14. sjednica Gradskog vijeća: Proračunom Grada Krka za 2024. osiguran ukupni budžet od 20 milijuna eura; utvrđeni porez na kuće za odmor i paušalni porez na dohodak za djelatnost iznajmljivanja i smještaja u turizmu

U Velikoj gradskoj vijećnici, 12. prosinca 2023. godine, na poziv predsjednika Nikše Franova, održana je 14. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka tijekom koje su raspravljene mnoge za naredno razdoblje relevantne teme o kojima više doznajte iz priloženih sažetaka.

Tijekom aktualnog sata, koji se odnedavno, s obzirom na odredbe novog Poslovnika Gradskog vijeća Grada Krka, umjesto na kraju odvija na početku sjednice, vijećnici su se dotakli realizacije Projekta izgradnje širokopojasne mreže sljedeće generacije na otoku Krku koji je trenutno u fazi završnih radova, što znači da je realizirano 80 posto investicije uz napomenu da se dovršetak preostalog dijela očekuje do kraja ove godine. Izgrađenom širokopojasne mrežom bit će obuhvaćeno 41,2 posto svih korisnika na otoku Krku - njih ukupno 12.223. Radi se o korisnicima u tzv. bijelim područjima u kojima nije dostupan širokopojasni pristup Internetu s brzinama od najmanje 30 Mbit/s. Osim toga, rasprava se povela i o projektu rekonstrukcije Velikog parka u dijelu oko spomenika posvećenog borcima NOR-a i braniteljima Domovinskog rata na kojem se trenutno radi, i koji bi, naredne godine, trebao rezultirati novim pristupom spomeniku i novim hortikulturnim rješenjem, ali i o nastavku radova na uređenju piknik zone, parka za pse i dječjeg igrališta na predjelu sv. Lucija u gradu Krku koji su najavljeni za narednu godinu. Aktualizirane su, također, mogućnosti i modeli dodatnog razvijanja i širenja Sportsko-rekreacijske zone Josip Uravić Pepi u gradu Krku s uporištem u recentnoj urbanističkoj studiji koju možete preuzeti: OVDJE.

 

 

– usvojen Zapisnika s 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 25. rujna 2023. godine

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

– jednoglasno usvojen prijedlog Proračuna Grada Krka za 2024. godinu i projekcije Proračuna za 2025. i 2026. godinu

Kao ciljevi i prioriteti Proračuna Grada Krka za 2024. i projekcija za 2025. i 2026. godinu izdvojeni su: (1) pametan grad konkurentnog gospodarstva baziranog na znanju i naprednim tehnologijama, (2) pozitivni demografski trendovi i poticajni uvjeti života u gradu te (3) energetska učinkovitost i efikasno upravljanje javnom infrastrukturom.

U odnosu na prethodni, Proračun Grada Krka za 2024. godinu zadržao je ili povećao dostignute standarde u području obrazovanja, socijalne skrbi stanovništva, zdravstvene zaštite, sporta, kulture, komunalnog održavanja i drugih područja koja su u nadležnosti jedinice lokalne samouprave. Njime su, također, planirani projekti preneseni iz prethodnih razdoblja koji se dovršavaju ili će se njihova realizacija odvijati kroz više proračunskih godina, odnosno koji su već duže vrijeme bili prisutni u planovima. Prioritet su, dakle, zaslužile one investicije za koje se očekuju ili su odobrena sredstva pomoći iz Europske unije ili drugih izvora.

Od projekata koji bi trebali obilježiti naredno razdoblje izdvojeni su: Opremanje i izgradnja sportskih objekata i igrališta - igrališta Portapisana, Sv. Lucija i Vrh (806.170,00 eura), Uređenje igrališta Srednje škole Hrvatski kralj Zvonimir (150.000,00 eura), Izgradnja male sportske dvorane za borilačke sportove (530.900,00 eura), Izgradnja dječjeg vrtića u naselju Vrh (583.125,00 eura), Izgradnja zgrade/hangara Jedriličarskog kluba Plav (300.000,00 eura), Energetska obnova zgrada u javnom sektoru - Društveni dom Kornić (287.740,00 eura), Rekonstrukcija građevine u Krku i njezina prenamjena u Multimedijalni centar za posjetitelje (830.000,00 eura) i Primjena koncepta Pametni gradovi i općine - izrada softverskih rješenja (81.234,00 eura).

Prihode i primitke (konsolidiranog) Proračuna Grada Krka za 2024. godinu čine prihodi poslovanja u iznosu od 17.556.400,00 eura, prihodi od prodaje imovine u iznosu od 623.500,00 eura, primici od zaduživanja u iznosu od 1.703.900,00 eura te preneseni višak prihoda iz 2023. godine u iznosu od 205.900,00 eura. Iz toga je razvidno kako će Grad Krk u narednoj godini raspolagati ukupnim budžetom od 20.089.700,00 eura, dok je Projekcijom za 2025. predviđeno 18.313.400,00 eura, a za 2026. godinu 15.086.600,00 eura.

U odnosu na prethodni (preciznije, I. izmjenu i dopunu Proračuna Grada Krka za 2023.), Proračun za 2024. u ukupnom se iznosu smanjuje za 6.625.800,00 eura, odnosno za 25 posto, pri čemu se prihodi od poreza povećavaju za 715.538,00 eura, prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija za 31.425,00 eura te primici od zaduživanja za 852.100,00 eura, dok se prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna smanjuju za 6.095.675,94 eura, prihodi od imovine za 42,37 eura, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i prihodi po posebnim propisima za 23.408,00 eura te prihodi od prodaje imovine za 53.862,00 eura.

Prihodi i primici proračunskih korisnika u konsolidiranom Proračunu za 2024. sadrže stavke vezane uz vlastite prihode, donacije i pomoći proračunskim korisnicima u ukupnom iznosu od 3.155.765,00 eura, s time da udio Gradske knjižnice Krk iznosi 15.600,00 eura, Centra za kulturu Grada Krka 82.354,00 eura, Dječjeg vrtića Katarina Frankopan 2.550.035,00 eura i Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka 507.776,00 eura.

Rashodi i izdaci Proračuna za 2024. godinu, također, iznose 20.089.700,00 eura, a planom su vezani uz prihode u iznosu od 18.179.900,00 eura, primitke od zaduživanja u vrijednosti 1.703.900,00 eura te sredstva prenesena iz 2023. godine u visini od 205.900,00 eura. Rashodi poslovanja tako iznose 11.226.541,00 eura, rashodi za nabavu dugotrajne imovine 5.434.030,00 eura, a izdaci za financijsku imovinu i otplatu glavnice duga 3.429.129,00 eura.

