11. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka

11. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka, koju saziva njegov predsjednik Marinko Pavlić, održat će se u utorak, 27. studenog 2018. godine, u Maloj vijećnici Grada Krka s početkom u 18.00 sati, s time da je predložen sljedeći Dnevni red.

 

01. Usvajanje Zapisnika s 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 12. rujna 2018. godine.

 

Zapisnik preuzmite: ovdje.

 

02. Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije razvoja pametnog Grada Krka 2018. - 2022.: SmartCity Krk.

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2, 3, 4.

 

03. Prijedlog Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade (B).

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2, 3.

 

04. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini.

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2, 3.

 

05. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture u 2019. godini.

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2, 3.

 

06. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o određivanju imena ulica i trgova u naselju Krk.

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

 

07. Prijedlog Odluke o davanju koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova.

 

Materijale preuzmite: ovdje.

 

08. Prijedlog Odluke o zaključenju Sporazuma s VIR 1898. d.d. sa sjedištem u Rijeci.

 

Materijale preuzmite: ovdje.

 

09. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra na z.č. 1385/5, k.o. Skrbčići.

 

Materijale preuzmite: ovdje.

 

10. Prijedlog Odluke o priključenju Grada Krka kao osnivača Centru za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije.

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2, 3.

 

11. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o pripajanju Dječjeg vrtića Lastavica Punat Dječjem vrtiću Katarina Frankopan Krk.

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2, 3.

 

12. Prijedlog Odluke o imenovanju Socijalnog vijeća Grada Krka.

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2, 3.

 

13. Pitanja i odgovori.