15. sjednica Gradskog vijeća: Uvedena mogućnost stipendiranja deficitarnih zanimanja

U Malenoj gradskoj vijećnici, 11. srpnja 2019. godine, na poziv predsjednika Marinka Pavlića, održana je 15. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka tijekom koje su raspravljene teme o kojima više doznajte iz priloga u nastavku.

 

- (s tri suzdržana glasa) usvojen Zapisnika s 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 16. travnja 2019. godine

 

Zapisnik preuzmite: ovdje.

 

- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o izboru (određivanju) predsjedatelja Gradskog vijeća Grada Krka (Dopuna Dnevnog reda)

 

Sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te Poslovniku Gradskog vijeća Grada Krka, za predsjedatelja Gradskog vijeća Grada Krka, s obzirom na četiri predstojeće točke Dnevnog reda, a temeljem prijedloga članova Vijeća predstavničke većine, izabran je Marinko Pavlić.

 

Materijale preuzmite: ovdje.

 

- na znanje primljen prijedlog Odluke o utvrđivanju činjenice podnošenja ostavke na dužnost predsjednika Gradskog vijeća Grada Krka

 

Temeljem Poslovnika Gradskog vijeća Grada Krka, aktualni predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka Marinko Pavlić, iz osobnih razloga, podnio je ostavku na svoju predsjedničku dužnost.

 

Materijale preuzmite: ovdje.

 

- na znanje primljen prijedlog Odluke o utvrđivanju činjenice podnošenja ostavke na dužnost potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Krka

 

Temeljem Poslovnika Gradskog vijeća Grada Krka, aktualni potpredsjednik Gradskog vijeća Grada Krka Josip Brusić, iz osobnih razloga, podnio je ostavku na svoju potpredsjedničku dužnost.

 

Materijale preuzmite: ovdje.

 

- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Krka

 

Sukladno Statutu Grada Krka i Poslovniku Gradskog vijeća Grada Krka, za novog predsjednika Gradskog vijeća Grada Krka, a temeljem prijedloga članova Vijeća predstavničke većine, izabran je dosadašnji potpredsjednik Josip Brusić.

 

Materijale preuzmite: ovdje.

 

- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Krka

 

Sukladno Statutu Grada Krka i Poslovniku Gradskog vijeća Grada Krka, za novog potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Krka, a temeljem prijedloga članova Vijeća predstavničke većine, izabran je dosadašnji predsjednik Marinko Pavlić.

 

Materijale preuzmite: ovdje.

 

- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o donošenju IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krka

 

Prostorni plan uređenja Grada Krka donesen je 2007. godine, nakon čega je doživio tri izmjene i dopune. Najrecentnije, IV. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Krka izrađene su temeljem Odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krka, IV. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk (NA1, R11, R38, R310, R311) i provođenju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja Galija u gradu Krku, a kojom je određen opseg samih izmjena.

Naime, ciljevi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krka, kao i IV. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk (NA1, R11, R38, R310, R311) te provođenja postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja Galija u gradu Krku, mogu se svesti na stvaranje prostorno-planskih preduvjeta za rekonstrukciju stambeno-poslovne građevine smještene na k.č. 2670, u starogradskoj jezgri grada Krka (Frankopanska ulica 38), te njezinu prenamjenu u građevinu ugostiteljsko-turističke namjene sa smještajnim kapacitetima (hotel-baština), u namjeri otvaranja Exclusive hotela Galija. Sama rekonstrukcija podrazumijeva nadogradnju jedne etaže te izmjenu ostalih uvjeta gradnje u svrhu preuređenja izgrađenog prostora, a sve sukladno Idejnom rješenju arhitekta Tomislava Kukina i detaljnim uvjetima Ministarstva kulture Republike Hrvatske upućenim posredstvom nadležnog konzervatorskog tijela.

IV. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Krka predstavila je Romana Di Giusto iz Planimetra d.o.o., tvrtke kojoj je povjerenja njihova izrada.

