13. sjednica Gradskog vijeća: Zadržan dosadašnji paušalni porez po krevetu

U Malenoj gradskoj vijećnici, 29. siječnja 2019. godine, na poziv predsjednika Marinka Pavlića, održana je 13. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka tijekom koje su raspravljene teme o kojima više doznajte iz priloga u nastavku.

 

- (s jednim glasom protiv i osam za) usvojen Zapisnik s 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 19. prosinca 2018. godine

 

Zapisnik preuzmite: ovdje.

 

- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i smještajnoj jedinici u objektu za Robinzonski turizam

 

Krajem prošle godine objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak kojim je utvrđena obveza predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave da donese odluku kojom će propisati visine paušalnog poreza po krevetu, odnosno u smještajnoj jedinici u kampu i smještajnoj jedinici u objektu za Robinzonski turizam, a koje ne mogu biti manje od 150,00 kn niti veće od 1.500,00 kn. Takva odluka predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave može se mijenjati najkasnije do 15. prosinca tekuće godine, s time da se primjenjuje od 01. siječnja naredne godine, i to do donošenja nove odluke, a dostavlja se Poreznoj upravi radi objave na njihovim internetskim stranicama. Za 2019. ova se odluka mora donijeti najkasnije do 31. siječnja, a ako predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave istu ne usvoji u propisanom roku, visina paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu i smještajnoj jedinici u objektu za Robinzonski turizam iznosila bi 750,00 kn. Prema tome, ovom Odlukom iznosi paušalnog poreza po krevetu, odnosno po smještajnoj jedinici u kampu i smještajnoj jedinici u objektu za Robinzonski turizam ostaju na dosadašnjim vrijednostima, tj. ne povećavaju se. Drugim riječima visina paušalnog poreza po krevetu za naselje Krk (A razred turističkih mjesta s koeficijentom 1,00) i nadalje iznosi 300,00 kn; za Kornić (B; 0,85) 255,00 kn; za Brzac, Milohniće i Pineziće (C; 0,70) 210,00 kn; te za sva ostala naselja Grada Krka (Bajčiće, Brusiće, Broziće, Kapovce, Lakmartin, Linardiće, Muraj, Nenadiće, Poljica, Vrh, Kosiće, Salatiće i Žgaljiće) (D; 0,50) 150,00 kn. Visina paušalnog poreza po smještajnoj jedinici u kampu, kao i objektu za Robinzonski turizam za naselje Krk (A razred; koeficijent 1,0) iznosi 350,00 kn; za Kornić (B; 0,85) 297,50 kn; za Brzac, Milohniće i Pineziće (C; 0,70) 245,00 kn; te za sva ostala naselja Grada Krka (Bajčiće, Brusiće, Broziće, Kapovce, Lakmartin, Linardiće, Muraj, Nenadiće, Poljica, Vrh, Kosiće, Salatiće i Žgaljiće) (D; 0,50) 175,00 kn. Obveznik poreza na dohodak kojem se godišnji porez utvrđuje u paušalnom iznosu jest fizička osoba - građanin, iznajmljivač, odnosno nositelj ili član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, pod uvjetom: (1) da organizira smještaj u sobi, apartmanu i kući za odmor, do najviše 10 soba, odnosno 20 kreveta, i/ili (2) da organizira smještaj u kampu i/ili kamp-odmorištu, organiziranim na zemljištu, s ukupno najviše deset smještajnih jedinica, odnosno za 30 gostiju istodobno, i/ili (3) da organizira smještaj u objektu za Robinzonski turizam u kojemu se usluge pružaju u prostorijama ili na prostorima, kapacitet kojih se određuje prema broju gostiju koji mogu sigurno u njemu boraviti, ali do najviše deset smještajnih jedinica odnosno 30 gostiju istodobno. (Od paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i smještajnoj jedinici u objektu za Robinzonski turizam, na području Grada Krka u 2016. godini ukupno je uprihodovano 852.000,00 kn, u 2017. 880.000,00 kn, a u 2018. 950.139,00 kn.)

 

Materijal preuzmite ovdje: 1, 2, 3.

