06. sjednica Gradskog vijeća: Najavljeni izbori za mjesne odbore - za dan održavanja predložena nedjelja, 12. lipnja

U Velikoj gradskoj vijećnici, 13. travnja 2022. godine, na poziv predsjednika Nikše Franova, održana je 06. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka tijekom koje su raspravljene mnoge teme o kojima više doznajte iz priloga u nastavku.

Na početku zasjedanja, većinom vijećničkih glasova, odbijen je prijedlog vijećnika Gorana Marevića, da se s Dnevnog reda 06. sjednice Gradskog vijeća izostavi sedma točka, tj. prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za dugoročno zaduživanje Trgovačkom društvu Smart island Krk d.o.o. Potom je usvojena dopuna Dnevnog reda, i to s prijedlogom Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Krka za 2021. godinu, a naposljetku i novom temom dopunjen Dnevni red.

 

– jednoglasno usvojen Zapisnika s 05. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 31. siječnja 2022. godine

Materijale preuzmite: OVDJE.

 

– s jednim suzdržanim glasom i 12 afirmativnih usvojen prijedlog Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Krka

Temeljem Zakona o sustavu civilne zaštite, predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, donosi procjenu rizika od velikih nesreća, a koja se izrađuje u svrhu smanjenja rizika i posljedica velikih nesreća, odnosno prepoznavanja i učinkovitijeg upravljanja rizicima.

Potreba izrade Procjene rizika za područje Grada Krka temelji se na sljedećim društvenim, ekonomskim i praktičnim razlozima: (1) unaprjeđenju shvaćanja rizika za potrebe praktičnog korištenja u postupcima planiranja, osiguravanja, investiranja i ostalim srodnim aktivnostima, (2) standardizaciji procjenjivanja rizika na svim razinama planiranja u svrhu lakšeg nadzora i interpretacije izlaznih rezultata te (3) jačanju dosljednosti radi lakše usporedbe rezultata različitih područja i/ili prijetnji.

Procesi i metodologije analiziranja i procjenjivanja rizika kontinuirano se razvijaju i modificiraju sukladno promjenama u okolišu. Stoga, Procjena rizika Grada Krka predstavlja stanje na području Grada Krka s danom donošenja dokumenta, a osim na njegovoj prethodnoj verziji (iz 2018. godine) temelji se i na Smjernicama za izradu procjene rizika od velikih nesreća na području Primorsko-goranske županije čija je svrha uređenje sveobuhvatnog, cjelovitog i objektivnog pristupa u procesu procjenjivanja rizika kako bi se ublažile njegove posljedice.

Procjena rizika označava metodologiju kojom se utvrđuju priroda i stupanj rizika, prilikom čega se analiziraju potencijalne prijetnje i procjenjuje postojeće stanje ranjivosti koji zajedno mogu ugroziti stanovništvo, materijalna i kulturna dobra te biljni i životinjski svijet. Rizik obuhvaća kombinaciju vjerojatnosti nekog događaja i njegovih negativnih posljedica.

Procjena rizika podrazumijeva: (1) identifikaciju rizika - proces pronalaženja, prepoznavanja i opisivanja rizika, (2) analizu rizika - pregled tehničkih karakteristika prijetnji kao što su lokacija, intenzitet, učestalost i vjerojatnost, zajedno s analizom izloženosti i ranjivosti te procjenom učinkovitosti prevladavajućih i alternativnih kapaciteta za suočavanja u pogledu vjerojatnih rizičnih scenarija te (3) vrednovanje rizika - usporedbu rezultata analize rizika s kriterijima prihvatljivosti rizika.

