04. sjednica Gradskog vijeća: Usvajanjem Proračuna za 2022. osiguran godišnji budžet od 129,5 milijuna kn

U Velikoj gradskoj vijećnici, 08. prosinca 2021. godine, na poziv predsjednika Nikše Franova, održana je 04. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka tijekom koje su raspravljene mnoge za naredno razdoblje značajne teme o kojima više doznajte iz priloga u nastavku.

U uvodnom dijelu sjednice, jednoglasno su prihvaćene obje dopune Dnevnog reda, prva kojom su sadržani prijedlozi Odluke o prijenosu imovine i Odluke o otkupu poslovnih udjela u trgovačkom društvu Smart Island Krk d.o.o., i druga s Godišnjim izvještajem za 2020. dostavljenim od tvrtke Ponikve Eko otok Krk d.o.o. Nakon njihova obrazloženja, cjeloviti, tj. novim temama dopunjen Dnevni red također je jednoglasno prihvaćen.

 

– jednoglasno usvojen Zapisnik s 03. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 27. rujna 2021. godine

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

– s jednim glasom protiv i 12 afirmativnih usvojen prijedlog II. izmjene i dopune Proračuna Grada Krka za 2021. godinu

Proračun Grada Krka za 2021. godinu, 14. prosinca 2020., usvojen je s planiranim prihodima i primicima u iznosu od 109.420.000,00 kn, viškom prihoda iz prethodne godine od 1.380.000,00 kn te rashodima i izdacima u iznosu od 110.800.000,00 kn, dok je njegovom I. Izmjenom i dopunom, 27. rujna 2021., predloženo 96.684.615,33 kn prihoda i primitaka, 5.535.384,67 kn prenesenog prošlogodišnjeg viška te 102.220.000,00 kn rashoda i izdataka.

Ovom, II. Izmjenom i dopunom Proračuna Grada Krka za 2021. godinu predloženo je smanjenje prihoda i primitaka, tj. rashoda i izdataka u iznosu od 6.810,000,00 kn, ili za 7,0 posto od

usvojenih prihoda i primitaka, odnosno za 6,7 posto od usvojenih rashoda i izdataka, što vodi prema budžetu koji podrazumijeva 89.874.615,33 kn prihoda i primitaka te 5.535.384,67 kn prošlogodišnjeg konsolidiranog prenesenog viška, odnosno rashode i izdatke u iznosu od 95.410.000,00 kn. (Višak prihoda u ovom se slučaju sastoji od: 5.171.349,91,00 kn viška Grada Krka, 333.619,62 kn viška Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka, 19.541,91 kn viška Centra za kulturu Grada Krka te 10.873,23 kn viška Dječjeg vrtića Katarina Frankopan.)

Do ovih izmjena i dopuna došlo je zbog: (1) prijenosa u narednu godinu pomoći i rashoda za projekte prvotno planirane u ovoj godini radi apliciranja za pomoći iz Državnog proračuna i/ili fondova Europske unije, (2) uvođenja novih aktivnosti i projekata, (3) korekcija postojećih proračunskih pozicija, (4) raspodjele sredstava od prihoda koji su ostvareni u višim iznosima od prvotno planiranih, (5) usklađenja s programima kojima se raspodjeljuju namjenski prihodi, (6) smanjenja prihoda od prodaje građevinskog zemljišta, kao i rashoda za otkup građevinskog zemljišta te (7) otplate beskamatnog zajma Ministarstva financija Republike Hrvatske iz 2020. godine za kojim, s obzirom na postojeću likvidnost Proračuna, nema potrebe da ga se prenese u narednu proračunsku godinu.

Na prihodovnoj strani, porezni prihodi povećani su za 1.090.000,00 kn, a prihodi od imovine za 304.777,69 kn, dok su prihodi poslovanja smanjeni za 3.276.861,81 kn, pomoći proračunu i proračunskim korisnicima za 3.385.728,52 kn, prihodi od pristojbi i naknada za 876.000,78 kn, prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga zajedno s prihodima od donacija za 409.910,00 kn te prihodi od prodaje nefinancijske imovine za 3.533.138,19 kn. Prihodi od kazni i ostalih upravnih mjera, primici od financijske imovine i zaduživanja te preneseni višak prihoda ostali su na prethodno planiranim razinama.