Od šest zaprimljenih amandmana DNK - Liste za Krk, tri su prihvaćena u cijelosti, a jedan, naknadno povučen, djelomično. U cijelosti je, dakle, prihvaćeno nastojanje da se na najfrekventnijim gradskim plažama tijekom ljeta organizira spasilačka služba, ako se uspiju pridobiti i angažirati licencirani spasioci, zatim prijedlog da se nastavi s osmišljavanjem, tj. projektiranjem, uređivanjem i širenjem Sportsko-rekreacijske zone Josip Uravić Pepi u gradu Krku te inicijativa za otvaranjem službenog Facebook profila Grada Krka na kojem će se u prvoj fazi dijeliti informacije prethodno objavljene na službenim gradskim stranicama. Djelomično je prihvaćen prijedlog za izgradnjom rotora u Ul. Narodnog preporoda u gradu Krku.

Također, od šest zaprimljenih amandmana Hrvatske demokratske zajednice, tri su djelomično prihvaćena, i kao takva naknadno povučena, a riječ je o inicijativi za izgradnjom dječjeg igrališta u dijelu Zagrebačke ulice u gradu Krku, zatim prijedlogu da se aktualizira projektiranje i izgradnja šetnice od gradske plaže Dražica (ispod Hotela Koralj) do Kampa Krk, kao i prijedlogu da se krene s projektiranjem i izgradnjom zapadne gradske zaobilaznice, od Doma za starije Mali Kartec do predviđenog kružnog toka u Vršanskoj ulici.

Materijal preuzmite ovdje: 1, 2, 3 (amandmani DNK liste), 4 (amandmani HDZ-a).

 

– jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2024. godinu

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

– jednoglasno usvojen prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2024. godini

Programom održavanja komunalne infrastrukture utvrđuje se opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima, kao i financijska sredstva potrebna za njegovo ostvarivanje.

Ukupna sredstva koja su potrebna za ostvarivanje Programa u 2024. godini, procijenjena su na iznos od 1.736.242,00 eura od čega se 1.150.000,00 eura planira osigurati iz prihoda od komunalne naknade, 21.400,00 eura iz prihoda od spomeničke rente, 500,00 eura iz prihoda od naknade za održavanje groblja, 104.200,00 eura iz prihoda od koncesijskih odobrenja te 460.142,00 eura iz općih (ostalih) prihoda. Ovim se Programom za čišćenje javnih površina namjerava izdvojiti 244.030,00 eura, za održavanje javnih površina 705.990,00 eura, za održavanje nerazvrstanih cesta 355.000,00 eura, za održavanje javne rasvjete 298.882,00 eura, za održavanje groblja 23.890,00 eura, za intelektualne usluge u Odsjeku za komunalno gospodarstvo 27.000,00 eura, za održavanje Sportsko-rekreacijskog centra Josip Uravić Pepi 46.450,00 eura te za održavanje osnovnoškolske sportske dvorane 35.000,00 eura.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

– jednoglasno usvojen prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu

Program građenja komunalne infrastrukture sadrži opis poslova, procjenu troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora i vođenja projekata građenja komunalne infrastrukture uz iskaz financijskih sredstava potrebnih za njegovo ostvarivanje.

Ukupna sredstva potrebna za ostvarivanje Programa za 2024. godinu procijenjena su na iznos od 2.010.000,00 eura, od čega se 1.000.000,00 namjerava osigurati iz prihoda od komunalnog doprinosa, 938.884,00 eura iz prihoda Proračuna Grada Krka (tj. općih prihoda) te 71.116,00 eura iz prihoda od prodaje imovine. Ovim se Programom za izgradnju (i projektiranje) građevina komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja planira izdvajanje od 99.500,00 eura, za izgradnju (i projektiranje) građevina komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja 466.000,00 eura, za izgradnju (i projektiranje) građevina komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja 38.500,00 eura te za postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i načine njihove rekonstrukcije 1.406.000,00 eura.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

– (1) jednoglasno usvojen prijedlog Programa raspodjele sredstava turističke pristojbe za 2024. godinu; (2) jednoglasno usvojen prijedlog Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2024. godinu; (3) jednoglasno usvojen prijedlog Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Krka u 2024. godini; (4) jednoglasno usvojen prijedlog Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Krka u 2024. godini

(1) Programom raspodjele sredstava turističke pristojbe za 2024. godinu taj se prihod raspoređuje za programe unapređenja turističke ponude i podizanja standarda boravka gostiju na području Grada Krka. Turistička pristojba u Proračunu Grada Krka za 2024. planirana je u ukupnom iznosu od 283.000,00 eura, a iz tih se sredstava za organizaciju Krčkog karnevala planira izdvojiti 7.000,00 eura, za sufinanciranje rada Turističke zajednice otoka Krka 33.000,00 eura, za sufinanciranje rada Turističke zajednice Grada Krka 85.000,00 eura, za sufinanciranje Turističke zajednice Kvarnera 13.936,00 eura, za organizaciju međunarodnog mitinga skakača s motkom Jump2Krk 8.000,00 eura, za održavanje opreme video nadzora 5.090,00 eura, za organizaciju proslave Dana grada Krka 4.645,00 eura, za bežični Wi-fi Internet 4.900,00 eura, za sufinanciranje regate Krčka jedra 2.124,00 eura, za intelektualne i osobne usluge povezane s manifestacijama i ostale potrebe 5.000,00 eura, za organizaciju festivala Melodije Istre i Kvarnera 6.600,00 eura, za opremu Wi-fi sustava 9.955,00 eura, za adventsku dekorativnu rasvjetu 10.000,00 eura, za sufinanciranje mjesnog prijevoza tijekom ljetnih mjeseci 14.600,00 eura, za zaštitu komunalne opreme i podizanje razine sigurnosti 26.700,00 eura, za održavanje tematskih pješačkih i biciklističkih staza 13.270,00 eura te za sufinanciranje rada Turističke ambulante i hitne medicinske službe 33.180,00 eura.

(2) Planom raspodjele sredstava spomeničke rente za 2024. godinu taj se prihod raspoređuje za programe zaštite i očuvanja kulturnih dobara na području Grada Krka. Spomenička renta u Proračunu Grada Krka za 2024. planirana je u ukupnom iznosu od 21.400,00 eura, i to 20.000,00 eura po m2 na temelju izdanih Rješenja Grada Krka te 1.400,00 eura od poreza na dobit, a u cijelosti se namjenjuje za održavanje gradskih zidina i trgova.

(3) Programom korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Krka u 2024. godini utvrđeno je namjensko korištenje ostvarenih sredstava naknade naplaćene u postupcima ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada na području Grada Krka. Ta se sredstva koriste namjenski, i to za izradu prostornih planova kojima se propisuju uvjeti i kriteriji za urbanu obnovu i sanaciju područja zahvaćenih nezakonitom gradnjom, kao i za poboljšanje infrastrukturno nedovoljno opremljenih naselja. Kako je prihod od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Krka u Proračunu Grada Krka za 2024. planiran u ukupnom iznosu od 10.000,00 eura, isti se u cijelosti namjenjuje za izradu prostorno planske dokumentacije.

