10. sjednica Gradskog vijeća: Vecla ishodila suglasnosti za dugoročno zaduživanje s ciljem realizacije projekta izgradnje tržnice na malo

U Velikoj gradskoj vijećnici, 09. ožujka 2023. godine, na poziv predsjednika Nikše Franova, održana je 10. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka tijekom koje su raspravljene mnoge relevantne teme o kojima više doznajte iz sažetaka u nastavku.

Na samome početku, jednoglasnom odlukom, temeljem preporuke Odbora za statutarno-pravna pitanja Gradskog vijeća Grada Krka i prigovora vijećnika Gorana Marevića, s Dnevnog reda 10. sjednice Gradskog vijeća izostavljena je 2. točka: prijedlozi Poslovnika Gradskog vijeća Grada Krka čiji su predlagatelji Nikša Franov i Goran Marević. Također, jednoglasnom odlukom, Dnevni je red dopunjen trima novim točkama: (1) prijedlogom Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Grada Krka za 2023. godinu, (2) prijedlog Odluke o Planu, Programu i načinu upoznavanja stanovništva Grada Krka o opasnostima od požara te (3) Izvješćem o stanju zaštite od požara za područje Grada Krka za 2022. godinu kojeg podnosi zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka. Naposljetku, većinom vijećničkih glasova, odbijen je prijedlog Gorana Marevića da se u Dnevni red uvrste sljedeće točke: Izvješće Gradonačelnika Grada Krka za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2022. godine, Izvješće o radu davatelja javne usluge: Ponikve eko otok Krk d.o.o. za 2022. godinu te prijedlog Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti stanica HGSS-a.

 

– usvojen Zapisnik s 09. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 14. prosinca 2022. godine

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

– jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Krka za 2023. godinu

Pravni temelj za donošenje ove Odluke nalazi se u Zakonu o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma. Odredbe tog Zakona primjenjuju se na redovito godišnje financiranje političkih stranaka, nezavisnih zastupnika i članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranih s lista grupe birača te na financiranje izborne promidžbe političkih stranaka, nezavisnih lista, odnosno liste grupe birača i kandidata na izborima za predsjednika Republike Hrvatske, za zastupnike u Hrvatski sabor, za članove Europskog parlamenta, za općinske načelnike, gradonačelnike, župane i njihove zamjenike te za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Financiranjem, u smislu ovog Zakona, smatra se stjecanje financijskih sredstava te primanje usluga ili proizvoda bez obveze plaćanja, u svrhu potpore i promicanja političkog djelovanja političkih stranaka, nezavisnih zastupnika, nezavisnih vijećnika, neovisnih lista, odnosno lista grupe birača i kandidata te trošenje financijskih sredstava, odnosno korištenje proizvoda i usluga za političko djelovanje, u skladu sa Zakonom. Sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika dužna je osigurati jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, u iznosu određenim proračunom, i to za svaku godinu za koju se donosi proračun. U ovogodišnjem Proračunu Grada Krka sredstva za financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Krka planirana su u ukupnom iznosu od 13.936,00 eura. Sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika iz proračuna jedinica lokalne samouprave raspoređuju se na način da se utvrdi jednak iznos sredstava za svakog člana u predstavničkom tijelu, tako da pojedinoj političkoj stranci, odnosno listi grupe birača pripadaju sredstva razmjerna broju njezinih članova u predstavničkom tijelu u trenutku njegovog konstituiranja. Pored toga, za svakog izabranog člana predstavničkog tijela podzastupljenog spola, političkim strankama odnosno listama grupe birača pripada i pravo na naknadu u visini od 10 posto iznosa predviđenog po svakom članu predstavničkog tijela. Konkretno, za svakog člana Gradskog vijeća Grada Krka utvrđen je jednak tromjesečni iznos od 232,50 eura, a za svakog člana Gradskog vijeća podzastupljenog spola utvrđen je i tromjesečni dodatak od još 23,25 eura. Političkim strankama i listama grupe birača zastupljenim u Gradskom vijeću Grada Krka tromjesečna sredstva raspoređena su na sljedeći način: za Primorsko-goranski savez (PGS) s pet članova (od kojih su dvoje podzastupljenog spola) predviđeno je 1.209,00 eura, za Socijaldemokratsku partiju Hrvatske (SDP) s dvoje članova (od kojih je jedan podzastupljenog spola) predviđeno je 488,25 eura, za Hrvatsku demokratsku zajednicu (HDZ) s jednim članom predviđeno je 232,50 eura, za Uniju Kvarnera s jednim članom predviđeno je 232,50 eura, za troje članova liste grupe birača čiji je nositelj Dinko Jakovljević (od kojih je jedan podzastupljenog spola) predviđeno je 720,75 eura, a za člana liste grupe birača čiji je nositelj Goran Marević predviđeno je 232,50 eura. Ukupno: 3.115,50 eura.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

