18. sjednica Gradskog vijeća: Gradovi Krk i Vukovar potpisali Sporazum o prijateljstvu i suradnji

U Malenoj gradskoj vijećnici, 11. ožujka 2020. godine, na poziv predsjednika Josipa Brusića, održana je 18. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka tijekom koje su raspravljene teme o kojima više doznajte iz priloga u nastavku.

 

- jednoglasno usvojen Zapisnik sa 17. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 13. prosinca 2019. godine

 

Zapisnik preuzmite: ovdje.

 

- jednoglasno usvojen prijedlog Izmjene Statuta Grada Krka

 

Sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj uređen je Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi kojim se uređuju jedinice lokalne samouprave i jedinice područne (regionalne) samouprave, njihov djelokrug i ustrojstvo, način rada njihovih tijela, nadzor nad njihovim aktima i radom te druga pitanja od značenja za njihov rad.

Nakon stupanja na snagu Zakona o sustavu državne uprave bilo je potrebno uspostaviti jedinstveni normativni okvir kojim se na dosljedan i cjelovit način uređuje sustav državne uprave te je stoga donesen i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, a koji je na snagu stupio 01. siječnja ove godine. Njegovom prijelaznom i završnom odredbom propisana je obveza jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave da s njim usklade svoje statute i druge opće akte u roku od 60 dana od dana njegovog stupanja na snagu. Uslijed navedenog, izrađene su Izmjene Statuta Grada Krka, kao i Izmjene Poslovnika Gradskog vijeća Grada Krka kako bi se njihove odredbe uskladile s odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Naime, taj je Zakon izmijenjen u dijelu kojim je bila propisana stvarna nadležnost ureda državne uprave u županijama za obavljanje poslova državne uprave. Pojedini poslovi državne uprave tako su povjereni županijama, osim poslova upravnog i inspekcijskog nadzora te nadzora zakonitosti općih akata koji su, ovisno o upravnom području, stavljeni u nadležnost tijela državne uprave. S obzirom na to da se uredi državne uprave više ne ustrojavaju u županijama, dokinuta je podjela tijela državne uprave na ona središnja i prvostupanjska. Nadalje, izmijenjene su ili dodane nove odredbe koje se odnose na postupak nadzora zakonitosti općih akata s obzirom na promjene u sustavu državne uprave, odnosno prestanak ustrojavanja ureda državne uprave u županijama, a koji su dosad obavljali nadzor zakonitosti općih akata u prvom stupnju. Tako, od 01. siječnja ove godine nadzor zakonitosti općih akata koja u samoupravnom djelokrugu donose predstavnička tijela obavljaju nadležna tijela državne uprave, svako u svom djelokrugu, sukladno posebnim zakonima.

Pored toga, članak 98. Statuta Grada Krka usklađen je i s novom Odlukom o porezima Grada Krka iz koje su sada izbrisane sve one odredbe koje nisu u djelokrugu odlučivanja predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave, budući da su propisane Zakonom o lokalnim porezima, tj. drugim zakonima.

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2, 3.

 

- (s dva suzdržana glasa) usvojen prijedlog Izmjene Poslovnika Gradskog vijeća Grada Krka

 

Sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj uređen je Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi kojim se uređuju jedinice lokalne samouprave i jedinice područne (regionalne) samouprave, njihov djelokrug i ustrojstvo, način rada njihovih tijela, nadzor nad njihovim aktima i radom te druga pitanja od značenja za njihov rad.