 

- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o zamjeni zemljišta u k.o. Krk grad, odnosno k.o. Krk, i to: (zamjena k.č. 3822/8, k.o. Krk grad (z.č. 1568/6, k.o. Krk) površine 602 m2, u vlasništvu Grada Krka, u naravi zemljište koje se nalazi unutar područja grada Krka, u zoni mješovite, pretežito stambene namjene, za k.č. 3853/5, k.o. Krk grad (z.č. 1570/3, k.o. Krk) površine 358 m2 koja parcela ulazi u sastav zapadne gradske zaobilaznice oznake GU 1 te k.č. 3853/1, k.o. Krk grad (z.č. 1570/1, k.o. Krk), površine 200 m2 i k.č. 3853/6, k.o. Krk grad (z.č. 1570/4, k.o. Krk), površine 162 m2, sve vlasništvo Biserke Mahulje iz Rijeke, Jelačićev trg 1

 

Krajem prošle godine, u Narodnim novinama br. 110/2018. Grad Krk je raspisao natječaj za prodaju ili zamjenu nekretnine u svome vlasništvu, točnije k.č. 3822/8, k.o. grad Krk (z.č. 1568/6, k.o. Krk), površine od 602 m2, u naravi zemljište smješteno unutar građevinskog područja naselja Krk, i to u zoni mješovite, pretežito stambene namjene. Njegova početna vrijednost utvrđena je iznosom od 150,00 EUR/m2, tj. ukupno 90.300,00 EUR. Natječajem je definirano kako će se najpovoljnijom utvrditi ponuda onog natjecatelja koji za kupnju predmetnog zemljišta ponudi najvišu cijenu, s time da će se prihvaćati i davanje u zamjenu drugog zemljišta za koje Grad Krk utvrdi da ima ekonomski ili pravni interes prilikom stjecanja prava vlasništva. Za kupnju tj. zamjenu predmetnog zemljišta prispjela je jedino ponuda Biserke Mahulje iz Rijeke, s ponuđenim iznosom kupoprodajne cijene od 150,00 EUR/m2, ponudivši, ujedno, u zamjenu zemljišta u svome vlasništvu, točnije k.č. 3853/5, k.o. grad Krk (z.č. 1570/3, k.o. Krk), površine od 358 m2 te k.č. 3853/1, k.o. grad Krk (z.č. 1570/1, k.o. Krk), površine od 200 m2 i k.č. 3853/6, k.o. grad Krk (z.č. 1570/4, k.o. Krk), površine od 162 m2. Nadalje, utvrđeno je kako Grad Krk ima ekonomski i pravni interes za stjecanje prava vlasništva na ponuđenim nekretninama zato što k.č. 3853/5, k.o. grad Krk (z.č. 1570/3 k.o. Krk) ulazi u sastav zapadne gradske zaobilaznice oznake GU 1 za koju se trenutno rješavaju imovinsko pravni odnosi, dok su k.č. 3853/1, k.o. grad Krk (z.č. 1570/1 k.o. Krk) i k.č. 3853/6, k.o. grad Krk (z.č. 1570/4 k.o. Krk) neizgrađena građevinska zemljišta unutar građevinskog područja grada Krka, a koja će ući u sastav građevinskih parcela. No, kako je ukupna vrijednost zemljišta u vlasništvu Biserke Mahulje procijenjena na iznos od 68.590,00 EUR, utvrđenu razliku u tržišnoj vrijednosti nekretnina koje su predmet ove zamjene, u iznosu od 21.410,00 EUR, ona je u obvezi isplatiti Gradu Krku. 

 

Materijal preuzmite: ovdje.

 

- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o zamjeni zemljišta u k.o Krk grad, odnosno k.o. Krk, i to: (zamjena k.č. 3822/1, k.o. Krk grad (z.č. 1568/1, k.o. Krk) u vlasništvu Grada Krka, u naravi zemljište koje se nalazi unutar građevinskog područja grada Krka, u zoni mješovite, pretežito stambene namjene za k.č. 3820/2, k.o. Krk grad (z.č. 1569/4, k.o. Krk), površine 710 m2, koja parcela ulazi u sastav zapadne gradske zaobilaznice oznake GU 1, vlasništvo Dragutina i Marije Kosić iz Krka, Lina Bolmarčića 22

 