Procjenu rizika od velikih nesreća Grada Krka izradila je tvrtka DLS d.o.o., a sadržajem dokumenta obuhvaćene su sjedeće teme: (1) Uvod (Temelj za izradu procjene rizika), (2) Osnovne karakteristike područja Grada Krka (Geografski pokazatelji, Društveno-politički pokazatelji, Ekonomsko-gospodarski pokazatelji, Prirodno-kulturni pokazatelji, Povijesni pokazatelji, Pokazatelji operativne sposobnosti), (3) Identifikacija prijetnji rizika (Popis identificiranih prijetnji i rizika, Odabrani rizici i razlog odabira, Karte prijetnji, Karte rizika), (4) Kriteriji za procjenu utjecaja prijetnji na kategorije društvene vrijednost (Život i zdravlje ljudi, Gospodarstvo, Društvena stabilnost i politika, Vjerojatnost), (5) Scenariji (Potres, Ekstremne temperature, Požari otvorenog tipa, Epidemije i pandemije, Tehničko-tehnološke nesreće s opasnim tvarima) (6) Usporedba rizika, (7) Analiza sustava civilne zaštite (Područje preventive, Područje reagiranja), (8) Vrednovanje rizika, (9) Popis suradnika u izradi procjene rizika te (10) Prilozi.

Materijale preuzmite: OVDJE.

 

– s jednim suzdržanim glasom i 12 afirmativnih usvojen prijedlog Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu za Grad Krk

Ekstremnim vremenskim pojavama smatraju se prvenstveno suše, tuče, toplinski valovi, olujna i orkanska nevremena i jaki vjetar, snježne oborine i druge vremenske pojave, a kategoriziraju se izvanrednim događajima kada snagom, intenzitetom, posljedicama i silinom pojavnosti značajno nadilaze prosječne vrijednosti. Ove pojave sve su učestalije i jačeg intenziteta, nastaju uglavnom kao rezultat globalnih klimatskih promjena, a na području Republike Hrvatske, statistički gledano, uzrokom su velikih šteta, većinom na materijalnim dobrima i okolišu.

Prethodno navedeni prirodni uzroci, zato što rijetko izazivaju ljudske žrtve, ne predstavljaju prioritetni interes sustava civilne zaštite iako izazivaju značajne poremećaje uobičajenog načina života zahvaćenog stanovništva.

Izvanredni događaji ove vrste su kompleksni po uzrocima nastajanja, ali i zahtjevni po visini šteta koje izazivaju, mada se, formalno-pravno gledano, najčešće ne mogu svrstati u kategoriju događaja koje Vlada Republike Hrvatske može proglasiti katastrofom ili velikom nesrećom. Izvanredni događaji ove vrste u najvećoj mjeri lokalnog su obuhvata, odnosno zahvaćaju uglavnom uža područja. To je i razlogom što su, u pravilu, od operativnog do taktičkog značaja civilne zaštite te samo rijetko zahtijevaju uključivanje strategijske razine sustava civilne zaštite, osobito tijekom trajanja izvanrednog događaja kada reagiraju operativne snage zaštite i spašavanja. Strategijska razina sustava zaštite i spašavanja se na operativnim i taktičkim razinama sustava uglavnom uključuje u obnovi nakon izvanrednog događaja, i to pružanjem financijske pomoći kada štete nadilaze financijske mogućnosti lokalnih zajednica i stanovništva.

Važećim Zakonom o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda regulira se planiranje sustava reagiranja u izvanrednim događajima uzrokovanim prirodnim nepogodama na regionalnoj i lokalnoj razini. Uz utvrđivanje načina pravovremenog poduzimanja preventivnih mjera, poseban se naglasak pritom usmjerava na ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodne nepogode. Pravilnikom o Registru šteta od prirodnih nepogoda propisuje se sadržaj, oblik i način dostave podataka o nastalim štetama od prirodnih nepogoda.

Stupanjem na snagu Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda, sve jedinice lokalne samouprave, dužne su izraditi Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda. Prirodnom nepogodom, u smislu tog Zakona smatraju se iznenadne okolnosti uzrokovane nepovoljnim vremenskim prilikama, seizmičkim uzrocima i drugim prirodnim uzrocima koje prekidaju normalno odvijanje života, uzrokuju žrtve, štetu na imovini i/ili njezin gubitak te štetu na javnoj infrastrukturi i/ili u okolišu.

