Zdravi u pandemiji

Na Poziv Ministarstva zdravlja za dostavu projektnih prijedloga - Promocija zdravlja i prevencija bolesti - faza 2, 30. studenog 2020. godine podnesena je prijava za projekt Zdravi u pandemiji. Ukupan iznos projekta je 500.000,00 kn te je moguće postići 100% sufinanciranje iz Europskog socijalnog fonda.

Projektom Zdravi u pandemiji pridonosi se povećanju stupnja informiranosti stanovništva Grada Krka i Općine Malinska-Dubašnica kao projektnog partnera, o potrebi prevencije odnosno suzbijanja pandemije, kao i ublažavanju posljedica za mentalno zdravlje koje pandemija može ostaviti. Taj će se rezultat postići organizacijom planiranih aktivnosti koje promiču mentalno i fizičko zdravlje te zdrave životne navike, sukladno odgovarajućim ciljanim skupinama. Osigurat će se uključenost različitih dionika, kvaliteta ponuđenih programa, razumljivost sadržaja i multiplikativnost organizacijskog modela.