18. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka

18. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka, koju saziva njegov predsjednik Marinko Pavlić, održati će se u petak, 18. prosinca 2015. godine, u Maloj vijećnici Grada Krka s početkom u 17.00 sati, a predložen je sljedeći Dnevni red.

 
01.
Mirovanje mandata članu Gradskog vijeća Grada Krka, određivanje zamjenika i početak obnašanja dužnosti zamjenika člana Gradskog vijeća Grada Krka, i to:
 
  • Izvješće Mandatne komisije s prilozima (zahtjev za stavljanje u mirovanje mandata i određivanje zamjenika člana);
  • Prijedlog Odluke o utvrđivanju dana početka mirovanja mandata člana Gradskog vijeća Grada Krka i početku obnašanja dužnosti zamjenika člana Gradskog vijeća Grada Krka;
  • davanje svečane prisege člana Gradskog vijeća Grada Krka.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
02. Prijedlog Odluke o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Krka.
Predlagatelj: Odbor za izbor, imenovanja i razrješenja Gradskog vijeća Grada Krka.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
03. Usvajanje Zapisnika sa 17. Sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 30. rujna 2015. godine.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
04. Prijedlog Odluke o II. Izmjeni i dopuni Proračuna Grada Krka za 2015. godinu s Projekcijama za 2016. i 2017. godinu.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
05. Prijedlog Odluke o II. Izmjeni i dopuni Plana razvojnih Programa Grada Krka za razdoblje od 2015. do 2017. godine.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
06. Prijedlog Odluke o Izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2015. godinu.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
07. Prijedlog Odluke o I. Izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2015. godini.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
08. Prijedlog I. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
09. Prijedlozi izmjena programa raspodjele/korištenja sredstava, i to:
 
  • Prijedlog Izmjene Programa raspodjele boravišne pristojbe za 2015. godinu;
  • Prijedlog Izmjene Programa korištenja ekološke pristojbe za 2015. godinu.
 
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
10. Usvajanje Izvješća o stanju u prostoru Grada Krka od 2007. do 2015. godine.
Podnositelj Izvješća: Gradonačelnik.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
11. Prijedlog Proračuna Grada Krka za 2016. godinu s Projekcijama za 2017. i 2018. godinu.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
Materijale preuzmite ovdje: 1, 2.
 
12. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2016. godinu.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
13. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2016. godini.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
14. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
15. Prijedlozi programa raspodjele/korištenja sredstava, i to:
 
  • Prijedlog Programa raspodjele boravišne pristojbe za 2016. godinu;
  • Prijedlog Programa korištenja ekološke pristojbe za 2016. godinu;
  • Prijedlog Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2016. godinu.
 
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
Materijal preuzmite ovdje: 1, 2, 3.
 
16. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
17. Prijedlog Odluke o darovanju zemljišta (Grad Krk kao darovatelj daruje Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretnina k.č. 2286/1, k.o. grad Krk (z.č. 850/1, k.o. Krk), površine 3.958 m2, radi izgradnje stanova po programu društveno poticane stanogradnje).
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
18. Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta (Grad Krk prodaje neizgrađeno građevinsko zemljište što se nalazi na području Lunta u gradu Krku, i to: 361/453 dijela z.č. 1699/2 i 129/514 dijela z.č. 1699/1, obje k.o. Krk (dio k.č. 3873/6, k.o. grad Krk), vlasništvo Grada Krka).
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
19. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra (z.č. 2534/3, k.o. Linardići, površine 2.144 m2, u Zemljišnoj knjizi Općinskog suda Krk upisana u popis I, kao javno dobro - putevi).
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
20. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za daljnje raspolaganje zemljištem u vlasništvu Snježane Roso Ručević i Tomislava Ručevića iz Krka, Zagrebačka 35, 51500 Krk (z.č. 1057/6 (k.č. 2207/2), površine 61 m2 te z.č. 1055/3 (k.č. 2209/3), površine 402 m2, obje k.o. Krk).
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
21. Prijedlog Srednjoročnog (trogodišnjeg) Plana davanja koncesija za razdoblje od 2016. do 2018. godine.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
22. Prijedlog Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Krka.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
23. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduživanju Grada Krka.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
24. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Katarina Frankopan Krk.
Predlagatelji: Upravno vijeće Ustanove i Gradonačelnik.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
25. Pitanja i odgovori.