Na rashodovnoj strani, rashodi poslovanja Jedinstvenog upravnih odjela i proračunskih korisnika povećani su za 787.949,46 kn, a izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova za 560.000,00 kn (s time da se 60.000,00 kn odnosi na izdatke za dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru te 500.000,00 kn na izdatke za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova), dok su rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine smanjeni za 3.248.224,73 kn.

Plan razvojnih programa Grada Krka za razdoblje od 2021. - 2023. godine također se usklađuje s ovim izmjenama i dopunama Proračuna, što znači da se mijenja u dijelu koji se odnosi na ovu godinu, i to tako da se ukupna sredstva smanjuju za 7.228.677,44 kn te sada iznose 51.085.505,12 kn.

Materijal preuzmite ovdje: 1, 23.

 

– s jednim glasom protiv i 12 afirmativnih usvojen prijedlog Odluke o II. izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2021. godinu

Zakonom o proračunu propisano je da jedinice lokalne samouprave uz proračun donose i odluku o izvršavanju proračuna. Tom se odlukom uređuju posebnosti u izvršavanju proračuna, omogućava izvršavanje proračuna u godini za koju je proračun donesen, kao i druga pitanja od značaja za izvršavanje proračuna. Ovom je Odlukom, zbog dobrog ostvarenja Proračuna, u cijelosti planiran povrat beskamatnog dugoročnog zajma Državnom proračunu, i to u iznosu od 500.000,00 kn. (Beskamatni zajam za pad prihoda u odnosu na 2019. bio je uplaćen 2020. godine.)

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

– jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o II. izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2021. godini

Izvršenom II. Izmjenom i dopunom Proračuna Grada Krka prišlo se i II. Izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu kako bi se postiglo usklađenje s rebalansom definiranim pozicijama Gradskog proračuna.

Ukupna sredstva koja su potrebna za ostvarivanje II. Izmjene ovog Programa s prethodno planiranih 10.429.000,00 kn neznatno su povećana na 10.699.000,00 kn, od čega se 8.464.535,54 kn osigurava iz sredstava komunalne naknade u tekućoj godini, 220.000,00 kn iz prihoda od naknade za održavanje groblja, 200.000,00 kn iz prihoda od koncesijskih odobrenja, 226.625,00 kn iz prihoda od pomoći te 1.587.839,46 kn iz općih (ostalih) prihoda. Tako izmijenjenim Programom za čišćenje javnih površina izdvojeno je 1.580.000,00 kn, za održavanje javnih površina 2.865.000,00 kn, za održavanje nerazvrstanih cesta 2.000.000,00 kn, za održavanje javne rasvjete 1.676.000,00 kn, za održavanje groblja 220.000,00 kn, za intelektualne usluge u Odsjeku za komunalno gospodarstvo 200.000,00 kn, za održavanje Sportsko-rekreacijskog centra Josip Uravić Pepi 220.000,00 kn, za održavanje osnovnoškolske sportske dvorane 205.000,00 kn te za gradnju objekata školskog i predškolskog sadržaja 1.733.000,00 kn.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

– jednoglasno usvojen prijedlog II. izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu

Izvršenom II. Izmjenom i dopunom Proračuna Grada Krka prišlo se i II. izmjeni i dopuni Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu kako bi se postiglo usklađenje s rebalansom definiranim pozicijama Gradskog proračuna.