Nakon stupanja na snagu Zakona o sustavu državne uprave bilo je potrebno uspostaviti jedinstveni normativni okvir kojim se na dosljedan i cjelovit način uređuje sustav državne uprave te je stoga donesen i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, a koji je na snagu stupio 01. siječnja ove godine. Njegovom prijelaznom i završnom odredbom propisana je obveza jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave da s njim usklade svoje statute i druge opće akte u roku od 60 dana od dana njegovog stupanja na snagu. Uslijed navedenog, izrađene su Izmjene Statuta Grada Krka, kao i Izmjene Poslovnika Gradskog vijeća Grada Krka kako bi se njihove odredbe uskladile s odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Naime, taj je Zakon izmijenjen u dijelu kojim je bila propisana stvarna nadležnost ureda državne uprave u županijama za obavljanje poslova državne uprave. Pojedini poslovi državne uprave tako su povjereni županijama, osim poslova upravnog i inspekcijskog nadzora te nadzora zakonitosti općih akata koji su, ovisno o upravnom području, stavljeni u nadležnost tijela državne uprave. S obzirom na to da se uredi državne uprave više ne ustrojavaju u županijama, dokinuta je podjela tijela državne uprave na ona središnja i prvostupanjska. Nadalje, izmijenjene su ili dodane nove odredbe koje se odnose na postupak nadzora zakonitosti općih akata s obzirom na promjene u sustavu državne uprave, odnosno prestanak ustrojavanja ureda državne uprave u županijama, a koji su dosad obavljali nadzor zakonitosti općih akata u prvom stupnju. Tako, od 01. siječnja ove godine nadzor zakonitosti općih akata koja u samoupravnom djelokrugu donose predstavnička tijela obavljaju nadležna tijela državne uprave, svako u svom djelokrugu, sukladno posebnim zakonima.

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2, 3.

 

- jednoglasno usvojen Izvještaj o radu Gradonačelnika Grada Krka za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2019. godine

 

Materijal preuzmite: ovdje.

 

- (s dva glasa protiv) usvojen prijedlog Odluke o grobljima (s četiri amandmana)

 

Sredinom 2018. godine na snagu je stupio novi Zakon o komunalnom gospodarstvu čijim su člancima 22. i 24. utvrđene komunalne djelatnosti kojima se osigurava građenje i/ili održavanje komunalne infrastrukture, zajedno s uslužnim komunalnim djelatnostima kojima se pojedinim korisnicima pružaju usluge nužne za svakodnevni život i rad na području lokalne samouprave, među koje spadaju: održavanje groblja i krematorija te usluge ukopa i kremiranja pokojnika u krematoriju unutar groblja.

Stoga, krajem prošle godine, donesena je nova Odluka o komunalnim djelatnostima na području Grada Krka kojom su, uz ostalo, krčkom Komunalnom društvu Vecla d.o.o. povjereni poslovi održavanja groblja na području Grada Krka, kao i poslovi vršenja javnih ovlasti u obavljanju usluge ukopa pokojnika unutar groblja te dodjele grobnih mjesta, što podrazumijeva donošenje prvostupanjskih rješenja u pojedinačnim upravnim stvarima vezanim uz prava, obveze i odgovornosti pravnih i fizičkih osoba, dok o žalbama na navedene upravne akte odlučuje Jedinstveni upravni odjel Grada Krka.

Slijedom stupanja na snagu Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Krka, donesena je i nova Odluka o grobljima kojom su utvrđena: mjerila i način dodjeljivanja i ustupanja grobnih mjesta; uvjeti i mjerila za plaćanje naknade kod dodjele grobnog mjesta i godišnje grobne naknade; vremenski razmaci ukopa u popunjena grobna mjesta; način ukopa nepoznatih osoba; održavanje groblja, reda, mira i čistoće; uvjeti upravljanja grobljem; vođenje grobnih očevidnika; kaznene i završne odredbe. Ova je Odluka sadržajno identično normirana kao i prethodna, uz nomotehničku i drugu obradu pojedinih pojmova, osim što je sada upravljanje grobljima na području Grada Krka povjereno Komunalnom društvu Vecla d.o.o. (Uprava groblja). Upravljanje grobljem tako podrazumijeva: dodjelu grobnih mjesta, uređenje i održavanje groblja, a Uprava groblja, uz ostalo, rješava i dodjelu grobnih mjesta, tj. donosi pojedinačna rješenja u upravnim stvarima vezanim uz prava, obveze i odgovornosti pravnih i fizičkih osoba, i to kao prvostupanjsko tijelo.

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2, 3, 4 (Amandmani).

