, tvrtke Projekt MT d.o.o. iz Zagreba s ponuđenom kupoprodajnom cijenom od 260,00 EUR po m2 zemljišta, Ivana Alandžaka iz Berlina, Njemačka, s ponuđenom kupoprodajnom cijenom od 255,55 EUR po m2 zemljišta te tvrtke Grota d.o.o. iz Krka s ponuđenom kupoprodajnom cijenom od 172,00 EUR po m2 zemljišta), Odlukom o prodaji zemljišta, najpovoljnijom odabrana je upravo ponuda tvrtke Projekt MT d.o.o. iz Zagreba s ponuđenom kupoprodajnom cijenom u iznosu od 260,00 EUR po m2 zemljišta, odnosno u ukupnom iznosu od 240.760,00 EUR, i to u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju (kn/EUR) Hrvatske narodne banke.

Materijale preuzmite: OVDJE.

 

– jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Krka na k.č. 2811, k.o. Krk - grad (ruševna kuća i dvorište u staroj jezgri grada Krka)

Grad Krk raspisao je natječaj za prodaju nekretnine u svome vlasništvu, i to ruševne građevine s dvorištem na k.č. 2811, k.o. Krk - grad (gr.č. 53, gr.č. 54, z.č. 1873/1, z.č. 1873/2, z.č. 1873/4, z.č. 1877/4, sve k.o. Krk), površine od 278 m2, koja se nalazi unutar građevinskog područja grada Krka, u starogradskoj jezgri. Natječaj je objavljen u Narodnim novinama broj 54/2022, od 11. svibnja ove godine. Početna cijena nekretnine utvrđena je u ukupnom iznosu od 124.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju (kn/EUR) Hrvatske narodne banke. Ta je cijena utvrđena na temelju Procjembenog elaborata i potvrde Procjeniteljskog povjerenstva Primorsko-goranske županije. Kako su na natječaj prispjele tri ponude (Milana Gajdoša iz Levica, Slovačka, s ponuđenom kupoprodajnom cijenom od 192.200,00 EUR, Jasne Maligec iz Krka s ponuđenom kupoprodajnom cijenom od 136.105,00 EUR te Nike Lekića iz Krka s ponuđenom kupoprodajnom cijenom od 130.101,00 EUR), Odlukom o prodaji zemljišta, najpovoljnijom odabrana je upravo ponuda Milana Gajdoša iz Levica, Slovačka, s ponuđenom kupoprodajnom cijenom od 192.200,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju (kn/EUR) Hrvatske narodne banke.

Materijale preuzmite: OVDJE.

 

– jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o kupnji zemljišta u k.o. Vrh (z.č. 1193/2, 1199/4, 1199/3, 1199/2, 1192/1) radi izgradnje dječjeg vrtića u naselju Vrh

S ciljem buduće izgradnje dječjeg vrtića u naselju Vrh, a prethodno rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na području uređenom Urbanističkim planom uređenja UPU 5-Vrh, donesena je Odluka o kupnji zemljišta. Temeljem iste, kupoprodajni ugovor zaključit će se za: z.č. 1193/2, upisanu u z.l.ul. 2071, k.o. Vrh, površine od 1.202 m2, u vlasništvu Marijele Milohnić iz Vrha te z.č. 1199/4, upisanu u z.l.ul. 885, k.o. Vrh, površine od 766 m2, u vlasništvu Marijele Milohnić iz Vrha i Anice Kosić iz Vrha, svake u polovici dijela. Također, predugovor o kupoprodaji zaključit će se za: z.č. 1199/3, upisanu u z.l.ul. 1737, k.o. Vrh, površine od 1.007 m2, z.č. 1199/2, upisanu u z.l.ul. 1737, k.o. Vrh, površine od 1.021 m2 te z.č. 1192/1, upisanu u z.l.ul. 1734, k.o. Vrh, površine od 1.503 m2, a čiji su vlasnici Dejan Toić iz Kosića i Josip Toić iz Vrha, svaki u polovici dijela. Kupoprodajna cijena za sva navedena zemljišta, temeljem procjembenih elaborata i potvrdi Procjeniteljskog povjerenstva Primorsko-goranske županije, određena je u iznosu od 71,61 EUR po m2 u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju (kn/EUR) Hrvatske narodne banke. Prema tome, za z.č. 1193/2, k.o. Vrh, površine od 1.202 m2, isplatit će se ukupna naknada od 86.075,22 EUR, za z.č. 1199/4, k.o. Vrh, površine od 766 m2, naknada od 54.85326 EUR, za z.č. 1199/3, k.o. Vrh, površine od 1.007 m2, naknada od 72.111,27 EUR, za z.č. 1199/3, k.o. Vrh, površine od 1.021 m2, naknada od 73.113,81 EUR te za z.č. 1192/1, k.o. Vrh, površine od 1.503 m2, naknada od 107.629,83 EUR. Dakle, sveukupna kupoprodajna cijena za sva navedena zemljišta iznosi 393.783,39 EUR, u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju (kn/EUR) Hrvatske narodne banke.

