17. sjednica Gradskog vijeća: Proračunom osiguran budžet od 97,6 mil. kn

U Malenoj gradskoj vijećnici, 13. prosinca 2019. godine, na poziv predsjednika Josipa Brusića te uz moderatorsko vodstvo potpredsjednika Marinka Pavlića, održana je 17. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka tijekom koje su raspravljene mnoge (za naredno razdoblje značajne) teme o kojima više doznajte iz priloga u nastavku.

 

- (s tri suzdržana glasa i 11 afirmativnih) usvojen Zapisnik sa 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 25. rujna 2019. godine

 

Zapisnik preuzmite: ovdje.

 

- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o II. Izmjeni i dopuni Proračuna Grada Krka za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu

 

Proračun Grada Krka za 2019. godinu, 19. prosinca 2018., usvojen je s planiranim prihodima i primicima u iznosu od 88.262.580,00 kn, planiranim rashodima i izdacima u iznosu od 89.517.350,00 kn te planiranim viškom prihoda od 1.254.770,00 kn, dok je njegovom I. Izmjenom i dopunom, 25. rujna 2019., predloženo 96.142.458,35 kn prihoda i primitaka, 1.853.692,96 kn prenesenog prošlogodišnjeg viška te 97.996.151,31 kn rashoda i izdataka.

Ovom, II. Izmjenom i dopunom Proračuna Grada Krka za 2019. godinu predloženo je smanjenje prihoda i primitaka, tj. rashoda i izdataka u iznosu od 8.324.532,04 kn, iliti za 8,50% u odnosu na prethodno usvojen Proračun, što nas vodi prema konačnom budžetu koji podrazumijeva 87.817,926,31 kn prihoda i primitaka te 1.853.692,96 kn prošlogodišnjeg konsolidiranog prenesenog viška, odnosno rashode i izdatke u iznosu od 89.671.619,27 kn. (Višak prihoda sastoji se od 522.796,53 kn viška Grada Krka, 1.791,72 kn manjka prihoda iz Državnog proračuna za decentralizirane funkcije vatrogastva, 1.406.686,64 kn viška Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka, 761,62 kn viška Centra za kulturu Grada Krka, i 10.873,23 kn viška Dječjeg vrtića Katarina Frankopan. Dodajmo tome kako je Dječji vrtić Lastavica Punat početkom ove godine integriran u Dječji vrtić Katarina Frankopan Krk, s time da je njihov preneseni manjak iz prošle godine u iznosu od 83.842,00 kn u Proračun Grada Krka uplatila Općina Punat.)

Do ove Izmjene i dopune došlo je zbog: (1) povećanja poreznih prihoda radi njihova boljeg ostvarenja u iznosu od 2.122.000,00 kn, (2) smanjenja pomoći u iznosu od 3.296.897,14 kn od čega je njihov značajan dio prenesen u narednu godinu, (3) povećanja prihoda od imovine, pristojbi i kazni radi njihova boljeg ostvarenja u iznosu od 849.298,10 kn, (4) smanjenja prihoda od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 2.922.200,00 kn s obzirom na to da je planirane prodaje i zamjene nekretnina usporila obveza jedinica lokalne samouprave da pribave suglasnost županijskog Povjerenstva za procjenu, (5) smanjenja prihoda od zaduživanja u iznosu od 5.053.400,00 kn jer je realizacija prenesena u narednu godinu, (6) smanjenja rashoda za projekte, također, prenesene u narednu godinu (Multimedijalni kulturni Centar Krk - 2.000.000,00 kn; Modernizacija postojeće javne rasvjete - 3.030.000,00 kn; Modernizacija Javne rasvjete u kompleksu SRC Josip Uravić Pepi - 250.000,00 kn; Energetska obnova zgrada u javnom sektoru - 620.650,00 kn; Rekonstrukcija Društvenog doma Bajčići - 897.000,00 kn) te (7) mijenjanja pojedinih stavki prihoda s obzirom na izvršenje, zajedno s pojedinim stavkama rashoda.

Na prihodovnoj strani, porezni prihodi povećani su za 2.122.000,00 kn, prihodi od imovine za 158.700,37 kn, prihodi od pristojbi i naknada za 661.097,73 kn te prihodi od kazni za 30.000,00 kn, dok su pomoći proračunu i proračunskim korisnicima smanjene za 3.296.897,14 kn, prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga zajedno s prihodima od donacija za 23.333,00 kn, prihodi od prodaje nefinancijske imovine za 2.922.200,00 kn te primici od financijske imovine za 5.053.000,00 kn.

Poput prihoda i rashodi su smanjeni u ukupnom iznosu od 8.324.532,04 kn, s time da su između i unutar gradskih odsjeka pojedine pozicije povećane, a pojedine umanjene u odnosu na realizaciju i mogućnosti samog Proračuna. Nastavno na to, smanjenje rashoda odnosi se na Jedinstveni upravni odjel Grada Krka, i to za 8.017.650,00 kn, na Gradsku knjižnicu Krk za 3.000,00 kn, na Centar za kulturu Grada Krka za 38.512,04 kn, na Dječji vrtić Katarina Frankopan za 264.400,00 kn te na Javnu vatrogasnu postrojbu Grada Krka za 970,00 kn. 

