12. sjednica Gradskog vijeća: Proračunom osiguran godišnji budžet od 89,5 milijuna kuna

U Malenoj gradskoj vijećnici, 19. prosinca 2018. godine, na poziv predsjednika Marinka Pavlića, održana je 12. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka tijekom koje su raspravljene teme o kojima više doznajte iz priloga u nastavku.

 

- jednoglasno usvojen Zapisnik s 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 27. studenog 2018. godine

 

Zapisnik preuzmite: ovdje.

 

- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o II. Izmjeni i dopuni Proračuna Grada Krka za 2018. godinu i Projekcije za 2019. i 2020. godinu

 

Proračun Grada Krka za 2018. godinu isprva je usvojen u iznosu od 86.832.574,00 kn s planiranim viškom prihoda od 3.439.773,00 kn, dok je njegovim I. Izmjenama predloženo 90.094.080,09 kn prihoda i primitaka te 4.614.443,12 kn konsolidiranog prenesenog viška iz 2017., odnosno 94.708.523,21 kn rashoda i izdataka.

Ovim, II. Izmjenama Proračuna Grada Krka za 2018. godinu predloženo je smanjenje prihoda i primitaka, tj. rashoda i izdataka u iznosu od 10.337.681,52 kn, iliti za 11,0% u odnosu na prethodno usvojen Proračun, što nas vodi prema konačnom budžetu koji podrazumijeva 79.067.398,57 kn prihoda i primitaka te 4.614.443,12 kn konsolidiranog prenesenog viška iz 2017., odnosno rashode i izdatke u iznosu od 84.330.841,69 kn. (Višak prihoda sastoji se od 3.380.752,00 kn viška Grada Krka, zatim 1.222.127,00 kn viška Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka, 2.658,00 kn viška Centra za kulturu Grada Krka, i 8.906,00 kn viška Dječjeg vrtića Katarina Frankopan.)

Do II. Izmjena Proračuna došlo je zbog smanjenja očekivanog prihoda od pomoći iz Europske unije te Državnog i Županijskog proračuna, obzirom na visoki koeficijent razvijenosti Grada Krka što otežava ugovaranje takvih potpora, iako će se veći dio planiranih pomoći iz europskih fondova ipak ostvariti naredne godine. Ukupno, ove su pomoći smanjene za 1.645.873,00 kn te sada iznose 15.152.479,00 kn. Nadalje, povećani su porezni prihodi, i to zbog bolje ostvarenih prihoda od poreza na dohodak, prihoda od poreza na kuće za odmor, poreza na promet nekretnina, kao i poreza na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića. Ukupno, porezni prihodi povećani su za 2.146.000,00 kn, što znači da sada iznose 14.133.000,00 kn. Projekt Modernizacije postojeće javne rasvjete na području grada Krka vrijedan 3.030.000,00 kn, za koji je zaduživanje u jednakovrijednom iznosu po povoljnim uvjetima planirano kod HBOR-a, promijenio je dinamiku realizacije, i kao takav u cijelosti je prenesen u narednu, 2019. godinu, što znači da su i planirani prihodi od kredita zajedno s pripadajućim rashodima smanjeni u prethodno navedenom iznosu. Projekt Rekonstrukcije nerazvrstane ceste na području Mali Kartec u gradu Krku smanjen je za 4.861.000,00 kn, te je, također, prenesen u narednu godinu. Naime, kod Erste & Steiermärkische banke ugovoren je kredit u iznosu od 5.500.000,00 kn, za koji je dobivena suglasnost Vlade Republike Hrvatske i koji će u ovoj godini biti realiziran u iznosu do 649.000,00 kn, pa su shodno tome smanjeni planirani rashodi, kao i prihodi od zaduživanja. Iz toga proizlazi kako je realizacija ovog projekta startala krajem ove, međutim bit će dovršena naredne godine. Naposljetku, radi manje ostvarenog prihoda od prodaje nefinancijske imovine - građevinskog zemljišta ovaj je prihod smanjen za 3.090.000,00 kn.

Na prihodovnoj strani, porezni prihodi povećani su za 2.146.000,00 kn, prihodi od prodaje imovine za 733.172,95 kn, a prihodi od kazni i ostali prihodi za 46.500,00 kn, dok su pomoći proračunu i proračunskim korisnicima smanjene za 1.645.873,00 kn, prihodi od pristojbi i naknada za 570.431,00 kn, prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga zajedno s prihodima od donacija za 116.000,00 kn, prihodi od prodaje nefinancijske imovine za 3.090.050,00 kn te primici od financijske imovine za 7.881.000,00 kn.

