69. Kolegij: Za (su)financiranje civilnog sektora, izuzev javnih potreba u kulturi, izdvojeno 259.814,53 eura

U Malenoj gradskoj vijećnici, 20. veljače 2023. godine, održan je 69. sastanak Kolegija u čijim su raspravama, pored gradonačelnika Darija Vasilića, sudjelovali Franjo Volarić, privremeni gradonačelnikov zamjenik i Nikša Franov, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka.

Teme iz dnevnog reda ovom su prigodom obrazlagali: Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Igor Hrast, stručni suradnik za lokalni ekonomski razvoj, Andreana Gluvaković, stručna suradnica za društvene djelatnosti i Vedran Hajdin, voditelj Pododsjeka za redarstvo, dok je bilježenje povjereno Mladeni Matejčić, višoj stručnoj referentici.

Na početku ovotjednog sastanka, tijekom razmatranja predmeta Pododsjeka za redarstvo, prihvaćena je ponuda tvrtke Ceste-Rijeka d.o.o. iz Rijeke, vrijedna 2.618,00 eura, za montažu odbojne ograde duge 28 metara uz dio Ul. Braće Linardić u gradu Krku, i to u smjeru autobusnog kolodvora. Odobrena je inicijativa B. W. Ž. iz Krka za postavljanje dviju standardiziranih ukrasnih žardinjera ispred kuće smještene na adresi Josipa J. Strossmayera 57 na ulazu u krčku starogradsku jezgru s kupališta Portapisana, čime se namjerava spriječiti parkiranje dostavnih vozila pred ulaznim vratima. Zaključeno je, stoga, kako će izradu žardinjera naručiti Grad Krk, dok će se komunalno poduzeće Vecla zadužiti da iste ispuni ukrasnim biljem. Na znanje je primljena inicijativa Općine Punat koja polazi od činjenice da je u tekućem Proračunu predvidjela budžet od 13.273,00 eura u svrhu sufinanciranja uređenja kružnog toka na predjelu Dunat, a kako bi se tome i konkretno pristupilo, najavljena je izrada projektne dokumentacije s pripadajućim troškovnikom. Nadalje, analiziran je i usvojen troškovnik za uređenje prvog kata Društvenog doma Milohnići kojim je ta investicija procijenjena na iznos od 44.212,00 eura. Njezinom bi se realizacijom, do izgradnje vrtića u naselju Vrh, privremeno riješio problem nedostatka kapaciteta u Dječjem vrtiću Katarina Frankopan Krk, jer bi se ondje mogle smjestiti najmanje dvije vrtićke skupine. Predmetni troškovnik potpisuje Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Edo Hero iz Rijeke.

Raspravljajući o temama Imovinsko-pravne službe, donesena je odluka o provedbi postupka javne nabave radi pribavljanja (pretežito) robe za semaforizaciju raskrižja u dijelu Ul. Stjepana Radića u gradu Krku, što predstavlja ulaganje procijenjeno na 65.963,00 eura. Najpovoljnijom ponudom u postupku jednostavne nabave za ustupanje radova na popločavanju betonskih platoa uz dio zapadnog gradskog bedema, kao jedina zaprimljena, prihvaćena je ona tvrtke Kograd Krk d.o.o. iz Krka, s uračunatim PDV-om vrijedna 77.237,00 eura. Također, najpovoljnijom ponudom u postupku jednostavne nabave za pribavljanje i ugradnju elektro i urbane opreme za parter uz dio zapadnog gradskog bedema, kao jedina zaprimljena, prihvaćena je ona Obrta za elektroinstalaterske usluge El-an iz Malinske, s uračunatim PDV-om vrijedna 26.354,00 eura (odnoseći se samo na elektroinstalaterske usluge). U nastavku, najpovoljnijim natjecateljem za kupnju zemljišta u vlasništvu Grada Krka, i to dijela k.č. 1498/1, k.o. Kornić, površine od 107 m2, s početnom cijenom od 90,00 eura/m2, utvrđen je M. M. iz Kornića, s ponuđenom kupoprodajnom cijenom od 95,00 eura/m2. Uz to, najpovoljnijim natjecateljem za kupnju zemljišta u vlasništvu Grada Krka, i to k.č. 2472/2, površine od 109 m2, i k.č. 2473/3, površine od 81 m2, obje k.o. Krk grad, s početnom cijenom od 150,00 eura/m2, utvrđen je P. S. iz Slovenije, s ponuđenom kupoprodajnom cijenom od 150,00 eura/m2. Oba natječaja bila su objavljena u Narodnim novinama i na internetskim stranicama Grada Krka. Prihvaćen je, naposljetku, prijedlog M. C. iz Krka, vlasnika Prijevozničkog obrta Miljenko iz Krka, za korekciju cijene jednosmjerne karte turističkog kombi vozila za nadolazeću turističku sezonu na 2,00 eura te bloka karata za 16 vožnji na 20,00 eura. Također, subvencioniranje predmetne djelatnosti s dosadašnjih 78.000,00 kn (10.352,00 eura), za ovu je godinu povećano na 11.680,00 eura (88.000,00 kn).