Prirodnom nepogodom smatraju se: (1) potres, (2) olujni i orkanski vjetar, (3) požar, (4) poplava, (5) suša, (6) tuča - kiša koja se smrzava u dodiru s podlogom, (7) mraz, (8) izvanredno velika visina snijega, (9) snježni nanos i lavina, (10) nagomilavanje leda na vodotocima, (11) klizanje, tečenje, odronjavanje i prevrtanje zemljišta te (12) druge pojave takvog opsega koje, ovisno o mjesnim prilikama, uzrokuju bitne poremećaje u životu ljudi na određenom području.

Svrha Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Grada Krka je određivanje postupanja nadležnih tijela te određivanje mjera i postupanja djelomične sanacije šteta od prirodnih nepogoda koje su navedene Zakonom o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda.

Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Grada Krka izradila je tvrtka DLS d.o.o., a sadržajem dokumenta obuhvaćene su sjedeće teme: (1) Uvodno obrazloženje, (2) Opće odredbe, (3) Mjere zaštite za vrijeme trajanja ekstremnih prirodnih uvjeta, (4) Mjere u slučaju nastajanja prirodne nepogode, (5) Procjena osiguranja opreme i drugih sredstava za zaštitu i sprječavanje stradanja imovine, gospodarskih funkcija i stradanja stanovništva, (6) Mjere koje uključuju suradnju s nadležnim tijelima, (7) Prilozi te (8) Ovlaštenje.

Materijale preuzmite: OVDJE.

 

– na znanje primljeno Izvješće Gradonačelnika Grada Krka za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2021. godine (s Izvješćem o izvršenim mjerama za sprječavanje nepropisno odbačenog otpada za 2021. godinu)

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2.

 

 – na znanje primljeno Izvješće o radu davatelja javne usluge: Ponikve eko otok Krk d.o.o. (Obrazac IRDJU)

Materijale preuzmite: OVDJE.

 

 – jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka za 2022. godinu

Temeljem Uredbe o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći za decentralizirane funkcija jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2022. i Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje rashoda javnih vatrogasnih postrojbi u 2022. godini, za Javnu vatrogasnu postrojbu Grada Krka određen je budžet od 2.896.407,00 kn, s time da se navedena sredstva troše namjenski, što znači da je 2.606.767,00 kn planirano za plaće djelatnika, a 289.640,00 kn za materijalne troškove.

Ovom Odlukom tako su utvrđeni kriteriji i mjerila za sufinanciranje rashoda redovne djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka u okviru sredstava utvrđenih spomenutom Uredbom. Naime, sredstva za decentraliziranu funkciju vatrogastva raspoređuju se na rashode za zaposlene što ga čine plaće za redovan rad, prekovremeni rad i posebne uvijete rada u iznosu od 2.060.215,00 kn te doprinosi za plaće u iznosu od 546.552,00 kn, odnosno materijalni rashodi kojima su obuhvaćene naknade troškova zaposlenima u iznosu od 72.000,00 kn, rashodi za materijal i energiju u iznosu od 115.000,00 kn, rashodi za usluge (telefon, pošta, prijevoz, tekuće i investicijsko održavanje, promidžba i informiranje, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, obvezni i preventivni zdravstveni pregledi te računalne usluge) u iznosu od 90.640,00 kn te premije osiguranja u iznosu od 12.000,00 kn.

Ostala sredstva za rad Javne vatrogasne postrojbe osiguravaju se iz proračuna jedinica lokalne samouprave - Grada Krka i ostalih otočnih općina - te proračuna Područne vatrogasne zajednice otoka Krka.

Materijale preuzmite: OVDJE.

 

– s jednim glasom protiv, četiri suzdržana i osam afirmativnih usvojen prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za dugoročno zaduživanje Trgovačkom društvu Smart island Krk d.o.o.

Ovom Odlukom, Trgovačkom društvu Smart island Krk d.o.o. dana je suglasnost za investicijsko zaduživanje putem dugoročnog kunskog kredita kod Erste&Steiermarkische banke d.d. u iznosu od 11.000.000,00 kn, radi financiranja projekta izgradnje svjetlovodne optičke mreže na području otoka Krka (u već izgrađenoj DTK infrastrukturi - cijevima), i to s fiksnom kamatnom stopom od 0,99 posto, naknadom za obradu zahtjeva od 0,05 posto iliti 5.250,00 kn, rokom otplate od 15 godina i kvartalnim načinom otplate, s dospijećem prve rate 31. ožujka 2025., a posljednje 31. prosinca 2039. godine.