Poput prihoda i rashodi Proračuna smanjeni su u ukupnom iznosu od 10.377.681,52 kn, s time da su između i unutar gradskih odsjeka pojedine pozicije povećane, a pojedine umanjene u odnosu na realizaciju i mogućnosti samog Proračuna. Nastavno na to, smanjenje rashoda odnosi se na Jedinstveni upravni odjel Grada Krka, i to za 9.682.241,30 kn, na Gradsku knjižnicu Krk za 17.000,00 kn, na Centar za kulturu Grada Krka za 413.878,75 kn, na Dječji vrtić Katarina Frankopan za 251.836,47 kn te na Javnu vatrogasnu postrojbu Grada Krka za 12.725,00 kn.  

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2, 3.

 

- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o I. Izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu

 

Izvršenim II. Izmjenama Proračuna Grada Krka prišlo se i I. Izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu kako bi se postiglo usklađenje s rebalansom definiranim pozicijama gradskog Proračuna.

Ukupna sredstva koja su potrebna za ostvarivanje I. Izmjene ovog Programa s prethodno planiranih 9.254.000,00 kn neznatno su povećana na 9.367.000,00 kn, od čega se 7.300.000,00 kn osigurava iz sredstava komunalne naknade u tekućoj godini, 20.000,00 kn iz prihoda od spomeničke rente, 1.560.000,00 kn iz prihoda od koncesijskih odobrenja, 150.000,00 kn iz prihoda od naknade za održavanje groblja, 50.000,00 kn iz prihoda od pomoći te 287.000,00 kn iz općih (ostalih) prihoda. Tako izmijenjenim Programom za čišćenje javnih površina izdvojeno je 1.505.000,00 kn, za održavanje javnih površina 2.646.000,00 kn, za održavanje nerazvrstanih cesta 1.300.000,00 kn, za održavanje javne rasvjete 1.407.000,00 kn, za održavanje groblja 150.000,00 kn, za intelektualne usluge u Odsjeku za komunalno gospodarstvo 185.000,00 kn, za održavanje Sportsko-rekreacijskog centra Josip Uravić Pepi 180.000,00 kn, za održavanje osnovnoškolske sportske dvorane 200.000,00 kn, za gradnju objekata školskog i predškolskog sadržaja 1.614.000,00 kn te za rekonstrukciju Velike gradske vijećnice 180.000,00 kn.

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2, 3.

 

- jednoglasno usvojen prijedlog Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu

 

Izvršenim II. Izmjenama Proračuna Grada Krka prišlo se i Izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu kako bi se, i u ovom slučaju, postiglo usklađenje s rebalansom definiranim pozicijama gradskog Proračuna.

Ukupna sredstva koja su potrebna za ostvarivanje Izmjene ovog Programa s prethodno planiranih 15.191.000,00 kn smanjena su na 12.787.000,00 kn, od čega se 7.800.000,00 kn osigurava iz sredstava komunalnog doprinosa, 3.889.000,00 kn iz ostalih proračunskih prihoda te 1.098.000,00 kn iz drugih izvora. Tako izmijenjenim Programom za izgradnju (i projektiranje) nerazvrstanih cesta izdvojeno je 7.395.000,00 kn, za izgradnju (i projektiranje) javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila, javnih parkirališta i javnih zelenih površina 2.789.000,00 kn, za proširenje (i projektiranje) javne rasvjete 950.000,00 kn, za uređenje (i projektiranje) groblja 279.000,00 kn te za pripremu gradnje, odnosno prostorno-plansku dokumentaciju 1.374.000,00 kn.

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2, 3.

