07. sjednica Gradskog vijeća: Najavljeni izbori za mjesne odbore

U Malenoj gradskoj vijećnici, 28. ožujka 2018. godine, na poziv predsjednika Marinka Pavlića, održana je 07. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka tijekom koje su raspravljene teme o kojima više doznajte iz priloga u nastavku.

 

- jednoglasno usvojen Zapisnik sa 06. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 30. siječnja 2018. godine

 

Materijal preuzmite: ovdje.

 

- jednoglasno usvojen prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2017. godinu s prilozima: (1) Knjigom izdanih računa 2017. godine; (2) Izvještajem o prihodima i rashodima od 01. siječanja do 31. prosinca 2017., HBOR - sredstva od poreza na dohodak za razvoj otoka; (3) Izvodom iz knjige javnog duga za 2017. godinu; (4) Izvještajem o korištenju proračunske zalihe za 2017. godinu

 

Proračun Grada Krka za 2017. godinu usvojen je 20. prosinca 2016. s planiranim prihodima i primicima u iznosu od 84.410.937,00 kn te planiranim viškom prihoda od 569.670,06 kn, da bi prvom izmjenom, donesenom 27. rujna 2017., bio sveden na 79.042.799,31 kn prihoda i primitaka, 1.231.142,66 kn prenesenog viška iz 2016. te 80.273.941,97 kn rashoda i izdataka. Drugom izmjenom, potvrđenom 20. prosinca 2017., definiran je konačni gradski budžet od 73.694.576,19 kn prihoda i primitaka, 1.231.142,66 kn prenesenog viška iz 2016. te 74.925.718,85 kn rashoda i izdataka.

Naposlijetku, konsolidirani Proračun (kojim su obuhvaćeni i financijski rezultati proračunskih korisnika) ostvaren je u iznosu od 72.197.665,97 kn, što čini 97,64% plana, a u odnosu na 2016. kada je realizirano 66.082.844,76 kn, ostvareno je 109,25% prihoda i primitaka. Prema tome, možemo zaključiti kako je ovogodišnje ostvarenje bolje od prošlogodišnjeg, i to uglavnom radi primitaka od zaduživanja koji su u 2017. ostvareni u iznosu od 3.000.000,00 kn, dok su 2016. bili tek 49.177,18 kn.

Prihodi poslovanja ostvareni su iznosu od 67.766.453,83 kn, što čini 97,6% plana, a u odnosu na 2016. tijekom koje je uprihodovano 63.830.777,28 kn, ove ih je godine realizirano 6% više. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 1.431.212,14 kn, što je 114% plana, te za 35% manje od ostvarenja koje je u iznosu od 2.202.890,30 kn realizirano prošle godine. Prihodi od financijske imovine i zaduživanja ostvareni su u iznosu od 3.000.000,00 kn, i kao takvi, obzirom na kratkoročni kredit, značajno su viši od prošlogodišnjeg rezultata ostvarenog u iznosu od 49.177,18 kn.

Povećanje prihoda tako je u odnosu na prethodnu godinu ostvareno od poreza na imovinu (za 17,6%), pomoći iz drugih proračuna (za 73%), pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (za 6%), prihoda od imovine (za 6%), prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi (za 5%) uključujući komunalnu naknadu i komunalni doprinos (za 3%), prihoda od prodaje proizvoda i usluga te donacija (za 22%), prihoda po posebnim propisima (za 18%), prihoda od kazni (za 65%), prihoda od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (za 211%), kao i primitaka od zaduživanja.

Smanjenje prihoda u odnosu na prethodnu godinu ostvareno je od prihoda od poreza na dohodak (za 10,7%), pomoći od izvanproračunskih korisnika (za 41%), prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi (za 3%), ostalih prihoda (za 25%), kao i prihoda od prodaje nefinancijske imovine (za 35%).

Porezni prihodi ostvareni su iznosu od 20.586.052,47 kn, što čini 96% plana, dok su pomoći i potpore realizirane u iznosu od 17.019.749,87 kn, što je također 96% od ukupno planiranog.