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2, 3, 4.

 

- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o II. Izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2019. godinu

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2.

 

- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o I. Izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini

 

Izvršenom II. Izmjenom i dopunom Proračuna Grada Krka prišlo se i I. Izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu kako bi se postiglo usklađenje s rebalansom definiranim pozicijama gradskog Proračuna.

Ukupna sredstva koja su potrebna za ostvarivanje I. Izmjene ovog Programa s prethodno planiranih 8.769.000,00 kn povećana su na 9.544.000,00 kn, od čega se 7.936.499,29 kn osigurava iz sredstava komunalne naknade u tekućoj godini, 150.000,00 kn iz prihoda od naknade za održavanje groblja, 1.430.000,00 kn iz prihoda od koncesijskih odobrenja te 27.500,71 kn iz općih (ostalih) prihoda. Tako izmijenjenim Programom za čišćenje javnih površina izdvojeno je 1.530.000,00 kn, za održavanje javnih površina 3.250.000,00 kn, za održavanje nerazvrstanih cesta 1.400.000,00 kn, za održavanje javne rasvjete 1.020.000,00 kn, za održavanje groblja 150.000,00 kn, za intelektualne usluge u Odsjeku za komunalno gospodarstvo 253.000,00 kn, za održavanje Sportsko-rekreacijskog centra Josip Uravić Pepi 160.000,00 kn, za održavanje osnovnoškolske sportske dvorane 200.000,00 kn te za gradnju objekata školskog i predškolskog sadržaja 1.581.000,00 kn.

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2.

 

- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o II. Izmjeni i dopuni Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu

 

Izvršenom II. Izmjenom i dopunom Proračuna Grada Krka prišlo se i II. Izmjeni Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu kako bi se, i u ovom slučaju, postiglo usklađenje s rebalansom definiranim pozicijama gradskog Proračuna.

Ukupna sredstva koja su potrebna za ostvarivanje II. Izmjene i dopune ovog Programa s prethodno planiranih 15.094.600,00 kn neznatno su povećana na 15.109.600,00 kn, od čega se 7.500.000,00 kn osigurava iz sredstava komunalnog doprinosa, 145.200,00 kn sredstava naknade za koncesiju, 6.009.400,00 kn iz proračuna jedinice lokalne samouprave te 1.455.000,00 kn iz drugih izvora. Tako izmijenjenim Programom za izgradnju (i projektiranje) nerazvrstanih cesta izdvojeno je 10.456.000,00 kn, za izgradnju (i projektiranje) javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila, javnih zelenih površina te građevina i uređaja javne namjene 1.219.000,00 kn, za proširenje (i projektiranje) javne rasvjete 1.000.000,00 kn, za uređenje (i projektiranje) groblja 433.000,00 kn te za pripremu gradnje, odnosno prostorno-plansku dokumentaciju 2.001.600,00 kn.

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2, 3.

 

- jednoglasno usvojeni prijedlozi II. izmjena Programa/Plana raspodjele/korištenja sredstava turističke i ekološke pristojbe te spomeničke rente, i to: (1) prijedlog II. Izmjene Programa raspodjele sredstava turističke pristojbe za 2019. godinu, (2) prijedlog II. Izmjene Programa korištenja sredstava ekološke pristojbe za 2019. godinu, (3) prijedlog II. Izmjene Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2019. godinu

 

(1) Kako je po osnovi turističke (donedavno boravišne) pristojbe u ovoj godini ostvareno 140.000,00 kn više, II. Izmjenom Programa raspodjele sredstava turističke pristojbe za 2019. godinu osiguran je ukupni budžet od 1.400.000,00 kn. Prema tome, iz njega je za rad Turističke ambulante i hitne medicinske službe izdvojeno 250.000,00 kn, za sufinanciranje festivala Melodije Istre i Kvarnera 45.000,00 kn, za organizaciju Krčkog karnevala, Krčkog sajma i festivala Melodije Istre i Kvarnera 120.000,00, za sufinanciranje izdavaštva 126.000,00 kn, za sufinanciranje rada Turističke zajednice otoka Krka 120.000,00 kn, za sufinanciranje rada Turističke zajednice Grada Krka 170.000,00 kn, za sufinanciranje rada Turističke zajednice Kvarnera 70.000,00 kn, za proslavu Dana Grada Krka 10.000,00 kn, za sufinanciranje mjesnog prijevoza tijekom ljetnih mjeseci 97.500,00 kn, za proslave i pokroviteljstva 37.000,00 kn, za proslave u mjesnim odborima 6.000,00 kn, za opremu video nadzora 80.000,00 kn, za održavanje opreme video nadzora 60.000,00 kn, za opremu WiFi sustava 66.500,00 kn, za bežični WiFi Internet 47.000,00 kn te za intelektualne i osobne usluge za potrebe manifestacija i slično 95.000,00 kn.

