Grad Krk: Javni poziv za financiranje javnih potreba u 2023. godini

Na temelju članka 6. Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Krka (Službene novine Primorsko-goranske županije, broj 37/15 i 3/22), Gradonačelnik Grada Krka donosi Odluku o raspisivanju Javnog poziva za financiranje javnih potreba u 2023. godini.

 

 

1) Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje pisanih prijava za financiranje/sufinanciranje programa i/ili projekata od interesa za opće dobro u 2023. godini.

 

2) Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu imaju udruge i druge organizacije civilnog društva  koje imaju sjedište na području Grada Krka i otoka Krka te ostale organizacije civilnog društva registrirane na području Republike Hrvatske, ukoliko imaju članove s prebivalištem na području grada Krka.

 

3) Udruge i druge organizacije civilnog društva sukladno ovom Javnom pozivu mogu prijaviti projekt/program za sljedeća područja:

 • područje Razvoj sporta i sportske rekreacije koje obuhvaća aktivnosti usmjerene na:
  • poticanje i promicanje sporta, osobito sporta djece i mladeži,
  • osiguravanje uvjeta za provođenje treninga, natjecanja te opću i posebnu zdravstvenu zaštitu sportaša,
  • sportsko-rekreacijske aktivnosti građana, kao i druge sportske aktivnosti koje su u funkciji unapređenja i čuvanja zdravlja i podizanja psihofizičke sposobnosti građana,
  • tjelesnu kulturu i sportske aktivnosti invalida i drugih osoba oštećena zdravlja,
  • vođenje i organizaciju sportskih natjecanja,
  • nagrađivanje i nastupanje sportaša;
  • stručni rad u sportu, obrazovnu i informacijsku djelatnost u sportu;
 • područje Promicanje tehničke kulture koje obuhvaća aktivnosti usmjerene na:
  • redovne djelatnosti strukovnih udruga,
  • programe odgoja, obrazovanja i osposobljavanja mladih za stjecanjem tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja,
  • stručno osposobljavanje i usavršavanje građana;
 • područje Socijalno-humanitarni rad koje obuhvaća aktivnosti usmjerene na:
  • organizaciju i provođenje humanitarno-socijalnih aktivnosti,
  • rad na području suzbijanja širenja bolesti ovisnosti kod djece i mladih te na području prevencije i resocijalizacije, odnosno psihosocijalne rehabilitacije ovisnika,
  • rad sa socijalno ugroženim osobama,
  • pružanje psihosocijalne i fizičke podrške te rad s oboljelim osobama, osobama s invaliditetom i njihovim obiteljima,
  • brigu za osobe treće životne dobi,
  • podržavanje aktivnosti članova udruga proizašle iz Domovinskog rata,
  • zaštitu i promocija ljudskih prava;
 • područje Poljoprivreda koje obuhvaća aktivnosti usmjerene na:
  • revitalizaciju i zaštitu maslinika,
  • program ekološke poljoprivredne proizvodnje,
  • promicanje, unapređivanje i razvoj proizvodnje autohtonih sireva i drugih autohtonih proizvoda,
  • poticanje poljoprivrede s posebnim naglaskom na povrćarstvo,
  • promicanje pčelarstva na otoku i bolje gospodarenje pčelinjim pašama,
  • unapređivanje i zaštitu stočnog fonda,
  • promidžbu lovstva kao organizirane djelatnosti na principima očuvanja i zaštite okoliša te poštivanja prirodnih i društvenih pravila;
 • područje Građanska inicijativa koje obuhvaća aktivnosti usmjerene na:
  • sudjelovanje građana u javnom životu,
  • uključivanje mladih u sve oblike društvenih događanja na području Grada Krka,
  • poticanje na umjetnička i druga izražavanja građana.

 

4) Ukupno planirana vrijednost Javnog poziva iznosi 268.088,00 eura / 2.019.909,03 kuna (prema fiksnom tečaju: 7,53450):

 • područje Razvoj sporta i sportske rekreacije: 185.800,00 eura,
 • područje Promicanje tehničke kulture: 11.945,00 eura,                
 • područje Socijalno-humanitarni rad: 42.471,00 eura,                   
 • područje Poljoprivreda: 21.236,00 eura,                                    
 • područje Građanska inicijativa: 6.636,00 eura.                          

Najmanji mogući iznos financijskih sredstava koji se mogu prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu ili projektu je 300,00 eura.           