Ukupna sredstva koja su potrebna za ostvarivanje II. izmjene i dopune ovog Programa s prethodno planiranih 17.207.050,04 kn smanjena su na 12.779.699,78 kn, od čega se 9.983.409,74 kn osigurava iz prihoda od komunalnog doprinosa, 1.035.694,11 kn iz prihoda Proračuna Grada Krka (tj. općih prihoda), 312.840,00 kn iz prihoda od pomoći, 844.808,71 kn iz prihoda od prodaje imovine, 225.062,83 kn iz prihoda od spomeničke rente, 34.176,90 kn iz prihoda od pomoći iz fondova Europske unije te 343.707,06 kn iz prihoda od donacija. Tako izmijenjenim Programom za izgradnju (i projektiranje) građevina komunalne infrastrukture koje se grade radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja izdvojeno je 287.522,22 kn, za izgradnju (i projektiranje) građevina komunalne infrastrukture koje se grade u uređenim dijelovima građevinskog područja 7.066.456,66 kn, za izgradnju (i projektiranje) građevina komunalne infrastrukture koje se grade izvan građevinskog područja 225.406,25 kn te za postojeće građevine komunalne infrastrukture koje se rekonstruiraju i načine rekonstrukcije 5.200.314,65 kn.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

– jednoglasno usvojen prijedlog II. izmjene Programa raspodjele turističke pristojbe za 2021. godinu; jednoglasno usvojen prijedlog II. izmjene Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Krka u 2021. godini

Budući da je II. izmjenom i dopunom Proračuna Grada Krka za 2021. došlo do korekcija na njegovoj prihodovnoj i rashodovnoj, tako je i Program raspodjele turističke pristojbe za 2021. godinu s prethodno planiranih 1.020.000,00 kn povećan na 1.300.000,00 kn. Prema tome, iz prihoda od turističke pristojbe za organizaciju Krčkog sajma sada je izdvojeno 65.000,00 kn, za sufinanciranje rada Turističke zajednice otoka Krka 150.000,00 kn, za sufinanciranje rada Turističke zajednice Grada Krka 100.000,00 kn, za proslavu Dana Grada Krka 2.100,00 kn, za proslave i pokroviteljstva 34.000,00 kn, za proslave u mjesnim odborima 36.000,00 kn, za održavanje opreme video nadzora 60.000,00 kn, za opremu WiFi sustava 75.000,00 kn, za bežični WiFi Internet 80.000,00 kn, za organizaciju regate Krčka jedra 15.000,00 kn, za organizaciju festivala Tramonto 15.000,00 kn, za sufinanciranje rada Turističke ambulante i hitne medicinske službe 190.000,00 kn, za sufinanciranje rada Turističke zajednice Kvarnera 25.200,00 kn, za sufinanciranje mjesnog prijevoza tijekom ljetnih mjeseci 97.500,00 kn, za opremu video nadzora 50.000,00 kn te za održavanje poljoprivrednih putova, odnosno pješačkih i biciklističkih staza 305.200,00 kn.

Program korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Krka u 2021. godini s prethodno planiranih 56.000,00 kn reduciran je na 43.000,00 kn, od čega se 13.000,00 kn osigurava iz prihoda od zakupa poljoprivrednog zemljišta, a 30.000,00 kn iz naknade za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta u građevinsko. Tako izmijenjen Program, sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu, u cijelosti se namjenjuje održavanju poljoprivrednih putova.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

– s jednim glasom protiv, četiri suzdržana i osam afirmativnih usvojen usvojen prijedlog Proračuna Grada Krka za 2022. i projekcije za 2023. i 2024. godinu

Kao (novodefinirani) ciljevi i prioriteti Proračuna Grada Krka za 2022. i projekcija za 2023. i 2024. godinu izdvojeni su: (1) konkurentno i inovativno gospodarstvo, (2) obrazovano i zaposleno stanovništvo, (3) zdrav, aktivan i kvalitetan život, (4) ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost i (5) održiva mobilnost.

