03. sjednica Gradskog vijeća: Rebalansom, Proračun sveden na 102,2 milijuna kuna; dane suglasnosti dvjema značajnim investicijama

U Velikoj gradskoj vijećnici, 27. rujna 2021. godine, na poziv predsjednika Nikše Franova, održana je 03. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka tijekom koje su raspravljene mnoge značajne teme o kojima više doznajte iz priloga u nastavku.

Na samom početku, većinom vijećničkih glasova, odbijeni su prijedlozi vijećnika Gorana Marevića, da se s Dnevnog reda 03. sjednice Gradskog vijeća izostave 10., 12., 13., 14., 15., 16., 20., 21., 22. i 23. točka. Prvotno planirani Dnevni red potom je usvojen s dva glasa protiv, jednim suzdržanim i devet afirmativnih.

 

– s jednim suzdržanim glasom i 11 afirmativnih usvojen Zapisnik s 02. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 21. srpnja 2021. godine

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

– usvojen prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2020. godinu s prilozima, tj. s dva suzdržana glasa i 10 afirmativnih usvojen Izvještaj o izvršenju Plana razvojnih programa za razdoblje od 01. 01. - 31. 12. 2020. godine, s dva suzdržana glasa i 10 afirmativnih usvojena Knjiga izdanih računa 2020. godine, s dva suzdržana glasa i 10 afirmativnih usvojen izvod iz Knjige javnog duga za 2020. godinu, s dva suzdržana glasa i 10 afirmativnih usvojen Izvještaj o korištenju proračunske zalihe od 01. 01. - 31. 12. 2020. godine te s jednim glasom protiv, jednim suzdržanim i 10 afirmativnih usvojeni izvještaji proračunskih korisnika o izvršenju financijskih planova za 2020. godinu

Proračun Grada Krka za 2020. godinu usvojen je 13. prosinca 2019. s planiranim prihodima i primicima u iznosu od 97.604.961,72 kn, planiranim viškom prihoda od 58.000,00 kn te rashodima i izdacima u iznosu od 97.662.961,72 kn, da bi prvom izmjenom, donesenom 23. srpnja 2020., bio smanjen na 81.893.008,02 kn prihoda i primitaka, 889.846,79 kn prenesenog viška iz 2019. te 82.782.854,81 kn rashoda i izdataka. Drugom izmjenom, potvrđenom 14. prosinca 2020., s obzirom na dodatnu redukciju, definiran je konačni gradski budžet od 72.490.153,21 kn prihoda i primitaka, 889.846,79 kn prenesenog viška iz 2019. te 73.380.000,00 kn rashoda i izdataka.

Naime, tijekom 2020. godine Proračun je poslovao u uvjetima što ih je nametnula pandemija bolesti COVID-19, što znači: s neujednačenim i neizvjesnim prilivom prihoda te uz donošenje mjera koje su se s jedne strane ticale likvidnosti Proračuna, a s druge pomoći gospodarstvu u novonastalim okolnostima. Zbog pada likvidnosti, u periodu opterećenom epidemiološki najrizičnijom situacijom, korišten je okvirni kredit (dozvoljeni minus na tekućem računu), kao i beskamatni zajam Ministarstva financija Republike Hrvatske. Dinamika rashoda bila je prilagođena prilivu prihoda, a dio projektnih aktivnosti prenesen je u ovu godinu. Ukupno s prenesenim sredstvima iz ranijeg razdoblja, u odnosu na prethodnu 2019., Proračun je 2020. raspolagao s 11,00 posto manje sredstava, a utrošio ih je čak 17,00 posto manje. Neutrošena sredstva prenesena su u 2021. godinu u kojoj se, također, nastavlja poslovanje u nestandardnim uvjetima.

Konsolidirani Proračun (kojim su obuhvaćeni i financijski rezultati proračunskih korisnika) ostvaren je u iznosu od 72.020.398,92 kn, što čini 99,35 posto plana, a u odnosu na 2019. godinu kada je realizirano 79.943.137,55 kn, ostvareno je 90,08 posto prihoda i primitaka.

Prihodi poslovanja tako su ostvareni u iznosu od 67.274.134,81 kn, što čini 99,00 posto plana, a u odnosu na 2019. tijekom koje je uprihodovano 71.858.269,84 kn, ove ih je godine realizirano 6,00 posto manje. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 711.537,64 kn, što je 93,00 posto plana, te za čak 69,00 posto manje od ostvarenja koje je u iznosu od 2.283.267,71 kn realizirano prošle godine. Primitci od financijske imovine i zaduživanja ostvareni su u iznosu od 4.034.726,47 kn, i kao takvi manji su za 30,00 posto u odnosu na prošlogodišnji rezultat ostvaren u iznosu od 5.801.600,00 kn.

Povećanje prihoda u odnosu na prethodnu godinu ostvareno je od: stalnih poreza na nepokretnu imovinu (za 79,00 posto) radi preuzimanja naplate poreza na kuće za odmor od Porezne uprave i uvođenja u bazu podataka većeg broja objekata koji dosad nisu bili obuhvaćeni naplatom poreza, zatim pomoći proračunu iz drugih proračuna (za 178,00 posto) te pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (za 428,00 posto).

Smanjenje prihoda u odnosu na prethodnu godinu ostvareno je od: poreza na dohodak (za 13,00 posto), povremenih poreza na imovinu (za 26,00 posto), poreza na robu i usluge (za 45,00 posto), prihoda od imovine (za 19,00 posto), prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (za 14,00 posto), prihoda od prodaje proizvoda i pruženih usluga i donacija (za 2,00 posto), prihoda od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (za 69,00 posto) te primitaka od financijske imovine i zaduživanja (za 51,00 posto).