(2) Kako je po osnovi ekološke pristojbe u ovoj godini ostvareno 100.000,00 kn više, II. Izmjenom Programa korištenja sredstava ekološke pristojbe za 2019. godinu osiguran je ukupni budžet od 900.000,00 kn. Prema tome, iz njega je za održavanje spomenika izdvojeno 72.000,00 kn, za održavanje poljoprivrednih puteva 87.000,00 kn, za proširenje poljoprivrednih puteva 90.000,00 kn, za naknadu vezanu uz odlagalište otpada Treskavac 120.000,00 kn, za ulaganja u komunalnu opremu 120.000,00 kn, za nabavu električnih bicikala 115.000,00 kn, za zaštitna okna bušotina 44.000,00 kn, za agregate i opremu za navodnjavanje 27.000,00 kn te za ugradnju polupodzemnih spremnika za odvojeno prikupljanje otpada 225.000,00 kn. Iz prenesenih (neutrošenih), prošlogodišnjih sredstava u ukupnom iznosu od 287.967,28 kn, za ulaganja u komunalnu opremu izdvojeno je 61.267,28 kn, za opremanje punionice električnih bicikala 25.350,00 kn, za izgradnju punionice električnih bicikala 66.350,00 kn te za ugradnju polupodzemnih spremnika za odvojeno prikupljanje otpada 135.000,00 kn.

(3) Iako je po osnovi spomeničke rente u ovoj godini ostvaren planirani prihod od 174.306,13 kn, II. Izmjenom Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2019. godinu, došlo je tek do preraspodjele sredstava, i to tako da je 124.306,13 kn utrošeno u programe zaštite kulturne baštine, a preostalih 50.000,00 kn za sanaciju Frankopanskog kaštela.

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

 

- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka za 2019. godinu

 

Prema Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, iz Državnog proračuna izdvajaju se pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije vatrogastva. Uredbom o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne samouprave u 2019. godini za Javnu vatrogasnu postrojbu Grada Krka određen je iznos od 2.812.046,00 kn, koji se troši namjenski tako da je 2.530.841,00 kn planirano za plaće djelatnika, a 281.205,00 kn za materijalne troškove. 

II. Izmjenom i dopunom Proračuna Grada Krka za 2019. godinu izmijenjeni su planirani rashodi financirani iz sredstava pomoći Državnog proračuna za decentralizirane funkcije vatrogastva te ih je, kao takve, potrebno uskladiti s kriterijima njihove raspodjele. Tako se rashodi za zaposlene u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Krka u iznosu od 2.530.841,00 kn raspodjeljuju na plaće (za redovan i prekovremeni rad te posebne uvjete rada) u iznosu od 2.050.000,00 kn i na doprinose za plaće u iznosu od 480.841,00 kn, dok materijalni rashodi u iznosu od 281.205,00 kn podrazumijevaju naknade troškova zaposlenima u iznosu od 68.000,00 kn, rashode za materijal i energiju u iznosu od 85.000,00 kn, rashode za usluge u iznosu od 116.205,00 kn i premije osiguranja u iznosu od 12.000,00 kn. 

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2.

 

- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o II. izmjeni Odluke o zaduživanju kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak za financiranje projekta Modernizacija postojeće javne rasvjete u dijelu grada Krka

 

Temeljem Odluke o zaduživanju kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR) u namjeri financiranja projekta Modernizacije postojeće javne rasvjete u dijelu grada Krka, Gradsko vijeće, sukladno ponuđenim uvjetima kreditora (HBOR-a), prihvatilo je zaduživanje Grada Krka. Budući da je s ciljem sklapanja ugovora o javnoj nabavi vezanog uz ovaj projekt, postupak javne nabave, po provedenom prethodnom savjetovanju putem Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske, dovršen tek u mjesecu studenom ove godine, rok korištenja kreditnih sredstava, nužno je (s 31. prosinca 2019.) prolongirati do 31. ožujka 2020. godine. Kako sada slijedi potpisivanje novog aneksa ugovora o kreditu s HBOR-om, osim promjene netom spomenutog roka, izmijenjenom se odlukom gradonačelnik ovlašćuje i za potpis aneksa ugovora. U preostalom dijelu sadržaj prvotne odluke ostaje u cijelosti neizmijenjen.

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2.

 

- jednoglasno usvojen prijedlog Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Krka za 2019. godinu

 

Temeljem Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, Programom korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Krka za 2019. godinu utvrđeno je namjensko korištenje ove godine ostvarenih sredstava naknade naplaćene u postupcima ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada na području Grada Krka. Ta se sredstva koriste namjenski, i to za izradu prostornih planova kojima se propisuju uvjeti i kriteriji za urbanu obnovu i sanaciju područja zahvaćenih nezakonitom gradnjom, kao i za poboljšanje infrastrukturno nedovoljno opremljenih naselja.