 

- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o zaključenju ugovora o međusobnim pravima i obvezama u svezi izgradnje komunalne infrastrukture - nerazvrstane ceste i uređenja plaćanja komunalnog doprinosa

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2, 3, 4.

 

- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o kriterijima za financiranje JVP Grada Krka za 2020. godinu

 

Prema Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, iz Državnog proračuna izdvajaju se pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije vatrogastva. Uredbom o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne samouprave u 2020. godini za Javnu vatrogasnu postrojbu Grada Krka određen je iznos od 2.896.407,00 kn, koji se troši namjenski tako da je 2.606.767,00 kn planirano za plaće djelatnika, a 289.640,00 kn za materijalne troškove.

Ovom Odlukom tako su utvrđeni kriteriji i mjerila za sufinanciranje rashoda redovne djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka u okviru sredstava utvrđenih spomenutom Uredbom. Naime, sredstva za decentraliziranu funkciju vatrogastva raspoređuju se na rashode za zaposlene što ga čine plaće za redovan rad, prekovremeni rad i posebne uvijete rada u iznosu od 2.056.064,00 kn te doprinosi za plaće u iznosu od 550.703,00 kn, odnosno materijalni rashodi kojima su obuhvaćene naknade troškova zaposlenima u iznosu od 70.000,00 kn, rashodi za materijal i energiju u iznosu od 88.000,00 kn, rashodi za usluge u iznosu od 119.640,00 kn te premije osiguranja u iznosu od 12.000,00 kn.

Ostala sredstva za rad Javne vatrogasne postrojbe osiguravaju se iz proračuna jedinica lokalne samouprave - Grada Krka i ostalih otočnih općina - te proračuna Područne vatrogasne zajednice otoka Krka. 

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2.

 

- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice Krk

 

Nakon provedenog natječajnog postupka, ravnateljicom Gradske knjižnice Krk, iznova je na mandat od četiri godine imenovana Ivančica Justinić, prof., iz Dobrinja.

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2.

 

- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o sklapanju Sporazuma o prijateljstvu i suradnji između Grada Krka i Grada Vukovara

 

Na inicijativu Hrvatske stranke prava - Podružnice Krk, za pokretanje postupka bratimljenja gradova Krka i Vukovara, na sjednici Gradskog vijeća, održanoj 25. rujna 2019. godine, donesen je Zaključak o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma o bratimljenju Grada Krka i Grada Vukovara. S ciljem ostvarivanja zajedničkih interesa na unaprjeđenju gospodarskog, društvenog i kulturnog razvoja dvaju gradova Pismo namjere, 24. siječnja ove godine, upućeno je Gradu Vukovoru, a iz istog je razvidno da već pet lokalnih samouprava otoka Krka ima potpisane sporazume o bratimljenju i suradnji s lokalnim samoupravama na području Vukovarsko-srijemske županije. Nakon što je Grad Vukovar prihvatio inicijativu, definiran je Sporazum o prijateljstvu i suradnji između Grada Krka i Grada Vukovara, kojim se, s obzirom na prepoznate zajedničke mogućnosti u razvoju i širenju međusobnih odnosa, a u svrhu ostvarivanja zajedničkih ciljeva na dobrobit svojih građana, potiče uspostavljanje prijateljstva između građana, institucija i predstavnika dvaju gradova. Ta bi suradnja trebala biti primarno usmjerena na područja: gospodarskog, društvenog, obrazovnog, kulturnog i humanitarnog života, kako bi se na posljetku izgradilo iskreno prijateljstvo i solidarnost među samim građanima.

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2, 3.

 

- pitanja i odgovori

 

Tijekom završne rasprave otvorene su teme poput: mežebitnog utjecaja pandemije koronavirusa na lokalno gospodarstvo i mjera koje se, naposljetku, planiraju poduzeti, organizacije Odsjeka za komunalno gospodarstvo s obzirom na skorašnje preuzimanje naplate naknade za uređenje voda, tijeka uređenja Mahnićeve ulice u krčkoj starogradskoj jezgri ili modela upravljanja tradicijskim barkama u gradskom vlasništvu.