– s jednim suzdržanim glasom i 11 afirmativnih usvojen prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Gradske uprave Grada Krka

Pravni temelj za donošenje ove Odluke nalazi se u Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi kojim je propisano da predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela. Istim je Zakonom utvrđeno da se ustrojstvo upravnih tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave uređuje općim aktom u skladu sa zakonom i statutom. U Gradu Krku tako je na snazi Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Gradske uprave Grada Krka, objavljena u Službenim novinama Primorsko-goranske županije broj 34/09. Vodeći se trenutnim potrebama Gradske uprave te nužnošću usklađivanja opisa poslova iz djelokruga upravnih tijela, pristupilo se izmjenama i dopunama predmetnog akta. Temeljem izmijenjenih odredbi Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj područnoj (regionalnoj) samoupravi izmijenile, a nastavno na novi Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, izrađen je prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Gradske uprave Grada Krka usklađen upravo s tim popisima.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

– jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka za 2023. godinu

Temeljem Uredbe o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći za decentralizirane funkcija jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2023. i Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje rashoda javnih vatrogasnih postrojbi u 2023. godini, za Javnu vatrogasnu postrojbu Grada Krka određen je budžet od 384.419,00 eura, s time da se navedena sredstva troše namjenski, što znači da je  345.977,00 eura planirano za plaće djelatnika, a 38.442,00 eura za materijalne troškove.

Ovom Odlukom tako su utvrđeni kriteriji i mjerila za sufinanciranje rashoda redovne djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka u okviru sredstava utvrđenih spomenutom Uredbom. Naime, sredstva za decentraliziranu funkciju vatrogastva raspoređuju se na rashode za zaposlene što ga čine plaće za redovan rad, prekovremeni rad i posebne uvijete rada u iznosu od 296.977,00 eura te doprinosi za plaće u iznosu od 49.000,00 eura, odnosno materijalni rashodi kojima su obuhvaćene naknade troškova zaposlenima u iznosu od 9.365,00 eura, rashodi za materijal i energiju u iznosu od 14.710,00 eura, rashodi za usluge (telefon, pošta, prijevoz, tekuće i investicijsko održavanje, promidžba i informiranje, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, obvezni i preventivni zdravstveni pregledi te računalne usluge) u iznosu od 12.767,00 eura te premije osiguranja u iznosu od 1.600,00 eura.

Ostala sredstva za rad Javne vatrogasne postrojbe osiguravaju se iz proračuna jedinica lokalne samouprave - Grada Krka i ostalih otočnih općina - te proračuna Područne vatrogasne zajednice otoka Krka.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

– s jednim suzdržanim glasom i 11 afirmativnih usvojen prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za dugoročno zaduživanje Trgovačkom društvu Vecla d.o.o. Krk

Ovom Odlukom, Trgovačkom društvu Vecla d.o.o. iz Krka dana je suglasnost za investicijsko zaduživanje putem dugoročnog kunskog kredita kod Erste&Steiermarkische banke d.d. u iznosu od 592.000,00 eura, radi (su)financiranja projekta Izgradnja komunalne građevine - tržnica na malo Sv. Bernardina, i to s fiksnom kamatnom stopom od 3,95 posto godišnje, jednokratnom naknadom od 0,10 posto na iznos odobrenog kredita, bez naknade za prijevremeni povrat kredita te rokom otplate od pet godina u kvartalnim ratama.

Propozicije kredita, kao i sam projekt gradskim je vijećnicima predstavio Danko Milohnić, direktor Trgovačkog društva Vecla d.o.o.

