18. sjednica Gradskog vijeća: Proračunom osiguran godišnji budžet Grada Krka od 82.995.000,00 kn

U Maloj gradskoj vijećnici, 18. prosinca 2015. godine, na poziv predsjednika Marinka Pavlića, održana je 18. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka tijekom koje su raspravljene mnoge za naredno razdoblje važne teme.

 
- na znanje primljeno Izvješće Mandatne komisije i jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o utvrđivanju dana početka mirovanja mandata članu Gradskog vijeća Grada Krka i početka obnašanja dužnosti zamjenika člana Gradskog vijeća Grada Krka
 
Obzirom da je Josip Staničić temeljem odredbi Zakona o lokalnim izborima i Poslovnika Gradskog vijeća Grada Krka svoj vijećnički mandat, iz osobnih razloga, stavio u mirovanje, sukladno navedenom Zakonu i Međustranačkom sporazumu sklopljenom između PGS-a, SDP-a i HSLS-a, HSLS kao zamjenika člana Gradskog vijeća Grada Krka određuje Sinišu Patrka. Mirovanje mandata Josipu Staničiću započelo je 09. prosinca, ove godine, kada je ujedno dužnost člana Gradskog vijeća Grada Krka počeo obnašati Siniša Patrk. Imenovanje je zaključeno davanjem svečane prisege.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Krka
 
Nakon što je dosadašnji potpredsjednik Gradskog vijeća Grada Krka Josip Staničić svoj vjećnički manda stavio u mirovanje automatizmom mu je dokinuto i obnašanje potpredsjedničke dužnosti. Novim potpredsjednikom stoga je, iz redova HSLS-a, imenovan njegov zamjenik Siniša Patrk.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
- jednoglasno usvojen Zapisnik sa 17. Sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 30. rujna 2015. godine
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o II. Izmjeni i dopuni Proračuna Grada Krka za 2015. godinu s Projekcijama za 2016. i 2017. godinu 
 
Proračun Grada Krka za 2015. godinu isprva je usvojen u iznosu od 71.517.912,00 kn s planiranim viškom prihoda od 3.000.000,00 kn, dok je njegovom I. Izmjenom, donesenom krajem rujna, predloženo 77.063.077,61 kn prihoda i primitaka te 1.365.544,96 kn prenesenog viška iz 2014., odnosno 78.428.622,57 kn rashoda i izdataka.
Ovim, II. Izmjenama Proračuna Grada Krka za 2015. predloženo je smanjenje prihoda i primitaka u iznosu od 2.493.000,00 kn, iliti za 3,18% u odnosu na prethodno usvojen Proračun, što nas vodi prema konačnom budžetu od 75.935.622,57 kn. Sama izmjena podrazumijeva 7.000.000,00 kn smanjenja prihoda od prodaje imovine, zatim povećanje prihoda poslovanja za 1.502.000,00 kn, kao i prihode od kratkoročnog zaduživanja u iznosu od 3.000.000,00 kn za pokriće jaza nastalog između dinamike priljeva sredstava i dospjelih obveza.
Kako na prihodovnoj, tako i na rashodovnoj strani, ukinuta je pozicija za zemljište namijenjeno izgradnji stanova iz programa društveno poticane stanogradnje (POS) u iznosu od 3.000.000,00 kn, što se prenosi u Proračun za 2016. godinu. Obzirom da će se zemljište darovati Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretnina (APN), ta se vrijednost, sukladno Pravilniku o proračunskom računovodstvu, morala planirati u prihodima i rashodima.
Na prihodovnoj strani, prihodi od poreza na dohodak povećani su za 143.000,00 kn, prihodi od poreza na imovinu za 100.000,00 kn, prihodi od poreza na robu i usluge za 230.000,00 kn, dok se pomoći iz Državnog proračuna od poreza na dohodak za otoke umanjuju za 331.000,00 kn, budući da postupak ugovaranja projekata s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije Republike Hrvatske, sukladno novom propisu koji regulira njihovo korištenje, ide usporeno. Naime, taj se prihod od 2015. evidentira kao kapitalna pomoć iz Državnog proračuna u trenutku realizacije ugovora, a ne više kao prihod od poreza na dohodak. Nadalje, prihodi od imovine umanjeni su za 168.000,00 kn, prihodi od komunalnog doprinosa uvećani za 1.250.000,00 kn, prihodi od kazni također uvećani za 20.000,00 kn, dok se prihodi od prodaje imovine smanjuju za 7.000.000,00 kn, od čega se 3.000.000,00 kn odnosi na prethodno spomenutu donaciju APN-u. I naposlijetku, primici od kratkoročnog zaduživanja iznose 3.000.000,00 kn.
Poput prihoda i rashodi Proračuna smanjeni su u ukupnom iznosu od 2.493.000,00 kn, s time da su između i unutar gradskih odsjeka pojedine pozicije povećane, a pojedine umanjene u odnosu na realizaciju i mogućnosti samog Proračuna.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o II. Izmjeni i dopuni Plana razvojnih Programa Grada Krka za razdoblje od 2015. do 2017. godine 
 