Rashodi i izdaci Proračuna ostvareni su u iznosu od 68.814.365,61 kn, što u odnosu na planiranih 74.925.718,85 kn, čini 91,8% ostvarenih rashoda, s time da su u odnosu na 2016. rashodi povećani za 5%.

Rashodi za zaposlene tako su ostvareni u iznosu od 19.507.625,97 kn, što je 98,6% plana, materijalni rashodi u iznosu od 19.302.528,87 kn - 90,4% plana, financijski rashodi u iznosu od 589.702,34 kn - 80,7% plana, pomoći u iznosu od 1.335.519,20 kn - 98,4 % plana, naknade građanima i kućanstvima u iznosu od 1.466.780,90 kn - 92,8% plana te ostali rashodi u iznosu od 3.987.716,21 kn - 89% plana. Nadalje, rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su iznosu od 19.944.617,53 kn, što čini 87% plana, a izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova u iznosu od 2.679.874,59 kn, što čini 98,9% plana te ostvarenje za čak 64% manje nego li ono realizirano prošle godine.

U strukturi ostvarenih rashoda i izdataka 67% čine rashodi poslovanja, 29% rashodi za nabavu dugotrajne imovine te 4% izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova i financijsku imovinu.

Konačno, uzmu li se u obzir prihodi i primici ostvareni u iznosu od 72.197.665,97 kn, preneseni višak prihoda iz 2016. u iznosu od 1.231.142,66 kn te rashodi i izdaci realizirani u iznosu od 68.814.365,61 kn, konsolidirani višak prihoda za 2017. godinu (iliti ukupan konsolidirani rezultat poslovanja) iznosi 4.614.443,00 kn, a sastoji se od viška prihoda Proračuna Grada Krka (Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka) u iznosu od 3.380.752,00 kn, viška prihoda Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka u iznosu od 1.222.127,00 kn, viška prihoda Centra za kulturu Grada Krka u iznosu od 2.658,00 kn te viška prihoda Dječjeg vrtića Katarina Frankopan u iznosu od 8.906,00 kn.

Na realizaciju razvojnih projekata i projekata poticanja energetske učinkovitosti u 2017. godini ukupno je utrošeno 7.483.283,42 kn, a čime je obuhvaćen: razvoj gradskog informatičkog sustava (16.500,00 kn), uređenje Velike gradske vijećnice (2.012.744,76 kn), rekonstrukcija gradskih zidina (1.474.000,82 kn), pripremanje projekta Multimedijalnog kulturnog centra Krk (8.775,00 kn), izgradnja zgrade DVD-a Krk (107.421,78 kn), proširenje GIS sustava Grada Krka (93.470,25 kn), navodnjavanje polja Kimpi i Kaštel (227.306,96 kn), uređenje Vježbališta na otvorenom Dražica (1.487.416,32 kn), uređenje starogradske jezgre grada Krka (400.119,93 kn), sustavno gospodarenje energijom (60.155,00 kn), izgradnja nadstrešnice nad boćarskom stazom u gradu Krku (468.883,75 kn), rekonstrukcija tribina i izgradnja nadstrešnice nad tribinama nogometnom stadionu u gradu Krku (839.506,84 kn) te uređenje dijela Društvenog centra Krk (286.982,01 kn). (Realizacija dijela navedenih projekata nastavlja se i tijekom ove godine.)

 

Materijal preuzmite ovdje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

 

- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata za 2017. godinu

 

Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2017. godinu, obzirom na proračunski višak u iznosu od 3.307.831,52 kn, obvezu za povrat u Državni proračun više uprihodovanih sredstva za decentralizirane funkcije vatrogastva u iznosu od 1.922,07 kn, višak prihoda Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka u iznosu od 1.222.126,36 kn, višak prihoda Centra za kulturu Grada Krka u iznosu od 2.657,86 kn te višak prihoda Dječjeg vrtića Katarina Frankopan Krk u iznosu od 8.905,28 kn, utvrđuje se konsolidirani višak prihoda za 2017. u iznosu od 4.614.443,12 kn.