U odnosu na prethodni, Proračun Grada Krka za 2022. godinu zadržao je ili povećao dostignute standarde u području obrazovanja, socijalne skrbi stanovništva, zdravstvene zaštite, sporta, kulture, komunalnog održavanja i drugih područja koja su u nadležnosti jedinice lokalne samouprave. Njime su, također, planirani projekti preneseni iz prethodnih razdoblja koji se dovršavaju ili će se njihova realizacija odvijati kroz više proračunskih godina, odnosno koji su već duže vrijeme bili prisutni u planovima, dok je nekolicina njih, zbog izostanka prihodovne strane, odgođena. Prioritet su, dakle, zaslužile one investicije za koje se očekuju ili su odobrena sredstva pomoći iz Europske unije ili drugih izvora.

Kao najznačajniji projekti koji bi trebali obilježiti naredno razdoblje istaknuti su: Izgradnja širokopojasne mreže sljedeće generacije na otoku Krku (27.968.135,76 kn u 2022. i 46.703.426,33 kn u 2023.) i Uređenje Muzeja grada Krka - ex-Multimedijalnog kulturnog centra Krk (3.150.000,00 kn u 2022., 1.650.000,00 kn u 2023. i 1.200.000,00 kn u 2024.), dok su kao značajniji izdvojeni: Rekonstrukcija zgrade Društvenog doma u naselju Bajčići (2.125.000,00 kn u 2022.), Izgradnja nerazvrstane ceste oznake U-5.3 unutar poslovne zone na predjelu Sv. Petar u gradu Krku (1.130.000,00 kn u 2022., 2.000.000,00 kn u 2023. i 500.000,00 kn u 2024.), Ugradnja setova polupodzemnih spremnika za odvojeno prikupljanje otpada na šest novih lokacija (1.170.000,00 kn u 2022.), Razvoj Luke Krk (2.500.000,00 kn u 2022. i 2.500.000,00 kn u 2023.), Izgradnja Ribarske luke Krk (2.325.000,00 kn u 2022. i 2.325.000,00 kn u 2023.), Izgradnja zgrade Jedriličarskog kluba Plav (2.000.000,00 kn u 2022., 1.000.000,00 kn u 2023. i 1.000.000,00 kn u 2024.), Izgradnja dječjeg vrtića (sa šest odgojnih skupina) u naselju Vrh (2.900.000,00 kn u 2022., 3.000.000,00 kn u 2023. i 15.000.000,00 kn u 2024.), Izgradnja i opremanje pješačke staze i javne zelene površine u park-šumi Dražica (868.202,00 kn u 2022.) te Uređenje i opremanje dječjeg igrališta (vježbališta) u park-šumi Dražica (919.105,00 kn u 2022.).

Prihode i primitke (konsolidiranog) Proračuna Grada Krka za 2022. godinu čine prihodi poslovanja u iznosu od 109.418.000,00 kn, prihodi od prodaje imovine u iznosu od 8.610.000,00 kn, primici od zaduživanja u iznosu od 6.000.000,00 kn te preneseni višak prihoda iz 2021. godine u iznosu od 5.560.000,00 kn. Iz toga je razvidno kako će Grad Krk u narednoj godini raspolagati ukupnim budžetom od 129.588.000,00 kn, dok je Projekcijom za 2023. predviđeno 142.160.000,00 kn, a za 2024. godinu 103.460.000,00 kn.

U odnosu na prethodni (preciznije, I. izmjenu i dopunu Proračuna Grada Krka za 2021.), Proračun za 2022. u ukupnom se iznosu povećava za 26.504.106,00 kn, odnosno za 27,0 posto, pri čemu se prenesena sredstava iz prethodnih godina povećavaju za 24.615,00 kn, porezi na imovinu za 1.300.000,00 kn, pomoći za 23.357.769,00 kn, prihodi od imovine za 201.666,00 kn, prihodi od prodaje imovine za 1.139.998,00 kn i primici od zaduživanja za 6.000.000,00 kn, dok se prihodi od poreza na dohodak smanjuju za 860.000,00 kn, prihodi od poreza na robu i usluge za 44.000,00 kn, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi te prihodi po posebnim propisima za 2.276.252,00 kn, a prihodi od prodaje proizvoda i pruženih usluga zajedno s prihodima od donacija za 1.475.797,00 kn.