– Kredit koji se planira podignuti kod Erste&Steiermarkische banke, ističe Milohnić, iznosi 592.000,00 eura s rokom otplate od pet godina i fiksnom godišnjom kamatnom stopom od 3,95 posto, s time da je instrument osiguranja obična zadužnica Trgovačkog društva Vecla. Potrebno je ovom prigodom spomenuti kako su tijekom planiranja kreditnog zaduženja kontaktirane dvije bankarske kuće, a povoljniju ponudu dala je upravo Erste&Steiermarkische banka. Ovim se kreditom ni na koji način ne ugrožava Proračun Grada Krka, već se radi o samostalnom zaduženju Vecle koja, s obzirom na procjenu banke, ima dobru financijsku perspektivu, tako da su scenariji poput stečaja zaista malo vjerojatni. Na Gradskom vijeću Grada Krka, 27. rujna 2021. godine, nastavlja Milohnić, usvojene su Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Krka za projekt Tržnica na malo Sv. Bernardina i Odluka o osnivanju prava građenja u korist tvrtke Vecla d.o.o., a temeljem istih ishođena je građevinska dozvola za građenje građevine komunalno-servisne namjene, a koja je pravomoćna od 04. ožujka 2022. godine. Troškovi koji su prijavljeni na natječaj (iz tipa operacije 7.4.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu) Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju s ubrojenim PDV-om iznose 9.241.838,58 kn (1.226.602,77 eura), a uključuju: izradu projektno-tehničke dokumentacije (glavnog projekta), pripremu dokumentacije za apliciranje na natječaj, geodetske usluge, vođenje projekta, provođenje postupaka javne nabave, izgradnju i opremanje, projektantski i stručni nadzor te promidžbu i vidljivost. Prilikom prijave na natječaj bilo je potrebno izraditi i Izračun diskontnog neto prihoda, a kojom su prezentirani prihodi poslovanja predviđeni u iznosu od 500.000,00 kn (66.361,40 eura) do 600.000,00 kn (79.633,69 eura) u narednom desetogodišnjem periodu, kao i rashodi, tj. troškovi održavanja, energije, vanjskih usluga, plaća i amortizacije. Iako ukupni rezultat poslovanja govori u prilog neprofitabilnosti minus će se podmirivati sredstvima za koje je potpisan ugovor. U ovom je trenutku, dodaje Milohnić, proveden postupak javne nabave u dvije grupe, s time da prvu čini izgradnja, a drugu opremanje tržnice. Za svaku od grupa zaprimljene su po dvije ponude, a kao povoljnija u prvoj grupi koja se odnosi na izgradnju prihvaćena je ponuda tvrtke GP Krk d.d. u iznosu od 4.459.950,67 kn (591.937,18 eura) bez PDV-a, dok su u drugoj grupi zaprimljene ponude bile značajno više od procijenjene vrijednosti opreme, i to za čak 223 posto. Prema tome, 12. siječnja ove godine s tvrtkom GP Krk d.d. potpisan je ugovor o izgradnji tržnice na iznos od 4.459.950,67 kn (591.937,18 eura), što ujedno predstavlja iznos za koji se podiže kredit, dok je postupak javne nabave za drugu grupu poništen, a njegovo ponovno provođenje očekuje se još ovog mjeseca. Dodajmo tome i kako je 23. lipnja 2022. godine potpisan ugovor s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju na iznos od 5.366.226,29 kn (712.220,62 eura), a da bi se isti mogao povući potrebno je imati potpisane ugovore za izgradnju i opremanje tržnice, s time da je rok za prijavu Zahtjeva za potporu (2) 22. lipanj ove godine, nakon čega bi Agencija trebala donijeti Odluku o dodijeli s definiranim konačnim iznosom potpore. Završetak izgradnje, zaključuje Milohnić, očekuje se u lipnju ove, a završetak opremanja, tj. dovršenje kompletne tržnice (s 12 kioska - modula i jednim montažnim objektom - kotlovnicom/spremištem), u prvom kvartalu naredne godine.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

 

– s jednim suzdržanim glasom i 11 afirmativnih usvojen prijedlog Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu za Grad Krk

Ekstremnim vremenskim pojavama smatraju se prvenstveno suše, tuče, toplinski valovi, olujna i orkanska nevremena i jaki vjetar, snježne oborine i druge vremenske pojave, a kategoriziraju se izvanrednim događajima kada snagom, intenzitetom, posljedicama i silinom pojavnosti značajno nadilaze prosječne vrijednosti. Ove pojave sve su učestalije i jačeg intenziteta, nastaju uglavnom kao rezultat globalnih klimatskih promjena, a na području Republike Hrvatske, statistički gledano, uzrokom su velikih šteta, većinom na materijalnim dobrima i okolišu.

Prethodno navedeni prirodni uzroci, zato što rijetko izazivaju ljudske žrtve, ne predstavljaju prioritetni interes sustava civilne zaštite iako izazivaju značajne poremećaje uobičajenog načina života zahvaćenog stanovništva.