(4) Programom korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Krka u 2024. godini utvrđeno je namjensko korištenje sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Krka, i to s osnove: zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom. Kako je prihod raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Krka u Proračunu za 2024. planiran u iznosu od 23.450,00 eura (prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta - 3.450,00 eura; naknada za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta u građevinsko - 20.000,00 eura), isti se u cijelosti namjenjuje održavanju poljoprivrednih putova.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

– (1) jednoglasno usvojen prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Krka za 2024. godinu; (2) jednoglasno usvojen prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Krka za 2024. godinu s prijedlogom Odluke o korištenju sredstava za financiranje javnih potreba u sportu Grada Krka za 2024. godinu; (3) jednoglasno usvojen prijedlog Programa javnih potreba u području obrazovanja i brige o mladima Grada Krka za 2024. godinu; (4) jednoglasno usvojen prijedlog Programa javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi Grada Krka za 2024. godinu; (5) jednoglasno usvojen prijedlog Programa javnih potreba razvoja civilnog društva Grada Krka za 2024. godinu

(1) Zakonom o financiranju javnih potreba u kulturi propisano je da gradovi donose programe javnih potreba u kulturi te da za njihovo provođenje osiguravaju sredstva iz svojih proračuna. Tim su programima, dakle, obuhvaćeni oblici poticanja i promicanja kulture i kulturno-umjetničkog stvaralaštva te međunarodne kulturne suradnje od interesa za Grad Krk. Programom javnih potreba u kulturi Grada Krka za 2024. godinu utvrđene su aktivnosti, manifestacije, događanja i djelatnosti koje pridonose razvitku kulturnog života, a za čiju su realizaciju planirana sljedeća sredstva u Proračunu Grada Krka: 110.000,00 eura za programe javnih potreba u kulturi (posredstvom javnog poziva), 5.000,00 eura za sufinanciranje rada Glazbene škole Ivana Matetića Ronjgova - Područnog odjela Krk, 5.500,00 eura za sufinanciranje opreme Glazbene škole Ivana Matetića Ronjgova - Područnog odjela Krk, 11.000,00 eura za najam Etno kuće Kornić, 930,00 eura za sufinanciranje Festivala folklora otoka Krka, 13.270,00 eura za sufinanciranje izdavaštva, 6.600,00 eura za sufinanciranje festivala Melodije Istre i Kvarnera, 2.124,00 eura za sufinanciranje regate Krčka jedra, 2.660,00 eura za intelektualne i osobne usluge, 4.780,00 eura za zakupnine i najamnine te 5.000,00 eura za održavanje tradicijskih barki. Ukupna vrijednost Programa iznosi 168.864,00 eura.

(2) Sukladno Zakonu o sportu, Programom javnih potreba u sportu Grada Krka za 2024. godinu i Odlukom o korištenju sredstava za financiranje javnih potreba u sportu Grada Krka za 2024. godinu utvrđene su sportske aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za Grad Krk, a za čiju su realizaciju planirana sljedeća sredstva u Proračunu Grada Krka: 240.000,00 eura za programe javnih potreba u sportu (posredstvom javnog poziva), 4.400,00 eura za najam školske sportske dvorane, 5.000,00 eura za kapitalne donacije udrugama u sportu, 8.000,00 eura za organizaciju međunarodnog mitinga skakača s motkom Jump2Krk, 9.000,00 eura za nagrade učenicima i sportašima, 46.450,00 eura za održavanje Sportsko-rekreacijskog centra Josip Uravić Pepi, 46.450,00 eura za održavanje Sportskog centra Josip Uravić Pepi, 35.000,00 eura za održavanje osnovnoškolske sportske dvorane, 40.000,00 eura za opremanje Sportskog centra Josip Uravić Pepi te 26.832,00 eura za održavanje, opremanje i djelatnost Vježbališta na otvorenom Dražica. Ukupna vrijednost Programa iznosi 414.682,00 eura.

(3) Sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Programom javnih potreba u području obrazovanja i brige o mladima Grada Krka za 2024. godinu utvrđene su aktivnosti, projekti i programi vezani uz djelatnost osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja, zatim pomoći učenicima i studentima te dodatne pomoći i nagrade obiteljima i učenicima s prebivalištem na području Grada Krka. Javne potrebe utvrđene ovim Programom osigurane su za djelatnost Osnovne škole Fran Krsto Frankopan Krk - Matične škole Krk i Područne škole Vrh te Srednje škole Hrvatski Kralj Zvonimir Krk. Radi ostvarivanja ovog Programa u Proračunu Grada Krka planirana su sljedeća sredstva: 21.000,00 eura za programe u osnovnoškolskom obrazovanju, 216.000,00 eura za produženi boravak djece u osnovnoj školi, 6.640,00 eura za dodatne programe u osnovnoj školi, 30.000,00 eura za kapitalne programe u osnovnoškolskom obrazovanju, 6.630,00 eura za programe u srednjoškolskom obrazovanju, 16.000,00 eura za kapitalne pomoći srednjoj školi, 100.000,00 eura za stipendije učenicima i studentima, 19.900,00 eura za sufinanciranje prijevoza učenicima i studentima, 34.510,00 eura za subvencioniranje udžbenika i školske opreme učenicima osnovne škole, 7.000,00 eura za nagrade učenicima i sportašima, 13.270,00 eura za sufinanciranje boravka djece u dječjim vrtićima i jaslicama te 11.950,00 eura za nabavu poklon-paketa povodom blagdana sv. Nikole. Ukupna vrijednost Programa iznosi 482.900,00 eura.

(4) Sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi, Programom javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi Grada Krka za 2024. godinu utvrđene su djelatnosti, aktivnosti i programi kojima se osigurava poboljšana zdravstvena zaštita stanovnika i kojima se nastoji povećati opći životni standard socijalno ugroženih kućanstava s područja Grada Krka, a za čiju su realizaciju planirana sljedeća sredstva u Proračunu Grada Krka: 33.180,00 eura za rad Turističke ambulante i hitne medicinske službe, 14.600,00 eura za dodatne standarde u zdravstvu, 5.000,00 eura za pomoć Hospiciju Marija Krucifiksa Kozulić iz Rijeke, 76.000,00 eura za Socijalni program Grada Krka, 20.911,00 eura za sufinanciranje rada Gradskog društva Crvenog križa Krk, 51.600,00 eura za sufinanciranje opreme novorođenčadi, 23.930,00 eura za program pomoći i njege u kući (rad gerontodomaćice) te 42.000,00 eura za novčane potpore umirovljenicima. Ukupna vrijednost Programa iznosi 267.221,00 eura.