Plan razvojnih programa Grada Krka za razdoblje od 2015. do 2017. (koji predstavlja svojevrsnu vezu između Proračuna i Programa ukupnog razvitka) isprva je, za 2015. godinu, usvojen u iznosu od 38.157.262,00 kn, dok je I. Izmjenom, donesenom krajem rujna, povećan na 39.809.357,00 kn
Ovim, II. Izmjenama Plana razvojnih programa Grada Krka za razdoblje od 2015. do 2017. predloženo je smanjenje u financijskom dijelu koji se odnosi na 2015. godinu, i to za 1.799.000,00 kn, tako da sada preostaje budžet vrijedan 38.010.357,00 kn. Naime, radi se o usklađivanju stavaka s II. Izmjenama Proračuna Grada Krka, dok pokazatelji rezultata - polazni i ciljani - nisu izmijenjeni.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o Izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2015. godinu
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o I. Izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2015. godini
 
Izvršenom I. Izmjenom Proračuna Grada Krka prišlo se i I. Izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2015. godini kako bi se izvršilo usklađenje s rebalanskom definiranim pozicijama gradskog Proračuna. 
Ukupna sredstva koja su potrebna za ostvarivanje I. Izmjene ovog Programa sa 7.650.000,00 kn povećana su na 8.440.000,00 kn, od čega se 7.900.000,00 kn osigurava iz sredstava komunalne naknade, a 540.000,00 kn, na koliko se procijenjuje razlika u radovima, iz prihoda od naknade za održavanje groblja u iznosu od 150.000,00 kn, te od ostalih proračunskih prihoda u iznosu od 390.000,00 kn. Tako izmijenjenim Programom za čiščenje javnih površina izdvojeno je 1.610.000,00 kn, za održavanje javnih površina 1.755.000,00 kn, za održavanje nerazvrstanih cesta 910.000,00 kn, za održavanje javne rasvjete 1.465.000,00 kn, za održavanje groblja 150.000,00 kn, za intelektualne usluge u Odsjeku za komunalno gospodarstvo 50.000,00 kn, te (sukladno nedavnim izmjenama Zakona o komunalnom gospodarstvu) za održavanje Sportsko-rekreativnog centra Josip Uravić Pepi 150.000,00 kn, za održavanje osnovnoškolske sportske dvorane 200.000,00 kn, i za gradnju objekata školskog i predškolskog sadržaja 2.150.000,00 kn.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
- jednoglasno usvojen Prijedlog I. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
 
I. Izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu temelji se na razvojnoj politici, odnosno ukazanoj potrebi za gradnjom objekata i uređaja komunalne infrastrukture, kao i raspoloživim sredstvima planiranim u Proračunu za 2015.
Ukupna sredstva koja su potrebna za ostvarivanje I. Izmjene ovog Programa s 13.539.000,00 kn povećana su na 15.043.000,00 kn, od čega je 9.500.000,00 kn osigurano iz prihoda komunalnog doprinosa, 2.100.000,00 kn iz kreditnih sredstava, 400.000,00 kn iz prihoda naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada, 350.000,00 kn iz prihoda koncesije za parkirališta, 200.000,00 kn iz prihoda donacija, 407.000,00 kn iz prihoda od pomoći Hrvatskih voda, 467.000,00 kn iz viška prihoda te 1.619.000,00 kn iz sredstava od poreza na dohodak za zajedničke projekte na otocima.
Tako izmijenjenim Programom za izgradnju javnih površina izdvojeno je 348.000,00 kn, za izgradnju nerazvrstanih cesta 11.551.000,00 kn, za uređenje groblja 260.000,00 kn, za proširenje javne rasvjete 1.195.000,00 kn te za pripremu gradnje, odnosno prostorno plansku dokumentaciju 1.689.000,00 kn.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
- jednoglasno usvojeni prijedlozi izmjena programa raspodjele/korištenja sredstava, i to: Prijedlog Izmjene Programa raspodjele boravišne pristojbe za 2015. godinu i Prijedlog Izmjene Programa korištenja ekološke pristojbe za 2015. godinu
 
Kako je po osnovi boravišne pristojbe u ovoj godini ostvareno 120.000,00 kn više, Izmjenom Programa raspodjele boravišne pristojbe za 2015. godinu raspolagalo se s ukupno 1.020.000,00 kn. Prema tome, iz tih je sredstava za rad Turističke ambulante i hitne medicinske službe izdvojeno 220.000,00 kn, za organizaciju Krčkog karnevala i MIK-a 170.000,00 kn, za sufinanciranje rada Turističke zajednice otoka Krka 120.000,00 kn, za sufinanciranje rada Turističke zajednice Grada Krka 10.000,00 kn, za proslavu Dana grada 20.000,00 kn, za sufinanciranje mjesnog prijevoza tijekom ljetnih mjeseci 90.000,00 kn, za proslave i pokroviteljstva 220.000,00 kn, za proslave u mjesnim odborima 15.000,00 kn, za opremu WiFi sustava 65.000,00 kn, te za bežični Internet 90.000,00 kn.
Obzirom da je i po osnovi ekološke pristojbe u ovoj godini ostvareno 50.000,00 kn više, Izmjenom Programa korištenja ekološke pristojbe za 2015. raspolagalo se s ukupno 800.000,00 kn. Iz tih je sredstava za zaštitu kulturne baštine izdvojeno 28.000,00 kn, za sustavno gospodarenje energijom 150.000,00 kn, za projektiranje i pripremu dokumentacije 136.000,00 kn, za održavanje spomenika 72.000,00 kn, za provođenje projekta Zelena energija u mom domu 10.000,00 kn, za održavanje poljoprivrednih puteva 50.000,00 kn, za širenje poljoprivrednih puteva 90.000,00 kn, za sitni inventar u Odsjeku za komunalno gospodarstvo 19.000,00 kn, za naknadu vezanu uz odlagalište otpada Treskavac 120.000,00 kn, te za istražne radove u poljima Kimpi i Kaštel 125.000,00 kn.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
- jednoglasno usvojen Nacrt Izvješća o stanju u prostoru Grada Krka od 2007. do 2015. godine
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
- jednoglasno usvojen Prijedlog Proračuna Grada Krka za 2016. godinu s Projekcijama za 2017. i 2018. godinu
 