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

 

- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o donošenju IV. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk (NA1, R11, R38, R310, R311)

 

Urbanistički plan uređenja UPU 1 - Krk (NA1, R11, R38, R310, R311) donesen je 2013. godine, nakon čega je doživio tri izmjene i dopune. Najrecentnije, IV. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk (NA1, R11, R38, R310, R311) izrađene su temeljem Odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krka, IV. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk (NA1, R11, R38, R310, R311) i provođenju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja Galija u gradu Krku, a kojom je određen opseg samih izmjena. 

Naime, ciljevi IV. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk (NA1, R11, R38, R310, R311), kao i IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krka te provođenja postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja Galija u gradu Krku, mogu se svesti na stvaranje prostorno-planskih preduvjeta za rekonstrukciju stambeno-poslovne građevine smještene na k.č. 2670, u starogradskoj jezgri grada Krka (Frankopanska ulica 38), te njezinu prenamjenu u građevinu ugostiteljsko-turističke namjene sa smještajnim kapacitetima (hotel-baština), u namjeri otvaranja Exclusive hotela Galija. Sama rekonstrukcija podrazumijeva nadogradnju jedne etaže te izmjenu ostalih uvjeta gradnje u svrhu preuređenja izgrađenog prostora, a sve sukladno Idejnom rješenju arhitekta Tomislava Kukina i detaljnim uvjetima Ministarstva kulture Republike Hrvatske upućenim posredstvom nadležnog konzervatorskog tijela.

IV. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk (NA1, R11, R38, R310, R311), koje sadrže detaljne lokacijske i urbanističke uvjete za predmetnu prenamjenu, predstavila je Romana Di Giusto iz Planimetra d.o.o., tvrtke kojoj je povjerenja njihova izrada. 

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

 

- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja Galija u gradu Krku

 

Detaljni plan uređenja Galija u gradu Krku donesen je 2006. godine. Potreba provođenja postupka stavljanja izvan snage važećeg Detaljnog plana uređenja Galija utvrđena je Odlukom o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krka, IV. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk (NA1, R11, R38, R310, R311) i provođenju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja Galija u gradu Krku.

Ciljevi stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja Galija, kao i IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krka te IV. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk (NA1, R11, R38, R310, R311), mogu se svesti na stvaranje prostorno-planskih preduvjeta za rekonstrukciju stambeno-poslovne građevine smještene na k.č. 2670, u starogradskoj jezgri grada Krka (Frankopanska ulica 38), te njezinu prenamjenu u građevinu ugostiteljsko-turističke namjene sa smještajnim kapacitetima (hotel-baština), u namjeri otvaranja Exclusive hotela Galija. Sama rekonstrukcija podrazumijeva nadogradnju jedne etaže te izmjenu ostalih uvjeta gradnje u svrhu preuređenja izgrađenog prostora, a sve sukladno Idejnom rješenju arhitekta Tomislava Kukina i detaljnim uvjetima Ministarstva kulture Republike Hrvatske upućenim posredstvom nadležnog konzervatorskog tijela.

Dodajmo tome, kako se s obzirom na to da je osnovni Urbanistički plan uređenja UPU 1 - Krk (NA1, R11, R38, R310, R311) donesen 2013. godine, a kojim su, pored ostalog, određeni uvjeti gradnje za starogradsku jezgru grada Krka, pristupilo proceduri stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja Galija, što s jedne strane pojednostavljuje provedbu, dok je s druge u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju kojim je dokinuta kategorija detaljnih planova uređenja.

Odluku o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja Galija predstavila je Romana Di Giusto iz Planimetra d.o.o., tvrtke kojoj je povjerenja njezina izrada.

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2, 3, 4, 5.