Porezni prihodi ostvareni su iznosu od 21.634.785,00 kn, odnosno za 11,90 posto manje nego li prethodne godine, dok su pomoći od inozemstva i subjekata unutar općeg proračuna realizirane u iznosu od 18.538.916,00 kn, što je 18,00 posto više u odnosu na prošlu godinu. Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 4.972.570,00 kn, a što je 81,40 posto od prošlogodišnjeg ostvarenja.

Rashodi i izdaci Proračuna ostvareni su u iznosu od 67.374.872,87 kn, što u odnosu na planiranih 73.800.000,00 kn, čini 92,00 posto ostvarenih rashoda, s time da su u odnosu na 2019. smanjeni za 17,00 postoRashodi za zaposlene tako su ostvareni u iznosu od 23.490.884,05 kn, što je 97,00 posto plana, materijalni rashodi u iznosu od 19.421.887,93 kn - 88,00 posto plana, financijski rashodi u iznosu od 525.681,69 kn - 87,00 posto plana, pomoći u iznosu od 987.949,47 kn - 87,00 posto plana, naknade građanima i kućanstvima u iznosu od 1.510.545,25 kn - 89,00 posto plana te ostali rashodi u iznosu od 3.489.082,82 kn - 88,00 posto plana. Također, rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su iznosu od 9.790.829,40 kn, što čini 88,00 posto plana, a izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova u iznosu od 8.158.012,26 kn, što čini 94,00 posto plana.

U strukturi ostvarenih rashoda i izdataka 73,00 posto čine rashodi poslovanja, 15,00 posto rashodi za nabavu dugotrajne imovine te 12,00 posto izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova i financijsku imovinu.

Konačno, uzmu li se u obzir prihodi i primici ostvareni u iznosu od 72.020.398,00 kn, preneseni višak prihoda iz 2019. u iznosu od 889.858,00 kn te rashodi i izdaci realizirani u iznosu od 67.374.872,00 kn, konsolidirani višak prihoda u 2020. godini (iliti ukupan konsolidirani rezultat poslovanja) iznosi 5.535.384,11 kn, a sastoji se od viška prihoda Proračuna Grada Krka (Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka) u iznosu od 5.171.349,91 kn, viška prihoda Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka u iznosu od 333.619,62 kn, viška prihoda Centra za kulturu Grada Krka u iznosu od 19.541,35 kn te viška prihoda Dječjeg vrtića Katarina Frankopan u iznosu od 10.873,23 kn.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

– s dva suzdržana glasa i 10 afirmativnih usvojen prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata za 2020. godinu

Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2020. utvrđen je konsolidirani višak prihoda za 2020. godinu u iznosu od 5.535.384,11 kn. Isti se sastoji od viška prihoda Proračuna Grada Krka (Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka) u iznosu od 5.171.349,91 kn, viška prihoda Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka u iznosu od 333.619,62 kn, viška prihoda Centra za kulturu Grada Krka u iznosu od 19.541,35 kn te viška prihoda Dječjeg vrtića Katarina Frankopan u iznosu od 10.873,23 kn.

Dio viška prihoda poslovanja za 2020. u iznosu od 5.171.349,91 kn (Jedinstveni upravni odjel Grada Krka), prema izvorima financiranja, tvore sljedeći viškovi i manjkovi. Viškovi koji podrazumijevaju: višak općih prihoda, neutrošena sredstva od spomeničke rente, višak prihoda od komunalnog doprinosa prema Programu građenja komunalne infrastrukture, višak prihoda od komunalne naknade prema Programu održavanja komunalne infrastrukture, neutrošena sredstava od prodaje stanova sa stanarskim pravom, višak prihoda uplaćen od strane otočnih općina za projekt Svjetlovodne mreže otoka Krka, višak prihoda od beskamatnog zajma Ministarstva financija Republike Hrvatske za likvidnost te višak prihoda od financijske imovine. I, manjkovi koji podrazumijevaju: manjak od neuplaćene pomoći otočnih općina za projekt Informiraj, educiraj, recikliraj, manje ostvarene pomoći za projekt Rockenhausen iz 2018. godine, manjak Kohezijskog fonda za projekt Informiraj, educiraj, recikliraj, manjak iz Europskog fonda za regionalni razvoj za projekt Svjetlovodne mreže otoka Krka te manjak prihoda od ugovorenih donacija.

Ukupan rezultat poslovanja za 2020. godinu, odnosno konsolidirani višak prihoda u iznosu od 5.535.384,11 kn, kao i pripadajući rashodi, bit će uvršteni u Izmjene i dopune Proračuna Grada Krka za 2021. godinu.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

– s jednim glasom protiv, jednim suzdržanim i 10 afirmativnih usvojeno Izvješće godišnjeg Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

Izvješćem godišnjeg Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu utvrđeni su prošlogodišnji izvori, namjena i visina sredstava namijenjenih održavanju komunalne infrastrukture na području Grada Krka.

Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Izvješća čine: prihod od komunalne naknade u iznosu od 7.663,134,28 kn, dio prihoda od koncesijskih odobrenja u iznosu od 374.009,03 kn, prihod od naknade za održavanje groblja u iznosu od 105.652,20 kn, dio prihoda boravišne pristojbe u iznosu od 74.850,24 kn, opći prihodi u iznosu od 33.443,46 kn te prihod od pomoći u iznosu od 546.748,68 kn, što je osiguralo konačan budžet od 8.797.837,89 kn

Tijekom prošle godine na čišćenje javnih površina tako je utrošeno 1.412.398,27 kn, na održavanje javnih površina 2.320.813,51 kn, na održavanje nerazvrstanih cesta 2.331.728,98 kn, na održavanje objekata javne rasvjete 765.861,85 kn, na održavanje groblja 196.260,03 kn, na intelektualne usluge u Odsjeku za komunalno gospodarstvo 154.193,81 kn, na održavanje Sportsko-rekreacijskog centra Josip Uravić - Pepi 160.373,06 kn, na održavanje osnovnoškolske sportske dvorane 178.310,69 kn te na gradnju objekata školskog i predškolskog sadržaja 813.362,15 kn. S obzirom na rashode u ukupnom iznosu od 8.333.302,35 kn, u 2021. godinu preneseno je 464.535,54 kn neutrošenih sredstava.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

– s jednim glasom protiv, jednim suzdržanim i 10 afirmativnih usvojeno Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture u 2020. godini

Izvješćem o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu utvrđeni su prošlogodišnji izvori, namjena i visina sredstava predviđenih za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Krka.

Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Izvješća čine prihod od komunalnog doprinosa u iznosu od 5.343.411,81 kn i prihod iz donacija u iznosu od 72.633,12 kn, što je osiguralo konačni budžet od 5.416.044,93 kn.

Tijekom prošle godine na izgradnju građevina komunalne infrastrukture koje su se gradile radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja tako je utrošeno 310.000,00 kn, na izgradnju građevina komunalne infrastrukture koje su se gradile u uređenim dijelovima građevinskog područja 1.958.648,31 kn, na izgradnju građevina komunalne infrastrukture koje su se gradile izvan građevinskog područja 13.125,00 kn te na postojeće građevine komunalne infrastrukture koje su se rekonstruirale, kao i na načine rekonstrukcije 3.134.271,62 kn. Budući da je ukupan prihod od komunalnog doprinosa u 2020. godini ostvaren u iznosu od 5.626.821,55 kn, a rashod za građenje komunalne infrastrukture koja se iz njega financira u iznosu od 5.343.411,81 kn, višak prihoda od 283.409,74 kn prenesen je u 2021. godinu.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

– s dva suzdržana glasa i 10 afirmativnih usvojen Program raspodjele sredstava turističke pristojbe za 2020. godinu, s dva suzdržana glasa i 10 afirmativnih usvojen Program korištenja sredstava ekološke pristojbe za 2020. godinu te s dva suzdržana glasa i 10 afirmativnih usvojen Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2020. godinu

Prihodi od turističke pristojbe u 2020. godini ostvareni su u iznosu od 705.397,73 kn, a utrošeni su na sufinanciranje Krčkog karnevala i Krčkog sajma (106.250,00 kn), sufinanciranje rada Turističke zajednice otoka Krka (106.311,16 kn), sufinanciranje proslave Dana Grada Krka (5.000,00 kn), ostale proslave i pokroviteljstva (118.100,52 kn), održavanje video nadzora (49.791,40 kn), bežični Wi-Fi Internet (46.350,00 kn), sufinanciranje regate Krčka jedra (7.594,33 kn), sufinanciranje festivala Tramonto (10.000,00 kn), sufinanciranje rada Turističke ambulante i hitne medicinske službe (90.300,00 kn), sufinanciranje izdavaštva (34.999,54 kn), intelektualne i osobne usluge (37.682,04 kn), sufinanciranje programa AIDA Hrvatska (55.935,00 kn) te sufinanciranje opreme video nadzora (37.083,74 kn).

Prihodi od ekološke pristojbe u 2020. godini ostvareni su u ukupnom iznosu od 339.236,04 kn, a utrošeni su na održavanje spomenika (70.935,00 kn), održavanje poljoprivrednih putova (106.946,04 kn), proširenje poljoprivrednih puteva (38.375,00 kn), naknadu za održavanje odlagališta otpada Treskavac (110.000,00 kn) te ugradnju agregata i opreme za navodnjavanje (12.980,00 kn).

Prihodi od spomeničke rente u 2020. godini ostvareni su u ukupnom iznosu od 65.062,83  kn, a sastoje se od prihoda od spomeničke rente u iznosu od 9.877,22 kn te prihoda od spomeničke rente po kvadratnom metru u iznosu od 55.185,61 kn. Ta sredstva nisu realizirana, odnosno utrošena u 2020. budući da nisu realizirani programi i projekti koji se njima financiraju, što znači da će se utrošiti ove godine.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

– s dva suzdržana glasa i 10 afirmativnih usvojeno Izvješće o korištenju sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbnom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Krka u 2020. godini

Prihodi od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Krka u 2020. godini ostvareni su u ukupnom iznosu od 54.129,86 kn te su u cijelosti utrošeni na održavanje poljoprivrednih putova.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

– s dva suzdržana glasa i 10 afirmativnih usvojeno Izvješće o korištenju sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Krka u 2020. godini

Prihodi od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Krka u 2020. godini ostvareni su u ukupnom iznosu od 126.301,60 kn (122.364,37 kn sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada uvećano za 3.937,23 kn viška prihoda iz prethodne godine), a u cijelosti su utrošeni na izradu prostorno-planske dokumentacije.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

– jednoglasno usvojen prijedlog Zaključka o Izvješću o provedenoj stručnoj analizi o zaprimljenim inicijativama u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje, odnosno izmjenu i dopunu prostorno-planske dokumentacije za 2020. godinu