Kao ciljevi i prioriteti Proračuna Grada Krka za razdoblje od 2016. do 2018. godine izdvojeni su: razvoj zelenog gospodarstva, infrastrukture i receptivnih sadržaja, očuvanje okoliša, valoriziranje i očuvanje prirodnih, odnosno kulturnih resursa, inzistiranje na što efikasnijoj lokalnoj samouprava te podrška ugroženim skupinama društva.
Prihodi i primici (konsolidiranog) Proračuna Grada Krka za 2016. godinu planirani su u iznosu od 82.995.000,00 kn od čega prihodi poslovanja iznose 68.714.000,00 kn, prihodi od prodaje imovine 9.902.000,00 kn, primici od zaduživanja 4.029.000,00 kn, a preneseni višak prihoda Javne vatrogasne postrojbe iz 2015. godine 350.000,00 kn. Iz toga je jasno kako će Grad Krk u narednoj godini raspolagati budžetom od 82.995.000,00 kn, dok Projekcije za 2017. iznose 81.375.000,00 kn, a za 2018. godinu 75.600.000,00 kn.
U odnosu na prethodni, u Proračunu za 2016. godinu prihodi i primici značajnije su povećani obzirom da, u skladu s novim zakonskim propisima, sadrže novouvedene stavke vezane uz vlastite prihode, donacije i pomoći proračunskih korisnika koje dosad nisu bile dijelom Proračuna, a koje ukupno iznose 5.542.400,00 kn, s time da udio Gradske knjižnice Krk iznosi 109.000,00 kn, Centra za kulturu Grada Krka 363.000,00 kn, Dječjeg vrtića Katarina Frankopan Krk 3.658.400,00 kn i Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka 1.062.000,00 kn, čemu treba pribrojiti i prethodno spomenut višak prihoda od 350.000,00 kn.
U 2016. i 2017. godini planirano je zaduživanje za realizaciju projekta uređenja Multimedijalnog centra Krk, i to iz sredstava Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (IPARD Mjera 07), u iznosu od 8.254.000,00 kn (2016. - 4.029.000,00 kn; 2017. - 4.225.000,00 kn), na koliko je procijenjena vrijednost radova, opremanja te pripreme projektne dokumentacije i nadzora. Projekt će u početnoj fazi biti financiran sredstvima kredita, a nakon njegove realizacije Agencija odobrena sredstva vraća povratom glavnice kredita, s time da će se razlika između kreditom ugovorenih i odobrenih sredstava (očekivano 2.000.000,00 kn) vraćati kao ostatak kredita. Dovršenje ovog projekta očekuje se tijekom 2017. godine.
Rashodi Proračuna Grada Krka za 2016. godinu također iznose 82.995.000,00 kn, a planom su vezani uz prihode od 78.616.000,00 kn, primitke od zaduživanja u vrijednosti 4.029.000,00 kn te 350.000,00 kn sredstava prenesenih iz 2015. godine. Rashodi poslovanja tako iznose 49.744.904,00 kn, rashodi za nabavu dugotrajne imovine 23.528.846,00 kn, a izdaci za financijsku imovinu i otplatu glavnice duga 9.721.250,00 kn.
 
Materijale preuzmite: ovdje.
 
- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2016. godinu
 
Materijale preuzmite: ovdje.
 
- jednoglasno usvojen Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2016. godini
 
Programom održavanja komunalne infrastrukture utvrđuje se opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima, kao i financijska sredstva potrebna za njegovo ostvarivanje. Opseg održavanja komunalne infrastrukture u 2016. uglavnom je zadržan na nivou opsega koji je bio u prethodnom Programu.  
Ukupna sredstva koja su potrebna za ostvarivanje ovog Programa, procijenjena su na iznos od 8.364.000,00 kn od čega se 7.300.000,00 kn planira osigurati iz sredstava komunalne naknade, 854.000,00 kn iz prihoda koncesijskih odobrenja, 150.000,00 kn iz prihoda naknade za održavanje groblja te 60.000,00 kn iz općih prihoda. Ovim se Programom za čiščenje javnih površina tako planira izdvajanje od 1.510.000,00 kn, za održavanje javnih površina 2.455.000,00 kn, za održavanje nerazvrstanih cesta 870.000,00 kn, za održavanje javne rasvjete 1.365.000,00 kn, za održavanje groblja 150.000,00 kn, za intelektualne usluge u Odsjeku za komunalno gospodarstvo 50.000,00 kn, za održavanje Sportsko-rekreativnog centra Josip Uravić Pepi 150.000,00 kn, za održavanje osnovnoškolske sportske dvorane 200.000,00 kn, te za gradnju objekata školskog i predškolskog sadržaja 1.614.000,00 kn.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
- jednoglasno usvojen Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
 