Dio viška prihoda poslovanja za 2017. u iznosu od 3.387.753,59 kn tako će se utrošiti na uređenje stanova - neutrošena sredstva iz 2013. (86.200,51 kn), 2014. (55.969,28 kn), 2015. (45.869,51 kn), 2016. (65.319,47 kn) i 2017. (29.081,45 kn), potom za višak općih prihoda (103.391,30 kn), na povrat kredita (3.000.000,00,00 kn) te na obvezu za povrat u Državni proračun više uprihodovanih sredstva za decentralizirane funkcije vatrogastva (1.922,07 kn). Manjak prihoda poslovanja u iznosu od 78.000,00 kn predstavlja neuplaćeni dio ugovorene pomoći iz Državnog proračuna za 2017. (7.000,00 kn) te manjak prihoda iz općih prihoda za Dječji Vrtić Katarina Frankopan koji je u cijelosti pokriven viškom vlastitih prihoda same ustanove (71.000,00 kn).

Ukupan rezultat poslovanja za 2017. godinu, odnosno konsolidirani višak prihoda u iznosu od 4.614.443,12 kn, kao i prethodno navedeni rashodi, bit će uvršteni u Izmjene i dopune Proračuna Grada Krka za 2018. godinu.

 

Materijal preuzmite ovdje: 1, 2.

 

- jednoglasno usvojen prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća godišnjeg Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu

 

Izvješćem o ostvarenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu (koje se donosi do kraja ožujka tekuće godine za prethodnu) utvrđeni su prošlogodišnji izvori, namjena i visina sredstava namijenjenih održavanju komunalne infrastrukture na području Grada Krka.

Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Izvješća čine prihod od komunalne naknade u iznosu od 7.179.692,48 kn, prihod od koncesijskih odobrenja u iznosu od 868.672,19 kn, prihod od naknade za održavanje groblja u iznosu od 82.455,28 kn, pomoći u iznosu od 70.000,00 kn te ostali prihodi u iznosu od 68.131,77 kn, što je osiguralo konačan budžet od 8.268.951,72 kn.

Tijekom prošle godine na čišćenje javnih površina tako je utrošeno 1.415.906,20 kn, na održavanje javnih površina 2.474.180,00 kn, na održavanje nerazvrstanih cesta 1.083.963,92 kn, na održavanje objekata javne rasvjete 1.098.020,09 kn, na održavanje groblja 140.118,10 kn, na intelektualne usluge u Odsjeku za komunalno gospodarstvo 96.604,52 kn, na održavanje Sportsko-rekreacijskog centra Josip Uravić Pepi 155.000,00 kn, na održavanje osnovnoškolske sportske dvorane 219.248,49 kn, te na gradnju objekata školskog i predškolskog sadržaja 1.585.910,40 kn.

 

Materijal preuzmite ovdje: 1, 2, 3.

 

- jednoglasno usvojen prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017. godini

 

Izvješćem o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu (koje se donosi do kraja ožujka tekuće godine za prethodnu) utvrđeni su prošlogodišnji izvori, namjena i visina sredstava predviđenih za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Krka.

Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Izvješća čine prihod od komunalnog doprinosa u iznosu od 7.725.708,10 kn, prihod od naknade za koncesiju u iznosu od 458.350,29 kn, proračunski prihodi u iznosu od 3.094.493,46 kn te prihodi iz drugih izvora u iznosu od 3.178.816,40 kn, što je osiguralo konačni budžet od 14.457.368,25 kn.

Tijekom prošle godine na izgradnju, uređenje i projektiranje javnih površina tako je utrošeno 4.430.865,38 kn, na izgradnju, uređenje i projektiranje nerazvrstanih cesta 6.430.529,62 kn, na izgradnju, uređenje i projektiranje groblja 615.465,57 kn, na izgradnju i projektiranje objekata javne rasvjete 960.752,88 kn, te na pripremu gradnje, odnosno prostorno-plansku dokumentaciju 2.019.754,80 kn.