Kako je prihod od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Krka u ovogodišnjem Proračunu planiran u iznosu od 100.000,00 kn, isti se u cijelosti namjenjuje za izradu prostorno planske dokumentacije.

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2.

 

- jednoglasno usvojen prijedlog Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Krka u 2019. godini

 

Temeljem Zakona o poljoprivrednom zemljištu, Programom korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Krka u 2019. godini utvrđeno je namjensko korištenje ove godine ostvarenih sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Krka, i to s osnove: zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom.

Kako je prihod raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Krka u ovogodišnjem Proračunu planiran u iznosu od 162.000,00 kn (prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta - 12.000,00 kn; naknada za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta u građevinsko - 30.000,00 kn; prihod od prodaje zemljišta - 120.000,00 kn), isti se u cijelosti namjenjuje za održavanje poljoprivrednih putova.

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2.

 

- (s tri glasa protiv i 11 afirmativnih) usvojen prijedlog Proračuna Grada Krka za 2020. godinu s projekcijama za razdoblje od 2021. - 2022. godine

 

Kao ciljevi i prioriteti Proračuna Grada Krka za razdoblje od 2020. do 2022. godine izdvojeni su: (1) razvoj zelenog gospodarstva, (2) razvoj infrastrukture i receptivnih sadržaja, (3) očuvanje okoliša te valoriziranje i očuvanje prirodnih, odnosno kulturnih resursa, (4) inzistiranje na što efikasnijoj lokalnoj samoupravi i podrška ugroženim skupinama društva.

Prihode i primitke (konsolidiranog) Proračuna Grada Krka za 2020. godinu čine prihodi poslovanja u iznosu od 80.364.962,00 kn, prihodi od prodaje imovine u iznosu od 6.010.000,00 kn, primici od zaduživanja u iznosu od 11.230.000,00 kn te preneseni višak prihoda Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka i Dječjeg vrtića Katarina Frankopan iz 2019. u iznosu od 58.000,00 kn. Iz toga je razvidno kako će Grad Krk u narednoj godini raspolagati ukupnim budžetom od 97.662.962,00 kn, dok je Projekcijom za 2021. predviđeno 82.270.007,00 kn, a za 2022. godinu 80.476.307,00 kn.

U odnosu na prethodni, Proračun za 2020. godinu zadržao je, pa čak i povećao, sve dostignute standarde u području obrazovanja, socijalne skrbi, zdravstvene zaštite, sporta, kulture, komunalnog održavanja, kao i ostalim područjima u nadležnosti jedinice lokalne samouprave, što znači da su rashodi poslovanja u stalnom porastu. Istovremeno, gotovo svakom novom izmjenom poreznih propisa prihodi jedinice lokalne samouprave se smanjuju, ne prateći tako rast rashoda, što se u konačnici odražava na dio Proračuna namijenjen kapitalnim ulaganjima, bilo objekata društvenog sadržaja, bilo objekata komunalne infrastrukture. Prema tome, ako se želi postizati još viši komunalni i društveni standard lokalne zajednice kao baze za razvoj gospodarstva, posebice turizma, bit će potrebno u proračunskim prihodima osigurati veći doprinos lokalnih gospodarskih subjekata.

U Proračunu za 2020. prioritet je usmjeren na projekte za koje su sredstva odobrena iz fondova Europske unije ili ostalih izvora, s time da je kao najznačajniji izdvojen projekt Uređenja Muzeja Grada Krka (ex-Multimedijalni kulturni centar Krk) ukupno vrijedan 11.891.000,00 kn, a čija se realizacija planira provesti u dvije proračunske godine (2020. i 2021.), i to u sklopu dvaju projekata: (1) energetske obnove zgrade budućeg Muzeja (uređenje fasade i vanjske stolarije) što predstavlja investiciju vrijednu 2.891.000,00 kn te (2) uređenja i opremanja njegovog interijera što predstavlja investiciju procijenjenu na 9.000.000,00 kn. Riječ je o projektu koji se će u 2020. godini financirati sredstvima kredita, ali i sredstvima pomoći (Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost) za energetsku obnovu. Od ostalih značajnih projekata istaknuti su: Rekonstrukcija Društvenog doma u naselju Bajčići (827.000,00 kn u 2020. i 2.488.000,00 kn u 2021.), Izgradnja svjetlovodne distribucijske mreže Grada Krka (3.010.000,00 kn u 2020., 1.540.000,00 kn u 2021. i 285.000,00 kn u 2022.), Uređenje javne površine (Ul. Antuna Mahnića) u starogradskoj jezgri grada Krka (1.160.000,00 kn), Modernizacija dijela postojeće javne rasvjete u gradu Krku (3.030.000,00 kn), Energetska obnova zgrade smještene na adresi Lukobran 5 u gradu Krku (1.788.000,00 kn) te Razvoj Luke Krk (850.000,00 kn).