Prihodi i primici proračunskih korisnika u konsolidiranom Proračunu za 2022. sadrže stavke vezane uz vlastite prihode, donacije i pomoći proračunskim korisnicima u ukupnom iznosu od 19.201.456,00 kn, s time da udio Gradske knjižnice Krk iznosi 119.000,00 kn, Centra za kulturu Grada Krka 381.556,00 kn, Dječjeg vrtića Katarina Frankopan 16.644.500,00 kn i Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka 2.036.400,00 kn.

U 2022. planirano je zaduživanje u ukupnom iznosu od 8.650.000,00 kn od čega će u toj godini biti korišteno 6.000.000,00 kn, i to za: (1) energetsku obnovu zgrada u javnom sektoru (850.000,00 kn), (2) izgradnju zgrade Jedriličarskog kluba Plav (2.000.000,00 kn) te (3) uređenje Muzeja grada Krka (3.150.000,00 kn).

Rashodi i izdaci Proračuna za 2022. godinu, također, iznose 129.588.000,00 kn, a planom su vezani uz prihode u iznosu od 118.028.000,00 kn, primitke od zaduživanja u vrijednosti 6.000.000,00 kn te sredstva prenesena iz 2021. godine u visini od 5.560.000,00 kn. Rashodi poslovanja tako iznose 66.916.260,00 kn, rashodi za nabavu dugotrajne imovine 58.424.326,00 kn, a izdaci za financijsku imovinu i otplatu glavnice duga 4.247.414,00 kn.

Od deset zaprimljenih amandmana DNK - Liste za Krk, jedan je prihvaćen u cijelosti, a tri djelomično. U cijelosti je, dakle, prihvaćeno nastojanje da se poboljšaju uvjeti za funkcioniranje sportskih klubova, a djelomično inicijativa za pripremu projektne dokumentacije s ciljem uređenja pješačko-biciklističke infrastrukture na području Šotoventa, inicijativa za postavljanje australskih rešetki na rubnim gradskim područjima te inicijativa za izradu idejnog projekta poluotoka Prniba. 

Materijal preuzmite ovdje: 1, 2, 3, 4 (amandmani DNK - Liste za Krk).

 

– sa četiri suzdržana glasa i osam afirmativnih (jedan vijećnik u trenutku glasovanja bio je odsutan) usvojen prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2022. godinu

Materijal preuzmite ovdje: 1, 2 (amandman gradonačelnika).

 

– s jednim glasom protiv, tri suzdržana i devet afirmativnih usvojen prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2022. godini

Programom održavanja komunalne infrastrukture utvrđuje se opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima, kao i financijska sredstva potrebna za njegovo ostvarivanje.

Ukupna sredstva koja su potrebna za ostvarivanje Programa u 2022. godini, procijenjena su na iznos od 9.227.592,56 kn od čega se 8.000.000,00 kn planira osigurati iz prihoda od komunalne naknade, 85.000,00 kn iz prihoda od spomeničke rente, 150.000,00 kn iz prihoda od naknade za održavanje groblja, 200.000,00 kn iz prihoda od koncesijskih odobrenja, 300.000,00 kn iz prihoda od pomoći te 492.592,56 kn iz općih (ostalih) prihoda. Ovim se Programom za čišćenje javnih površina tako planira izdvajanje od 1.550.000,00 kn, za održavanje javnih površina 2.610.000,00 kn, za održavanje nerazvrstanih cesta 1.155.000,00 kn, za održavanje javne rasvjete 1.156.000,00 kn, za održavanje groblja 150.000,00 kn, za intelektualne usluge u Odsjeku za komunalno gospodarstvo 200.000,00 kn, za održavanje Sportsko-rekreacijskog centra Josip Uravić Pepi 220.000,00 kn te za održavanje osnovnoškolske sportske dvorane 205.000,00 kn.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

– sa četiri suzdržana glasa i devet afirmativnih usvojen prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu

Program građenja komunalne infrastrukture sadrži opis poslova, procjenu troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora i vođenja projekata građenja komunalne infrastrukture uz iskaz financijskih sredstava potrebnih za njegovo ostvarivanje.

