23. sjednica Gradskog vijeća: Proračunom osiguran godišnji budžet od 84.980.607,06 kn

U Maloj gradskoj vijećnici, 20. prosinca 2016. godine, na poziv predsjednika Marinka Pavlića, održana je 23. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka tijekom koje su raspravljene mnoge za naredno jednogodišnje razdoblje relevantne teme.
 
- jednoglasno usvojen Zapisnik s 22. Sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 18. listopada 2016. godine
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o II. Izmjeni i dopuni Proračuna Grada Krka za 2016. godinu
 
Proračun Grada Krka za 2016. godinu isprva je usvojen u iznosu od 82.645.000,00 kn s planiranim viškom prihoda od 350.000,00 kn, dok je njegovom I. Izmjenom, donesenom krajem rujna, predloženo 84.645.259,54 kn prihoda i primitaka te 1.054.859,96 kn konsolidiranog prenesenog viška iz 2015., odnosno 85.700.119,50 kn rashoda i izdataka. 
Ovim, II. Izmjenama Proračuna Grada Krka za 2016. godinu predloženo je smanjenje prihoda i primitaka u iznosu od 15.722.176,75 kn, iliti za 18,2% u odnosu na prethodno usvojen Proračun, što nas vodi prema konačnom budžetu koji podrazumijeva 69.563.082 kn prihoda i primitaka te 1.054.859,96 kn konsolidiranog prenesenog viška iz 2015., odnosno rashode i izdatke u iznosu od 70.617.942,75 kn
Smanjenje Proračuna tako se u iznosu od 7.510.000,00 kn odnosi na prihode od građevinskog zemljišta, najvećim dijelom zbog promjene u načinu evidentiranja prijenosa građevinskog zemljišta na Agenciju za pravni promet i posredovanje nekretninama radi izgradnje zgrade sukladno programu društveno poticane stanogradnje, zatim prihode od komunalnog doprinosa i komunalne naknade u iznosu od 1.530.000,00 kn, jer se prihod za izgradnju poslovne zgrade Lidla namjerava realizirati u narednoj godini, prihode od poreza na promet nekretninama u iznosu od 600.000,00 kn, prihode od pomoći za kapitalne projekte u iznosu od 3.292.450,00 kn, zato što se na razini države kasnilo s natječajima za čitav niz planiranih projekata, te, naposljetku, primitke od zaduživanja u iznosu od 3.207.500,00 kn za izgradnju Multimedijalnog kulturnog centra čija se realizacija u cijelosti prenosi u narednu godinu.
Iz svega prethodno navedenog postaje jasno kako je jedan od primarnih razloga ovakvog smanjenja odgađanje realizacije planiranih kapitalnih investicija radi zastoja nastalog u provođenju projekata financiranih iz Državnog proračuna i fondova Europske unije, a što je povezano s procesom konstituiranja nove vlade i ministarstava, ali i najavljenom poreznom reformom, odnosno novom raspodjelom sredstava jedinicama lokalne samouprave.
Na prihodovnoj strani, prihodi od poreza na dohodak povećani su za 284.000,00 kn, prihodi od poreza na robu i usluge za 160.000,00 kn, prihodi od pomoći izvanproračunskih korisnika za 5.500,00 kn, pomoći iz Državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava Europske unije za 1.000,00 kn, prihodi od nefinancijske imovine za 78.000,00 kn te prihodi od kazni i ostali prihodi za 35.300,00 kn, dok se prihodi od poreza na imovinu umanjuju za 600.000,00 kn, pomoći od institucija i tijela Europske unije za 11.000,00 kn, kapitalne pomoći iz Županijskog i Državnog proračuna za 3.292.450,00 kn, pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan za 32.500,00 kn, prihodi od financijske imovine za 18.376,75 kn, prihodi od komunalnog doprinosa i komunalne naknade za 1.540.000,00 kn, prihodi od donacija za 144.250,00 kn, prihodi od prodaje nefinancijske imovine za 7.430.000,00 kn te primici od financijske imovine (radi kredita za Multimedijalni kulturni centar) za 3.207.500,00 kn.
Poput prihoda i rashodi Proračuna smanjeni su u ukupnom iznosu od 15.722.176,75 kn, s time da su između i unutar gradskih odsjeka pojedine pozicije povećane, a pojedine umanjene u odnosu na realizaciju i mogućnosti samog Proračuna. Prema tome, smanjenje rashoda odnosi se na Jedinstveni upravni odjel Grada Krka, i to za 15.658.126,75 kn, na Gradsku knjižnicu Krk za 3.000,00 kn te na Dječji vrtić Katarina Frankopan za 91.700,00 kn, dok su rashodi Centra za kulturu Grada Krka povećani za 13.100,00 kn, a Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka za 17.550,00 kn. 
Sukladno II. Izmjenama Proračuna Grada Krka za 2016. mijenja se i Plan razvojnih programa Grada Krka za 2016. godinu, i to na način da se s ukupno planiranih 28.687.512,00 kn svodi na 13.862.785,00 kn. To smanjenje, kao što je prethodno istaknuto, dogodilo se zato što je nekoliko kapitalnih projekata pripremanih za prijavu na natječaje s ciljem dobivanja bespovratnih sredstava iz državnih pomoći i fondova Europske unije, radi prolongiranja natječaja, odgođeno za naredno razdoblje.
 