 

- jednoglasno usvojen prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o provedenoj stručnoj analizi zaprimljenih inicijativa u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje, odnosno izmjenu i dopunu prostornoplanske dokumentacije za 2018. godinu

 

Temeljem Zakona o prostornom uređenju, jednom godišnje podnosi se izvješće o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje, odnosno izmjene i dopune prostorno-planske dokumentacije. Izvješćem za 2018. godinu tako je obuhvaćeno 18 zahtjeva fizičkih i pravnih osoba (dvostruko manje nego li prošle godine), i to za izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Krka, Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk (NA1, R11, R38, R310, R311) i Urbanističkog plana uređenja UPU 5 - Vrh, odnosno za stavljanje izvan snage Detaljnog plana uređenja Mali Kankul u gradu Krku. Najveći broj tih zahtjeva odnosio se upravo na izmjene Prostornog plana uređenja Grada Krka, točnije na širenje granica građevinskih područja naselja Grada Krka, odnosno na utvrđivanje novih uvjeta gradnje ili izmjenu postojećih. Nastavno na to, a u cilju sveobuhvatne izmjene Prostornog plana uređenja Grada Krka, krajem 2017. godine, ugovorena je izrada Prostorno-programske analize građevinskih područja naselja na području Grada Krka, kao i Prostorno-programska analiza građevinskih područja naselja za izdvojene namjene izvan naselja na području Grada Krka. Temeljem tih analiza utvrdit će se opravdanost i mogućnosti povećanja građevinskih područja naselja, kao i ostali potrebni segmenti i postupci u pogledu usklađivanja Prostornog plana uređenja Grada Krka s Prostornim planom uređenja Primorsko-goranske županije, kao i sa Zakonom o prostornom uređenju. Radi izrade tih analiza naručene su nove katastarske podloge od Državne geodetske uprave, dok su od Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije zatraženi podatci o izdanim građevinskim dozvolama, rješenjima izvedenog stanja i slično. Uz to, ove je godine ugovorena i izrada Kataloga katastarskih čestica za potrebe utvrđivanja važećih granica građevinskih područja u HTRS sustavu za područje Grada Krka. Tim će se Katalogom utvrditi kriteriji interpretacije granice važećih građevinskih područja, a sve u namjeri da dovrši ugovorena analiza građevinskih područja.

Spomenimo uz to da je tijekom 2018. godine  donesen jedan novi plan (Urbanistički plan uređenja UPU 25 - Kamp Glavotok) te dvije izmjene i dopune postojećih planova (III. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk (NA1, R11, R38, R310, R311); Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja dijela područja Radićeve ulice u gradu Krku), dok su dva detaljna plana uređenja stavljena izvan snage (Detaljni plan uređenja dijela područja Zone 29 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku; Detaljni plan uređenja Zone 26 u gradu Krku).

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2, 3.

 

- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o zaduživanju kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak za financiranje projekta Modernizacija postojeće javne rasvjete u dijelu grada Krka

 

Temeljem Odluke o zaduživanju kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR) s ciljem financiranja projekta Modernizacije postojeće javne rasvjete u dijelu grada Krka, Gradsko vijeće, sukladno ponuđenim uvjetima kreditora (HBOR-a), prihvatilo je zaduživanje Grada Krka. Budući da je radi sklapanja ugovora o javnoj nabavi vezanog uz ovaj projekt potrebno provesti postupak javne nabave koji je pokrenut u lipnju ove godine (nakon provedenog prethodnog savjetovanja u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske), korištenje krednih sredstava, s obzirom na dugotrajnost takvog postupka, nužno je (s 31. srpnja 2019.) prolongirati do 31. prosinca 2019. godine. Kako sada slijedi potpisivanje aneksa ugovora o kreditu s HBOR-om, osim promjene netom spomenutog roka, izmijenjenom se odlukom gradonačelnik ovlašćuje i za potpis aneksa ugovora. U preostalom dijelu sadržaj prvotne odluke ostaje u cijelosti neizmijenjen.

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2, 3.

 

- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata

 