S obzirom na to da su promjene zakonskih okvira i procedura u proteklom razdoblju zbog visokog koeficijenta razvijenosti Grada Krka smanjile dostupnost sredstava pomoći, Proračun u tom dijelu sadrži nepoznanice koje će se, prema novonastalim uvjetima, usklađivati njegovim izmjenama.  Shodno tome, Proračun možemo podijeliti u dvije cjeline: i dok je (cca.) 80% Proračuna izvjesno i definirano, preostalih (cca.) 20% čine prihodi i rashodi vezani uz dio projekata što ovise o financiranju (pomoćima), a koje zasad nije do kraja poznato, niti ugovoreno. Takvi su projekti navedeni u Proračunu, iako će njihova realizacija ovisiti o okolnostima što ih je u ovom trenutku nemoguće znati.

U odnosu na prethodni (imajući u vidu I. Rebalansom planiranih 97.996.151,31 kn), Proračun za 2020. u ukupnom se iznosu smanjuje za 333.189,31 kn, odnosno za 0,3%, pri čemu se prenesena sredstava iz prethodnih godina smanjuju za 1.795.692,00 kn, a povećavaju prihodi od poreza na dohodak za 650.000,00 kn, prihodi od poreza na imovinu za 750.000,00 kn, kao i prihodi od prodaje imovine za 375.000,00 kn, dok kod ostalih prihoda nema značajnijih odstupanja.

Prihodi i primici proračunskih korisnika u konsolidiranom Proračunu za 2020. sadrže stavke vezane uz vlastite prihode, donacije i pomoći proračunskim korisnicima u ukupnom iznosu od 18.304.254,00 kn, s time da udio Gradske knjižnice Krk iznosi 111.000,00 kn, Centra za kulturu Grada Krka 400.554,00 kn, Dječjeg vrtića Katarina Frankopan 15.874.000,00 kn i Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka 1.918.700,00 kn.

U 2020. godini planirano je zaduživanje u ukupnom iznosu od 11.230.000,00 kn od čega se 8.200.000,00 kn odnosi na korištenje kredita za realizaciju projekta Uređenja Muzeja Grada Krka (ex-Multimedijalni kulturni centar Krk) kojeg bi u ukupnom iznosu od 10.200.000,00 kn (8.200.000,00 kn u 2020. i 2.000.000,00 kn u 2021.) tek trebalo ugovoriti, a ostatak od 3.030.000,00 kn na ugovoreni kredit kod HBOR-a za projekt Modernizacije dijela javne rasvjete na području grada Krka.

Rashodi i izdaci Proračuna za 2020. godinu također iznose 97.662.962,00 kn, a planom su vezani uz prihode u visini od 86.374.962,00 kn, primitke od zaduživanja u vrijednosti 11.230.000,00 kn te 58.000,00 kn sredstava prenesenih iz 2019. godine. Rashodi poslovanja tako iznose 59.945.407,00 kn, rashodi za nabavu dugotrajne imovine 28.859.555,00 kn, a izdaci za financijsku imovinu i otplatu glavnice duga 8.858.000,00 kn.

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2, 3, 4.

 

- (s tri glasa protiv i 11 afirmativnih) usvojen prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2020. godinu

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2.

 

- (s tri glasa protiv i 11 afirmativnih) usvojeni prijedlozi Programa/Plana raspodjele/korištenja sredstava turističke i ekološke pristojbe te spomeničke rente, i to: (1) prijedlog Programa raspodjele sredstava turističke pristojbe za 2020. godinu, (2) prijedlog Programa korištenja sredstava ekološke pristojbe za 2020. godinu, (3) prijedlog Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2020. godinu

 

(1) Programom raspodjele sredstava turističke (donedavno boravišne) pristojbe za 2020. godinu taj se prihod raspoređuje za programe unapređenja turističke ponude i podizanja standarda boravka gostiju na području Grada Krka. Boravišna pristojba tako je u Proračunu Grada Krka za 2020. godinu planirana u ukupnom iznosu od 1.600.000,00 kn, a iz tih je sredstava za rad Turističke ambulante i hitne medicinske službe planirano izdvajanje od 285.000,00 kn, za organizaciju Krčkog karnevala, Krčkog sajma i festivala Melodije Istre i Kvarnera 140.000,00 kn, za sufinanciranje izdavaštva 200.000,00 kn, za sufinanciranje rada Turističke zajednice otoka Krka 145.000,00 kn, za sufinanciranje rada Turističke zajednice Grada Krka 170.000,00 kn, za sufinanciranje Turističke zajednice Kvarnera 70.000,00 kn, za proslavu Dana grada Krka 50.000,00 kn, za sufinanciranje mjesnog prijevoza tijekom ljetnih mjeseci 97.500,00 kn, za proslave i pokroviteljstva 37.000,00 kn, za proslave u mjesnim odborima 36.000,00 kn, za opremu video nadzora 100.000,00 kn, za održavanje opreme video nadzora 60.000,00 kn, za opremu Wi-Fi sustava 86.500,00 kn, za bežični Wi-fi Internet 30.000,00 kn, za sufinanciranje festivala Melodije Istre i Kvarnera 45.000,00 kn, za sufinanciranje regate Krčka jedra 20.000,00 kn, za sufinanciranje festivala Tramonto 8.000,00 kn te za intelektualne i osobne usluge za potrebe manifestacija i slično 20.000,00 kn.