Studija isplativosti investicije izgradnje svjetlovodne mreže na otoku Krku, izrađena 2021. godine, pokazala je isplativost daljnjeg ulaganja u izgradnju svjetlovodne optičke mreže. Naime, procijenjena vrijednost projekta iznosi oko 11.000.000,00 kn, s time da je povrat investicije projiciran između jedanaeste i dvanaeste godine.

Materijale preuzmite: OVDJE.

 

– jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Krka

Ova se Odluka temelji na Zakonu o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Uredbi o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Zakonom su tako propisana mjerila za određivanje plaća službenika i namještenika u upravnim odjelima i službama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Osnovica za obračun plaće službenika i namještenika, prema Zakonu, utvrđuje se kolektivnim ugovorom ili ju odlukom utvrđuje župan, gradonačelnik, odnosno općinski načelnik. Trenutna osnovica za obračun plaće, sukladno Odluci o visini osnovice za obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka iznosi 5.220,00 kn.

Sukladno Zakonu, koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika određuju se unutar raspona koeficijenata od 1,00 do 6,00. Radna mjesta klasificiraju se u kategorije, potkategorije i razine potkategorija prema standardnim mjerilima Uredbe. Klasifikacijski rang predstavlja osnovu za vrednovanje radnih mjesta i isti se određuje rednim brojem u Popisu radnih mjesta. Prilikom uređivanja plaća, radna mjesta unutar pojedinog klasifikacijskog ranga mogu biti jednako ili različito vrednovana. Radna mjesta s klasifikacijskim rangom višeg rednog broja ne mogu biti vrednovana jednako ili više od radnih mjesta s klasifikacijskim rangom nižeg rednog broja.

Kako je dosad na snazi bila Odluka o plaćama gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika te službenika i namještenika Grada Krka, s ciljem usklađenja naziva radnih mjesta s Uredbom o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, definirana je ova Odluka. Njome je, stoga, došlo do novog načina obračuna plaće tako da je ukinut stalni dodatak (18 posto osnovice) koji je propisan Pravilnikom o pravima iz službe radnog odnosa zaposlenih u Gradskoj upravi Grada Krka, što je rezultiralo povećanjem postojećih koeficijenata u nominalnom iznosu od 0,18 boda. Također, kod pojedinih radnih mjesta, tj. voditelja odsjeka do četiri zaposlena, a koji su po starom obračunu plaće imali koeficijent 1,95, te radnih mjesta koji su imali koeficijent od 1,70 naniže, izvršene su određene korekcije, u smislu povećanja.

Materijale preuzmite: OVDJE.

 

– s jednim suzdržanim glasom i 12 afirmativnih usvojen prijedlog Odluke o koeficijentima i osnovici za obračun plaće Gradonačelnika

– s jednim suzdržanim glasom i 12 afirmativnih usvojen prijedlog Odluke o visini naknade za rad i drugim pravima Gradonačelnika koji dužnost obavlja bez zasnivanja radnog odnosa (volonterski)

Ove se Odluke temelje na Zakonu o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Statutu Grada Krka.

U slučaju profesionalnog obnašanja dužnosti Gradonačelnika, Zakonom o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi propisana je nadležnost predstavničkog tijela da određuje osnovicu i koeficijente za obračun plaće Gradonačelnika, i to na prijedlog Gradonačelnika. Također, propisano je da predstavničko tijelo donosi odluku o visini naknade u slučaju kad Gradonačelnik dužnost obnaša bez zasnivanja radnog odnosa, odnosno volonterski, a naknade u tom slučaju mogu iznositi do 50 posto umnoška koeficijenta za obračun plaće odgovarajućeg nositelja dužnosti koji dužnost obavlja profesionalno.