Temeljem Zakona o prostornom uređenju, jednom godišnje podnosi se izvješće o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje, odnosno izmjene i dopune prostorno-planske dokumentacije. Izvješćem za 2020. godinu tako je obuhvaćeno 27 zahtjeva fizičkih i pravnih osoba (za trećinu manje nego li prošle godine), i to za izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Krka, Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk (NA1, R11, R38, R310, R311), Urbanističkog plana uređenja UPU 2 - Kornić i Urbanističkog plana uređenja UPU 5 - Vrh. Najveći broj tih zahtjeva odnosio se upravo na izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Krka, točnije na širenje granica građevinskih područja naselja Grada Krka, odnosno na izmjenu postojećih uvjeta gradnje i publiciranih grafika. Dodajmo tome kako je u proteklih 12 godina, koliko se prati broj podnesenih inicijativa, za proširenje građevinskih područja podneseno oko 130 zahtjeva (uzimajući u obzir i one ponovljene). Najveći broj zahtjeva odnosio se na zapadni dio Grada Krka, odnosno katastarske općine Poljica i Skrbčići. Od donošenja Prostornog plana uređenja Grada Krka, 2007. godine, usvojene su četiri izmjene i dopune koje nisu bile sveobuhvatne već ciljane, što znači da se dosad nisu mijenjale granice građevinskih područja. S namjerom analize građevinskih područja stoga su izrađene: Prostorno-programska analiza građevinskih područja naselja na području Grada Krka, Prostorno-programska analiza građevinskih područja naselja za izdvojene namjene izvan naselja na području Grada Krka i Katalog katastarskih čestica za potrebe utvrđivanja važećih granica građevinskih područja u sustavu HTRS na području Grada Krka. U Prostorno-programskoj analizi građevinskih područja naselja na području Grada Krka zaključno su utvrđeni kriteriji za dimenzioniranje građevinskih područja naselja. Iz podataka koji predstavljaju rezultate te analize proizlazi kako je na području Grada Krka dopušteno proširenje građevinskih područja naselja za maksimalno 84,29 hektara. Međutim, osim računski generiranih podataka, promišljanja na temu budućih proširenja građevinskih područja naselja zahtijevaju da se u obzir uzmu i drugi parametri poput karte osjetljivosti koju uvjetuje Prostorni plan Primorsko-goranske županije, nužne infrastrukture koja još nije izgrađena u postojećim građevinskim područjima, nužne infrastrukture u eventualno proširenim dijelovima građevinskih područja ili u međuvremenu legalizirane gradnje izvan građevinskih područja. Tome u prilog govori i sveobuhvatna analiza koja je učinjena prilikom izrade Izvješća o stanju u prostoru Grada Krka za razdoblje od 2016. - 2020. godine. Iz svega toga proizlazi kako je, sukladno propisanim kriterijima, moguće širiti građevinska područja naselja, iako će biti potrebno sagledati u kojoj mjeri. Navedimo i to kako su tijekom prošle godine izrađene: Studija osjetljivosti prostora Grada Krka, Analiza uvjeta za građevine izvan građevinskog područja i Analiza uvjeta gradnje kampova na području Grada Krka, s time da je ugovorena i izrada: Prostorno-programske analize zone Politin.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

– s jednim glasom protiv, jednim suzdržanim i 10 afirmativnih usvojen prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2021. godinu

Proračun Grada Krka za 2021. godinu usvojen je u iznosu od 109.420.000,00 kn prihoda i primitaka, 1.380.000,00 kn viška prihoda iz prethodne godine te 110.800.000,00 kn rashoda i izdataka.

U polugodišnjem obračunskom razdoblju Proračun je poslovao u uvjetima koji su rezultat pandemije bolesti COVID-19, odnosno u uvjetima mjera što su ih donosili stožeri civilne zaštite, zastoja u gospodarstvu i ostalim djelatnostima te mjera za pomoć gospodarstvu. Unatoč dobrom ostvarenju prihoda u prvom polugodištu, neizvjesna situacija koju i nadalje može uzrokovati pandemija bolesti COVID-19 do kraja ove proračunske godine nalaže realizaciju plana uz određenu rezervu koja bi omogućila tekuću likvidnost u slučaju zastoja.

Ovim Izvještajem utvrđen je višak prihoda Proračuna Grada Krka u iznosu od 5.535.384,69 kn koji će, bez dodatnog zaduživanja, omogućiti nastavak i dovršetak onih projekata čija je realizacija tijekom prošle godine tekla usporeno.

Dakle, konsolidirani Proračun Grada Krka u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2021. godine ostvario je prihode i primitke u iznosu od 39.563.597,68 kn, koji zajedno s prenesenim viškom prihoda iz 2020. godine od 5.535.384,69 kn čine ostvarenje od 45.098.982,37 kn, što predstavlja 40,70 posto od planiranog godišnjeg konsolidiranog Proračuna, s time da uobičajeno ostvarenje iznosi od 35 - 40 posto. Budući da je u istom razdoblju prošle godine realizirano 29.045.709,55 kn prihoda i primitaka, ove je ostvareno 10.517.888,13 kn prihoda i primitaka više, što predstavlja povećanje za 36,21 posto. No, ukupno prihoda i primitaka, uzimajući u obzir i preneseni višak, ostvareno je za čak 50,65 posto više nego li prošle godine.