Prema projektnom zadatku izgradnje dječjeg vrtića u naselju Vrh na z.č. 1193/2 i 1199/4 kojeg je izradila tvrtka Hidroinženjering d.o.o. iz Zagreba, predviđena izgradnja zgrade dječjeg vrtića s ukupno šest odgojno-obrazovnih jedinica, od čega su dvije jedinice namijenjene redovitom programu za djecu jasličke dobi s ukupno 24 djeteta te četiri jedinice namijenjene redovitom programu za djecu vrtićke dobi s ukupno 80 djece. Kako se ovaj vrtić planira kao područni dječji vrtić s kuhinjom koji će biti u sastavu Dječjeg vrtića Katarina Frankopan lociranog u naselju Krku, ondje se ne planira uređenje prostorija namijenjenih odgojno-obrazovnom i administrativnom osoblju koji su smješteni u zgradi matičnog vrtića., međutim sukladno Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe, planirana je izgradnja eksterijera namijenjenog igri djece i ostalim potrebnim sadržajima minimalne površine od 1.650 m2 (15 m2 po djetetu), a što se planira osigurati na susjednim neizgrađenim parcelama, k.č. 1199/2, 1199/3 i 1192/1, ukupne površine od 3.531 m2.

Materijale preuzmite: OVDJE.

 

– jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge obavljanja dimnjačarskih poslova na području Grada Krka

Materijale preuzmite: OVDJE.

 

– jednoglasno usvojen prijedlog Kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Krka

Novi Zakon o sprječavanju sukoba interesa predstavničkim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave uveo je obvezu donošenja kodeksa ponašanja koji se odnosi na članove predstavničkih tijela i sadrži odredbe o sprječavanju sukoba interesa, načinu praćenja primjene kodeksa, kao i o tijelu koje u drugom stupnju odlučuje o odlukama predstavničkog tijela, kao i o povredama kodeksa koje su u njegovoj nadležnosti.

Kodeksi ponašanja predstavljaju standarde ponašanja koji se očekuju u konkretnim i stvarnim situacijama. Svrha Kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Krka jačanje je integriteta, objektivnosti, nepristranosti i transparentnosti u obnašanju dužnosti članova Gradskog vijeća, promicanje etičnog ponašanja i vrijednosti koje se zasnivaju na temeljnim društvenim vrijednostima i široko prihvaćenim dobrim običajima te jačanje povjerenja građana u nositelje vlasti na lokalnoj razini, dok mu cilj proizlazi iz uspostave primjerene razine odgovornog ponašanja, korektnog odnosa i kulture dijaloga u obnašanju javne dužnosti, s naglaskom na savjesnost, časnost, poštenje, nepristranost, objektivnost i odgovornost u obavljanju dužnosti članova Gradskog vijeća i članova radnih tijela Gradskog vijeća. Kodeksom su, dakle, uređena osnovna načela postupanja člana predstavničkog tijela u obavljanju javnih dužnosti i djelovanja prema građanima i medijima, međusobnim odnosima, odnosima prema drugim dužnosnicima, službenicima i namještenicima, odnosno prema obnašanju dužnosti te odnosu prema Gradskom vijeću u kojem obnaša dužnost, kao i drugim tijelima. S ciljem ostvarivanja nadzora nad primjenom Kodeksa, na razini predstavničkog tijela osnovat će se neovisno radno tijelo koje će imati ulogu nadzora primjene Kodeksa u prvom stupnju, ali i tijelo koje u drugom stupnju odlučuje o povredama Kodeksa koji su u njegovoj nadležnosti. Prema tome, primjenu odredbi Etičkog kodeksa pratit će Etički odbor u prvom stupnju i Vijeće časti u drugom stupnju.

Materijale preuzmite: OVDJE.

 

– sa četiri suzdržana glasa i devet afirmativnih usvojen prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Katarina Frankopan Krk

Materijale preuzmite: OVDJE.

 

– jednoglasno usvojen prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga suca porotnika za mladež Županijskog suda u Rijeci

U ovogodišnjem postupku imenovanja sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Rijeci, Igor Gržetić, profesor iz Krka, budući da nije član niti jedne političke stranke, niti se bavi političkom djelatnošću, a s obzirom na struku, ovim je Zaključkom, za naredni četverogodišnji mandat, iznova predložen za suca porotnika s područja Grada Krka. Dakle, suce porotnike za mladež Županijskog suda u Rijeci, na prijedloge gradskih i općinskih vijeća te sindikata, udruge poslodavaca i gospodarske komore, u konačnici imenuje Županijska skupština Primorsko-goranske županije.

Materijale preuzmite: OVDJE.

 

– s jednim suzdržanim glasom i 12 afirmativnih usvojen prijedlog Odluke o pokretanju postupka izrade Plana razvoja Grada Krka za razdoblje od 2022. - 2027.godine.

Materijale preuzmite: OVDJE.