(5) Sukladno Zakonu o udrugama i Zakonu o tehničkoj kulturi, Programom javnih potreba razvoja civilnog društva Grada Krka za 2024. godinu utvrđena su područja djelovanja udruga i drugih organizacija civilnog društva od interesa za Grad Krk, kao i aktivnosti udruga koje potiču i promiču tehničku kulturu, i to s namjerom jačanja civilnog društva i uključivanja građana u društveno važna događanja te unapređenja kvalitete života, uopće. Radi ostvarivanja ovog Programa u Proračunu Grada Krka planirana su sljedeća sredstva: 50.000,00 eura za aktivnosti socijalno-humanitarnih udruga (posredstvom javnog poziva), 10.000,00 eura za programe javnih potreba u poljoprivredi (posredstvom javnog poziva), 10.000,00 eura za kapitalne donacije udrugama u poljoprivredi, 25.000,00 eura za programe građanskih inicijativa (posredstvom javnog poziva), 10.000,00 eura za programe javnih potreba u tehničkoj kulturi (posredstvom javnog poziva) te 20.000,00 eura za dodatne aktivnosti u društvenim djelatnostima. Ukupna vrijednost Programa iznosi 125.000,00 eura.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

– jednoglasno usvojen prijedlog Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja - Stanice Rijeka u 2024. godini

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

 

– jednoglasno usvojen prijedlog II. izmjene i dopune Proračuna Grada Krka za 2023. godinu. i projekcija Proračuna za 2024. i 2025. godinu

Proračun Grada Krka za 2023. godinu, 14. prosinca 2022., usvojen je s planiranim prihodima i primicima u iznosu od 22.259.510,00 eura, viškom prihoda iz prethodne godine od 2.254.780,00 eura te rashodima i izdacima u iznosu od 24.514.290,00 eura, dok je njegovim I. izmjenama i dopunama, 27. lipnja 2023., odobreno 24.457.725,31 eura prihoda i primitaka, 2.257.774,69 eura prenesenog prošlogodišnjeg viška te 26.715.500,00 eura rashoda i izdataka.

Ovim, II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Krka za 2023. godinu predloženo je smanjenje prihoda u iznosu od 3.208.730,00 eura (za 13,6 posto), povećanje primitaka u iznosu od 2.148.200,00 eura (za 252,2 posto) te smanjenje rashoda i izdataka u iznosu od 1.060.530,00 eura (za 4 posto), što vodi budžetu koji podrazumijeva 23.397.195,31 eura prihoda i primitaka te 2.257.774,69 eura prošlogodišnjeg konsolidiranog prenesenog viška, odnosno rashode i izdatke u iznosu od 25.654.970,00 eura. (Višak prihoda u ovom se slučaju sastoji od: 2.221.009,01 eura viška Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, 29.313,30 eura viška Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka, 6.982,70 eura viška Centra za kulturu Grada Krka te 469,68 eura viška Dječjeg vrtića Katarina Frankopan.)

Do ovih izmjena i dopuna došlo je zbog: (1) smanjenja prihoda od poreza na dohodak u iznosu od 41.657,00 eura; (2) smanjenja prihoda od poreza na promet nekretnina u iznosu od 144.000,00 eura; (3) uvođenja prihoda tekućih pomoći iz Državnog proračuna radi fiskalne održivosti Dječjeg vrtića Katarina Frankopan Krk u iznosu od 47.514,00 eura; (4) uvođenja prihoda tekuće pomoći radi refundiranja sredstava Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Krka u iznosu od 42.988,92 eura; (5) uvođenja novih projekata; (6) korekcije postojećih pozicija Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka i proračunskih korisnika; (7) smanjenja planiranih kapitalnih pomoći temeljem prijenosa europskih sredstava za Projekt izgradnje širokopojasne mreže sljedeće generacije na otoku Krku u iznosu od 3.000.000,00 eura te uvođenja primitaka od ugovorenog okvirnog kredita u istom iznosu; (8) ukidanja planiranih primitaka od zaduživanja u iznosu od 851.800,00 eura (za Projekt izgradnje male sportske dvorane za borilačke sportove u gradu Krku te Projekt rekonstrukcije građevine u gradu Krku i njezine prenamjene u Multimedijalni centar za posjetitelje); (9) povećanja planiranih prihoda od komunalne naknade u iznosu od 90.000,00 eura te (10) smanjenje planiranih prihoda od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 281.335,00 eura.

Na prihodovnoj strani, porezni prihodi smanjeni su za 174.657,00 eura, pomoći proračunu i proračunskim korisnicima za 2.912.558,35 eura, prihodi od imovine za 9.307,15 eura, a prihodi od prodaje financijske imovine za 281.335,00 eura, dok su prihodi od pristojbi i naknada povećani za 168.121,50 eura, a prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, kao i prihodi od donacija za 1.005,00 eura.

Na rashodovnoj strani, rashodi i izdaci smanjeni su za 1.060.530,00 eura.

Amandmanom gradonačelnika, za 86.000,00 eura (s planiranih 202.000,00 eura na 288.000,00 eura) povećano je investiranje u projekt Uređenje prostorija u Društvenom domu Milohnići, s time da je navedeni iznos osiguran smanjivanjem ulaganja u aktivnost Poslovni i stambeni prostori i društveni domovi - održavanje za 72.730,00 eura te smanjivanjem ulaganja u kapitalni projekt GIS Grada Krka - proširenje za 13.270,00 eura.

Materijal preuzmite ovdje: 1, 2, 3, 4 (amandman gradonačelnika).

 

– jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o II. izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2023. godinu

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

– jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o II. izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2023. godini

Izvršenim II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Krka prišlo se i II. izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu kako bi se postiglo usklađenje s rebalansom korigiranim proračunskim pozicijama.

Ukupna sredstva koja su potrebna za ostvarivanje II. izmjene i dopune ovog Programa s prethodno planiranih 1.920.960,00 eura reducirana su na  1.798.860,00 eura, od čega se 1.150.000,00 eura osigurava iz sredstava komunalne naknade, 23.400,00 eura iz sredstava spomeničke rente, 1.000,00 eura iz prihoda od naknade za održavanje groblja, 74.346,00 eura iz prihoda od koncesijskih odobrenja te 550.114,00 eura iz općih (ostalih) prihoda. Tako izmijenjenim Programom za čišćenje javnih površina izdvojeno je 204.370,00 eura, za održavanje javnih površina 536.746,00 eura, za održavanje nerazvrstanih cesta 415.000,00 eura, za održavanje javne rasvjete 199.994,00 eura, za održavanje groblja 15.000,00 eura, za intelektualne usluge u Odsjeku za komunalno gospodarstvo 26.550,00 eura, za održavanje Sportsko-rekreacijskog centra Josip Uravić Pepi u gradu Krku 163.000,00 eura, za održavanje osnovnoškolske sportske dvorane 27.000,00 eura te za gradnju objekata školskog i predškolskog sadržaja 205.738,00 eura.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

