Javni poziv Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu PGŽ

Temeljem Odluke Upravnog vijeća Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu Primorsko-goranske županije od 16. srpnja 2014. godine, a u cilju izrade Plana poslovanja i programa Centra za 2015. godinu, ravnatelj Centra raspisuje Javni poziv za prijavu projekata i aktivnosti za provedbu Programa Centra u 2015. godini.

 
1.
Predmet ovog Javnog poziva su projekti i aktivnosti kojima se doprinosi razvitku poljoprivrede na području Primorsko-goranske županije u 2015. godini.
 
2. Pravo podnošenja prijave na ovaj Javni poziv imaju gradovi i općine osnivači i pridruženi članovi Centra te lokalne akcijske grupe i udruge čiji se rad uklapa u razvojne programe Centra, s područja gradova i općina Primorsko-goranske županije osnivača i pridruženih članova Centra. Svaki prijavitelj ima pravo na ovaj Javni poziv, prijaviti za sufinanciranje samo jedan projekt/aktivnost po Programu. 
 
3. Kriteriji za prihvaćanje prijedloga programa navedeni su u Uputi za prijavitelje (Prilog 3) koja je sastavni dio ovog Javnog poziva, ali se ne objavljuje već se može preuzeti na službenoj Internet stranici Centra.
 
4. Prijava projekta/aktivnosti obavlja se na odgovarajućem Obrascu prijave (Prilog 1) koji je sastavni dio ovog Javnog poziva, ali se ne objavljuje već se može preuzeti na službenoj Internet stranici Centra. Obrazac prijave mora biti u cijelosti ispunjen, potpisan i ovjeren, uključujući pripadajuću dokumentaciju.
 
Prijavitelj je obavezan, priloženo uz Obrazac prijave, dostaviti:
 
  • presliku izvoda o registraciji prijavitelja, ne starija od šest mjeseci od dana objave javnog poziva,
  • potvrdu mjesno nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga prijavitelja prema državi, ne starijuod 30 dana od dana objave javnog poziva.
 
Nepotpune prijave i prijave bez priložene pripadajuće dokumentacije neće se uzeti u razmatranje.
 
5. Prijava na ovaj Javni poziv podnose  se u zatvorenoj omotnici Centru za brdsko-planinsku poljoprivredu na adresu: Stara Sušica, Karolinska cesta 87, 51314 Ravna Gora, s naznakom:  Prijava projekta/aktivnosti na Javni poziv - ne otvarati. Prijava mora biti poslana na navedenu adresu najkasnije do 01. rujna 2014. godine. Prijave zaprimljene izvan roka za dostavu prijava neće se razmatrati.
 
6. Javni poziv se objavljuje u sredstvima javnog priopćavanja (Novi list) i na Internet stranici Centra i dostavlja se u pismenom obliku osnivačima i pridruženim članovima Centra radi objave na njihovim oglasnim pločama.
 
7. Odabrani projekt/aktivnost sufinancirati će se maksimalno sa 50% iznosa, a najviše do 80.000,00 kuna. Konačna odluka o odabiru projekta/aktivnosti donosi se sukladno osiguranim sredstvima u proračunu Primorsko-goranske županije, do 15. prosinca 2014. godine.
 
8. Odabrani prijavitelji biti će dužni dostaviti Centru Izvješće o provedbi projekta/aktivnosti na obrascu - Izvješće (Prilog 2).
 
Za sve dodatne informacije možete se obratiti na telefon 051 791 066 ili mobitel 098 172 12 56, odnosno  099 805 01 14.