 

Materijal preuzmite ovdje: 1, 2.

 

- jednoglasno usvojeni prijedlozi Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju: Programa raspodjele sredstava boravišne pristojbe za 2017. godinu, Programa korištenja sredstava ekološke pristojbe za 2017. godinu, te Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2017. godinu

 

Prihodi od boravišne pristojbe u 2017. godini ostvareni su u iznosu od 1.106.249,62 kn, a utrošeni su na rad turističke ambulante i hitnu medicinsku službu (235.226,00 kn), sufinanciranje Krčkog karnevala, Krčkog sajma i festivala Melodije Istre i Kvarnera (151.375,00 kn), sufinanciranje rada Turističke zajednice otoka Krka (118.849,41 kn), sufinanciranje rada Turističke zajednice Kvarnera (56.218,68 kn), sufinanciranje rada Turističke zajednice Grada Krka (20.000,00 kn), sufinanciranje izdavaštva (46.653,85 kn), sufinanciranje mjesnog prijevoza (85.000,00 kn), proslave i pokroviteljstva (100.000,00 kn), proslave u mjesnim odborima (12.955,03 kn), opremu Wi-Fi sustava (51.830,13 kn), bežični Internet - Wi-Fi (38.221,00 kn) te II. fazu uređenja Vježbališta na otvorenom Dražica (189.920,52 kn).

Prihodi od ekološke pristojbe u 2017. godini ostvareni su u iznosu od 867.544,72 kn, a utrošeni su na zaštitu kulturne baštine (161.360,00 kn), održavanje spomenika (70.935,00 kn), sustavno gospodarenje energijom (60.155,00 kn), održavanje poljoprivrednih puteva (175.043,87 kn), proširenje poljoprivrednih puteva (51.750,00 kn), naknadu za održavanje odlagališta otpada Treskavac (120.000,00 kn), izgradnju zaštitnih okna za bušotine (72.922,50 kn) te nabavu agregata i opreme za navodnjavanje (154.384,46 kn).

Prihodi od spomeničke rente u 2017. godini ostvareni su u iznosu od 120.171,80 kn, a zajedno s dosad neutošenim prihodima spomeničke rente iz 2016. godine u iznosu od 131.854,89 kn, u cijelosti su utrošeni na održavanje gradskih zidina i trgova.

 

Materijal preuzmite ovdje: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

 

- jednoglasno usvojen Izvještaj o radu Gradonačelnika Grada Krka za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2017. godine

 

Materijal preuzmite: ovdje.

 

- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o područjima, granicama i sjedištima mjesnih odbora na području Grada Krka

 

Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, pored ustrojstva, djelokruga i načina rada jedinica lokalne samouprave uređena je i mjesna samouprava, točnije mjesni odbori koji se osnivaju statutom kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana. Posljednjim Izmjenama i dopunama Statuta Grada Krka, donesenim početkom 2018. godine, na temelju prihvaćene inicijative Odbora za razvoj mjesne samouprave Gradskog vijeća Grada Krka, osnovana su dva nova mjesna odbora za naselje Krk, s time da je ovom Odlukom, pored sjedišta, definiran i njihov obuhvat. Naime, područje Mjesnog odbora Krk Istok i Mjesnog odbora Krk Zapad (oba sa sjedištem na adresi Trg bana J. Jelačića 2, 51500 Krk), razdvaja linija koja od Obale Hrvatske mornarice ide uz rub Velikog parka i nastavlja se Ulicom Stjepana Radića do Robne kuće Krk te usporedno s gradskim bedemima makadamskom cestom ide do raskrižja ulica Stjepana Radića i Narodnog preporoda te se na zavoju ispod Krkplastike nastavlja ravno prema sjeveroistoku.

