Javna rasprava o prijedlogu II. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Mali Kankul u Gradu Krku

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23), Odluke o izradi II. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja predjela Mali Kankul u gradu Krku (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 45/22) i Zaključka Gradonačelnika Grada Krka, klasa: 350-02/22-02/20, ur. broj: 2170-09-02/1-23-35, od 16. listopada 2023. godine, objavljuje se Javna rasprava o prijedlogu II. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Mali Kankul u Gradu Krku.

01. Javna rasprava i javni uvid u Prijedlog II. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja predjela Mali Kankul u gradu Krku (u nastavku teksta: Prijedlog) započinje 04. prosinca 2023. i završava 14. prosinca 2023. godine.

02. Javni uvid u Prijedlog za vrijeme trajanja javne rasprave svi zainteresirani mogu obaviti u prostorijama Grada Krka na adresi Trg bana Josipa Jelačića 2 u Krku, i to radnim danom od 09.00 do 11.30 sati, te na web stranici Grada Krka.

03. Javno izlaganje radi obrazloženja rješenja, smjernica i mjera Prijedloga održat će se dana 06. prosinca 2023. godine u Maloj vijećnici Grada Krka s početkom u 12.00 sati.

04. Mišljenja, prijedlozi, primjedbe i pisana očitovanja u vezi Prijedloga mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave:

  • u pisanom obliku predati u pisarnici Grada Krka ili dostaviti poštom na adresu: Grad Krk, Trg bana Josipa Jelačića 2, 51 500 Krk ili na mail adresu: ines.galjanic@grad-krk.hr.
  • upisati u knjigu primjedbi i prijedloga koja će se nalaziti u Gradu Krku.

Mišljenja, prijedlozi, primjedbe i  pisana očitovanja koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.


Javna rasprava o prijedlogu II. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Mali Kankul u Gradu Krku preuzmi
1. Odredbe za provođenje preuzmi
2. Detaljna namjena površina preuzmi
3. Prometna mreža preuzmi
4. Vodnogospodarski sustav preuzmi
5. Elektroopskrbna mreža preuzmi
6. Telekomunikacijska mreža preuzmi
7. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina preuzmi
8. Uvjeti gradnje preuzmi
9. Posebne mjere zaštite preuzmi