– (1) jednoglasno usvojen prijedlog II. izmjene Programa raspodjele turističke pristojbe za 2023. godinu; (2) jednoglasno usvojen prijedlog Izmjene Plana raspodjele sredstava spomeničke rente u 2023. godini; (3) jednoglasno usvojen prijedlog II. izmjene Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja I davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Krka u 2023. godini

(1) Izvršenom II. izmjenom i dopunom Proračuna Grada Krka prišlo se i II. izmjeni Programa raspodjele turističke pristojbe za 2023. godinu kako bi se postiglo usklađenje s izmijenjenim pozicijama gradskog Proračuna. Ukupna sredstva koja su potrebna za ostvarivanje II. izmjene ovog Programa s prethodno planiranih 221.908,00 eura povećana su na 255.000,00 eura, tako da je iz prihoda od turističke pristojbe za sufinanciranje rada Turističke zajednice otoka Krka sada izdvojeno 25.529,00 eura, za sufinanciranje rada Turističke zajednice Grada Krka 22.562,00 eura, za sufinanciranje rada Turističke zajednice Kvarnera 13.936,00 eura, za organizaciju međunarodnog mitinga skakača s motkom Jump2Krk 8.000,00 eura, za proslave u mjesnim odborima 5.410,00 eura, za održavanje video nadzora 8.400,00 eura, za održavanje tradicijskih barki 5.000,00 eura, za bežični WiFi Internet 4.460,00 eura, za organizaciju regate Krčka jedra 1.400,00 eura, za intelektualne i osobne usluge povezane s manifestacijama i ostale potrebe 10.500,00 eura, za sufinanciranje festivala Melodije Istre i Kvarnera 17.920,00 eura, za opremu WiFi sustava 9.955,00 eura, za uređenja prostora s nalazištem antičkog mozaičkog poda s motivom Tritona (Ribarska ulica 8 u gradu Krku) 16.578,00 eura, za adventsku dekorativnu rasvjetu 16.160,00 eura, za organizaciju natjecanja u dubinskom ronjenju na dah Adriatic Freediving Trophy 8.620,00 eura, za sufinanciranje mjesnog prijevoza tijekom ljetnih mjeseci 14.600,00 eura, za zaštitu komunalne opreme i podizanje razine sigurnosti 26.700,00 eura, za održavanje tematskih pješačkih i biciklističkih staza 13.270,00 eura te za sufinanciranje rada turističke ambulante i hitne medicinske službe 26.000,00 eura.

(2) Izvršenom II. izmjenom i dopunom Proračuna Grada Krka prišlo se i Izmjeni Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2023. godinu kako bi se postiglo usklađenje s izmijenjenim pozicijama gradskog Proračuna. Ukupna sredstva koja su potrebna za ostvarivanje Izmjene ovog Plana s prethodno planiranih 21.400,00 eura povećana su na 23.400,00 eura te se u cijelosti namjenjuju gradskih zidina i trgova.

(3) Izvršenim II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Krka prišlo se i II. izmjenama Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Krka u 2023. godini kako bi se postiglo usklađenje s rebalansom korigiranim proračunskim pozicijama. Ukupna sredstva koja su potrebna za ostvarivanje II. izmjene ovog Programa s prvotno planiranih 13.450,00 eura povećana su na 37.300,00 eura, od čega se 2.300,00 eura osigurava iz prihoda od zakupa poljoprivrednog zemljišta, a 35.000,00 eura iz naknade za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta u građevinsko. Tako izmijenjen Program u cijelosti se namjenjuje održavanju postojećih te uređenju novih poljoprivrednih putova.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

– (1) jednoglasno usvojen prijedlog II. izmjene Programa javnih potreba u kulturi Grada Krka za 2023. godinu; (2) jednoglasno usvojen prijedlog II. izmjene Programa javnih potreba u sportu Grada Krka za 2023. godinu; (3) jednoglasno usvojen prijedlog II. izmjene Programa javnih potreba u području obrazovanja i brige o mladima Grada Krka za 2023. godinu; (4) jednoglasno usvojen prijedlog II. izmjene Programa javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi Grada Krka za 2023. godinu

(1) Izvršenim II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Krka prišlo se i II. izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Grada Krka za 2023. godinu kako bi se postiglo usklađenje s rebalansom korigiranim proračunskim pozicijama. Njime su utvrđene aktivnosti, manifestacije, događanja i djelatnosti koje pridonose razvitku i promicanju kulturnog života na području Grada Krka. Ukupna sredstva koja su potrebna za ostvarivanje II. izmjene ovog Programa s prethodno planiranih 201.511,00 eura smanjena su na 195.486,00 eura, od čega je 92.906,00 eura izdvojeno za program javnih potreba u kulturi, 16.420,00 eura za kapitalne donacije udrugama u kulturi, 3.980,00 eura za sufinanciranje rada Glazbene škole Ivana Matetića Ronjgova - Područnog odjela Krk, 5.735,00 eura za sufinanciranje opreme Glazbene škole Ivana Matetića Ronjgova - Područnog odjela Krk, 8.335,00 eura za najam Etno kuće Kornić, 8.450,00 eura za organizaciju 67. festivala folklora otoka Krka, 3.000,00 eura za program međunarodne kulturne suradnje - gostovanje delegacije iz pobratimskog Grada Rockenhausena, 14.000,00 eura za sufinanciranje izdavaštva, 10.500,00 eura za intelektualne i osobne usluge povezane s manifestacijama i ostale potrebe, 17.920,00 eura za sufinanciranje festivala Melodije Istre i Kvarnera, 1.400,00 eura za sufinanciranje regate Krčka jedra, 2.660,00 eura za intelektualne i osobne usluge vezane uz rad Interpretacijskog centra pomorske baštine otoka Krka, 4.780,00 eura za zakupnine i najamnine vezane uz rad Interpretacijskog centra pomorske baštine otoka Krka te 5.400,00 eura za održavanje tradicijskih barki.

(2) Izvršenim II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Krka prišlo se i II. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu Grada Krka za 2023. godinu kako bi se postiglo usklađenje s rebalansom korigiranim proračunskim pozicijama. Njime su utvrđene sportske djelatnosti, poslovi i aktivnosti od značaja za Grad Krk. Ukupna sredstva koja su potrebna za ostvarivanje II. izmjene i dopune ovog Programa s prethodno planiranih 461.579,00 eura smanjena su na 446.254,00 eura, od čega je 185.800,00 eura izdvojeno za program javnih potreba u sportu, 4.400,00 eura za najam školske sportske dvorane, 12.000,00 eura za kapitalne donacije udrugama u sportu, 8.620,00 eura za sufinanciranje natjecanja u dubinskom ronjenju na dah Adriatic Freediving Trophy, 8.000,00 eura za sufinanciranje međunarodnog mitinga skakača s motkom Jump2Krk, 6.100,00 eura za nagrade učenicima i sportašima, 168.462,00 eura za održavanje Sportsko-rekreacijskog centra Josip Uravić Pepi, 27.000,00 eura za održavanje osnovnoškolske sportske dvorane, 17.245,00 eura za održavanje i djelatnost Vježbališta na otvorenom Dražica te 8.627,00 eura za nabavu sportske opreme za potrebe Centra aktivnosti Krk.