Izvanredni događaji ove vrste su kompleksni po uzrocima nastajanja, ali i zahtjevni po visini šteta koje izazivaju, mada se, formalno-pravno gledano, najčešće ne mogu svrstati u kategoriju događaja koje Vlada Republike Hrvatske može proglasiti katastrofom ili velikom nesrećom. Izvanredni događaji ove vrste u najvećoj mjeri lokalnog su obuhvata, odnosno zahvaćaju uglavnom uža područja. To je i razlogom što su, u pravilu, od operativnog do taktičkog značaja civilne zaštite te samo rijetko zahtijevaju uključivanje strategijske razine sustava civilne zaštite, osobito tijekom trajanja izvanrednog događaja kada reagiraju operativne snage zaštite i spašavanja. Strategijska razina sustava zaštite i spašavanja se na operativnim i taktičkim razinama sustava uglavnom uključuje u obnovi nakon izvanrednog događaja, i to pružanjem financijske pomoći kada štete nadilaze financijske mogućnosti lokalnih zajednica i stanovništva.

Važećim Zakonom o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda regulira se planiranje sustava reagiranja u izvanrednim događajima uzrokovanim prirodnim nepogodama na regionalnoj i lokalnoj razini. Uz utvrđivanje načina pravovremenog poduzimanja preventivnih mjera, poseban se naglasak pritom usmjerava na ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodne nepogode. Pravilnikom o Registru šteta od prirodnih nepogoda propisuje se sadržaj, oblik i način dostave podataka o nastalim štetama od prirodnih nepogoda.

Stupanjem na snagu Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda, sve jedinice lokalne samouprave, dužne su izraditi Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda. Prirodnom nepogodom, u smislu tog Zakona smatraju se iznenadne okolnosti uzrokovane nepovoljnim vremenskim prilikama, seizmičkim uzrocima i drugim prirodnim uzrocima koje prekidaju normalno odvijanje života, uzrokuju žrtve, štetu na imovini i/ili njezin gubitak te štetu na javnoj infrastrukturi i/ili u okolišu.

Prirodnom nepogodom smatraju se: (1) potres, (2) olujni i orkanski vjetar, (3) požar, (4) poplava, (5) suša, (6) tuča - kiša koja se smrzava u dodiru s podlogom, (7) mraz, (8) izvanredno velika visina snijega, (9) snježni nanos i lavina, (10) nagomilavanje leda na vodotocima, (11) klizanje, tečenje, odronjavanje i prevrtanje zemljišta te (12) druge pojave takvog opsega koje, ovisno o mjesnim prilikama, uzrokuju bitne poremećaje u životu ljudi na određenom području.

Svrha Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Grada Krka je određivanje postupanja nadležnih tijela te određivanje mjera i postupanja djelomične sanacije šteta od prirodnih nepogoda koje su navedene Zakonom o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda.

Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Grada Krka izradila je tvrtka DLS d.o.o., a sadržajem dokumenta obuhvaćene su sjedeće teme: (1) Uvodno obrazloženje, (2) Opće odredbe, (3) Mjere zaštite za vrijeme trajanja ekstremnih prirodnih uvjeta, (4) Mjere u slučaju nastajanja prirodne nepogode, (5) Procjena osiguranja opreme i drugih sredstava za zaštitu i sprječavanje stradanja imovine, gospodarskih funkcija i stradanja stanovništva, (6) Mjere koje uključuju suradnju s nadležnim tijelima, (7) Prilozi te (8) Ovlaštenje.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

– s jednim suzdržanim glasom i 11 afirmativnih usvojen prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Krka za 2022. godinu; jednoglasno usvojen prijedlog Godišnjeg Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Krka za 2023. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

– jednoglasno usvojen prijedlog Zaključka o utvrđivanju mrtvozornika na području Grada Krka

Ovim su Zaključkom, mrtvozornicima na području Grada Krka utvrđeni: Alemka Žic, dr. med.; Marinka Tićić, dr. med.; Mladen Španjol, dr. med.; Karmen Barbiš, dr. med.; Ivanka Peranić, mag. med. tech.; Željan Žic, dr. med.; Martina Juretić, med. sr. Zaključak će biti dostavljen Primorsko-goranskoj županiji radi pripreme prijedloga nove Odluke o imenovanju mrtvozornika na području Primorsko-goranske županije (Grada Krka i otoka Krka).

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

– s jednim glasom protiv i 11 afirmativnih usvojen prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjene i dopune Statuta predškolske ustanove, Grad Krk, Dječji vrtić Katarina Frankopan

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

– jednoglasno usvojen prijedlog Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Grada Krka za 2023. godinu

Temeljem Zakona o zaštiti od požara, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave donose plan zaštite od požara za svoje područje na temelju procjene ugroženosti od požara, po prethodno pribavljenom mišljenju nadležne policijske uprave. Gradsko vijeće Grada Krka na sjednici održanoj 14. prosinca 2022. godine usvojilo je Procjenu ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Grada Krka te donijelo Plan zaštite od požara Grada Krka.