(2) Programom korištenja sredstava ekološke pristojbe za 2020. godinu taj se prihod raspoređuje za programe unapređenja stanja okoliša te očuvanja kulturnih i estetskih vrijednosti krajolika i kulturnih dobara na području Grada Krka. Ekološka pristojba tako je u Proračunu Grada Krka za 2020. godinu planirana u ukupnom iznosu od 800.000,00 kn, a iz tih je sredstava za održavanje spomenika planirano izdvajanje od 72.000,00 kn, za održavanje poljoprivrednih puteva 193.000,00 kn, za proširenje poljoprivrednih putova 190.000,00 kn, za naknadu vezanu uz odlagalište otpada Treskavac 120.000,00 kn, za ugradnju polupodzemnih spremnika za odvojeno prikupljanje otpada 200.000,00 kn te za stjecanje poslovnih udjela u trgovačkom društvu Otok Krk Energija d.o.o. Baška 25.000,00 kn.

 

(3) Planom raspodjele sredstava spomeničke rente za 2020. godinu taj se prihod raspoređuje za programe zaštite i očuvanja kulturnih dobara na području Grada Krka. Spomenička renta tako je u Proračunu Grada Krka za 2020. godinu planirana u ukupnom iznosu od 170.000,00 kn, i to 150.000,00 kn po m2 na temelju izdanih Rješenja te 20.000,00 kn od poreza na dobit. Iznos spomeničke rente planira se uložiti u zaštitu kulturne baštine (150.000,00 kn), kao i održavanje gradskih zidina i trgova (20.000,00 kn).

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

 

- (s jednim glasom protiv i 13 afirmativnih) usvojen prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

 

Programom održavanja komunalne infrastrukture utvrđuje se opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima, kao i financijska sredstva potrebna za njegovo ostvarivanje. Opseg održavanja komunalne infrastrukture u 2020. uglavnom je zadržan na nivou opsega koji je bio u prethodnom Programu. 

Ukupna sredstva koja su potrebna za ostvarivanje ovog Programa, procijenjena su na iznos od 10.446.000,00 kn od čega se 7.600.000,00 kn planira osigurati iz sredstava komunalne naknade, 20.000,00 kn iz sredstava spomeničke rente, 150.000,00 kn iz sredstava naknade za održavanje groblja, 1.175.200,00 kn iz sredstava od koncesijskih odobrenja te 1.500.800,00 kn iz općih (ostalih) prihoda. Ovim se Programom za čišćenje javnih površina tako planira izdvajanje od 1.550.000,00 kn, za održavanje javnih površina 2.830.000,00 kn, za održavanje nerazvrstanih cesta 2.600.000,00 kn, za održavanje javne rasvjete 1.152.000,00 kn, za održavanje groblja 150.000,00 kn, za intelektualne usluge u Odsjeku za komunalno gospodarstvo 200.000,00 kn, za održavanje Sportsko-rekreacijskog centra Josip Uravić Pepi 150.000,00 kn, za održavanje osnovnoškolske sportske dvorane 200.000,00 kn te za gradnju objekata školskog i predškolskog sadržaja 1.614.000,00 kn. 

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2, 3.

 

- jednoglasno usvojen prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

 

Program građenja komunalne infrastrukture sadrži opis poslova, procjenu troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora i vođenja projekata građenja komunalne infrastrukture uz iskaz financijskih sredstava potrebnih za njegovo ostvarivanje.

Ukupna sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Programa procijenjena su na iznos od 9.500.000,00 kn, od čega se 7.500.000,00 kn planira osigurati iz sredstava komunalnog doprinosa, 404.500,00 kn iz proračuna jedinice lokalne samouprave, 1.495.500,00 kn iz drugih izvora te 100.000,00 kn iz donacija. Ovim se Programom za izgradnju (i projektiranje) građevina komunalne infrastrukture (uglavnom nerazvrstanih cesta i javnih zelenih površina) koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja planira izdvajanje od 1.630.000,00 kn, za izgradnju (i projektiranje) građevina komunalne infrastrukture (uglavnom nerazvrstanih cesta i javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima) koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja 1.277.000,00 kn, za izgradnju (i projektiranje) građevina komunalne infrastrukture (uglavnom nerazvrstanih cesta i groblja) koje će se graditi izvan građevinskog područja 550.000,00 kn te za postojeće građevine komunalne infrastrukture (uglavnom nerazvrstane ceste, javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima, javne zelene površine i javnu rasvjetu) koje će se rekonstruirati i način njihove rekonstrukcije 6.043.000,00 kn.