 

clanak_gradsko-vijece-01.jpg

 

Materijal preuzmite ovdje: 1, 2, 3, 4, 5.

 

- jednoglasno usvojeni prijedlozi odluka, i to: (1) Odluke o utvrđivanju početnih cijena neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Krka koja se ima primjenjivati u postupcima javnih natječaja za prodaju i zamjenu zemljišta, za prodaju i zamjenu zemljišta izravnom pogodbom u slučajevima propisanim Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima te za kupnju zemljišta potrebnog za izgradnju cesta i druge komunalne infrastrukture, te (2) Odluke o utvrđivanju početnih zakupnina za neizgrađeno građevinsko zemljište te za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Grada Krka koja se ima primjenjivati u postupcima javnih natječaja za zakup zemljišta

 

Materijal preuzmite ovdje: 1, 2.

 

- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o prodaji zemljišta u vlasništvu Grada Krka, i to: 1/3 dijela k.č. 2352/7, k.o. Krk - grad (1/3 dijela z.č. 28/18, k.o. Krk), koja parcela u navedenom suvlasničkom dijelu ima površinu od 516 m2

 

Nakon prethodno provedenog natječaja objavljenog u glasilu Narodne novine br. 21/18, ovom Odlukom realizirana je prodaja 1/3 dijela k.č. 2352/7, k.o. Krk - grad (1/3 dijela z.č. 28/18, k.o. Krk), površine od 516 m2, upisane u z.k.ul. 624, k.o. Krk, u naravi neizgrađeno zemljište u vlasništvu Grada Krka koje se nalazi na području Dražica u gradu Krku (u zoni sporta i rekreacije), i to Jasni Maligec iz Krka, s time da je kupoprodajna cijena utvrđena u iznosu od 101,00 EUR po m2, što ukupno iznosi 52.116,00 EUR.

 

Materijal preuzmite: ovdje.

 

- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za zamjenu zemljišta, i to: k.č. 2569/3, k.o. Krk - grad (z.č. 643/3, k.o. Krk), površine 312 m2 i k.č. 2568/4, k.o. Krk - grad (z.č. 649/16, k.o. Krk), površine 667 m2, za zemljište na području DPU Zone 26 u gradu Krku

 

Ovom Odlukom omogućava se raspisivanje natječaja s namjerom zaključenja ugovora o zamjeni nekretnina, i to k.č. 2569/3, k.o. Krk - grad (z.č. 643/3, k.o. Krk), površine od 312 m2, i k.č. 2568/4, k.o. Krk - grad (z.č. 649/16, k.o. Krk), površine od 667 m2, a koje u naravi čine jedinstvenu građevinsku parcelu na području Dražica u gradu Krku (u Ružmarinskoj ulici), inače vlasništvo Grada Krk, za zemljište na području Detaljnog plana uređenja Zone 26 u gradu Krku, na kojem Grad Krk vidi interes u smislu otvaranja mogućnosti izgradnje dodatnih sadržaja za postojeći kompleks Dječjeg vrtića Katarina Frankopan, izgrađen na k.č. 2056, k.o. grad Krk. (Drugim riječima, time bi se otvorila mogućnost izgradnje ankeksa krčkog dječjeg vrtića, s kapacitetom za još oko 150-ero djece, koji bi mogao dobro funkcionirati i komunicirati s glavnim objektom.)

 

Materijal preuzmite: ovdje.