Odredbama prethodno spomenutog Zakona određeno je da jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na temelju procjene ugroženosti donose godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za svoje područje, a za čiju će provedbu osigurati i financijska sredstva.

Slijedom obveza utvrđenih Zakonom, ali i Rješenja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Ravnateljstva civilne zaštite, Područnog ureda civilne zaštite Rijeka, izrađeni su prijedlozi sljedećih akata: (1) Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Grada Krka za 2023. godinu i (2) Odluke o Planu, Programu i načinu upoznavanja stanovništva s opasnostima od požara.

(1) Provedbenim planom unapređenja zaštite od požara na području Grada Krka za 2023. godinu tako su definirane organizacijske, administrativne, tehničke i urbanističke mjere zaštite od požara i financijska sredstva potrebna za njihovo provođenje, i to: 870.909,00 eura za poslovanje Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka, 71.096,90 eura za rad vatrogasne zajednice otoka Krka, 53.100,00 eura za održavanje poljoprivrednih putova te 3.980,00 eura za sanaciju divljih odlagališta.

(2) Odlukom o Planu, Programu i načinu upoznavanja stanovništva s opasnostima od požara određuje se sadržaj Plana i Programa upoznavanja stanovništva s opasnostima od požara i hitnim postupcima vezanim uz zaštitu od požara, kao i način na koji u konkretnoj situaciji stanovništvo upoznati s neposrednom opasnošću od požara. Planom se tako regulira način na koji stanovništvo treba biti obaviješteno o događajima koji prethode nastanku požara, preventivnim metodama i radnjama koje treba poduzeti kada se požar dogodi, dok se Programom predviđa kako stanovništvo, posebice djecu i mladež, u smislu edukativnih programa i konkretnih vježbi, upoznati sa zaštitom od požara. Plan se donosi u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ove Odluke, a Program u roku od dva mjeseca od dana stupanja na snagu Plana.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

– jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o Planu, Programu i načinu upoznavanja stanovništva Grada Krka o opasnostima od požara

Temeljem Zakona o zaštiti od požara, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave donose plan zaštite od požara za svoje područje na temelju procjene ugroženosti od požara, po prethodno pribavljenom mišljenju nadležne policijske uprave. Gradsko vijeće Grada Krka na sjednici održanoj 14. prosinca 2022. godine usvojilo je Procjenu ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Grada Krka te donijelo Plan zaštite od požara Grada Krka.

Odredbama prethodno spomenutog Zakona određeno je da jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na temelju procjene ugroženosti donose godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za svoje područje, a za čiju će provedbu osigurati i financijska sredstva.

Slijedom obveza utvrđenih Zakonom, ali i Rješenja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Ravnateljstva civilne zaštite, Područnog ureda civilne zaštite Rijeka, izrađeni su prijedlozi sljedećih akata: (1) Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Grada Krka za 2023. godinu i (2) Odluke o Planu, Programu i načinu upoznavanja stanovništva s opasnostima od požara.

(1) Provedbenim planom unapređenja zaštite od požara na području Grada Krka za 2023. godinu tako su definirane organizacijske, administrativne, tehničke i urbanističke mjere zaštite od požara i financijska sredstva potrebna za njihovo provođenje, i to: 870.909,00 eura za poslovanje Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka, 71.096,90 eura za rad vatrogasne zajednice otoka Krka, 53.100,00 eura za održavanje poljoprivrednih putova te 3.980,00 eura za sanaciju divljih odlagališta.

(2) Odlukom o Planu, Programu i načinu upoznavanja stanovništva s opasnostima od požara određuje se sadržaj Plana i Programa upoznavanja stanovništva s opasnostima od požara i hitnim postupcima vezanim uz zaštitu od požara, kao i način na koji u konkretnoj situaciji stanovništvo upoznati s neposrednom opasnošću od požara. Planom se tako regulira način na koji stanovništvo treba biti obaviješteno o događajima koji prethode nastanku požara, preventivnim metodama i radnjama koje treba poduzeti kada se požar dogodi, dok se Programom predviđa kako stanovništvo, posebice djecu i mladež, u smislu edukativnih programa i konkretnih vježbi, upoznati sa zaštitom od požara. Plan se donosi u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ove Odluke, a Program u roku od dva mjeseca od dana stupanja na snagu Plana.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

– jednoglasno usvojeno Izvješće o stanju zaštite od požara na područje Grada Krka za 2022. godinu

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

– pitanja i odgovori