Materijal preuzmite ovdje: 1, 2.
 
- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o II. izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2016. godinu
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o I. izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2016. godini
 
Izvršenom II. Izmjenom Proračuna Grada Krka prišlo se i I. Izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2016. godini kako bi se postiglo usklađenje s rebalansom definiranim pozicijama gradskog Proračuna. 
Ukupna sredstva koja su potrebna za ostvarivanje I. Izmjene ovog Programa s prethodno planiranih 8.364.000,00 kn povećana su na 8.960.000,00 kn, od čega se 6.900.000,00 kn osigurava iz sredstava komunalne naknade, 1.130.000,00 kn iz prihoda od koncesijskih odobrenja, 110.000,00 kn iz prihoda od naknade za održavanje groblja te 820.000,00 kn iz općih (ostalih) prihoda. Tako izmijenjenim Programom za čišćenje javnih površina izdvojeno je 1.466.000,00 kn, za održavanje javnih površina 2.545.000,00 kn, za održavanje nerazvrstanih cesta 1.690.000,00 kn, za održavanje javne rasvjete 1.155.000,00 kn, za održavanje groblja 110.000,00 kn, za intelektualne usluge u Odsjeku za komunalno gospodarstvo 10.000,00 kn, za održavanje Sportsko-rekreativnog centra Josip Uravić Pepi 150.000,00 kn, za održavanje osnovnoškolske sportske dvorane 220.000,00 kn te za gradnju objekata školskog i predškolskog sadržaja 1.614.000,00 kn.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
- jednoglasno usvojen Prijedlog I. izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
 
Izvršenom II. Izmjenom Proračuna Grada Krka prišlo se i I. Izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu kako bi se postiglo usklađenje s rebalansom definiranim pozicijama gradskog Proračuna. 
Ukupna sredstva koja su potrebna za ostvarivanje I. Izmjene ovog Programa s prethodno planiranih 8.405.000,00 kn povećana su na 11.047.000,00 kn, od čega se 7.500.000,00 kn osigurava iz sredstava komunalnog doprinosa, 280.000,00 kn iz sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada, 350.000,00 kn iz prihoda koncesije za parkirališta, 50.000,00 kn iz prihoda donacija, 412.500,00 kn iz pomoći Hrvatskih voda, 80.000,00 kn iz pomoći Primorsko-goranske županije te 2.374.500,00 kn iz sredstava od poreza na dohodak za zajedničke projekte na otocima. Tako izmijenjenim Programom za izgradnju (i projektiranje) javnih površina izdvojeno je 1.430.000,00 kn, za izgradnju (i projektiranje) nerazvrstanih cesta 5.510.000,00 kn, za uređenje (i projektiranje) groblja 1.309.000,00 kn, za proširenje (i projektiranje) javne rasvjete 1.224.000,00 kn te za pripremu gradnje, odnosno prostorno plansku dokumentaciju 1.574.000,00 kn.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
- jednoglasno usvojeni prijedlozi izmjena Programa/Plana korištenja/raspodjele sredstava boravišne i ekološke pristojbe te spomeničke rente, i to: (1) Prijedlog Izmjene Programa raspodjele sredstava boravišne pristojbe za 2016., (2) Prijedlog Izmjene Programa korištenja sredstava ekološke pristojbe za 2016. te (3) Prijedlog Izmjene Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2016. godinu
 