Krajem prošle godine, u Narodnim novinama br. 114/2018. Grad Krk je raspisao natječaj za prodaju ili zamjenu nekretnine u svome vlasništvu, točnije k.č. 3822/1, k.o. grad Krk (z.č. 1568/1, k.o. Krk), površine od 708 m2, u naravi zemljište smješteno unutar građevinskog područja naselja Krk, i to u zoni mješovite, pretežito stambene namjene. Njegova početna vrijednost utvrđena je iznosom od 155,00 EUR/m2, tj. ukupno 109.740,00 EUR. Natječajem je definirano kako će se najpovoljnijom utvrditi ponuda onog natjecatelja koji za kupnju predmetnog zemljišta ponudi najvišu cijenu, s time da će se prihvaćati i davanje u zamjenu drugog zemljišta za koje Grad Krk utvrdi da ima ekonomski ili pravni interes prilikom stjecanja prava vlasništva. Za kupnju tj. zamjenu predmetnog zemljišta prispjela je jedino ponuda Dragutina i Marije Kosić iz Krka, s ponuđenim iznosom kupoprodajne cijene od 155,00 EUR/m2, ponudivši, ujedno, u zamjenu zemljište u svome vlasništvu, točnije k.č. 3820/2, k.o. grad Krk (z.č. 1569/4, k.o. Krk) površine od 710 m2. Nadalje, utvrđeno je kako Grad Krk ima ekonomski i pravni interes za stjecanje prava vlasništva na ponuđenoj nekretnini s obzirom na to da ista ulazi u sastav zapadne gradske zaobilaznice oznake GU 1 za koju se trenutno rješavaju imovinsko pravni odnosi. No, kako je ukupna vrijednost zemljišta u vlasništvu Dragutina i Marije Kosić procijenjena na iznos od 85.200,00 EUR, utvrđenu razliku u tržišnoj vrijednosti nekretnina koje su predmet ove zamjene, u iznosu od 24.540,00 EUR, oni su u obvezi isplatiti Gradu Krku.

 

Materijal preuzmite: ovdje.

 

- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o sporazumnom raskidu Ugovora o osnivanju prava građenja (zaključenog između Grada Krka i Jedriličarskog kluba Plav kao nositelja prava građenja, na nekretnini u vlasništvu Grada Krka, oznake 3932/3, površine 1440 m2, k.o. Krk grad)

 

Temeljem odluke Gradskog vijeća, Grad Krk je s Jedriličarskim klubom Plav iz Krka zaključio Ugovor o osnivanju prava građenja na nekretnini u gradskom vlasništvu, oznake 3932/3, površine od 1440 m2, k.o. grad Krk, i to radi izgradnje građevine sportsko-rekreacijske namjene, a namijenjene radu udruga čija je primarna djelatnost iz područja sporta i rekreacije na moru. Naime, temeljem odredbi predmetnog Ugovora Jedriličarski klub Plav, kao investitor, prethodno navedenu građevinu trebao je izgraditi u roku od dvije godine od dana zaključenja Ugovora. No, kako iz europskih fondova nije uspio osigurati sredstva potrebna za investiranje, obzirom da je Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju odbila zahtjev za potporom (koja je podnesena u okviru Podmjere 7.4. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu) predloženo je sporazumno raskidanje Ugovora, odnosno, s ciljem budućeg investiranja, vraćanje imovinskih odnosa u korist Grada Krka.

 

Materijal preuzmite: ovdje.

 

- jednoglasno usvojen prijedlog Izmjene Poslovnika Gradskog vijeća Grada Krka

 

Ovom Izmjenom Poslovnik Gradskog vijeća Grada Krka usklađuje se s Općom Uredbom o zaštiti osobnih podataka, i to na način da se članak 21., stavak 1. mijenja te glasi: Članu vijeća dostupni su svi službeni materijali, dokumenti i podaci koji se odnose na pitanja o kojima raspravlja i odlučuje Vijeće, osim onih koji su zaštićeni temeljem odredbi Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka i zakonskih odredbi.

 

Materijal preuzmite ovdje: 1, 2, 3, 4.

 

- (s jednim glasom protiv i osam za) usvojen prijedlog Odluke o imenovanju dva člana Natječajnog povjerenstva za imenovanje ravnatelja/ice Centra za kulturu Grada Krka

 

U tročlano Natječajno povjerenstvo za imenovanje ravnatelja/ice Centra za kulturu Grada Krka, obzirom da aktualnom čelniku u ožujku ove godine ističe četverogodišnji mandat, kao predstavnici Grada Krka, imenovani su: Serđo Samblić i Ana Bajčić Hrgovčić. Trećeg člana imenuje ravnatelj/ica Ustanove iz reda stručnih djelatnika. (Natječajno povjerenstvo zaprima prijave na natječaj i utvrđuje da li su prijave zaprimljene pravovremeno te da li ispunjavaju sve tražene uvijete. Temeljem pristiglih prijava ono podnosi prijedlog Gradskom vijeću za imenovanjem ravnatelja/ice Centra za kulturu Grada Krka.)

 

Materijal preuzmite ovdje: 1, 2, 3.

 

Dopuna Dnevnog reda:

 

- jednoglasno usvojen zahtjev Republike Hrvatske zastupane po Županijskom državnom odvjetništvu za upis pomorskog dobra na ½ dijela 3579/1, k.o. Krk grad (½ dijela z.č. 1610/1, k.o. Krk) na lokaciji brodogradilišna luka Brodogradilišta Krk

 

Materijal preuzmite ovdje: 1, 2.

 

- pitanja i odgovori