Od prihoda poslovanja tako je ostvareno 37.882.462,32 kn što je 38,00 posto od plana, a u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada je uprihodovano 26.493.954,98 kn, ostvareno je 42,98 posto više. U ukupno ostvarenom prihodu poslovanja, Grad Krk sudjeluje s 29.287.358,00 kn (77,30 posto), Gradska knjižnica Krk sa 42.438,00 kn (0,10 posto), Centar za kulturu Grada Krka sa 113.515,00 kn (0,30 posto), Dječji vrtić Katarina Frankopan Krk sa 7.753.955,00 kn (20,50 posto), a Javna vatrogasna postrojba Grada Krka sa 685.197,00 kn (1,80 posto). Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 1.681.135,36 kn, što je 22,50 posto od plana te za 884,22 posto više od prošlogodišnjeg prihoda kada je ostvareno svega 190.125,23 kn. Prihodi od financijske imovine i zaduživanja u ovom izvještajnom razdoblju nisu ostvareni, dok su prošle godine iznosili 2.361.629,00 kn, a podrazumijevali su kredit za modernizaciju javne rasvjete.

Povećanje prihoda u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje ostvareno je od: prihoda od poreza na dohodak (za 23,00 posto), poreza na imovinu (za 43,00 posto), pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (za 9,00 posto), prihoda od imovine (za 71,00 posto), prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi te pristojbi po posebnim propisima i naknadama (za 110,00 posto), kao i prihoda od donacija (za 200,00 posto).

Smanjenje prihoda u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje ostvareno je od: poreza na robu i usluge (za 84,00 posto), pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije (za 2,00 posto) te pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (za 71,00 posto).

Porezni prihodi ostvareni su u iznosu od 10.667.443,00 kn, pomoći i potpore u iznosu od 7.858.101,37 kn, prihodi od imovine u iznosu od 3.014.641,83 kn, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi te pristojbi po posebnim propisima i naknadama u iznosu od 14.525.502,43 kn, prihodi od prodaje proizvoda, robe i pruženih usluga te prihodi od donacija u iznosu od 1.747.762,38 kn, a kazne, upravne mjere i ostali prihodi u iznosu od 69.010,75 kn. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine, odnosno prodaje građevinskih zemljišta i objekata ostvareni su u iznosu od 1.681.135,36 kn, što je 23,00 posto od planiranog za ovu godinu. S obzirom na to da je Proračunom predviđeno 7.470.000,00 kn prihoda od prodaje nefinancijske imovine, u ovom obračunskom razdoblju realizacija po ovom prihodu značajnije odstupa od plana, a nadalje će ovisiti o dinamici provedbe natječaja za prodaju imovine.

Rashodi i izdaci u promatranom razdoblju ostvareni su u iznosu od 37.811.049,42 kn, što je za 12,00 posto više nego li prošle godine, odnosno 34,00 posto od ove godine planiranih rashoda i izdataka koji ukupno iznose 110.800.000,00 kn.

Rashodi za zaposlene tako su ostvareni u iznosu od 13.152.620,00 kn (50,00 posto od godišnjeg plana), dok materijalni rashodi iznose 9.965.781,00 kn (46,00 posto), financijski rashodi 199.908,00 kn (37,00 posto), pomoći 588.142,00 kn (51,00 posto), naknade građanima i kućanstvima 670.611,00 kn (39,00 posto) i ostali rashodi 1.356.188,00 kn (21,00 posto). Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su iznosu od 9.544.781,92 kn (20,00 posto), dok izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova iznose 2.333.016,71 kn (48,00 posto). U strukturi ostvarenih rashoda i izdataka 69,00 posto čine rashodi poslovanja (2020. bili su 69,00 posto), 25,00 posto rashodi za nabavu dugotrajne imovine (2020. bili su 17,00 posto) te 6,00 posto izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova i financijsku imovinu (2020. bili su 14,00 posto).

Razlika između ostvarenih konsolidiranih prihoda i rashoda je POZITIVNA, a iznosi 1.752.548,26 kn, pa je s prenesenim viškom prihoda iz 2020. godine u iznosu od 5.535.384,69 kn u promatranom razdoblju ostvaren ukupni višak prihoda u iznosu od 7.287.932,95 kn.

Materijal preuzmite ovdje: 1, 2, 3.

 

– s jednim suzdržanim glasom i 11 afirmativnih usvojeno Izvješće Gradonačelnika Grada Krka za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2021. godine

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

– s jednim glasom protiv, jednim suzdržanim i 10 afirmativnih usvojen prijedlog I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Krka za 2021. godinu

Proračun Grada Krka za 2021. godinu usvojen je u iznosu od 109.420.000,00 kn prihoda i primitaka, 1.380.000,00 kn viška prihoda iz prethodne godine te 110.800.000,00 kn rashoda i izdataka. Ovogodišnjim Proračunom obuhvaćeni su planirani prihodi i rashodi nenadležnih proračuna (otočnih općina), i to za financiranje ustanova temeljem sporazuma o sufinanciranju, kao i svi vlastiti, odnosno nenamjenski prihodi proračunskih korisnika.

Izmjenom Proračuna tako je predložen iznos od 96.684.615,33 kn prihoda i primitaka, 5.535.384,67 kn konsolidiranog prenesenog viška iz 2020. godine te 102.220.000,00 kn rashoda i izdataka. Višak prihoda u ovom slučaju čini 5.171.349,91 kn viška prihoda Grada Krka, zatim 333.619,62 kn viška prihoda Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka, 19.541,91 kn viška prihoda Centra za kulturu Grada Krka te 10.873,23 kn viška prihoda Dječjeg vrtića Katarina Frankopan.