 

- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke za priznavanje prava suvlasništva u Lovačkom društvu Kamenjarka sa sjedištem u Korniću, na 1/3 dijela z.č. 2060/2, k.o. Kornić (Lovački dom u Korniću) na temelju ulaganja u izgradnju

 

Temeljem Nalaza i mišljenja sudskog vještaka graditeljske struke i procjene nekretnina Davora Šamanića, u svrhu utvrđivanja suvlasničkog dijela građevine i pripadajućeg zemljišta, točnije Lovačkog doma u Korniću, za Grad Krk i Lovačko društvo Kamenjarka iz Kornića, utvrđeno je kako je u navedenu izgradnju Grad Krk investirao 761.428,00 kn ili 67%, a Lovačko društvo Kamenjarka 375.669,00 kn ili 33%. Ovom se odlukom, temeljem građenja i ulaganja u izgradnju spomenute gospodarske zgrade, Lovačkom društvu Kamenjarka priznaje 302/1008 dijela z.č. 2060/2, k.o. Kornić (30%), a Gradu Krku 706/1008 dijela (70%), što bi, naposljetku, trebalo završiti zaključenjem ugovora sukladno kojem će se Lovačko društvo Kamenjarka upisati kao suvlasnik na tih 302/1008 dijela z.č. 2060/2, k.o. Kornić, upisane u z.k.ul. 2610, k.o. Kornić, i kojim će se utvrditi međusobni odnosi suvlasnika vezani za upravljanje predmetnom nekretninom.

 

Materijal preuzmite ovdje: 1, 2, 3.

 

- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o obavljanju osnivačkih prava i obveza nad Javnom vatrogasnom postrojbom Grada Krka

 

Temeljem odredbi Zakona o vatrogastvu, Gradsko vijeće Grada Krka, 2009. godine, donijelo je Odluku o obavljanju osnivačkih prava i obveza nad Javnom vatrogasnom postrojbom Grada Krka, a kojom se uređuju prava i obveze Grada Krka, kao njezinog osnivača. Obzirom da je od usvajanja predmetne Odluke došlo do izmjena zakonske regulative koja uređuje sustav i nadležnosti tijela jedinica lokalne samouprave, (sukladno Izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakona o lokalnim izborima te nedavno donesenim Izmjenama i dopunama Statuta Grada Krka), njezine izmjene podrazumijevaju usklađivanje se s novim zakonskim rješenjima, kao i odredbama Statuta Grada Krka, a tiču se nadležnosti gradonačelnika koji odsad osim što imenuje i razrješuje zapovjednika i zamjenika zapovjednika Postrojbe, imenuje i članove njezinog Upravnog vijeća.

 

Materijal preuzmite ovdje: 1, 2, 3, 4.

 

- jednoglasno usvojen prijedlog Zaključka o usvajanju/donošenju: (1) Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Krka za 2017. godinu i (2) Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Krka za 2018. godinu (s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje)

 

Materijal preuzmite ovdje: 1, 2, 3.

 

- jednoglasno usvojen prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka

 

Materijal preuzmite ovdje: 1, 2, 3, 4, 5.

 

- jednoglasno usvojen prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Katarina Frankopan Krk

 

Materijal preuzmite ovdje: 1, 2, 3.

 

Dopuna Dnevnog reda:

 

- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Krka

 

Kako dosadašnjim članovima vijeća mjesnih odbora uskoro ističe četverogodišnji mandat, ovom Odlukom raspisuju se izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Krka, i to premijerno za Mjesni odbor Krk Istok i Mjesni odbor Krk Zapad, te za Mjesni odbor Kornić, Mjesni odbor Milohnići, Mjesni odbor Poljica, Mjesni odbor Skrbčići - Pinezići i Mjesni odbor Vrh, a što se planiraju održati u nedjelju, 10. lipnja 2018. godine. Tijela zadužena za provedbu izbora, sukladno Zakonu o lokalnim izborima i Odluci o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Krka, su: stalni i prošireni sastav Gradskog izbornog povjerenstva koje imenuje gradonačelnik te birački odnori koje imenuje Gradsko izborno povjerenstvo.

 

Materijal preuzmite ovdje: 1, 2, 3.

 

- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o oslobađanju Županijske lučke uprave Krk od plaćanja komunalnog doprinosa za rekonstrukciju Ribarske luke - produženje i proširenje postojećeg lukobrana i izgradnju

 

Materijal preuzmite ovdje: 1, 2, 3, 4, 5.

 

- pitanja i odgovori