(3) Izvršenim II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Krka prišlo se i II. izmjenama Programa javnih potreba u području obrazovanja i brige o mladima Grada Krka za 2023. godinu kako bi se postiglo usklađenje s rebalansom korigiranim proračunskim pozicijama. Njime su utvrđene aktivnosti, projekti i programi vezani uz osnovno i srednjoškolsko obrazovanje, zatim pomoći učenicima i studentima te dodatne pomoći i nagrade obiteljima i učenicima s prebivalištem na području Grada Krka. Ukupna sredstva koja su potrebna za ostvarivanje II. izmjene ovog Programa s prethodno planiranih 429.820,00 eura povećana su na 473.510,00 eura, od čega je 23.500,00 eura izdvojeno za programe u osnovnoškolskom obrazovanju, 175.000,00 eura za program produženog boravka djece u osnovnoj školi, 12.340,00 eura za dodatne programe u osnovnoj školi, 57.900,00 eura za kapitalne programe u osnovnoškolskom obrazovanju, 6.630,00 eura za programe u srednjoškolskom obrazovanju, 30.000,00 eura za kapitalne pomoći u srednjoškolskom obrazovanju, 85.400,00 eura za stipendije učenicima i studentima, 19.900,00 eura za sufinanciranje prijevoza učenicima i studentima, 38.100,00 eura za subvencioniranje udžbenika i školske opreme učenicima osnovne škole, 4.520,00 eura za nagrade učenicima i sportašima, 8.270,00 eura za sufinanciranje boravka djece u dječjim vrtićima i jaslicama te 11.950,00 eura za nabavu poklon-paketa povodom blagdana sv. Nikole.

(4) Izvršenim II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Krka prišlo se i II. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi Grada Krka za 2023. godinu kako bi se postiglo usklađenje s rebalansom korigiranim proračunskim pozicijama. Njime su utvrđene djelatnosti, aktivnosti i programi kojima se osigurava poboljšana zdravstvena zaštita stanovnika i kojima se nastoji povećati opći životni standard socijalno ugroženih kućanstava s područja Grada Krka. Ukupna sredstva koja su potrebna za ostvarivanje II. izmjene i dopune ovog Programa s prethodno planiranih 255.471,00 eura smanjena su na 233.286,00 eura, od čega je 26.000,00 eura izdvojeno za rad Turističke ambulante i hitne medicinske službe, 14.600,00 eura za dodatne standarde u zdravstvu, 2.655,00 eura za sufinanciranje rada Hospicija Marije Krucifikse Kozulić iz Rijeke, 76.000,00 eura za Socijalni program Grada Krka, 36.885,00 eura za novčane potpore umirovljenicima, 20.911,00 eura za sufinanciranje rada Gradskog društva Crvenog križa Krk, 35.000,00 eura za pomoć u opremanju novorođenčadi te 21.235,00 eura za pomoć i njegu u kući (rad gerontodomaćice).

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

– jednoglasno usvojen prijedlog Izmjene Statuta Grada Krka

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

– jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Krka

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Krka proizašla je iz Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o savjetima mladih koji jedinicama lokalne samouprave nalaže usklađivanje statuta i drugih općih akata s njegovim odredbama. Pored ostalog, ovom se Odlukom utvrđuje da Savjet mladih Grada Krka odsad broji tri člana umjesto dosadašnjih sedam, a ukida i zamjenike članova. Također, propisuje se da osoba ne može istodobno biti članom Savjeta mladih i Gradskog vijeća. Obavijest o objavi javnog poziva za isticanje kandidatura za članove Savjeta mladih, prema dostupnim kontakt podatcima, tako će se dostavljati udrugama mladih i za mlade, srednjim školama, visokim učilištima i pomladcima političkih stranaka koji djeluju na području Grada Krka, s time da će svoje kandidature moći isticati i udruge nacionalnih manjina. Ako je predlagatelj kandidature neformalna skupina mladih, tu skupinu mora sačinjavati najmanje desetero mladih, umjesto dosadašnjeg broja od njih dvadeset. Gradsko vijeće članove Savjeta mladih bira javnim glasovanjem, a članovi se biraju na razdoblje trajanja mandata Gradskog vijeća koje ih je izabralo, pri čemu im mandat traje do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju sljedećih redovitih izbora koji se održavaju svake četvrte godine sukladno odredbama zakona kojim se uređuju lokalni izbori, odnosno do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju predstavničkog tijela sukladno odredbama zakona kojim se uređuje lokalna i područna (regionalna) samouprava. Budući da članovi Savjeta mladih odsad mogu biti honorirani, osigurana im je naknada za sudjelovanje na sjednicama, i to u neto iznosu od 27,00 eura mjesečno.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

– na znanje primljeno Izvješće o provedenoj stručnoj analizi zaprimljenih inicijativa u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje, odnosno izmjenu i dopunu prostorno planske dokumentacije za 2021. i 2022. godinu

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

– s tri suzdržana glasa i devet afirmativnih usvojen prijedlog Odluke o izradi V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krka

Ciljevi izrade V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krka ogledaju se u stvaranju prostorno-planskih preduvjeta za: (1) omogućavanje funkcioniranja komunalne građevine na lokalitetu Sv. Petar (reciklažno dvorište) te utvrđivanje uvjeta gradnje, kao i ostalih lokacijskih uvjeta, (2) gradnju/rekonstrukciju građevina javne i društvene namjene na području Grada Krka te redefiniranje uvjeta gradnje i ostalih lokacijskih uvjeta, kao i redefiniranje uvjeta gradnje za rekonstrukciju Dječjeg vrtića Katarina Frankopan u Krku, (3) proširenje groblja između naselja Milohnići i Linardići te izmjenu imena, (4) redefiniranje granice kopnenog i morskog dijela luka na području Grada Krka, (5) gradnju/rekonstrukciju poljoprivrednih građevina izvan građevinskih područja, kao i ostalih građevina izvan građevinskih područja te redefiniranje uvjeta gradnje, kao i ostalih lokacijskih uvjeta, (7) gradnju vanjskog ulaza u podrumsku etažu građevina kroz redefiniranje uvjeta gradnje, pojašnjenje pojma etaže te pojašnjenje uvjeta građevnih čestica i otvorenih građevina na građevinskoj čestici, (8) gradnju/rekonstrukciju građevina u funkciji lovstva izvan građevinskih područja, (9) omogućavanje prenamjene izgradnje postojeće građevine na k.č. 3724/1, k.o. Krk-grad u hotel iz skupine Hoteli, sukladno Pravilniku o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine Hoteli, (10) manju izgrađenost građevinskih čestica i rahliju gradnju u naseljima (smanjenje koeficijenta izgrađenosti i iskorištenosti građevina), (11) rekonstrukciju građevina i sportskih sadržaja - boćališta na k.č. 1825/1,4, k.o. Linardići u naselju Brzac, u vlasništvu Grada Krka te (12) rješavanje novonastale situacije u poslovnoj zoni u naselju Krk nakon izgradnje nerazvrstane javne ceste koja je podijelila postojeću prostorno-funkcionalnu cjelinu poslovnog subjekta na dva dijela.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