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2, 3.

 

- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o usvajanju Strategije upravljanja imovinom Grada Krka za razdoblje od 2019. - 2025. godine

 

Strategijom upravljanja imovinom Grada Krka za razdoblje od 2019. - 2025. godine određeni su srednjoročni ciljevi i smjernice upravljanja imovinom Grada Krka, uzimajući u obzir gradske gospodarske i razvojne interese.

Temeljem Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, svaka jedinica lokalne samouprave dužna je upravljati, koristiti se i raspolagati svojom imovinom pažnjom dobrog gospodara. Ovom Strategijom stoga su definirane misija i vizija iz kojih proizlazi strateški cilj, a koji se ogleda u održivom, ekonomičnom i transparentnom upravljanju i raspolaganju gradskom imovinom. On se planira ostvariti kroz posebne ciljeve i mjere te projekte i aktivnosti. No, dok su Strategijom definirani posebni ciljevi i mjere, godišnjim planovima upravljanja gradskom imovinom, kao provedbenim aktima, detaljnije će se, na godišnjoj razini, razrađivati upravo projekti i aktivnosti.

U namjeri dostizanja strateškog cilja, posebni ciljevi i mjere upravljanja gradskom imovinom mogu se svesti na: (1) učinkovito upravljanje nekretninama u gradskom vlasništvu, (2) normativno uređenje područja upravljanja imovinom, (3) vođenje, razvoj i unaprjeđenje sveobuhvatne interne evidencije pojavnih oblika imovine kojom upravlja Grad Krk, (4) jačanje ljudskih potencijala, informacijsko-komunikacije tehnologije i financijskih potencijala te (5) učinkovito upravljanje trgovačkim društvima i ustanovama u gradskom vlasništvu.

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2, 3.

 

- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o porezima Grada Krka

 

Zakonom o lokalnim porezima uređen je sustav utvrđivanja i naplate lokalnih poreza kao izvora financiranja jedinica lokalne samouprave. Istim je, stoga, propisana mogućnost uvođenja: (1) prireza porezu na dohodak, (2) poreza na potrošnju, (3) poreza na kuće za odmor i (4) poreza na korištenje javnih površina.

Na području Grada Krka na snazi je Odluka o porezima Grada Krka s primjenom od 01. siječnja 2002. godine, kojom su propisani gradski porezi, porezni obveznici, stope i visine poreza, način njegova obračuna i plaćanja te porezna oslobođenja.

Ovom (novom) Odlukom lokalnim porezima koji predstavljaju prihod Grada Krka određeni su: (1) porez na potrošnju i (2) porez na kuće za odmor, dok je naknada (porez) za korištenje javnih površina detaljno uređena Odlukom o davanju u zakup javnih površina za postavu privremenih objekata na području Grada Krka. Međutim, njom se ne mijenja stopa poreza na potrošnju od 3%, kao ni visina poreza na kuće za odmor od 15,00 kn po četvornom metru korisne površine, već se, pored usklađenja pojedinih odredbi s novim Zakonom o lokalnim porezima, novina ogleda u činjenici da poslove utvrđivanja, evidentiranja i naplate poreza na kuće za odmor preuzima Jedinstveni upravni odjel Grada Krka, dok će poslove oko utvrđivanja i naplate poreza na potrošnju i nadalje provoditi Ministarstvo financija Republike Hrvatske, preciznije Porezna uprava, a kojoj za obavljanje tih poslova pripada naknada u iznosu od 5% ukupno naplaćenih prihoda.

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2, 3.

 

- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Krka

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2, 3.

 

- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na području Grada Krka

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2, 3

 

- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2, 3.

 

- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra na z.č. 2033/10, k.o. Vrh, površine od 54 m2, upisane u Zemljišnoj knjizi Općinskog suda u Crikvenici, Stalne službe u Krku, u Popi I, kao javno dobro putovi

 

Sukladno Zakonu o cestama, ovom se Odlukom ukida status javnog dobra na z.č. 2033/10, k.o. Vrh, površine od 54 m2, a upisane u Zemljišnoj knjizi Općinskog suda u Crikvenici, Stalne službe u Krku, u Popis I, kao javno dobro putovi.

Naime, temeljem prijedloga Jožice Diem i Milice Rechsteiner, obije iz Švicarske, za rješavanjem imovinsko-pravnih odnosa na predmetnoj nekretnini, utvrđeno je kako je ondje izgrađena kuća, kao i na gr.č. 134, površine od 191 m2, te z.č. 88/4, površine od 74 m2, što su parcele u vlasništvu predlagateljica. Također, utvrđeno je da je Općina Krk, čiji je pravni sljednik Grad Krk, Rješenjem iz 1991. godine, tu nekretninu, neposrednom pogodbom, dala na korištenje Josipu Toiću iz Vrha, inače pravnom predniku Jožice Diem i Milice Rechsteiner, te je između Josipa Tomića i Općine Krk zaključen Ugovor o korištenju građevinskog zemljišta s definiranom naknadom.