Kako je dosad na snazi bila Odluka o plaćama gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika te službenika i namještenika Grada Krka, ona se Odlukom o koeficijentu i osnovici za obračun plaće Gradonačelnika stavila van snage. Dosadašnjom su Odlukom, naime, koeficijenti gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika te službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Krka bili objedinjeni, dok ih se novim odlukama (Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Krka te Odlukom o koeficijentu i osnovici za obračun plaće Gradonačelnika) zasebno određuje. Uz to, s obzirom na Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi u jedinicama lokalne samouprave koje imaju manje od 10.000 stanovnika Gradonačelnici nemaju svog zamjenika, pa se i to usklađuje.

Odlukom o koeficijentu i osnovici za obračun plaće Gradonačelnika ne dolazi do promjene iznosa plaće Gradonačelnika koji svoju dužnost obavlja profesionalno te on ostaje nepromijenjen. Dakle, koeficijent za obračun plaće Gradonačelnika iznosi 4,50, dok se osnovica utvrđuje u iznosu osnovice za obračun plaće državnih dužnosnika.

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2.

 

– s jednim glasom protiv, jednim suzdržanim i 11 afirmativnih usvojen prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijih ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Krka

Ovom je Odlukom prihvaćen prijedlog Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Krka za izbor najpovoljnijih ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta, a koje su pristigle na Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Krka, objavljen, 22. studenog 2021. godine, na oglasnoj ploči i internetskim stranicama Grada Krka.

Najpovoljnijim ponuditeljima tako su utvrđeni: (1) Vedran Hajdin iz Kornića za k.č. 994, k.o. Skrbčići (u naravi pašnjak) površine od 0,1784 ha, s ponuđenom zakupninom od 47,10 kn, (2) Igor Peričić iz Skrbčića za k.č. 598, k.o. Skrbčići i k.č. 596, k.o. Poljica (u naravi pašnjaci) ukupne površine od 0,7855 ha, s ukupno ponuđenom zakupninom od 207,38 kn, (3) OPG Alen Gržetić iz Kornića za k.č. 2641/47, k.o. Kornić (u naravi pašnjak) površine od 0,4618 ha, s ponuđenom zakupninom od 121,92 kn, (4) OPG Ante Bilić-Pavlinović iz Muraja za k.č. 981, k.o. Krk (u naravi pašnjak) površine od 0,3884 ha, s ponuđenom zakupninom od 102,54 kn, (5) Milenka Mrakovčić iz Kornića za k.č. 1993/2, k.o. Kornić (u naravi pašnjak) površine od 0,0917 ha, s ponuđenom zakupninom od 24,20 kn, (6) OPG David Mrakovčić iz Krka za k.č. 431/5, k.o. Vrh (u naravi pašnjak) površine od 1,5130 ha, s ponuđenom zakupninom od 399,44 kn, (7) OPG Oklad iz Krka za k.č. 970/10 i 970/11, obje k.o. Krk (u naravi maslinici) ukupne površine od 0,2148 ha, s ponuđenom ukupnom zakupninom od 127,6 kn, (8) Serđo Samblić iz Krka za 977/1, k.o. Krk (u naravi pašnjak) površine od 0,1060 ha, s ponuđenom zakupninom od 27,98 kn te (9) Mladen Pavačić iz Kornića, za 4407/7, k.o. Kornić (u naravi pašnjak) površine od 0,1036 ha, s ponuđenom zakupninom od 27,24 kn.

Ta se poljoprivredna zemljišta u zakup daju na rok od 25 godina, s mogućnošću produljenja za isto razdoblje, dok se izlicitirana zakupnina plaća na godišnjoj razini.

Materijale preuzmite: OVDJE.

 

– jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima

Temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu, 13. prosinca 2019. godine, donesena je nova Odluka o komunalnim djelatnostima na području Grada Krka, kojom su utvrđene komunalne djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture te komunalne djelatnosti kojima se pojedinačnim korisnicima pružaju usluge nužne za svakodnevni život i rad na području Grada Krka. Uz to, Odlukom su definirane i komunalne djelatnosti od lokalnog značenja, način povjeravanja i uvjeti obavljanja komunalnih djelatnosti te druga pitanja od značaja za obavljanje komunalnih djelatnosti na području Grada Krka.