 

- jednoglasno usvojeni prijedlozi izmjena Programa/Plana korištenja/raspodjele sredstava boravišne i ekološke pristojbe te spomeničke rente, i to: (1) prijedlog Izmjene Programa raspodjele boravišne pristojbe za 2018. godinu, (2) prijedlog Izmjene Programa korištenja ekološke pristojbe za 2018. godinu i (3) prijedlog Izmjene Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2018. godinu

 

(1) Kako je po osnovi boravišne pristojbe u ovoj godini ostvareno 120.000,00 kn više, Izmjenom Programa raspodjele sredstava boravišne pristojbe za 2018. godinu osiguran je ukupni budžet od 1.200.000,00 kn. Prema tome, iz njega je za rad Turističke ambulante i hitne medicinske službe izdvojeno 234.000,00 kn, za sufinanciranje izdavaštva 37.000,00 kn, za organizaciju Krčkog karnevala, Krčkog sajma i festivala Melodije Istre i Kvarnera 214.000,00, za sufinanciranje rada Turističke zajednice otoka Krka 120.000,00 kn, za sufinanciranje rada Turističke zajednice Kvarnera 57.000,00 kn, za sufinanciranje rada Turističke zajednice Grada Krka 32.000,00 kn, za proslavu Dana Grada Krka (25 godina od konstituiranja Grada Krka) 100.000,00 kn, za intelektualne i osobne usluge vezane uz organizaciju manifestacija 100.000,00 kn, za sufinanciranje mjesnog prijevoza tijekom ljetnih mjeseci 90.000,00 kn, za proslave i pokroviteljstva 100.000,00 kn, za proslave u mjesnim odborima 36.000,00 kn, za opremu WiFi sustava 59.000,00 kn te za bežični WiFi Internet 21.000,00 kn.

(2) Kako je po osnovi boravišne pristojbe u ovoj godini ostvareno 50.000,00 kn više, Izmjenom Programa korištenja sredstava ekološke pristojbe za 2018. godinu osiguran je ukupni budžet od 800.000,00 kn. Prema tome, iz njega je za održavanje spomenika izdvojeno 72.000,00 kn, za sustavno gospodarenje energijom 13.500,00 kn, za održavanje poljoprivrednih puteva 32.000,00 kn, za proširenje poljoprivrednih puteva 90.000,00 kn, za naknadu vezanu uz odlagalište otpada Treskavac 120.000,00 kn, za intelektualne i osobne usluge 166.000,00 kn, za infrastrukturu oborinske kanalizacije 100.000,00 kn, za projektnu dokumentaciju vezanu uz punionicu električnih bicikala 6.500,00 kn, za projektnu dokumentaciju i istražne radove na poljima Kimpi i Kaštel 20.000,00 kn te za usluge promidžbe i informiranja u sklopu projekta Informiraj educiraj recikliraj 180.000,00 kn.

(3) Kako je po osnovi spomeničke rente u ovoj godini ostvaren nešto manji prihod od planiranog, Izmjenom Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2018. godinu osim što je osiguran ukupni budžet od 170.000,00 kn, utvrđen je i novi raspored tih sredstava, i to tako da je za održavanje gradskih zidina i trgova izdvojeno 20.000,00 kn, za kapitalne donacije neprofitnim organizacijama (tj. uređenje trga ispred crkve sv. Mihovila u naselju Vrh) 100.000,00 kn te za zaštitu kulturne baštine (tj. obnovu crkve sv. Franje u gradu Krku) 50.000,00 kn.

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

 

- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka za 2018. godinu

 

Prema Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, iz Državnog proračuna izdvajaju se pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije vatrogastva. Uredbom o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne samouprave u 2018. godini za Javnu vatrogasnu postrojbu Grada Krka određen je iznos od 2.811.609,00 kn, koji se troši namjenski tako da je 2.530.448,00 kn planirano za plaće djelatnika, a 281.448,00 kn za materijalne troškove.  

Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Krka za 2018. godinu izmijenjeni su planirani rashodi financirani iz sredstava pomoći Državnog proračuna za decentralizirane funkcije vatrogastva te ih je, kao takve, potrebno uskladiti s kriterijima njihove raspodjele. Tako se rashodi za zaposlene u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Krka u iznosu od 2.530.448,00 kn raspodjeljuju na plaće (za redovan i prekovremeni rad te posebne uvjete rada) u iznosu od 2.050.000,00 kn te na doprinose za plaće u iznosu od 480.448,00 kn, dok materijalni rashodi u iznosu od 281.161,00 kn podrazumijevaju naknade troškova zaposlenima u iznosu od 75.000,00 kn, rashode za materijal i energiju u iznosu od 77.000,00 kn, rashode za usluge u iznosu od 117.161,00 kn te premije osiguranja u iznosu od 12.000,00 kn.

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2.