Novom Odlukom o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata utvrđeni su (novi) uvjeti za dodjelu stipendija, kao i postupak njihove dodjele, i to redovitim učenicima srednjih škola te redovitim studentima, državljanima Republike Hrvatske, s prebivalištem na području Grada Krka. Tom su Odlukom olakšani uvjeti koje stipendisti moraju zadovoljiti da bi stekli pravo na stipendiju u smislu smanjivanja ocjenovnog praga, a kao značaja novost uvedene su i stipendije za deficitarna zanimanja. Tako će pravo na prijavu za dodjelu stipendija temeljem školskog uspjeha odsad imati redoviti učenici drugog, trećeg ili četvrtog razreda srednje škole s prosjekom ocjena u svim prethodnim razredima najmanje 4,5 (umjesto dosadašnjih 4,7), dok će pravo na prijavu za dodjelu stipendija temeljem akademskog uspjeha imati redoviti studenti prve i svih viših godina studija koji ispunjavaju sljedeće uvjete: (1) za studente prve godine studija da imaju prosjek ocjena u svim prethodnim razredima srednje škole najmanje 4,5 (umjesto dosadašnjih 4,7); (2) za studente viših godina studija da imaju prosjek ocjena u svim prethodnim akademskim godinama najmanje 3,8 (umjesto dosadašnjih 4,0) te da su u prethodnoj akademskoj godini ostvarili najmanje 50 ECTS bodova (umjesto dosadašnjih 55). Pravo na prijavu za dodjelu stipendija deficitarnim zanimanjima imat će redoviti učenici drugog, trećeg ili četvrtog razreda srednje škole upisani u program za stjecanje zvanja koja se, temeljem liste Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, smatraju deficitarnima, s prosjekom ocjena u svim prethodnim razredima najmanje 3,5, dok će pravo na prijavu za dodjelu stipendija za deficitarna zanimanja imati studenti prve i svih viših godina studija koji ispunjavaju sljedeće uvjete: (1) da su upisani u program za stjecanje zvanja koja se smatraju deficitarnima; (2) za studente prve godine studija da imaju prosjek ocjena u svim prethodnim razredima srednje škole najmanje 3,5; (3) za studente viših godina studija da imaju prosjek ocjena u svim prethodnim akademskim godinama najmanje 3,0 te da su u prethodnoj akademskoj godini ostvarili najmanje 50 ECTS bodova. Stipendije će se kao i dosad dodjeljivati temeljem javnog natječaja za dodjelu stipendija učenicima i studentima kojeg raspisuje gradonačelnik, i to najkasnije do kraja listopada tekuće godine za narednu školsku, tj. akademsku godinu.

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2, 3, 4, 5.

 

- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o komunalnom redu

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2, 3.

 

- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o dopuni Odluke o naknadi za razvoj

 

Temeljem Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva, 2010. godine donesena je Odluka o naknadi za razvoj s ciljem sufinanciranja Projekta zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području 2, i to za izgradnju sustava odvodnje otpadnih voda Projekt Jadran - Podsustav Krk, kao i otplatu anuiteta podzajma korištenog u sufinanciranju ove investicije. Obveznici plaćanja naknade za razvoj su korisnici usluga javne vodoopskrbe na području naselja Krk i Kornić. Tom Odlukom pored visine same naknade propisuje se i namjena kojoj služi prihod od naknade za razvoj, način i rokovi uplate, nadzor nad obračunom i naplatom naknade, a uz to detaljnije se mogu propisati obveznici, osnovica, izuzeća od plaćanja, oslobođenja i olakšice, prekršajne odredbe te postupak za njihovo ostvarivanje. Tijekom 2014. i 2016. godine donese su Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadi za razvoj kojima se dopunjavala, tj. mijenjala namjena korištenja prikupljene naknade, kao i njezina visina. U travnju ove godine, TKD Ponikve voda d.o.o., na inicijativu Općine Omišalj, potaknulo je raspravu o situacijama kada zbog kvara na internoj vodovodnoj mreži isteče velika količina vode, a podredno tome i o problemu plaćanja usluge opskrbe vodom, odnosno odvodnje otpadne vode. Naime, isporučitelj vodnih usluga, sukladno ovoj Odluci, korisnike odsad, na zahtjev, može osloboditi od plaćanja dijela vodne usluge za količinu vode iznad 200,00 m3 u slučajevima kvarova na internoj vodovodnoj mreži uzrokovanog višom silom, u jednom obračunskom razdoblju. Naknada za razvoj pritom će se obračunati na osnovi prosječne potrošnje vode u prethodne dvije godine. 

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2, 3, 4.

 

- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2, 3.

 

- jednoglasno usvojen prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Grad Krk Dječji vrtić Katarina Frankopan Krk

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2.

 

- pitanja i odgovori