Temeljem zaprimljenih inicijativa i prijedloga trgovačkih društava u (su)vlasništvu Grada Krka, ovom su Odlukom pojedine komunalne djelatnosti povjerene sljedećim trgovačkim društvima:

1) Ponikvi voda d.o.o.

– održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda;

2) Vecli d.o.o.

– pružanje usluge parkiranja na uređenim javnim površinama (i javnim garažama),

– održavanje čistoće javnih površina,

– održavanje javnih zelenih površina,

– održavanje školske sportske dvorane osnovne škole,

– pružanje usluge javne tržnice na malo,

– održavanje nerazvrstanih cesta (manji poslovi),

– pružanje usluge oglašavanja na javnim površinama i nekretninama u vlasništvu Grada Krka te upravljanje oglasnim prostorima,

– upravljanje i održavanje antenskog sustava,

– održavanje groblja na području Grada Krka,

– pružanje usluge ukopa pokojnika unutar groblja,

– pružanje usluge korištenja javnih tuševa na gradskim plažama,

– pružanje usluge prigodnog ukrašavanja (dekoriranja) Grada Krka;

3) Smart islandu Krk d.o.o.

– izgradnja i održavanje elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme Grada Krka (EKI),

– održavanje i upravljanje sustavom javne rasvjete.

Nadalje, Ponikve eko otok Krk d.o.o. oslobođene su svih djelatnosti koje nisu propisane Zakonom o gospodarenju otpadom, u čemu je pronađen razlog da se upravljanje sustavom iznajmljivanja električnih bicikala izostavi iz Odluke o komunalnim djelatnostima kao komunalna djelatnost od lokalnog značenja. Upravljanje tim sustavom planira se povjeriti privatnom sektoru.

Materijale preuzmite: OVDJE.

 

– jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Krka

Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, pored ustrojstva, djelokruga i načina rada jedinica lokalne samouprave uređena je i mjesna samouprava, točnije mjesni odbori koji se osnivaju statutom kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana.

Temeljem Zakona i Statuta Grada Krka, 11. ožujka 2014. godine, donesena je Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Krka kojom je utvrđen mandat članova, postupak kandidiranja, tijela za provedbu izbora, postupak provođenja izbora, glasovanja i utvrđivanja rezultata glasovanja, zaštita izbornog prava, način konstituiranje vijeća te ostala pitanja vezana uz provedbu izbora za vijeća mjesnih odbora.

Kako dosadašnjim članovima vijeća mjesnih odbora na području Grada Krka uskoro ističe četverogodišnji mandat, s obzirom na to da su posljednji izbori održani 10. lipnja 2018. godine, ovom se Odlukom raspisuju izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Krka, i to za: Mjesni odbor Krk istok, Mjesni odbor Krk zapad, Mjesni odbor Kornić, Mjesni odbor Milohnići, Mjesni odbor Poljica, Mjesni odbor Skrbčići - Pinezići i Mjesni odbor Vrh, s time da je za dan provedbe izbora predložena nedjelja, 12. lipnja 2022. godine.

Tijela za provedbu izbora su: stalni i prošireni sastav Gradskog izbornog povjerenstva kojeg posebnim rješenjem imenuje Gradonačelnik Grada Krka te birački odbori koje posebnim rješenjem imenuje Gradsko izborno povjerenstvo.

Materijale preuzmite: OVDJE.

 

– s jednim glasom protiv i 12 afirmativnih usvojen prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Krka

Ovom su Odlukom u Povjerenstvo za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Krka imenovani: Natalija Rakić (članica pravne struke), Luka Adžić-Kapitanović (član agronomske struke) i Ivan Jurina (član geodetske struke).

Materijale preuzmite: OVDJE.

 

– s jednim glasom protiv i 12 afirmativnih usvojen prijedlog Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Krka za 2021. godinu

Materijale preuzmite: OVDJE.