(1) Kako je po osnovi boravišne pristojbe u ovoj godini ostvareno oko 110.000,00 kn više, Izmjenom Programa raspodjele sredstava boravišne pristojbe za 2016. godinu osiguran je ukupni budžet od 1.010.000,00 kn. Prema tome, iz njega je za rad Turističke ambulante i hitne medicinske službe izdvojeno 235.000,00 kn, za organizaciju Krčkog karnevala, Krčkog sajma i festivala Melodije Istre i Kvarnera 177.000,00 kn, za sufinanciranje rada Turističke zajednice otoka Krka 145.000,00 kn, za sufinanciranje rada Turističke zajednice Primorsko-goranske županije 60.000,00 kn, za sufinanciranje izdavaštva 105.000,00 kn, za sufinanciranje mjesnog prijevoza tijekom ljetnih mjeseci 85.000,00 kn, za proslave i pokroviteljstva 120.000,00 kn, za proslave u mjesnim odborima 22.000,00 kn, za opremu WiFi sustava 635.250,00 kn te za bežični Internet 25.750,00 kn.
(2) Temeljem II. Izmjena Proračuna Grada Krka, Izmjenom Programa korištenja sredstava ekološke pristojbe za 2016. godinu izvršene su korekcije na rashodovnoj strani zbog sufinanciranja novih projekata i programa, pa je tako iz ukupnog budžeta od 800.000,00 kn za zaštitu kulturne baštine izdvojeno 50.000,00 kn, za održavanje spomenika 90.000,00 kn, za sustavno gospodarenje energijom 50.000,00 kn, za fotonaponsku elektranu na krovu Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka 40.000,00 kn, za održavanje gradskih zidina i trgova 152.000,00 kn, za održavanje poljoprivrednih puteva 140.000,00 kn, za naknadu vezanu uz odlagalište otpada Treskavac 120.000,00 kn, za intelektualne usluge u Odsjeku za komunalno gospodarstvo 7.000,00 kn, za projektiranja 2.200,00 kn, za udio u vlasništvu punionica za električna vozila 71.000,00 kn, za istražne radove u poljima Kimpi i Kaštel 7.800,00 kn te za uređenje starogradske jezgre 70.000,00 kn.
(3) Kako je po osnovi spomeničke rente u ovoj godini ostvaren nešto manji prihod, Izmjenom Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2016. godinu osiguran je ukupni budžet od 140.000,00 kn, inače u cijelosti uložen u održavanje gradskih zidina i trgova.
 
Materijal preuzmite ovdje: 1, 2, 3.
 
- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka za 2016. godinu
 
Prema Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, iz Državnog proračuna izdvajaju se pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije vatrogastva. Uredbom o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne samouprave u 2016. godini za Javnu vatrogasnu postrojbu Grada Krka određen je iznos od 2.793.257,00 kn, koji se troši namjenski na način da je 2.513.931,00 kn planirano za plaće djelatnika, a 279.326,00 kn za materijalne troškove. 
II. Izmjenom Proračuna Grada Krka za 2016. godinu neznatno je korigirana struktura raspodjele materijalnih rashoda, i to na način da su naknade troškova zaposlenima s prvotno planiranih 51.000,00 kn povećane na 65.000,00 kn, kao i rashodi za usluge s planiranih 117.926,00 kn na 127.326,00 kn, s time da su rashodi za materijal i energiju s planiranih 98.400,00 kn smanjeni na 75.000,00 kn, dok su premije osiguranja ostale u planiranoj vrijednosti od 12.000,00 kn.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
- jednoglasno usvojen Prijedlog Proračuna Grada Krka za 2017. i Projekcijama za 2018. i 2019. godinu
 