Do izmjene Proračuna, odnosno smanjenja prihoda za 10.369,384,67 kn (9,70 posto), smanjenja primitaka od zaduživanja za 2.366.000,00 kn (100,00 posto), povećanja planiranog viška prihoda za 4.155.384,67 kn te smanjenja rashoda i izdataka za 8.580.000,00 kn (7,70 posto), došlo je zbog: (1) raspodjele viška prihoda iz prethodne godine u iznosu od 5.535.384,67 kn, (2) prijenosa prihoda i rashoda vezanih uz projekt Svjetlovodne mreže otoka Krka u iznosu od 15.000.000,00 kn u narednu godinu, (3) uvođenja novih projekata, (4) korigiranja postojećih pozicija, (5) raspoređivanja viška prihoda ostvarenih od poreza na dohodak u iznosu od 4.155.000,00 kn, odnosno od poreza na imovinu u iznosu od 200.000,00 kn te (6) ukidanja prihoda od zaduživanja (kredita) budući da zbog ostvarenja Proračuna nisu potrebni u iznosu od 2.366.000,00 kn.

Ovom Izmjenom na prihodovnoj strani, porezni prihodi povećani su za 4.155.000,00 kn, prihodi od imovine za 477.524,19 kn te prihodi od prodaje nefinancijske imovine za 2,00 kn, dok su pomoći proračunu i proračunskim korisnicima smanjene za 14.938.826,73 kn, prihodi od pristojbi i naknada za 208.748,00 kn, prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija za 220.663,87 kn, kao i prihodi od kazni, upravnih mjera i ostali prihodi za 75.000,00 kn. Primitci od financijske imovine i zaduživanja smanjuju se za 2.366.000,00 kn (tj. posve ukidaju), a preneseni višak prihoda iz prošle godine povećava za 4.155.384,67 kn.

U skladu s prihodima, rashodi Proračuna smanjeni su u ukupnom iznosu od 8.580.000,00 kn, s time da Grad Krk rashode smanjuje za 9.918.374,22 kn, dok ih Gradska knjižnica Krk povećava za 21.000,00 kn, Centar za kulturu Grada Krka za 19.450,91 kn, Dječji vrtić Katarina Frankopan za  1.118.873,23 kn, a Javna vatrogasna postrojba Grada Krka za 179.050,08 kn.

Plan razvojnih programa predstavlja dokument kojim se Proračun Grada Krka usklađuje s dugoročnim Programom razvoja Grada Krka, a kojim su definirane mjere za provođenje zacrtanih ciljeva. Plan razvojnih programa za razdoblje od 2021. - 2023. godine usklađuje se s Izmjenom Proračuna, tj. mijenja u dijelu koji se odnosi na ovu godinu, i to na način da se ukupni budžet smanjuje za 10.475.677,16 kn te sada iznosi 58.314.182,56 kn.

Materijal preuzmite ovdje: 1, 2, 3.

 

– s jednim glasom protiv, jednim suzdržanim i 10 afirmativnih usvojen prijedlog Odluke o I. izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2021. godinu

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

– s jednim glasom protiv, jednim suzdržanim i 10 afirmativnih usvojen prijedlog Odluke o I. Izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2021. godini

Izvršenom I. Izmjenom i dopunom Proračuna Grada Krka prišlo se i I. Izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu kako bi se postiglo usklađenje s rebalansom definiranim pozicijama gradskog Proračuna.

Ukupna sredstva koja su potrebna za ostvarivanje I. Izmjene ovog Programa s prethodno planiranih 8.907.000,00 kn povećana su na 10.429.000,00 kn, od čega se 8.000.000,00 kn osigurava iz sredstava komunalne naknade u tekućoj godini, 464.535,54 kn iz viška prihoda nad rashodima u prošloj godini, 150.000,00 kn iz prihoda od naknade za održavanje groblja, 520.000,00 kn iz prihoda od koncesijskih odobrenja, 226.625,00 kn iz pomoći te 1.067.839,46 kn iz općih (ostalih) prihoda. Tako izmijenjenim Programom za čišćenje javnih površina izdvojeno je 1.580.000,00 kn, za održavanje javnih površina 2.830.000,00 kn, za održavanje nerazvrstanih cesta 2.150.000,00 kn, za održavanje javne rasvjete 1.361.000,00 kn, za održavanje groblja 150.000,00 kn, za intelektualne usluge u Odsjeku za komunalno gospodarstvo 200.000,00 kn, za održavanje Sportsko-rekreacijskog centra Josip Uravić Pepi u gradu Krku 220.000,00 kn, za održavanje osnovnoškolske sportske dvorane 205.000,00 kn te za gradnju objekata školskog i predškolskog sadržaja 1.733.000,00 kn.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

– s jednim glasom protiv, jednim suzdržanim i 10 afirmativnih usvojen prijedlog I. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu

Izvršenom I. Izmjenom i dopunom Proračuna Grada Krka prišlo se i I. izmjeni i dopuni Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu kako bi se postiglo usklađenje s rebalansom definiranim pozicijama gradskog Proračuna.