 

- (s tri glasa protiv, tri suzdržana i s devet glasova za) usvojen prijedlog Proračuna Grada Krka za 2019. i Projekcije za 2020. i 2021. godinu

 

Kao ciljevi i prioriteti Proračuna Grada Krka za razdoblje od 2019. do 2021. godine izdvojeni su: razvoj zelenog gospodarstva, infrastrukture i receptivnih sadržaja, očuvanje okoliša, valoriziranje i očuvanje prirodnih, odnosno kulturnih resursa, insistiranje na što efikasnijoj lokalnoj samouprava te podrška ugroženim skupinama društva.

Prihode i primitke (konsolidiranog) Proračuna Grada Krka za 2019. godinu čine prihodi poslovanja u iznosu od 70.975.480,00 kn, prihodi od prodaje imovine u iznosu od 7.382.100,00 kn, primici od zaduživanja u iznosu od 9.905.000,00 kn te preneseni višak prihoda Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka i Dječjeg vrtića Katarina Frankopan iz 2018. u iznosu od 1.254.770,00 kn. Iz toga je razvidno kako će Grad Krk u narednoj godini raspolagati ukupnim budžetom od 89.517.350,00 kn, dok je Projekcijom za 2020. predviđeno 95.276.571,00 kn, a za 2021. godinu 91.538.081,00 kn.

U Proračunu za 2019. kao najznačajniji projekt izdvojena je Izgradnja nerazvrstane ceste na području Mali Karte u gradu Krku, dok se projekt Uređenja Multimedijalnog kulturnog centra Krk vrijedan 9.022.000,00 kn, za koji nije ostvarena očekivana pomoć Agencije za plaćanja u poljoprivredi u iznosu od 5.942.400,00 kn, planira realizirati tijekom tri proračunske godine, pa tako manjim dijelom i u 2019., i to uz financiranje kreditnim sredstvima, kao i sredstvima pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetsku.

S obzirom na to da su promjene zakonskih okvira i procedura u proteklom razdoblju zbog visokog koeficijenta razvijenosti Grada Krka smanjile dostupnost sredstava pomoći, Proračun u tom dijelu sadrži nepoznanice koje će se, prema novonastalim uvjetima, usklađivati njegovim izmjenama.  Shodno tome, Proračun možemo podijeliti u dvije cjeline: i dok je (cca.) 80% Proračuna izvjesno i definirano, preostalih (cca.) 20% čine prihodi i rashodi vezani uz dio projekata što ovise o financiranju (pomoćima), a koje zasad nije do kraja poznato, niti ugovoreno. Takvi su projekti navedeni u Proračunu, iako će njihova realizacija ovisiti o okolnostima što ih je u ovom trenutku nemoguće znati. Upravo zato, Proračun je planiran u nešto višem iznosu od očekivanog.

U odnosu na prethodni (imajući u vidu I. Rebalansom planiranih 94.708.523,00 kn), Proračun za 2019. u ukupnom iznosu smanjuje se za 5.191.173,00 kn, odnosno za 5,48%. To smanjenje najvećim se dijelom odnosi na smanjenje prenesenih sredstava iz prethodnih godina za 3.359.673,00 kn, kao i na smanjenje planiranih poreznih prihoda od poreza na promet nekretnina za 2.500.000,00 kn, koji su rezultat zakonskih korekcija kojima će dosadašnja stopa za obračun poreza od 4%, nakon 01. siječnja 2019., biti svedena na 3%. Pored toga, prihodi od prodaje nefinancijske imovine smanjeni su za 669.900,00 kn, dok su povećani primici od zaduživanja, i to za 1.375.000,00 kn.

Prihodi i primici proračunskih korisnika u konsolidiranom Proračunu za 2019. sadrže stavke vezane uz vlastite prihode, donacije i pomoći proračunskim korisnicima u ukupnom iznosu od 17.041.120,00 kn, s time da udio Gradske knjižnice Krk teži 109.000,00 kn, Centra za kulturu Grada Krka 716.750,00 kn, Dječjeg vrtića Katarina Frankopan 13.405.470,00 kn i Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka 2.809.900,00 kn.