Kao ciljevi i prioriteti Proračuna Grada Krka za razdoblje od 2017. do 2019. godine izdvojeni su: razvoj zelenog gospodarstva, infrastrukture i receptivnih sadržaja, očuvanje okoliša, valoriziranje i očuvanje prirodnih, odnosno kulturnih resursa, insistiranje na što efikasnijoj lokalnoj samouprava te podrška ugroženim skupinama društva.
Prihode i primitke (konsolidiranog) Proračuna Grada Krka za 2017. godinu čine prihodi poslovanja u iznosu od 66.317.937,00 kn, prihodi od prodaje imovine u iznosu od 6.052.000,00 kn, primici od zaduživanja u iznosu od 9.041.000,00 kn te preneseni višak prihoda Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka i Dječjeg vrtića Katarina Frankopan iz 2016. godine u iznosu od 569.670,06 kn. Iz toga je razvidno kako će Grad Krk u narednoj godini raspolagati ukupnim budžetom od 84.980.607,06 kn, dok je Projekcijom za 2018. predviđeno 80.937.187,00 kn, a za 2019. godinu 72.970.187,00 kn.
U Proračunu za 2017. kao najznačajniji projekt izdvaja se uređenje Multimedijalnog kulturnog centra za koji je izdvojeno 9.076.500,00 kn, i za koji se planira jednakovrijedan kredit, s time da je Projekcijom za 2018. godinu obuhvaćena pomoć Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju od 6.080.000,00 kn s kojom će djelomično biti vraćena glavnica tog kredita. 
U odnosu na prethodni, prihodi i primici Proračuna za 2017. godinu smanjeni su za 1.359.512,44 kn, odnosno 1,6%, te sadrže stavke vezane uz vlastite prihode, donacije i pomoći proračunskih korisnika u ukupnom iznosu od 13.789.370,06 kn, s time da udio Gradske knjižnice Krk teži 109.000,00 kn, Centra za kulturu Grada Krka 845.000,00 kn, Dječjeg vrtića Katarina Frankopan Krk 10.547.300,00 kn i Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka 1.718.400,00 kn, čemu treba pribrojiti i prethodno spomenut višak prihoda iz 2016. godine u iznosu od 569.670,06 kn.
Rashodi Proračuna Grada Krka za 2017. godinu također iznose 84.980.607,06 kn, a planom su vezani uz prihode od 75.369.937,00 kn, primitke od zaduživanja u vrijednosti 9.041.000,00 kn te 569.670,06 kn sredstava prenesenih iz 2016. godine. Rashodi poslovanja tako iznose 50.246.437,00 kn, rashodi za nabavu dugotrajne imovine 31.348.170,06 kn, a izdaci za financijsku imovinu i otplatu glavnice duga 3.386.00,00 kn. 
 
Materijal preuzmite ovdje: 1, 2, 3, 4 (Amandmani).
 
- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2017. godinu 
 
Materijal preuzmite ovdje: 1, 2.
 
- jednoglasno usvojen Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini
 
Programom održavanja komunalne infrastrukture utvrđuje se opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima, kao i financijska sredstva potrebna za njegovo ostvarivanje. Opseg održavanja komunalne infrastrukture u 2017. uglavnom je zadržan na nivou opsega koji je bio u prethodnom Programu.  
Ukupna sredstva koja su potrebna za ostvarivanje ovog Programa, procijenjena su na iznos od 8.364.000,00 kn od čega se 7.300.000,00 kn planira osigurati iz sredstava komunalne naknade, 854.000,00 kn iz prihoda koncesijskih odobrenja, 150.000,00 kn iz prihoda naknade za održavanje groblja te 60.000,00 kn iz općih (ostalih) prihoda. Ovim se Programom za čišćenje javnih površina tako planira izdvajanje od 1.510.000,00 kn, za održavanje javnih površina 2.625.000,00 kn, za održavanje nerazvrstanih cesta 1.050.000,00 kn, za održavanje javne rasvjete 1.015.000,00 kn, za održavanje groblja 150.000,00 kn, za intelektualne usluge u Odsjeku za komunalno gospodarstvo 50.000,00 kn, za održavanje Sportsko-rekreativnog centra Josip Uravić Pepi 150.000,00 kn, za održavanje osnovnoškolske sportske dvorane 200.000,00 kn, te za gradnju objekata školskog i predškolskog sadržaja 1.614.000,00 kn.
 
Materijal preuzmite ovdje: 1, 2.
 