Ukupna sredstva potrebna za ostvarivanje Programa za 2022. godinu procijenjena su na iznos od 14.136.725,98 kn, od čega se 8.000.000,00 kn planira osigurati iz prihoda od komunalnog doprinosa, 274.786,17 kn iz prihoda Proračuna Grada Krka (tj. općih prihoda), 768.999,32 kn iz prihoda od pomoći, 4.489.946,53 kn iz prihoda od prodaje imovine te 602.993,96 kn iz prihoda od pomoći Europske unije. Ovim se Programom za izgradnju (i projektiranje) građevina komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja planira izdvajanje od 1.051.175,00 kn, za izgradnju (i projektiranje) građevina komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja 5.098.855,48 kn, za izgradnju (i projektiranje) građevina komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja 826.875,00 kn te za postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način njihove rekonstrukcije 7.159.820,50 kn.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

– s jednim suzdržanim glasom i 12 afirmativnih usvojen prijedlog Programa raspodjele sredstava turističke pristojbe za 2022. godinu; s jednim suzdržanim glasom i 12 afirmativnih usvojen prijedlog Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2022. godinu; s jednim suzdržanim glasom i 12 afirmativnih usvojen prijedlog Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Krka u 2022. godini; s jednim suzdržanim glasom i 12 afirmativnih usvojen prijedlog Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Krka u 2022. godini

Programom raspodjele sredstava turističke pristojbe za 2022. godinu taj se prihod raspoređuje za programe unapređenja turističke ponude i podizanja standarda boravka gostiju na području Grada Krka. Turistička pristojba tako je u Proračunu Grada Krka za 2022. planirana u ukupnom iznosu od 1.325.000,00 kn, a iz tih je sredstava za organizaciju Krčkog karnevala i Krčkog sajma planirano izdvajanje od 65.000,00 kn, za sufinanciranje rada Turističke zajednice otoka Krka 150.000,00 kn, za sufinanciranje rada Turističke zajednice Grada Krka 100.000,00 kn, za sufinanciranje Turističke zajednice Kvarnera 50.400,00 kn, za proslave i pokroviteljstva 88.100,00 kn, za proslave u mjesnim odborima 36.000,00 kn, za održavanje opreme video nadzora 60.000,00 kn, za organizaciju proslave Dana grada Krka 35.000,00 kn, za bežični Wi-fi Internet 80.000,00 kn, za organizaciju regate Krčka jedara 15.000,00 kn, za organizaciju festivala Tramonto 20.000,00 kn, za organizaciju festivala Melodije Istre i Kvarnera 44.000,00 kn, za opremu Wi-fi sustava 75.000,00 kn, za organizaciju Adventa u Krku 30.000,00 kn, za organizaciju festivala Prvomajski inkubator 14.000,00 kn, za sufinanciranje mjesnog prijevoza tijekom ljetnih mjeseci 97.500,00 kn, za održavanje tradicijskih barki 25.000,00 kn, za održavanje tematskih pješačkih i biciklističkih staza 100.000,00 kn, za opremu video nadzora 50.000,00 kn te za sufinanciranje rada Turističke ambulante i hitne medicinske službe 190.000,00 kn.

Planom raspodjele sredstava spomeničke rente za 2022. godinu taj se prihod raspoređuje za programe zaštite i očuvanja kulturnih dobara na području Grada Krka. Spomenička renta tako je u Proračunu Grada Krka za 2022. planirana u ukupnom iznosu od 160.000,00 kn, i to 150.000,00 kn po m2 na temelju izdanih Rješenja Grada Krka te 10.000,00 kn od poreza na dobit. Iz tih je sredstava za održavanje gradskih zidina i trgova planirano izdvajanje od 85.000,00 kn, a za uređenje dijela javne površine u krčkoj starogradskoj jezgri 75.000,00 kn.