– s tri suzdržana glasa i devet afirmativnih usvojen prijedlog Odluke o izradi V. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk (NA1, R11, R38, R310 R311)

Ciljevi izrade V. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk (NA1, R11, R38, R310 R311) ogledaju se u stvaranju prostorno-planskih preduvjeta za: (1) rekonstrukciju zgrade dječjeg vrtića i jaslica Katarina Frankopan u Ul. Smokvik u gradu Krku, smještene na k.č. 2056, k.o. Krk-grad, tako da se građevna čestica postojećeg dječjeg vrtića i jaslica poveća širenjem na površine susjednih čestica te izmjenom namjene, uvjeta gradnje i ostalih lokacijskih uvjeta omogući povećanje smještajnih kapaciteta i realizacija ostalih sadržaja u funkciji dječjeg vrtića i jaslica, (2) gradnju hotela, odnosno stvaranje preduvjeta za poboljšanje urbanističkog standarda već postojećih hotela, (3) prenamjenu dijela zaštitne zelene površine Z1 na k.č. 2127/5, k.o. Krk-grad u mješovitu namjenu M1, (4) mogućnost korištenja podzemnih etaža za garažni prostor te preciznije određivanje uvjeta za uređenje građevne čestice, otvorenih građevina na građevnoj čestici, smanjenje koeficijenta izgrađenosti i iskorištenosti građevina i ostalih odredbi koje se mijenjaju V. izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Grada Krka, a u svrhu poboljšanja urbanističkog standarda naselja, (5) tehničko usklađivanje pozicije okretišta u slijepoj Ul. Bartola Kašića u zoni M11 s katastarskom podlogom, odnosno postojećim stanjem (k.č. 3747/1, k.o. Krk-grad), (6) rješavanje novonastale situacije u poslovnoj zoni u naselju Krk nakon izgradnje nerazvrstane javne ceste koja je podijelila postojeću prostorno-funkcionalnu cjelinu poslovnog subjekta na dva dijela te (7) povećanje građevne čestice i rekonstrukciju građevine javne i društvene namjene na k.č. 3190/1, k.o. Krk-grad (ondje trenutno djelatnost obavljaju Centar za rehabilitaciju Rijeka i Caritas Biskupije Krk).

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

– jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju učešća roditelja u cijeni dogovorenih programa u predškolskoj ustanovi Grad Krk, Dječji vrtić Katarina Frankopan

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

– jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra k.č. 4032/13 i k.č. 4032/15, obje k.o. Krk - grad

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

– jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o privremenoj zabrani radova na području Grada Krka u 2024. godini

Ovom je Odlukom definirana privremena zabrana izvođenja radova na području Grada Krka, zatim vrste građevina tj. radova na koje se zabrana odnosi, područja zabrane, razdoblje kalendarske godine i vrijeme u kojem se radovi ne mogu izvoditi, iznimke zbog kojih se u pojedinim slučajevima radovi mogu izvoditi te nadzor i prekršajne odredbe. Naime, zabrana izvođenja radova odnosi se na zemljane radove, kao i radove na izgradnji konstrukcije svih vrsta građevina u 2024. godini, a generalizirana je na sva naselja na području Grada Krka, i to u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna, između 00.00 i 24.00 sata. Međutim, privremena zabrana radova ne odnosi se na: (1) građevine, odnosno radove za čije je građenje, odnosno izvođenje utvrđen interes Republike Hrvatske, (2) uklanjanje građevina temeljem rješenja građevinske inspekcije ili odluke drugog tijela državne vlasti, (3) radove na građevinama koje kao hitne intervencije izvode komunalna društva u okviru svoje djelatnosti (4) radove od značaja za turizam i gospodarstvo, (5) radove na objektima infrastrukture i objektima javnog sadržaja, odnosno na većim projektima od posebnog interesa, (6) radove na građevinama koje su od interesa za Grad Krk i radove koji se financiraju iz nacionalnih i europskih fondova te (7) nužne radove kada zbog oštećenja postoji opasnost za život i zdravlje ljudi te imovinu veće vrijednosti. Nadzor nad provedbom ove Odluke obavljaju komunalni redari sukladno ovlastima iz Zakona o građevinskoj inspekciji, s time da su novčane kazne određene Naputkom o novčanim kaznama koje izriču komunalni redari, a koji je donijelo Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja Republike Hrvatske temeljem Zakona o građevinskoj inspekciji.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

 

– jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o porezima Grada Krka

Pravni temelj za donošenje Odluke o porezima Grada Krka sadržan je u Zakonu o lokalnim porezima koji, pored ostalog, propisuje da predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave svojom odlukom utvrđuje, za potrebe plaćanja poreza na kuće za odmor, visinu poreza i nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza. Porezi koje je Grad Krk kao jedinica lokalne samouprave mogao uvesti su: porez na potrošnju, porez na kuće za odmor i porez na korištenje javnih površina, s time da je ovom Odlukom uveden samo porez na kuće za odmor. Odredbama predmetnog Zakona propisano je da se porez na kuće za odmor plaća od 0,60 do 5,00 eura/m2 korisne površine te da visinu poreza, svojom odlukom, propisuje predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave. Prema dosadašnjoj odluci, porez na kuće za odmor iznosio je 1,99 eura/m2 korisne površine na čitavom području Grada Krka. U cilju povećanja autonomije lokalnih vlasti i smanjenja ovisnosti jedinica lokalne samouprave o prijenosima središnje države, proširen je raspon u kojem su jedinice lokalne samouprave ovlaštene samostalno propisivati visinu poreza na kuće za odmor po m2, tako da mogući raspon za utvrđivanje visine poreza na kuće za odmor sada iznosi od 0,60 do 5,00 eura/m2 korisne površine (za razliku od dosadašnjeg raspona koji je bio od 0,66 do 1,99 eura/m2 korisne površine). Slijedom svega navedenog, ovom je Odlukom porez na kuće za odmor, na čitavom području Grada Krka, utvrđen u iznosu od 3,50 eura/m2 korisne površine.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