- jednoglasno usvojen Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu 
 
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture sadrži opis poslova s procjenom troškova gradnje pojedinih objekata i uređaja te nabave opreme uz iskaz financijskih sredstava potrebnih za njegovo ostvarivanje. 
Ukupna sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Programa procijenjena su na iznos od 11.677.000,00 kn, od čega se 8.000.000,00 kn planira osigurati iz sredstava komunalnog doprinosa, 400.000,00 kn iz prihoda naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada, 75.000,00 kn iz prihoda koncesija (parkirališta), 200.000,00 kn iz prihoda donacija, 2.027.600,00 kn iz prihoda pomoći, 100.000,00 kn iz prihoda pomoći Hrvatskih voda, 443.900,00 kn od prodaje imovine, 57.000,00 kn iz sredstava boravišne pristojbe, 163.500,00 kn iz općih prihoda te 210.000,00 kn iz sredstava poreza na dohodak za zajedničke projekte na otocima. Ovim se Programom za izgradnju javnih površina tako planira izdvajanje od 4.857.000,00 kn, za izgradnju nerazvrstanih cesta 4.100.000,00 kn, za uređenje groblja 300.000,00 kn, za proširenje javne rasvjete 1.000.000,00 kn te za pripremu gradnje, odnosno prostorno plansku dokumentaciju 1.420.000,00 kn.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
- jednoglasno usvojeni prijedlozi izmjena Programa/Plana korištenja/raspodjele sredstava boravišne i ekološke pristojbe te spomeničke rente, i to: (1) a) Prijedlog Programa raspodjele boravišne pristojbe za 2017., (2) Prijedlog Programa korištenja sredstava ekološke pristojbe za 2017., te (3) Prijedlog Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2017. godinu
 
(1) Programom raspodjele sredstava boravišne pristojbe taj se prihod raspoređuje za programe unapređenja turističke ponude i podizanja standarda boravka gostiju na području Grada Krka. Boravišna pristojba tako je u Proračunu Grada Krka za 2017. godinu planiran u ukupnom iznosu od 1.000.000,00 kn, a iz tih je sredstava za rad Turističke ambulante i hitne medicinske službe planirano izdvajanje od 220.000,00 kn, za organizaciju Krčkog karnevala, Krčkog sajma i festivala Melodije Istre i Kvarnera 177.000,00 kn, za sufinanciranje izdavaštva 37.000,00 kn, za sufinanciranje rada Turističke zajednice otoka Krka 120.000,00 kn, za sufinanciranje rada Turističke zajednice Grada Krka 10.000,00 kn, za sufinanciranje Turističke zajednice Primorsko-goranske županije 57.000,00 kn, za proslavu Dana grada 20.000,00 kn, za sufinanciranje mjesnog prijevoza tijekom ljetnih mjeseci 90.000,00 kn, za proslave i pokroviteljstva 100.000,00 kn, za proslave u mjesnim odborima 36.000,00 kn, za opremu Wi-Fi sustava 59.000,00 kn te za bežični Internet 17.000,00 kn.
(2) Programom korištenja sredstava ekološke pristojbe taj se prihod raspoređuje za programe unapređenja stanja okoliša te očuvanja kulturnih i estetskih vrijednosti krajolika i kulturnih dobara na području Grada Krka. Ekološka pristojba tako je u Proračunu Grada Krka za 2017. godinu planiran u ukupnom iznosu od 750.000,00 kn, a iz tih je sredstava za zaštitu kulturne baštine planirano izdvajanje od 128.000,00 kn, za održavanje spomenika 72.000,00 kn, za sustavno gospodarenje energijom 100.000,00 kn, za održavanje poljoprivrednih puteva 50.000,00 kn, za proširenje poljoprivrednih puteva 90.000,00 kn te za projektnu dokumentaciju i istražne radove na poljima Kimpi i Kaštel 310.000,00 kn.
(3) Planom raspodjele sredstava spomeničke rente taj se prihod raspoređuje za programe zaštite i očuvanja kulturnih dobara na području Grada Krka. Spomenička renta tako je u Proračunu Grada Krka za 2017. godinu planirana u ukupnom iznosu od 180.000,00 kn, i to 150.000,00 kn po m2 na temelju izdanih Rješenja, te 30.000,00 kn od poreza na dobit. Ukupan iznos spomeničke rente planira se uložiti u održavanje gradskih zidina i trgova.
 