U kontekstu rasprave o predmetima Odsjeka za komunalno gospodarstvo, prihvaćen je prijedlog Ugovora Veterinarske ambulante Crikvenica d.o.o. iz Crikvenice o pružanju usluga veterinarsko-higijeničarskog servisa na području Grada Krka za 2023. godinu, s time da paušalna cijena ponuđenih usluga iznosi 159,20 eura mjesečno, odnosno 1.910,40 eura godišnje, bez PDV-a, a čime je obuhvaćeno održavanje skloništa za životinje, pripravnost, kontrola i mjesečni obilazak epizootiološkog područja Grada Krka, uz dostavu pisanih izvješća. Pored navedenog, predmetnim su Ugovorom obuhvaćene i pojedinačne naknade za ostale, paušalom neobuhvaćene, usluge, a koje su kao i one prvotne više od prošlogodišnjih. Pored toga, usvojena je i ponuda Veterinarske stanice Rijeka d.o.o. iz Rijeke za veterinarsko-zdravstvenu zaštitu koja, uz ostalo, podrazumijeva: sterilizaciju, kastraciju, obilježavanje i eutanaziju mačaka. Podsjetimo, pritom, da Grad Krk s 50 posto iznosa subvencionira uslugu sterilizacije, ovariohisterektomije i kastracije mačaka s područja Grada Krka, s time da je po osobi ili kućanstvu odobrena sterilizacija, ovariohisterektomija ili kastracija, najviše tri mačke. Udruzi Progres iz Krka dana je suglasnost da bez zakupa koristi javnu gradsku površinu, točnije trg iznad Krušije u gradu Krku, i to s ciljem organizacije serije ekoloških tržnica, počevši 18. veljače, a završno sa 16. prosincem ove godine, u vremenu od 09.00 do 21.00 sati. Nadalje, prihvaćeno je Izvješće tvrtke Dezinsekcija d.o.o. iz Rijeke o provedenim mjerama preventivne dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije (DDD mjere) na području Grada Krka u 2022. godini. Prema navodima iz Izvješća, tijekom provedbe navedenih mjera nije utvrđena značajnija pojava štetnih glodavaca i insekata, zatim nije bilo potreba ni poziva od strane građana ili nadležnih službi (sanitarne inspekcije ili HZZJZ-a, primjerice) za provedbom posebnih interventnih DDD mjera, iz čega se može zaključiti kako je prisutnost štetnih organizama na površinama i u objektima obuhvaćenim provedbom DDD mjera na prihvatljivoj razini. Od navedene procjene odstupa tek problem brojnosti komaraca, uz navod kako je za njihovu kvalitetnu kontrolu nužno da mjere budu sveobuhvatne uz važnost kontinuiranog informiranja građana kako bi se i oni svojim odgovornim ponašanjem uključili u borbu protiv tih insekata. Na prijedlog Mjesnog odbora Skrbčići-Pinezići, odobreno je financiranje sanacije dijela pješačkog puta u uvali Jert u naselju Pinezići. Riječ je o ulaganju procijenjenom na 17.250,00 eura, za koje je najavljeno otvaranje postupka nabave.