U 2019. godini planirano je zaduživanje u ukupnom iznosu od 9.905.000,00 kn od čega se 2.000.000,00 kn odnosi na korištenje kredita za realizaciju projekta Uređenja Multimedijalnog kulturnog centra Krk kojeg se tek treba ugovoriti, dok ostatak otpada na već ugovorene kredite, točnije 4.875.000,00 kn na ime projekta Uređenja ceste na području Mali Kartec u gradu Krku te 3.030.000,00 kn na ime projekta Modernizacije dijela javne rasvjete u gradu Krku.

Rashodi i izdaci Proračuna Grada Krka za 2019. godinu također iznose 89.517.350,00 kn, a planom su vezani uz prihode od 78.357.580,00 kn, primitke od zaduživanja u vrijednosti 9.905.000,00 kn te 1.254.770,00 kn sredstava prenesenih iz 2018. godine. Rashodi poslovanja tako iznose 54.424.930,00 kn, rashodi za nabavu dugotrajne imovine 31.091.420,00 kn, a izdaci za financijsku imovinu i otplatu glavnice duga 4.001.000,00 kn.

U Projekcijama Proračuna za 2020. i 2021. godinu rashodi su uglavnom planirani na razini 2019. i njima su obuhvaćeni kapitalni projekti navedeni u Programu ukupnog razvoja Grada Krka 2014. - 2020. poput uređenja Multimedijalnog kulturnog centra Krk, izgradnje gradske optičke mreže, izgradnje hangara Jedriličarskog kluba Plav, izgradnje tržnice u gradu Krku, razvoja luke Krk (u smislu sufinanciranja), uređenja reciklažnog dvorišta ili izgradnje gradske zapadne zaobilaznice.

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2, 3.

 

- (s tri glasa protiv, tri suzdržana i s devet glasova za) usvojen prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2019. godinu

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2, 3.

 

- jednoglasno usvojeni prijedlozi Programa/Plana korištenja/raspodjele sredstava boravišne i ekološke pristojbe te spomeničke rente, i to: (1) prijedlog Programa raspodjele boravišne pristojbe za 2019. godinu, (2) prijedlog Programa korištenja sredstava ekološke pristojbe za 2019. godinu i (3) prijedlog Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2019. godinu

 

(1) Programom raspodjele sredstava boravišne pristojbe taj se prihod raspoređuje za programe unapređenja turističke ponude i podizanja standarda boravka gostiju na području Grada Krka. Boravišna pristojba tako je u Proračunu Grada Krka za 2019. godinu planirana u ukupnom iznosu od 1.260.000,00 kn, a iz tih je sredstava za rad Turističke ambulante i hitne medicinske službe planirano izdvajanje od 280.000,00 kn, za organizaciju Krčkog karnevala, Krčkog sajma i festivala Melodije Istre i Kvarnera 185.000,00 kn, za sufinanciranje izdavaštva 96.000,00 kn, za sufinanciranje rada Turističke zajednice otoka Krka 120.000,00 kn, za sufinanciranje rada Turističke zajednice Grada Krka 10.000,00 kn, za sufinanciranje Turističke zajednice Kvarnera 57.000,00 kn, za proslavu Dana grada Krka 50.000,00 kn, za sufinanciranje mjesnog prijevoza tijekom ljetnih mjeseci 97.500,00 kn, za proslave i pokroviteljstva 100.000,00 kn, za proslave u mjesnim odborima 36.000,00 kn, za opremu video nadzora 100.000,00 kn, za održavanje video nadzora 45.000,00 kn, za opremu Wi-Fi sustava 66.500,00 kn te za bežični Wi-fi Internet 17.000,00 kn.

(2) Programom korištenja sredstava ekološke pristojbe taj se prihod raspoređuje za programe unapređenja stanja okoliša te očuvanja kulturnih i estetskih vrijednosti krajolika i kulturnih dobara na području Grada Krka. Ekološka pristojba tako je u Proračunu Grada Krka za 2019. godinu planirana u ukupnom iznosu od 800.000,00 kn, a iz tih je sredstava za održavanje spomenika planirano izdvajanje od 72.000,00 kn, za održavanje poljoprivrednih puteva 50.000,00 kn, za proširenje poljoprivrednih puteva 78.000,00 kn, za naknadu vezanu uz odlagalište otpada Treskavac 120.000,00 kn, za nabavu električnih bicikala 160.000,00 kn te za projektnu dokumentaciju i istražne radove na poljima Kimpi i Kaštel 320.000,00 kn.