Materijal preuzmite ovdje: 1, 2, 3.
 
- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije razvoja turizma Grada Krka do 2020. godine
 
Grad Krk, u nastojanju da osigura planirani razvoj turizma, sredinom 2015. godine, donio je Odluku o izradi Strategije razvoja turizma Grada Krka do 220. godine koja je utvrđena kao jedan od prioriteta u Programu ukupnog razvoja Grada Krka. 
Izrada Strategije stoga je pokrenuta s ciljem valorizacije turističke ponude i načina definiranja razvojnih turističkih projekata kojima bi se poboljšala kvaliteta postojeće turističke ponude te ujedno stvorili preduvjeti za razvoj novih sadržaja. Sama izrada povjerena je Centru za inovativnost i transfer znanja Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci d.o.o. u suradnji s Ekonomskim fakultetom Sveučilišta u Rijeci, s time da su, pritom, osim lokalnih u obzir uzeti i strateški dokumenti na županijskoj, nacionalnoj, pa čak i europskoj razini, kao i mišljenje zainteresirane javnosti, posebice ono dobiveno tijekom Dana turizma Grada Krka koji je u svom desetom izdanju ponovo okupio sve dionike krčke turističke ponude. 
Grad Krk tako je Strategijom, uvažimo li Viziju, definiran kao ugodna kvarnerska destinacija aktivnog obiteljskog odmora, koja ima pun potencijal svoje nasljeđe prezentirati kao jedinstveni spoj prirodnih ljepota i stoljetne tradicije održivog razvoja, i na taj način gosta potaknuti na poistovjećivanje s lokalnim okruženjem i upijanje njegove harmonije. Osvrnemo li se na Misiju, njome se predlaže kako održivi turizam Grada Krka treba razvijati i promovirati stvaranjem ugodnog suživota lokalnog stanovništva i posjetitelja, uz stalno unaprjeđenje postojećih kapaciteta i ulaganje u zaštitu okoliša, uvažavajući i pritom koristeći iznimnu biološku raznolikost unutrašnjosti otoka za kreiranje jedinstvenog turističkog proizvoda. 
Kao četiri primarna strateška cilja izdvojeni su produljenje turističke sezone, osnaživanje brenda Grada Krka, podizanje razine održivosti turizma i povećanje lokalne komponente u turističkom proizvodu.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
- (uz jedan suzdržan glas) usvojen Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije razvoja turizma otoka Krka do 2020. godine
 
Turistička zajednica otoka Krka krajem 2014. godine donijela je odluku o pristupanju izradi Strategije razvoja turizma otoka Krka do 2020. godine kojom bi se objedinio čitav niz sličnih dokumenata što su ih već prethodno izradile ili ih još uvijek izrađuju jedinice lokalne samouprave i turističke zajednice otoka Krka.
Izrada prvog takvog dokumenta s otočnom perspektivom povjerena je Institutu za turizam, a sukladno Viziji, njime je predviđen razvoj otočnog turizma temeljen na konceptima održivosti, širenju ciljanih skupina gostiju i segmenata ponude, umrežavanju dionika i posvećenosti kvaliteti. Ujedno, izuzetna sadržajnost turističke ponude, orijentacija na malo i obiteljsko turističko gospodarstvo te posvećenost okolišno odgovornom turizmu iskazani su kao ključni atributi Krka na turističkom tržištu. Iz takve su vizije proizašli i ciljevi turističkog razvoja otoka, podijeljeni u one strateške i operativne, s time da potonji podrazumijevaju povećanje smještajnih kapaciteta, povećanje noćenja, povećanje prosječne turističke potrošnje i povećanje snage brenda.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Krka
 
Materijal preuzmite ovdje: 1, 2.
 
- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o osnivanju Udruge Lokalna akcijska grupa u ribarstvu (LAGUR)
 
Čelnici svih lokalnih samouprava otoka Krka iskazali su interes za potpisivanje Sporazuma o postupku i mjerama za osnivanje Lokalne akcijske grupe u ribarstvu - LAGUR, u cilju poticanja razvoja ribarstvenog i akvakulturnog područja primjenom specifične metodologije poznate kao LEADER pristup, kako bi u sljedećem koraku pristupili osnivanju LAGUR-a. 
LAGUR, koji će biti službeno registrirana udruga, osniva sa zadaćom povećanja zaposlenosti i teritorijalne kohezije putem promicanja gospodarskog rasta, društvene uključenosti, stvaranja radnih mjesta i pružanja podrške upošljivosti i mobilnosti radne snage u obalnim i kontinentalnim zajednicama koje ovise o ribolovu i akvakulturi, uključujući diversifikaciju aktivnosti u ribarstvu te prema ostalim sektorima pomorskog gospodarstva. 
LAGUR, stoga, predstavlja ribarstveno i akvakulturno područje koje je funkcionalno koherentno u zemljopisnom, gospodarskom i društvenom smislu, a njegovo osnivanje u skladu je s Operativnim programom za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske. Na razini donošenja odluka upravno tijelo LAGUR-a predstavljat će, prije svega, interese gospodarskog sektora u ribarstvu.
 
Materijal preuzmite ovdje: 1, 2.
 
- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra (na z.č. 1950/16, k.o. Krk - grad, površine 81 m2, upisane u zemljišnoj knjizi Općinskog suda u Krku u z.k.ul. 7539, kao javno dobro, putevi)
 
Sukladno Zakona o cestama, ovom se Odlukom ukida status javnog dobra na z.č. 1950/16, k.o. grad Krk, površine 81 m2, upisane u zemljišnoj knjizi Općinskog suda u Krku kao javno dobro - putevi.
Naime, temeljem prijedloga Merice Franov iz Krka za kupnju predmetne nekretnine radi formiranja okućnice utvrđeno je kako se ista ne koristi kao javno dobro - put, već se ondje može formirati okućnica stambene građevine izgrađene na k.č. 3863/2, k.o. grad Krk.
Nakon što se na predmetnoj nekretnini pravo vlasništva upiše u korist Grada Krka, s kupcem Mericom Franov zaključit će se kupoprodajni ugovor, i to po kupoprodajnoj cijeni koja će se utvrditi temeljem procjene tržišne vrijednosti.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra (na k.č. 3193/1, k.o. Krk - grad (z.č. 1956/2, k.o. Krk), upisane u zemljišnoj knjizi Općinskog suda u Rijeci, Stalna služba u Krku u Popis I., kao javno dobro, putevi)
 
Sukladno Zakona o cestama, ovom se Odlukom ukida status javnog dobra na k.č. 3193/1, k.o. grad Krk (z.č. 1956/2, k.o. Krk), površine 389 m2, upisane u zemljišnoj knjizi Općinskog suda u Rijeci (Popis I) kao javno dobro - putevi.
Naime, Grad Krk pokrenuo je postupak izrade idejnog rješenja radi ishođenja dokumentacije za izgradnju javne garaže na k.č. 3194/3, 3194/4, 3195/1, 3195/2, 3196/1 te 3193/1, sve k.o. grad Krk, inače parkiralište pokraj Robne kuće Krk. Iako k.č. 3193/1 u naravi nije nerazvrstana cesta, već pješačka staza te se na njoj ne planira direktna izgradnja, od gradskog interesa je da ona bude upisana kao vlasništvo Grada Krka, a ne kao javno dobro - put, radi mogućnosti ishođenja potrebne dokumentacije za ondje planiranu izgradnju.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra (na z.č. 142/135, k.o. Vrh, površine 100 m2, upisane u zemljišnoj knjizi Općinskog suda u Rijeci, Stalna služba u Krku, u z.k.ul. 2472, kao javno dobro u općoj upotrebi i neotuđivo vlasništvo Grada Krka)
 