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture sadrži opis poslova s procjenom troškova gradnje pojedinih objekata i uređaja te nabave opreme uz iskaz financijskih sredstava potrebnih za njegovo ostvarivanje. 
Ukupna sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Programa procjenjena su na iznos od 8.405.000,00 kn, od čega se 6.000.000,00 kn planira osigurati iz sredstava komunalnog doprinosa, 400.000,00 kn iz prihoda naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada, 350.000,00 kn iz prihoda koncesija (parkirališta), 200.000,00 kn iz prihoda donacija, 407.000,00 kn iz prihoda od pomoći Hrvatskih voda, 24.000,00 kn iz općih prihoda te 1.024.000,00 kn iz sredstava od poreza na dohodak za zajedničke projekte na otocima. Ovim se Programom za izgradnju javnih površina tako planira izdvajanje od 909.000,00 kn, za izgradnju nerazvrstanih cesta 3.375.000,00 kn, za uređenje groblja 780.000,00 kn, za proširenje javne rasvjete 1.290.000,00 kn, te za pripremu gradnje, odnosno prostorno plansku dokumentaciju 2.051.000,00 kn.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
- jednoglasno usvojeni prijedlozi programa raspodjele/korištenja sredstava, i to: Prijedlog Programa raspodjele sredstava boravišne pristojbe za 2016. godinu, Prijedlog Programa korištenja sredstava ekološke pristojbe za 2016. godinu te Prijedlog Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2016. godinu
 
Programom raspodjele sredstava boravišne pristojbe sredstva boravišne pristojbe raspoređuju se za programe unapređenja turističke ponude i podizanja standarda boravka gostiju na području Grada Krka. Prihod od boravišne pristojbe tako je u Proračunu Grada za 2016. godinu planiran u ukupnom iznosu od 900.000,00 kn, a iz tih je sredstava za rad Turističke ambulante i hitne medicinske službe planirano izdvajanje od 220.000,00 kn, za organizaciju Krčkog karnevala i MIK-a 177.000,00 kn, za sufinanciranje izdavaštva 37.000,00 kn, za sufinanciranje rada Turističke zajednice otoka Krka 120.000,00 kn, za sufinanciranje rada Turističke zajednice Grada Krka 10.000,00 kn, za sufinanciranje Turističke zajednice Kvarnera 57.000,00 kn, za proslavu Dana grada 20.000,00 kn, za sufinanciranje mjesnog prijevoza tijekom ljetnih mjeseci 90.000,00 kn, za proslave i pokroviteljstva 100.000,00 kn, za proslave u mjesnim odborima 15.000,00 kn, za opremu Wi-Fi sustava 38.250,00 kn te za bežični Internet 15.750,00 kn.
Programom korištenja sredstava ekološke pristojbe utvrđuje se raspored i način korištenja, odnosno ulaganja sredstava od ekološke pristojbe na području Grada Krka. Prihod od ekološke pristojbe tako je u Proračunu Grada za 2016. godinu planiran u ukupnom iznosu od 750.000,00 kn, a iz tih je sredstava za zaštitu kulturne baštine planirano izdvajanje od 128.000,00 kn, za održavanje spomenika 72.000,00 kn, za sustavno gospodarenje energijom 50.000,00 kn, za provođenje projekta Zelena energija u mom domu 10.000,00 kn, za održavanje poljoprivrednih puteva 50.000,00 kn, za proširenje poljoprivrednih puteva 90.000,00 kn, za istražne radove i projektnu dokumentaciju na poljima Kimpi i Kaštel 320.000,00 kn te za uređenje vježbališta na otvorenom 30.000,00 kn.
Planom raspodjele sredstava spomeničke rente raspoređuju se sredstva spomeničke rente za programe zaštite i očuvanja kulturnih dobara na području Grada Krka. Prihod od spomeničke rente tako je u Proračunu Grada za 2016. godinu planiran u ukupnom iznosu od 180.000,00 kn, i to 150.000,00 kn po m2 na temelju izdanih Rješenja, te 30.000,00 kn od poreza na dobit. Ukupan iznos spomeničke rente za narednu godinu planira se uložiti u održavanje gradskih zidina i trgova.
 