Ukupna sredstva koja su potrebna za ostvarivanje Izmjene i dopune ovog Programa s prethodno planiranih 16.485.000,00 kn povećana su na 17.207.050,04 kn, od čega se 10.983.409,74 kn osigurava iz sredstava komunalnog doprinosa, 1.456.427,47 kn iz proračuna Grada Krka (općih prihoda), 170.796,75 od pomoći, 3.015.527,30 kn od prodaje imovine, 225.062,83 od spomeničke rente, 637.170,86 kn od pomoći iz europskih fondova te 718.655,09 kn iz donacija. Tako izmijenjenim Programom za izgradnju (i projektiranje) građevina komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja izdvojeno je 1.125.520,83 kn, za izgradnju (i projektiranje) građevina komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja 8.333.875,76 kn, za izgradnju (i projektiranje) građevina komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja 394.828,98 kn te za postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i načine rekonstrukcije 7.352.824,47 kn.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

– s jednim glasom protiv, jednim suzdržanim i 10 afirmativnih usvojen prijedlog Izmjene Programa raspodjele sredstava turističke pristojbe za 2021. godinu, s jednim glasom protiv, jednim suzdržanim i 10 afirmativnih usvojen prijedlog Izmjene Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2021. godinu te s jednim glasom protiv, jednim suzdržanim i 10 afirmativnih usvojen prijedlog Izmjene Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Krka u 2021. godini.

Kako je I. izmjenom i dopunom Proračuna Grada Krka za 2021. godinu došlo do korekcija na njegovoj prihodovnoj i rashodovnoj, tako je i Program raspodjele turističke pristojbe za 2021. godinu s prvotno planiranih 600.000,00 kn povećan na 1.020.000,00 kn. Prema tome, iz prihoda od turističke pristojbe za organizaciju Krčkog karnevala i Krčkog sajma sada je izdvojeno 65.000,00 kn, za sufinanciranje rada Turističke zajednice otoka Krka 150.000,00 kn, za sufinanciranje rada Turističke zajednice Grada Krka 100.000,00 kn, za proslavu Dana Grada Krka 2.100,00 kn, za proslave i pokroviteljstva 34.000,00 kn, za proslave u mjesnim odborima 36.000,00 kn, za održavanje opreme video nadzora 60.000,00 kn, za opremu WiFi sustava 75.000,00 kn, za bežični WiFi Internet 80.000,00 kn, za regatu Krčka jedra 15.000,00 kn, za festival Tramonto 15.000,00 kn, za sufinanciranje rada turističke ambulante i hitne medicinske službe 190.000,00 kn, za sufinanciranje rada Turističke zajednice Kvarnera 50.400,00 kn, za sufinanciranje mjesnog prijevoza 97.500,00 kn te za nabavu opreme video nadzora 50.000,00 kn.

Također, i Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2021. godinu s prvotno planiranih 85.000,00 kn povećan je na 225.062,83 kn, s time da će se prihod od spomeničke rente u cijelosti iskoristiti za uređenje dijela javne površine u starogradskoj jezgri grada Krka, kao i Trga Kamplin.

Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Krka u 2021. godini s prvotno planiranih 156.000,00 kn reduciran je na 56.000,00 kn, od čega se 26.000,00 kn osigurava iz prihoda od zakupa poljoprivrednog zemljišta, a 30.000,00 kn iz naknade za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta u građevinsko. Tako izmijenjen Program, sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu, u cijelosti se namjenjuje održavanju poljoprivrednih putova.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

– s jednim suzdržanim glasom i 11 afirmativnih usvojen prijedlog Odluke o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka za 2021. godinu

Prema Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, iz Državnog proračuna izdvajaju se pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije vatrogastva. Sukladno Uredbi o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne samouprave u 2021. godini, za Javnu vatrogasnu postrojbu Grada Krka određen je iznos od 2.896.407,00 kn, koji se troši namjenski tako da je 2.606.767,00 kn planirano za plaće djelatnika, a 289.640,00 kn za materijalne troškove.

Ovom Odlukom tako su utvrđeni kriteriji i mjerila za sufinanciranje rashoda redovne djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka u okviru sredstava utvrđenih spomenutom Uredbom. Naime, sredstva za decentraliziranu funkciju vatrogastva raspoređuju se na rashode za zaposlene što ga čine plaće za redovan rad, prekovremeni rad i posebne uvijete rada u iznosu od 2.060.215,00 kn te doprinosi za plaće u iznosu od 546.552,00 kn, odnosno materijalni rashodi kojima su obuhvaćene naknade troškova zaposlenima u iznosu od 72.000,00 kn, rashodi za materijal i energiju u iznosu od 125.000,00 kn, rashodi za usluge u iznosu od 80.640,00 kn te premije osiguranja u iznosu od 12.000,00 kn.

Ostala sredstva za rad Javne vatrogasne postrojbe osiguravaju se iz proračuna jedinica lokalne samouprave - Grada Krka i ostalih otočnih općina - te proračuna Područne vatrogasne zajednice otoka Krka.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

– s 11 afirmativnih glasova usvojen prijedlog Odluke o prijenosu prava vlasništva

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

– s jednim glasom protiv i 11 afirmativnih usvojen prijedlog Odluke zamjeni zemljišta