Programom korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Krka u 2022. godini utvrđeno je namjensko korištenje ostvarenih sredstava naknade naplaćene u postupcima ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada na području Grada Krka. Ta se sredstva koriste namjenski, i to za izradu prostornih planova kojima se propisuju uvjeti i kriteriji za urbanu obnovu i sanaciju područja zahvaćenih nezakonitom gradnjom, kao i za poboljšanje infrastrukturno nedovoljno opremljenih naselja. Kako je prihod od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Krka u Proračunu za 2022. planiran u ukupnom iznosu od 100.000,00 kn, isti se u cijelosti namjenjuje za izradu prostorno planske dokumentacije.

Programom korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Krka u 2022. godini utvrđeno je namjensko korištenje sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Krka, i to s osnove: zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom. Kako je prihod raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Krka u Proračunu za 2022. planiran u iznosu od 56.000,00 kn (prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta - 26.000,00 kn; naknada za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta u građevinsko - 30.000,00 kn), isti se u cijelosti namjenjuje održavanju poljoprivrednih putova.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

– s jednim suzdržanim glasom i 12 afirmativnih usvojen prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Odluke o prihvaćanju projekta Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području otoka Krka i pisma namjere o suradnji JLS otoka Krka na provedbi projekta; s jednim suzdržanim glasom i 12 afirmativnih usvojen prijedlog Odluke o II. izmjeni i dopuni Odluke o davanju suglasnosti i davanju jamstva za zaduživanje

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

– jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti na beskamatni zajam

Odlukom o davanju suglasnosti na beskamatni zajam Gradsko vijeće dalo je suglasnost Gradu Krku na beskamatni zajam u iznosu od 500.000,00 kn kojeg je, temeljem Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu, Državni proračun odobrio jedinicama lokalne samouprave koje su u 2020. imale pad prihoda u odnosu na 2019. godinu. Ovom je Odlukom, stoga, utvrđeno kako će Grad Krk sredstva beskamatnog zajma vratiti u roku od jedne godine od dana isplate zajma iz Državnog proračuna, a ne kao što je prethodno planirano u roku od tri godine, budući da se prihodi Gradskog proračuna u 2021. ostvaruju u planiranim iznosima, što znači da nema potrebe za sredstvima zajma kojim se pospješuje likvidnost.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

– s jednim suzdržanim glasom i 12 afirmativnih usvojen prijedlog Odluke o privremenoj zabrani radova na području Grada Krka u 2022. godini

Ovom je Odlukom definirana privremena zabrana izvođenja radova na području Grada Krka, zatim vrste građevina tj. radova na koje se zabrana odnosi, područja zabrane, razdoblje kalendarske godine i vrijeme u kojem se radovi ne mogu izvoditi, iznimke zbog kojih se u pojedinim slučajevima radovi mogu izvoditi te nadzor i prekršajne odredbe. Naime, zabrana izvođenja radova odnosi se na zemljane radove, kao i radove na izgradnji konstrukcije svih vrsta građevina u 2022. godini, a generalizira se na sva naselja na području Grada Krka, i to: (1) za naselja Krk i Kornić u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna, između 00.00 i 24.00 sata te (2) za sva ostala naselja od 01. srpnja do 31. kolovoza, između 00.00 i 24.00 sata. Međutim, privremena zabrana radova ne odnosi se na: (1) građevine, odnosno radove za čije je građenje, odnosno izvođenje utvrđen interes Republike Hrvatske, (2) uklanjanje građevina temeljem rješenja građevinske inspekcije ili odluke drugog tijela državne vlasti, (3) radove na građevinama koje kao hitne intervencije izvode komunalna društva u okviru svoje djelatnosti (4) radove od značaja za turizam i gospodarstvo, (5) radove na objektima infrastrukture i objektima javnog sadržaja, odnosno na većim projektima od posebnog interesa, (6) radove na građevinama koje su od interesa za Grad Krk i radove koji se financiraju iz nacionalnih i europskih fondova te (7) nužne radove kada zbog oštećenja postoji opasnost za život i zdravlje ljudi te imovinu veće vrijednosti. Nadzor nad provedbom ove Odluke obavljaju komunalni redari sukladno ovlastima iz Zakona o građevinskoj inspekciji, s time da su novčane kazne određene Naputkom o novčanim kaznama koje izriču komunalni redari, a koji je donijelo Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja Republike Hrvatske temeljem Zakona o građevinskoj inspekciji.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