Zakonom o cestama propisano je da u slučaju kada je trajno prestala potreba korištenja nekretnine ili njezinog dijela kao nerazvrstane ceste, predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave istoj može uskratiti status javnog dobra, a nekretnina kojoj prestaje takav status ostaje u vlasništvu jedinice lokalne samouprave.

Prema tome, nakon što se na z.č. 2033/10, k.o. Vrh, pravo vlasništva upiše u korist Grada Krka, zaključit će se ugovor o prijenosu prava vlasništva predmetne nekretnine na Jožicu Diem i Milicu Rechsteiner.

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2.

 

- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o stjecanju poslovnih udjela u trgovačkom društvu Otok Krk Energija d.o.o.

 

Trgovačko društvo Otok Krk Energija d.o.o. osnovano je s ciljem realizacije projekta fotonaponske (sunčane) elektrane, snage 5 MW, na platou iznad Baške, i trenutno je u stopostotnom vlasništvu Općine Baška. Budući da je riječ o projektu od važnosti za razvoj čitavog otoka, u tijeku je dokapitalizacija samog društva. Kako bi se postigla ravnopravnost budućih suradnika, od strane njegovog osnivača ostalim jedinicama lokalne samouprave otoka Krka predložen je model dokapitalizacije novčanim sredstvima u vrijednosti od dva - tri posto godišnjeg proračuna ili barem s pet osnovnih udjela od po 20.000,00 kn, što ukupno iznosi 100.000,00 kn.

Ovom Odlukom tako je prihvaćena inicijativa dekapitalizacije društva od strane Grada Krka, radi stjecanja njegovih poslovnih udjela, i to s iznosom od 100.000,00 kn koji je osiguran Proračunom Grada Krka za 2020. godinu.

Paralelno s provođenjem prve dokapitalizacije, početkom naredne godine planira se raspisivanje postupka javne nabave s ciljem isporuke i instalacije opreme za potrebe fotonaponske elektrane. S 5 MW instalirane snage očekuje se proizvodnja do 7 GWh električne energije, kojom se planira ostvariti godišnji prihod od oko tri milijuna kuna. Prema tome, ovo ulaganje trebalo bi Gradu Krku donositi minimalno četiri posto prihoda godišnje, a s vremenom kada se ostvare svi za to potrebni tehnički i pravni uvjeti, bila bi ponuđena i opcija isplate u obliku električne energije s većim postotkom (šest posto). Osim mogućnosti ostvarivanja prihoda, ulaskom u ovaj projekt doprinosi se razvoju zelenog gospodarstva, zatim brendiranju otoka kao zelene destinacije, ali i većoj stabilnosti energetske mreže u slučaju poremećaja na samoj mreži ili lokalnom, odnosno globalnom tržištu.

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

 

- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o načinu financiranja te određivanju naknade troškova i naknade za rad članovima vijeća nacionalnih manjina Grada Krka

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2.

 

- (s jednim glasom protiv, jednim suzdržanim i 12 afirmativnih) usvojen prijedlog Odluke o imenovanju Natječajnog povjerenstva za imenovanje ravnatelja/ice Gradske knjižnice Krk

 

U tročlano Natječajno povjerenstvo za imenovanje ravnatelja/ice Gradske knjižnice Krk, obzirom da je aktualnom čelniku istekao mandat, kao predstavnici Grada Krka, imenovani su: Marinko Pavlić i Andreana Gluvaković, a kao predstavnica Ustanove: Višnja Bogdanić. (Natječajno povjerenstvo definira tekst javnog natječaja, zaprima prijave na natječaj i utvrđuje da li su prijave zaprimljene pravovremeno te da li ispunjavaju sve tražene uvijete. Temeljem pristiglih prijava ono podnosi prijedlog Gradskom vijeću za imenovanjem ravnatelja/ice Gradske knjižnice Krk.)

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2, 3.

 

- (s jednim suzdržanim glasom i 13 afirmativnih) usvojeni prijedlozi, i to: (1) prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Krka za 2018. i 2019. godinu, (2) prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Krka za 2019. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje, (3) prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Krka za 2020. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

 

- jednoglasno usvojeni prijedlozi zaključaka o davanju prethodne suglasnosti, i to: (1) prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjene i dopune Statuta predškolske ustanove Grad Krk Dječji vrtić Katarina Frankopan Krk, (2) prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada predškolske ustanove Grad Krk Dječji vrtić Katarina Frankopan Krk.

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

 

- jednoglasno usvojen prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog II. Izmjene i dopune Statuta Centra za kulturu Grada Krka

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2, 3.

 

- (s jednim glasom protiv i 13 afirmativnih) usvojen prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2, 3.

 

- pitanja i odgovori