(3) Planom raspodjele sredstava spomeničke rente taj se prihod raspoređuje za programe zaštite i očuvanja kulturnih dobara na području Grada Krka. Spomenička renta tako je u Proračunu Grada Krka za 2019. godinu planirana u ukupnom iznosu od 170.000,00 kn, i to 150.000,00 kn po m2 na temelju izdanih Rješenja, te 20.000,00 kn od poreza na dobit. Iznos spomeničke rente planira se uložiti u održavanje gradskih zidina i trgova (120.000,00 kn), kao i zaštitu kulturne baštine (50.000,00 kn).

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

 

- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu

 

Stupanjem na snagu novog Zakona o komunalnom doprinosu, jedinice lokalne samouprave dužne su donijeti s istim usklađenu Odluku o komunalnom doprinosu. A u odnosu na dosadašnji sustav obračuna i postupak utvrđivanja komunalnog doprinosa novi Zakon donosi određene novosti, i to kako slijedi:

(1) Najprije, promijenjen je obveznik plaćanja komunalnog doprinosa. Prema prijašnjem Zakonu to je bio vlasnik građevne čestice na kojoj se gradi građevina, odnosno investitor, a sada je to vlasnik zemljišta na kojem se gradi građevina, odnosno investitor ako je on različit od vlasnika, i to samo ako je na njega od strane vlasnika pisanim ugovorom prenesena obveza plaćanja doprinosa.

(2) Rješenje o komunalnom doprinosu više ne mora sadržavati popis objekata i uređaja i uređaja komunalne infrastrukture koje će jedinice lokalne samouprave izgraditi u skladu s Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, kao ni obvezu jedinice lokalne samouprave o razmjernom povratu sredstava u odnosu na izgrađenost objekata i uređaja komunalne infrastrukture i ostvareni priliv sredstava. Drugim riječima, iz sustava se briše institut razmjernog povrata sredstava uplaćenog komunalnog doprinosa, po rješenju o komunalnom doprinosu, u odnosu na izgrađenost objekata i uređaja komunalne infrastrukture prema Programu i ostvarivi priliv sredstava.

(3) Odlukom o komunalnom doprinosu više nije potrebno predvidjeti izvore sredstava iz kojih će se namiriti iznos komunalnog doprinosa u slučaju potpunog ili djelomičnog oslobađanja od plaćanja komunalnog doprinosa.  

(4) U slučaju kada se naknadno mijenja građevinska dozvola ili drugi akt za građenje, potrebno je izmijeniti izvršno odnosno pravomoćno rješenje o komunalnom doprinosu i obračunati komunalni doprinos prema izmijenjenim podacima iz izmijenjenog odobrenja za gradnju, kao i odrediti plaćanje komunalnog doprinosa odnosno povrat razlike komunalnog doprinosa (ako je izmijenjenim rješenjem obračunat manji komunalni doprinos u odnosu na ranije obračunat po osnovnom odobrenju za gradnju), u skladu s odlukom o komunalnom doprinosu prema kojoj je rješenje o komunalnom doprinosu doneseno. Također, ako se građevinska dozvola ili drugi akt za građenje naknadno proglasi ništavim ili se poništi bez zahtjeva odnosno suglasnosti investitora, prema zahtjevu obveznika komunalnog doprinosa moguće je poništiti izvršno odnosno pravomoćno rješenje o komunalnom doprinosu u roku koji ne može biti dulji od dvije godine od dana izvršnosti rješenja.

(5) Uveden je i posve novi institut u sustavu komunalnog doprinosa, a koji se ogleda u pravu obveznika komunalnog doprinosa da mu se uplaćeni komunalni doprinos uračuna kao plaćeni dio komunalnog doprinosa za građenje na istom ili drugom zemljištu (na području Grada Krka), ako to on zatraži, u slučaju kada mu je građevinska dozvola po kojoj je plaćen komunalni doprinos prestala važiti jer građenje nije započeto ili mu je građevinska dozvola odnosno drugi akt za građenje poništen na njegov zahtjev ili suglasnost.

(6) Zadržani su instituti vezani uz prebijanje potraživanja obveznika komunalnog doprinosa, odnosno priznavanja njegovog potraživanja s osnova ulaganja u komunalnu i drugu infrastrukturu koja služi njegovom zemljištu ili građevini u iznos komunalnog doprinosa. Razlika je jedino u mogućnosti prebijanja potraživanja obveznika s njegovom obvezom plaćanja komunalnog doprinosa. Tako su se dosad mogli prebijati samo troškovi ulaganja u izgradnju nerazvrstane caste kao komunalne infrastrukture, a sukladno novom sustavu mogu se prebijati i troškovi ulaganja u bilo koje objekte komunalne infrastrukture, sukladno Zakonu, kao i ulaganja u drugu infrastrukturu.