Sukladno Zakona o cestama, ovom se Odlukom ukida status javnog dobra na z.č. 142/135, k.o. Vrh, površine 100 m2, upisane u zemljišnoj knjizi Općinskog suda u Rijeci kao javno dobro u općoj upotrebi.
Naime, temeljem prijedloga Marije Kosić iz Vrha za kupnju ili zamjenu predmetne nekretnine radi formiranja građevinske parcele utvrđeno je kako se ista ne koristi kao javno dobro - put, već zajedno sa z.č. 1452/55, površine 645 m2, u vlasništvu predlagateljice, čini jedinstvenu građevinsku parcelu.
Nakon što se na predmetnoj nekretnini pravo vlasništva upiše u korist Grada Krka, s Marijom Kosić zaključit će se kupoprodajni ugovor ili ugovor o zamjeni nekretnina, sukladno vrijednosti zamijenjenog zemljišta, odnosno kupoprodajnoj cijeni koja će se utvrditi temeljem procjene tržišne vrijednosti.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o kupnji zemljišta (1/2 dijela k.č. 2065, k.o. Krk - grad - 1/2 dijela z.č. 1361/1, k.o. Krk - ukupne površine 1.081 m2, koja parcela je upisana u z.k.ul. 46, k.o. Krk te je na istoj Grad Krk upisan kao suvlasnik u 1/2 dijela) u zoni M1-1 (zona mješovite pretežito stambene namjene - lokalitet dječjeg igrališta)
 
Radi buduće izgradnje, donesena je odluka o kupnji polovice dijela k.č. 2065, k.o. grad Krk, ukupne površine 1.081 m2, na kojoj je Grad Krk upisan kao suvlasnik polovice, dok je preosali dio u zajedničkom suvlasništvu predlagatelja ovog postupka Mirjane Galić, Nikole Frlete, Antona Frlete, Andrine Frlete, Silvije Frlete, Marije Žgaljić, Mariaangele Morich, Darka Giorgola i Marije Udine.  
Kupoprodajna cijena za predmetno zemljište određena je iznosom od 100,00 EUR po m2, što ukupno iznosi 54.050,00 EUR (540,5 m2 x 100,00 EUR). Riječ je, dakle, o zemljištu koje se nalazi u zoni M1-1 (zoni mješovite, pretežno stambene gradnje) na kojem je pored ostalog označen i lokalitet budućeg dječjeg igrališta, slijedom čega se javlja i interes Grada Krka da postane vlasnik čitave nekretnine.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o naknadi za razvoj
 
Budući da je planirana vrijednost investicije Projekta Jadran - Podsustava Krk (izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda) bila 33.000.000,00 kn, a realizirana je u iznosu od 22.221.697,00 kn, stekli su se uvjeti za smanjenje naknade za razvoj, i to s dosadašnje 3,00 kn/m3, na 2,00 kn/m3 potrošene vode, a što će račun isporučitelja vodne usluge, imajući u vidu prosječno kućanstvo, umanjiti za oko 20,00 kn.
 
Materijal preuzmite ovdje: 1, 2.
 
- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o izuzeću od plaćanja naknade za razvoj
 
Odlukom o izuzeću od plaćanja naknade za razvoj, donesenom 2014. godine, propisana su izuzeća od plaćanja naknade za razvoj u slučajevima kada se radi o potrošnji veće količine vode koja nije u funkciji komercijalnog poslovanja, već služi za podizanje oblikovanja i uređenosti naselja, odnosno zalijevanje javnih i zelenih površina. 
Ovom se Odlukom od plaćanja naknade za razvoj oslobađaju i poljoprivredni priključci, odnosno voda koja se koristi za navodnjavanje poljoprivrednih i ratarskih kultura, i to s ciljem poticanja i razvoja poljoprivrede. Prema podacima TKD Ponikve voda d.o.o. na području Grada Krka trenutno su zabilježena 34 takva priključka s godišnjom potrošnjom vode od 2.000 m3 do 2.200 m3.
 
Materijal preuzmite ovdje: 1, 2.
 
- jednoglasno usvojeni prijedlozi Analize stanja, Smjernica i Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite, i to: (1) Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Krka za 2016., (2) Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Grada Krka za period od 2017. do 2020. te (3) Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Krka za 2017. godinu
 
Materijal preuzmite ovdje: 1, 2, 3, 4.
 
- jednoglasno usvojen Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog Odluke o kratkoročnom  zaduživanju Grada Krka
 
Grad Krk će s Erste & Steiermärkische bankom d.d. Rijeka sklopiti Ugovor o okvirnom kreditu po poslovnom računu u iznosu od oko 3.000.000,00 kn, prema uvjetima kreditora, i to za razdoblje od 02. siječnja do 30. prosinca naredne godine, što mu, ukoliko to bude potrebno, omogućuje uspostavu dnevne likvidnosti.
 
Materijal preuzmite ovdje: 1, 2.
 
- pitanja i odgovori