Materijale preuzmite ovdje: 1, 2, 3.
 
- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi
 
Izmjenama Zakona o komunalnom gospodarstvu, pored ostalog, jedinicama lokalne samouprave omogućeno je da sredstva prikupljena komunalnom naknadom mogu koristiti u svrhu građenja i održavanja objekata predškolskog, školskog, zdravstvenog i socijalnog sadržaja, zatim financiranja građenja i održavanja javnih građevina sportske i kulturne namjene te poboljšanja energetske učinkovitosti zgrada u vlasništvu jedinica lokalne samouprave. Vezano uz to, ovom je Odlukom tako omogućeno da se sredstva komunalne naknade odsad mogu ulagati u gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o darovanju zemljišta: Grad Krk kao darovatelj daruje Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretnina k.č. 2286/1, k.o. grad Krk (z.č. 850/1, k.o. Krk), površine 3.958 m2, radi izgradnje stanova po programu društveno poticane stanogradnje (POS)
 
Sa zadaćom provođenja mjera vezanih uz zadovoljavanje stambenih potreba građana, utvrđeno je da postoji interes za kupnju stanova po programu društveno poticane stanogradnje (POS). Temeljem javnog poziva (provedenog u skladu s Odlukom o uvjetima i mjerilima za kupnju stanova po programu društveno poticane stanogradnje) prispjelo je 109 zahtjeva, nakon čega je sastavljena i objavljena Konačna lista. Sukladno Zakonu o društveno poticanoj stanogradnji, jedinica lokalne samouprave za izgradnju stanova osigurava odgovarajuće građevinsko zemljište, uređuje komunalnu infrastrukturu i omogućuje priključenje na istu, dok je nositelj investitorskih poslova Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN). Kako se prava i obveze u pogledu osiguranja građevinskog zemljišta i uređenja komunalne infrastrukture, a vezano uz izgradnju i prodaju stanova, uređuju ugovorom između APN-a i jedinice lokalne samouprave koji sadrži i obvezu prijenosa vlasništva građevinskog zemljišta, ovom se Odlukom APN-u daruje k.č. 2286/1, k.o. grad Krk (z.č. 850/1, k.o. Krk), površine od 3.958 m2.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta: Grad Krk prodaje neizgrađeno građevinsko zemljište što se nalazi na području Lunta u gradu Krku, i to: 361/453 dijela z.č. 1699/2 i 129/514 dijela z.č. 1699/1, obje k.o. Krk (dio k.č. 3873/6, k.o. grad Krk), vlasništvo Grada Krka
 
Nakon provedenog natječaja za kupnju neizgrađenog građevinskog zemljišta u gradskom vlasništvu koje se nalazi na području Lunta u gradu Krku, iliti 361/453 dijela z.č. 1699/2 te 129/514 dijela z.č. 1699/1, obje k.o. Krk (dio k.č. 3873/6, k.o. grad Krk), prihvaćena je jedina zaprimljena ponuda, i to ona tvrtke Vile Krka d.o.o. iz Malinske, s predloženom kupoprodajnom cijenom od 150,00 EUR po m2. Kako je predmet prodaje površina od 430 m2, ukupna kupoprodajna cijena za navedeno zemljište utvrđena je u iznosu od 64.500,00 EUR.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
- jednoglasno usvojen Prijedlog Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra: z.č. 2534/3, k.o. Linardići, površine 2.144 m2, u Zemljišnoj knjizi Općinskog suda Krk upisana u popis I, kao javno dobro - putevi
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za daljnje raspolaganje zemljištem u vlasništvu Snježane Roso Ručević i Tomislava Ručevića iz Krka, Zagrebačka 35, 51500 Krk: z.č. 1057/6 (k.č. 2207/2), površine 61 m2 te z.č. 1055/3 (k.č. 2209/3), površine 402 m2, obje k.o. Krk
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
- jednoglasno usvojen Prijedlog Srednjoročnog (trogodišnjeg) Plana davanja koncesija za razdoblje od 2016. do 2018. godine
 