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2, 3.

 

- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi

 

Stupanjem na snagu novog Zakona o komunalnom gospodarstvu, jedinice lokalne samouprave dužne su donijeti s istim usklađenu Odluku o komunalnoj naknadi. A u odnosu na dosadašnji sustav obračuna i postupak utvrđivanja komunalne naknade novi Zakon donosi određene novosti, i to kako slijedi:

(1) Najprije, promijenjen je obveznik plaćanja komunalne naknade. Prema prijašnjem Zakonu to je bio vlasnik, tj. korisnik: stambenog, poslovnog i garažnog prostora, odnosno građevinskog zemljišta koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti i neizgrađenog građevnog zemljišta, a sada je to vlasnik nekretnina za koje se plaća komunalna naknada, odnosno korisnik, i to samo ako je na njega od strane vlasnika pisanim ugovorom prenesena obveza plaćanja komunalne naknade, ako se nekretnina koristi bez pravne osnove ili ako se ne može utvrditi vlasnik.

(2) Uveden je institut solidarnog jamstva za plaćanje komunalne naknade. Naime, vlasnik nekretnine može solidarno jamčiti za plaćanje komunalne naknade od strane korisnika, u slučaju kada je vlasnik pisanim ugovorom prenio obvezu plaćanja komunalne naknade na samog korisnika.

(3) Komunalna naknada u rješenju o komunalnoj naknadi odsad se utvrđuje u godišnjem iznosu uz mogućnost da se godišnji iznos plaća mjesečno ili u obrocima. Godišnji iznos komunalne naknade tako predstavlja umnožak površine nekretnine za koju se utvrđuje komunalna naknada i jediničnog iznosa komunalne naknade po m2 površine. Jedinični iznos komunalne naknade po m2 površine predstavlja umnožak koeficijenta zone (Kz), koeficijenta namjene (Kn) i vrijednosti boda komunalne naknade (B).

(4) Novim Zakonom taksativno je navedeno i kada nastaje obveza plaćanja komunalne naknade. Naime, za novoizgrađenu nekretninu obveza plaćanja komunalne naknade nastaje danom izvršnosti uporabne dozvole, odnosno ako se nekretnina koristi bez uporabne dozvole danom početka njezinog  korištenja, dok za postojeću nekretninu obveza plaćanja nastaje danom sklapanja kupoprodajnog ugovora kojim se stječe vlasništvo ili pravo korištenja, danom pravomoćnosti odluke tijela javne vlasti kojim se stječe vlasništvo, odnosno danom početka korištenja nekretnine koja se koristi bez pravne osnove. Ukratko, obveza plaćanja uvijek nastaje od određenog dana što znači da se ne može utvrditi da nastaje od početka sljedećeg mjeseca ili pak godine.

(5) Po uzoru na komunalni doprinos, propisan je minimalno obvezni sadržaj rješenja o komunalnoj naknadi i apsolutna ništavost rješenja o komunalnoj naknadi koje nema propisani sadržaj.

(6) Naposljetku, sukladno novom Zakonu, postupak donošenja rješenja o komunalnoj naknadi i postupak prisilne naplate potraživanja po rješenju (ovrha) provodi se prema odredbama Općeg poreznog zakona tj. na temelju zakona kojim se uređuju opći odnosi između poreznih obveznika i poreznih tijela koja primjenjuju propise o porezima i drugim javnim davanjima.

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2, 3.

 

- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke (o dopuni) utvrđenju osnivanja i dopuna djelatnosti u novom prostoru Dječjeg vrtića Katarina Frankopan Krk

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2, 3, 4, 5.

 

- jednoglasno usvojeni prijedlozi zaključaka o davanju prethodne suglasnosti, i to: (1) prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Sporazuma o pripajanju Dječjeg vrtića Lastavica Punat Dječjem vrtiću Katarina Frankopan Krk, (2) prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića Katarina Frankopan Krk, (3) prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Katarina Frankopan Krk

 

Materijale preuzmite ovdje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

 

- pitanja i odgovori