Najveći mogući iznosi financijskih sredstava koji se mogu prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu ili projektu:                                                                                                                

 • područje Razvoj sporta i sportske rekreacije: 60.000,00 eura,
 • područje Promicanje tehničke kulture: 3.500,00 eura,
 • područje Socijalno-humanitarni rad: 7.900,00 eura,
 • područje Poljoprivreda: 5.300,00 eura,
 • područje Građanska inicijativa: 3.500,00 eura.

Ukoliko se ukupni prihodi Proračuna Grada za 2023. godinu ostvare ispod planiranih, sredstva namijenjena za sufinanciranje programa/projekata razmjerno će se umanjiti.

 

5) Grad Krk će razmatrati pristigle prijave udruga i ostalih organizacija uz uvjet:

 • da su upisane u Registar udruga i Registar neprofitnih organizacija odnosno drugi odgovarajući registar, a svojim statutom opredijelile su se za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja te kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom,
 • da su uredno ispunile obvezu iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz Proračuna Grada Krka i drugih javnih izvora,
 • da nemaju dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, s osnove plaćanja poreza te drugih davanja prema Državnom proračunu i Proračunu Grada Krka,
 • da se protiv prijavitelja, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja programa/projekta ne vodi kazneni postupak i da isti nisu pravomoćno osuđeni za prekršaje ili kaznena djela definirana Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekta od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj 26/15 i 37/21).

 

6) Kriterij i prioriteti temeljem kojih će se utvrđivati prednost prijavljenog projekta/programa opisani su u Uputama za prijavitelje koje su objavljene na mrežnoj stranici Grada Krka: www.grad-krk.hr.

 

7) Prijava programa ili projekata mora biti u pisanoj formi te sadržavati:

 • obrazac opisa programa ili projekta,
 • obrazac proračuna programa ili projekta,
 • izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja,
 • izjavu o ispunjavanju ugovornih obveza preuzetih temeljem prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz javnih izvora,
 • isprave/dokumente:
  • izvadak iz Registra udruga Republike Hrvatske (ili drugog odgovarajućeg registra) ne stariji od tri mjeseca, računajući od dana objave natječaja,
  • potvrdu Porezne uprave ne stariju od 30 dana od dana objave natječaja,
  • uvjerenje/potvrdu nadležnog suda da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje prijavitelja koja je potpisala prijavu programa/projekta, ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđena za prekršaje ili kaznena djela, ne stariju od tri mjeseca od objave natječaja,
  • uvjerenje/potvrdu nadležnog suda da se protiv voditelja programa/projekta ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje ili kaznena djela, ne stariju od tri mjeseca od objave natječaja.

 

8) Obrazac opisa programa ili projekta, obrazac proračuna programa ili projekta, izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja te izjava o ispunjavanju ugovornih obveza preuzetih temeljem prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz javnih izvora, dostupni su na mrežnoj stranici Grada Krka: www.grad-krk.hr.

 

9) Svaki prijavitelj na ovaj poziv može aplicirati s dvije prijave. Svaki program i/ili projekt koji se aplicira treba imati zasebno ispunjene obrasce prijave i propisane priloge.

 

10) Prijavu, obvezne obrasce i propisanu dokumentaciju prijave potrebno je dostaviti Gradu Krku, u pisarnici Grada (I. kat, soba 27) ili u elektroničkom obliku dostavom skeniranih dokumenata na adresu: andreana.gluvakovic@grad-krk.hr.

 

11) Rok za dostavu prijave na Javni poziv je 31. siječnja 2023. godine u 14.30 sati bez obzira na način dostave.

 

12) Prijave koje ne ispunjavaju tražene uvjete sukladno tekstu Javnog poziva i Uputa za predlagatelje, koje nisu dostavljene na odgovarajućim obrascima u navedenom roku, kojima nedostaje neki od obveznih priloga, neće se razmatrati niti uvrstiti u financiranje javnih potreba Grada Krka za 2023. godinu.

 

13) Odluku o financiranju projekata i programa koji udovoljavaju uvjetima Javnog poziva donosi Gradonačelnik u roku od 30 dana od zaključenja Javnog poziva. Grad će javno objaviti rezultate Javnog poziva na mrežnoj stranici Grada Krka: www.grad-krk.hr.

 

14) Sva pitanja vezana uz Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na sljedeću adresu: andreana.gluvakovic@grad-krk.hr. Odgovori na pojedine upite u najkraćem mogućem roku poslat će se izravno na adrese s kojih su poslani. U svrhu osiguranja ravnopravnosti svih potencijalnih prijavitelja, davatelj sredstava ne može davati prethodna mišljenja o prihvatljivosti prijavitelja, partnera, aktivnosti ili troškova navedenih u prijavi.