Sukladno Zakonu o koncesijama, kojim je propisana obveza izrade godišnjeg i srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija, ovim Srednjoročnim (trogodišnjim) planom, za razdoblje od 2016. do 2018. godine, planirano je davanje koncesije samo za obavljanje dimnjačarskih poslova, i to jednom koncesionaru, na rok od pet godina (2017. - 2022.), s procijenjenom godišnjom naknadom od 26.000,00 kn. Ugovor o koncesiji za obavljanje pogrebnih poslova, stupanjem na snagu novog Zakona o pogrebničkoj djelatnosti, prestao je važiti, dok se obavljanje poslova održavanja i naplate parkirališnih mjesta te uklanjanja, blokiranja i čuvanja krivo parkiranih, kao i ostavljenih vozila, po isteku važećeg koncesijskog ugovora (2017.), planira, sukladno Odluci o komunalnim djelatnostima na području Grada Krka, povjeriti krčkom Komunalnom društvu Vecla.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
- jednoglasno usvojen Prijedlog Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Krka
 
Temeljem novog Zakona o udrugama i nedavno donesene Uredbe (Vlade Republike Hrvatske) o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, definiran je Pravilnik o financiranju javnih potreba Grada Krka kojim su utvrđeni kriteriji, mjerila i postupci za dodjelu i korištenje sredstava Gradskog proračuna udrugama čije aktivnosti doprinose zadovoljavanju javnih potreba. Osim za udruge, Pravilnik važi i za druge organizacije civilnog društva te ostale pravne osobe, kada su one, u skladu s uvijetima javnog poziva za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro, prihvatljivi prijavitelji ili partneri. Odredbe ovog Pravilnika primijenjuju se prilikom odobravanja sredstava iz Gradskog proračuna, i to za: provedbu programa i projekata kojima se ispunjavaju ciljevi i prioriteti definirani gradskim strateškim i planskim dokumentima, provedbu programa javnih potreba utvrđenih posebnim zakonom, obavljanje određene javne ovlasti povjerene posebnim zakonom, pružanje socijalnih usluga temeljem posebnih propisa, donacije i sponzorstva, potpore malih vrijednosti te druge oblike i namjene dodjele financijskih sredstava. Njegove se odredbe, međutim, ne odnose na financiranje programa, projekata i manifestacija ustanova i drugih pravnih osoba čiji je (su)osnivač Grad Krk, kao i na financiranje javnih potreba koje su regulirane posebnim propisima.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
- jednoglasno usvojen Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduživanju Grada Krka
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
- jednoglasno usvojen Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Katarina Frankopan Krk
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
- (s tri suzdržana glasa i jednim protiv) usvojen Prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova na području Grada Krka
 
Ovom Odlukom, koja regulira privremenu zabranu izvođenja građevinskih radova tijekom ljetnih mjeseci, sukladno Zakonu o gradnji i mišljenju Turističke zajednice Grada Krka, po prvi se put cjelodnevna zabrana uvodi za sva naselja na području Grada Krka, i to na način da je za grad Krk i naselje Kornić na snazi između 15. lipnja i 15. rujna, a za sva ostala naselja, što predstavlja novinu, od 01. srpnja do 31. kolovoza.
 
Materijal preuzmite: ovdje.