Početkom rujna ove godine Grad Krk je u Narodnim novinama br. 9/2021. raspisao natječaj za prodaju ili zamjenu nekretnine u svome vlasništvu, točnije k.č. 3822/1, k.o. Krk grad (z.č. 1568/1, k.o. Krk), površine od 683 m2, u naravi zemljište smješteno unutar građevinskog područja naselja Krk, i to u zoni mješovite, pretežito stambene namjene. Njegova početna vrijednost utvrđena je iznosom od 150,00 EUR/m2, što ukupno iznosi 102.450,00 EUR. Natječajem je definirano kako će se najpovoljnijom utvrditi ponuda onog natjecatelja koji za kupnju predmetnog zemljišta ponudi najvišu cijenu, s time da će se prihvaćati i davanje u zamjenu drugog zemljišta za koje Grad Krk utvrdi da ima ekonomski ili pravni interes prilikom stjecanja prava vlasništva. Za kupnju tj. zamjenu predmetnog zemljišta prispjele su dvije ponude: I. J. i Ž. J. iz Krka te D. K. i M. K. iz Krka, s time da je utvrđeno kako ponuda prvospomenutih ponuditelja ne udovoljava uvjetima natječaja. Pregledom ponude D. K. i M. K. iz Krka utvrđena je kupoprodajna cijena gradskog zemljišta u iznosu od 150,00 EUR/m2 ili ukupno 102.450,00 EUR, s time da su u zamjenu ponudili vlastito zemljište, točnije k.č. 3820/2, k.o. Krk grad (z.č. 1569/4, k.o. Krk), površine od 710 m2. Nadalje, utvrđeno je kako Grad Krk ima ekonomski i pravni interes za stjecanje prava vlasništva nad ponuđenom nekretninom zato što k.č. 3820/2, k.o. Krk grad (z.č. 1569/4, k.o. Krk) ulazi u sastav zapadne gradske zaobilaznice oznake GU1, za koju je u tijeku rješavanje imovinsko-pravnih odnosa. No, kako je ukupna vrijednost zemljišta u vlasništvu D. K. i M. K. (temeljem odluke Gradskog vijeća) procijenjena na iznos od 53.250,00 EUR (75,00 EUR/m2), utvrđenu razliku u tržišnoj vrijednosti nekretnina koje su predmet ove zamjene, u iznosu od 49.200,00 EUR, oni su u obvezi isplatiti Gradu Krku.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

– s jednim suzdržanim glasom i 11 afirmativnih usvojen prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Krka za projekt Komunalna građevina - Tržnica na malo Sv. Bernardina

Ovom je Odlukom gradskoj tvrtki Vecla d.o.o. dana suglasnost za provedbu ulaganja na području Grada Krka vezanog uz projekt Komunalna građevina - Tržnica na malo Sv. Bernardina. Suglasnost je potrebna radi prijave projekta na Natječaj za provedbu tipa operacije 7.4.1 Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. - 2020. godine, a kojeg je raspisala Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Sredstva javne potpore za sektor tržnica ukupno iznose 50.000.000,00 EUR, a zahtjevi se podnose zaključno do 30. rujna 2021. godine. Intenzitet javne potpore po projektu iznosi do 80 posto ukupno prihvatljivih troškova za područje Grada Krka, odnosno do 800.000,00 EUR, a odobrena sredstva osiguravaju se iz proračuna Europske unije.

Realizacijom ovog projekta grad Krk bi na k.č. 3577/2, k.o. Krk grad, površine od 1.066 m2, trebao dobiti suvremenu tržnicu na malo (s jednom čvrstom građevinom, 12 samostalnih prodajnih modala te ostalim elementima i infrastrukturom), u namjeri da se, primarno, lokalnim proizvođačima osigura adekvatno uređen prostor za plasiranje njihovih proizvoda. Uređenje nove tržnice ujedno je i odgovor na porast stanovništva, a prema tome i na potrebe rastuće zajednice. Ukupna vrijednost ove investicije procijenjena je na 6.500.000,00 kn.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

– s jednim suzdržanim glasom i 11 afirmativnih usvojen prijedlog Odluke o osnivanju prava građenja u korist tvrtke Vecla d.o.o.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

– s jednim glasom protiv, tri suzdržana i osam afirmativnih usvojen prijedlog Odluke o prihvaćanju sufinanciranja provedbe projekta Ribarska luka Krk u okviru mjere I.23./24. Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa

Ovom je Odlukom prihvaćeno sufinanciranje projekta Ribarska luka Krk u okviru mjere I.23./24. Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa, kojeg (pro)vodi Županijska lučka uprava Krk. Sufinanciranje se sastoji od pokrivanja razlike između dodijeljenih sredstava potpore u iznosu od 37.312.500,00 kn te ukupno procijenjene vrijednosti projekta u iznosu od 46.612.455,53 kn. Riječ je, dakle, o okvirnom iznosu od 9.300.000,00 kn (s uračunatim PDV-om) koji se tijekom dvogodišnjeg razdoblja, i to 2022. i 2023., planira sufinancirati sredstvima Grada Krka i Županijske lučke uprave Krk. Godišnje učešće Grada Krka tako iznosi 2.325.000,00 kn, tj. ukupno 4.650.000,00 kn iliti 50 posto prethodno navedene razlike. Projekt Ribarska luka Krk podrazumijeva produženje gata do ukupne dužine od 195,70 m. Njegova će širina u prvom dijelu (na spoju s postojećim lukobranom) biti 22,0 m, dok će preostali dio biti širok 12,0 m. Za gat ribarske luke definirana je projektna dubina od -5,0 m, s time da kota vrha zida, odnosno partera iznosi +1,5 m. Na gatu je, s unutrašnje i vanjske strane, predviđeno vezivanje ribarskih plovila. (Postupak javne nabave vezan uz realizaciju ove investicije trebao bi krenuti do kraja rujna ove godine.)

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

– s jednim glasom protiv, jednim suzdržanim i 10 afirmativnih usvojen prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju članica Socijalnog vijeća Grada Krka

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

– pitanja i odgovori