– s jednim suzdržanim glasom i 11 afirmativnih usvojen prijedlog Odluke o visini paušalnog poreza na dohodak za djelatnost iznajmljivanja i smještaja u turizmu

Pravni temelj za donošenje Odluke o visini paušalnog poreza na dohodak za djelatnost iznajmljivanja i smještaja u turizmu sadržan je u Zakonu o porezu na dohodak i Pravilniku o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu. Zakonom je, dakle, propisano da se poreznim obveznicima koji ostvaruju dohodak od iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima, odnosno od organiziranja kampova, porez na dohodak po osnovi obavljanja te djelatnosti utvrđuje u paušalnom iznosu. Sve jedinice lokalne samouprave tako su u obvezi donijeti odluku kojom će propisati visinu paušalnog poreza po krevetu koji ne može biti manji od 19,91 euro, niti veći od 199,08 eura. Prema dosadašnjoj Odluci o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj, visina paušalnog poreza po krevetu iznosila je 39,82 eura za naselje Krk, 33,84 eura za naselje Kornić, 27,87 eura za naselja Brzac, Milohnići i Pinezići te 19,91 eura za sva ostala naselja na području Grada Krka, dok je visina paušalnog poreza po smještajnoj jedinici u kampu i objektu za robinzonski smještaj iznosila 46,45 eura za naselje Krk, 39,49 eura za naselje Kornić, 32,52 eura za naselja Brzac, Milohnići i Pinezići te 23,23 eura za sva ostala naselja na području Grada Krka. Novom Odlukom, visina paušalnog poreza po krevetu te kampu i/ili kamp-odmorištu, odnosno u smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski turizam izjednačuje se za sva naselja na području Grada Krka, i to na način da se visina paušalnog poreza po krevetu utvrđuje u iznosu od 55,00 eura, a visina paušalnog poreza po smještajnoj jedinici u kampu i/ili kamp-odmorištu, odnosno po smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj u iznosu od 80,00 eura.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

– (1) jednoglasno usvojen prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Krka za 2023. godinu; (2) jednoglasno usvojen prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Krka za 2024. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

– jednoglasno usvojen prijedlog Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2024. godinu

Ekstremnim vremenskim pojavama smatraju se prvenstveno suše, tuče, toplinski valovi, olujna i orkanska nevremena i jaki vjetar, snježne oborine i druge vremenske pojave, a kategoriziraju se izvanrednim događajima kada snagom, intenzitetom, posljedicama i silinom pojavnosti značajno nadilaze prosječne vrijednosti. Ove pojave sve su učestalije i jačeg intenziteta, nastaju uglavnom kao rezultat globalnih klimatskih promjena, a na području Republike Hrvatske, statistički gledano, uzrokom su velikih šteta, većinom na materijalnim dobrima i okolišu.

Prethodno navedeni prirodni uzroci, zato što rijetko izazivaju ljudske žrtve, ne predstavljaju prioritetni interes sustava civilne zaštite iako izazivaju značajne poremećaje uobičajenog načina života zahvaćenog stanovništva.

Izvanredni događaji ove vrste su kompleksni po uzrocima nastajanja, ali i zahtjevni po visini šteta koje izazivaju, mada se, formalno-pravno gledano, najčešće ne mogu svrstati u kategoriju događaja koje Vlada Republike Hrvatske može proglasiti katastrofom ili velikom nesrećom. Izvanredni događaji ove vrste u najvećoj mjeri lokalnog su obuhvata, odnosno zahvaćaju uglavnom uža područja. To je i razlogom što su, u pravilu, od operativnog do taktičkog značaja civilne zaštite te samo rijetko zahtijevaju uključivanje strategijske razine sustava civilne zaštite, osobito tijekom trajanja izvanrednog događaja kada reagiraju operativne snage zaštite i spašavanja. Strategijska razina sustava zaštite i spašavanja se na operativnim i taktičkim razinama sustava uglavnom uključuje u obnovi nakon izvanrednog događaja, i to pružanjem financijske pomoći kada štete nadilaze financijske mogućnosti lokalnih zajednica i stanovništva.

Važećim Zakonom o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda regulira se planiranje sustava reagiranja u izvanrednim događajima uzrokovanim prirodnim nepogodama na regionalnoj i lokalnoj razini. Uz utvrđivanje načina pravovremenog poduzimanja preventivnih mjera, poseban se naglasak pritom usmjerava na ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodne nepogode. Pravilnikom o Registru šteta od prirodnih nepogoda propisuje se sadržaj, oblik i način dostave podataka o nastalim štetama od prirodnih nepogoda.

Stupanjem na snagu Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda, sve jedinice lokalne samouprave, dužne su izraditi Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda. Prirodnom nepogodom, u smislu tog Zakona smatraju se iznenadne okolnosti uzrokovane nepovoljnim vremenskim prilikama, seizmičkim uzrocima i drugim prirodnim uzrocima koje prekidaju normalno odvijanje života, uzrokuju žrtve, štetu na imovini i/ili njezin gubitak te štetu na javnoj infrastrukturi i/ili u okolišu.

Prirodnom nepogodom smatraju se: (1) potres, (2) olujni i orkanski vjetar, (3) požar, (4) poplava, (5) suša, (6) tuča - kiša koja se smrzava u dodiru s podlogom, (7) mraz, (8) izvanredno velika visina snijega, (9) snježni nanos i lavina, (10) nagomilavanje leda na vodotocima, (11) klizanje, tečenje, odronjavanje i prevrtanje zemljišta te (12) druge pojave takvog opsega koje, ovisno o mjesnim prilikama, uzrokuju bitne poremećaje u životu ljudi na određenom području.

Svrha Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Grada Krka je određivanje postupanja nadležnih tijela te određivanje mjera i postupanja djelomične sanacije šteta od prirodnih nepogoda koje su navedene Zakonom o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda.

Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Grada Krka izradila je tvrtka DLS d.o.o., a sadržajem dokumenta obuhvaćene su sjedeće teme: (1) Uvodno obrazloženje, (2) Opće odredbe, (3) Mjere zaštite za vrijeme trajanja ekstremnih prirodnih uvjeta, (4) Mjere u slučaju nastajanja prirodne nepogode, (5) Procjena osiguranja opreme i drugih sredstava za zaštitu i sprječavanje stradanja imovine, gospodarskih funkcija i stradanja stanovništva, (6) Mjere koje uključuju suradnju s nadležnim tijelima, (7) Prilozi te (8) Ovlaštenje.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

– jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o imenovanju Natječajnog povjerenstva za izbor ravnatelja/ice Gradske knjižnice Krk

U tročlano Natječajno povjerenstvo za izbor ravnatelja/ice Gradske knjižnice Krk, s obzirom da aktualnoj ravnateljici uskoro ističe četverogodišnji mandat, imenovani su: Franjo Volarić, Andreana Gluvaković i Tamara Žic.

Materijal preuzmite: OVDJE.