Tijekom rješavanja tema Odsjeka za društvene djelatnosti, prihvaćen je prijedlog Odluke o dodjeli i rasporedu sredstava za sufinanciranje programa i projekata od interesa za opće dobro u 2023. godini. Naime, temeljem Javnog poziva raspisanog krajem prosinca prošle godine pravo na (su)financiranje, od 82 zaprimljene prijave, ostvarilo je njih 68, točnije 56 programa i 12 projekata, od čega 25 prijava čine programi i projekti sportskih udruženja (182.502,00 eura), 20 programi i projekti socijalno-humanitarnih udruženja (42.471,00 euro), osam programi i projekti udruga u tehničkoj kulturi (9.945,00 eura), šest programi i projekti građanskih inicijativa (5.926,74 eura) i devet programi i projekti udruga u poljoprivredi (18.969,78 eura). Iz netom navedenog, jasno je kako je za ovogodišnje (su)financiranje civilnog sektora iz gradskog Proračuna, ako izuzmemo javne potrebe u kulturi o kojima se već prethodno odlučivalo, izdvojen ukupni budžet od 259.814,53 eura. Detaljnije postavljeni rezultati bit će uskoro predstavljeni na internetskim stranicama Grada Krka.

Tijekom izlaganja o predmetima Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, istaknuto je da je za projekt izgradnje kružnog križanja na području Sv. Petar u gradu Krku izdana lokacijska dozvola, nakon čega je, s ciljem nastavljanja postupka, najavljena izrada parcelacijskog elaborata. U nastavku, prihvaćena je ponuda Ureda ovlaštene inženjerke građevinarstva Nelite Boban iz Rijeke, u iznosu od 3.550,00 eura, za izradu projektne dokumentacije vezane uz rješavanje problema oborinske odvodnje u dijelu Bodulske ulice u gradu Krku. Također, usvojena je i ponuda tvrtke Hidroinženjering d.o.o. iz Zagreba, s uračunatim PDV-om vrijedna 8.187,50 eura, za izradu idejnog rješenja i sudjelovanje u postupku utvrđivanja posebnih uvjeta i uvjeta priključenja zgrade dječjeg vrtića u naselju Vrh.

Rješavajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, analiziran je i prihvaćen radni prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i kandidacijskih lista grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Krka za 2023. godinu. U ovogodišnjem gradskom Proračunu ukupna sredstva za financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika tako su planirana u ukupnom iznosu od 13.936,00 eura. Za svakog člana Gradskog vijeća utvrđen je, dakle, jednak tromjesečni iznos od 232,50 eura, a za svakog člana podzastupljenog spola i tromjesečni dodatak od još 23,25 eura. Trenutni saziv Gradskog vijeća broji ukupno 13 članova, a mandate su podijelile četiri političke stranke i četiri nezavisna člana. Od ukupno 13 članova, trenutno je devet muškaraca i četiri žene.

Nakon što su u kontekstu rasprave o temama Odsjeka za gospodarstvo, analizirani Program i troškovnik konzervatorsko-restauratorskih radova na antičkom podnom mozaiku smještenom u prizemlju zgrade na adresi Ribarska 5 u gradu Krku Hrvatskog restauratorskog zavoda, zaključeno je kako će uskoro započeti prvi dio II. faze konzervatorsko-restauratorskih radova koji se odnose na: čišćenje i pranje površine mozaika, zaštitu mozaika, uklanjanje svih naknadnih restauratorskih žbuka kontaminiranih solima, odvajanje manjih rekonstruiranih fragmenata od podloge, opšivanje oštećenih rubova mozaika, injektiranje podbuhlina na mozaiku, probe desalinizacije mozaika, probe novih hidrauličnih vapnenih žbuka, obradu dokumentacije nakon radova i izradu izvještaja o radovima. Ti su poslovi ukupno vrijedni 7.611,37 eura.