– s jednim glasom protiv, tri suzdržana i devet afirmativnih usvojen prijedlog Odluke o davanju odobrenja na Program rada Savjeta mladih Grada Krka za 2022. godinu

Temeljem Zakona o savjetima mladih, Savjet mladih Grada Krka donio je Program rada za 2022. godinu, odobren ovom Odlukom. Njime su tako, u okviru godišnjeg Proračuna vrijednog 30.000,00 kn, obuhvaćene sljedeće aktivnosti: (1) suradnja s drugim savjetodavnim tijelima mladih u Republici Hrvatskoj i inozemstvu, (2) konzultiranje s mladima i organizacijama mladih o temama bitnim za mlade, (3) sudjelovanje u kreiranju i praćenju provedbe lokalnog programa djelovanja za mlade te (4) suradnja s tijelima Grada Krka u politici za mlade.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

– s jednim glasom protiv, tri suzdržana i devet afirmativnih usvojeno Izvješće o realizaciji Ugovora o međusobnim pravima i obvezama u svezi gradnje komunalne infrastrukture - nerazvrstane ceste i uređenja plaćanja komunalnog doprinosa zaključenog između Grada Krka, GP Krk d.d. sa sjedištem u Krku i Shop park Krk d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

– na znanje primljen Izvještaj Zapovjednika JVP Grada Krka o protupožarnoj sezoni u 2021. godini

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

I. dopuna Dnevnog reda:

 

– s jednim suzdržanim glasom i 12 afirmativnih usvojen prijedlog Odluke o prijenosu imovine

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

– s jednim glasom protiv i 12 afirmativnih usvojen prijedlog Odluke o otkupu poslovnih udjela u trgovačkom društvu Smart Island Krk d.o.o.

Na rujanskoj sjednici Skupštine Ponikve d.o.o. donesena je Odluka o statusnim promjenama u trgovačkom društvu Ponikve eko otok Krk d.o.o. kojom se iz njega izdvajaju sve djelatnosti koje se ne odnose na gospodarenje otpadom te prenese trgovačkom društvu Smart Island Krk d.o.o. Te se djelatnosti odnose na: (1) održavanje i upravljanje sustavom javne rasvjete, (2) izgradnju, postavljanje i održavanje elektroničke komunikacijske infrastrukture, (3) upravljanje sustavom e-punionica za električna vozila i (4) upravljanje sustavom javnog iznajmljivanja bicikala Krk-Bike. Ponikve eko otok Krk d.o.o. planira postojećim članovima društva uz naknadu prenijeti svoj stopostotni udio u društvu Smart Island Krk d.o.o. nominalne vrijednosti od 200.000,00 kn, dok je ukupna ugovorena naknada za preneseni poslovni udio utvrđena u iznosu od 298.000,00 kn.

Ovom Odlukom Grad Krk iskazao je spremnost da otkupiti jedan poslovni udio nominalne vrijednosti od 46.700,00 kn u temeljnom kapitalu trgovačkog društva Smart Island Krk d.o.o. za ukupni iznos od 69.612,67 kn. Međutim, Odluka je uvjetna, a izvršit će se ako svih sedam jedinica lokalne samouprave otoka Krka (Grad Krk te općine Baška, Dobrinj, Malinska-Dubašnica, Omišalj, Punat i Vrbnik) pristane na otkup sedam poslovnih udjela trgovačkog društva Ponikve eko otok Krk d.o.o.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

II. dopuna Dnevnog reda:

 

– na znanje primljen Godišnji izvještaj za 2020. godinu dostavljen od tvrtke Ponikve Eko otok Krk d.o.o.

Materijal preuzmite ovdje: 1, 2.