16. sjednica Gradskog vijeća: Čelnu poziciju Gradskog vijeća preuzeo Marinko Pavlić

U Maloj gradskoj vijećnici, 16. srpnja 2015. godine, održana je 16. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka tijekom koje su raspravljene sljedeće teme.

 
- na znanje primljeno Izvješće Mandatne komisije i jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o utvrđivanju dana početka mirovanja mandata članu Gradskog vijeća Grada Krka i početku obnašanja dužnosti zamjenika člana Gradskog vijeća Grada Krka
 
Obzirom da je Anto Čabraja temeljem odredbi Zakona o lokalnim izborima i Poslovnika Gradskog vijeća Grada Krka svoj vijećnički mandat, iz osobnih razloga, stavio u mirovanje, sukladno navedenom Zakonu i Međustranačkom sporazumu sklopljenom između HDZ-a i HSP-a, HSP je kao zamjenika člana Gradskog vijeća Grada Krka odredio Tomislava Stašića. Mirovanje mandata Antu Čabraji započelo je 30. lipnja, ove godine, kada je ujedno dužnost člana Gradskog vijeća Grada Krka počeo obnašati Tomislav Stašić. Imenovanje je zaključeno davanjem svečane prisege.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
- jednoglasno usvojen Zapisnik s 15. Sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 28. travnja 2015. godine
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o utvrđivanju činjenice podnošenja ostavke na dužnost predsjednika Gradskog vijeća Grada Krka
 
Temeljem Međustranačkog sporazuma, sklopljenog između PGS-a, SDP-a i HSLS-a, kojim je dogovoreno kako će u drugoj polovici mandata funkciju predsjednika Gradskog vijeća Grada Krka obnašati predstavnik SDP-a, njegov dosadašnji predsjednik Josip Stanićić, inače član HSLS-a, podnio je ostavku.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o utvrđivanju činjenice podnošenja ostavke na dužnost potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Krka 
 
Temeljem Međustranačkog sporazuma, sklopljenog između PGS-a, SDP-a i HSLS-a, kojim je dogovoreno kako će u drugoj polovici mandata funkciju predsjednika Gradskog vijeća Grada Krka obnašati predstavnik SDP-a, njegov dosadašnji potpredsjednik Marinko Pavlić, inače član SDP-a, podnio je ostavku.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Krka
 
Obzirom da je Međustranačkim sporazumom, sklopljenim između PGS-a, SDP-a i HSLS-a, dogovoreno kako će u drugoj polovici mandata funkciju predsjednika Gradskog vijeća Grada Krka obnašati predstavnik SDP-a, za novog predsjednika, temeljem prijedloga članova Vijeća predstavničke većine, izabran je dosadašnji potpredsjednik Marinko Pavlić, član SDP-a.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Krka
 
Obzirom da je Međustranačkim sporazumom, sklopljenim između PGS-a, SDP-a i HSLS-a, dogovoreno kako će u drugoj polovici mandata funkciju predsjednika Gradskog vijeća Grada Krka obnašati predstavnik SDP-a, za novog potpredsjednika, temeljem prijedloga članova Vijeća predstavničke većine, izabran je dosadašnji predsjednik Josip Staničić, član HSLS-a.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o donošenju III. Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krka
 
Materijale preuzmite ovdje: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
 
- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk (NA1, R11, R38, R310, R311)
 
Izmjenama i dopunama Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk (NA1, R11, R38, R310, R311) pristupilo se radi svih promjena vezanih uz građevinsko područje naselja Krk, utvrđenih III. Ciljanim izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krka, kao i zbog korekcija koje su se pokazale potrebnima tijekom provedbe samog Plana. Zadaće ovih izmjena i dopuna tako se odnose na: utvrđivanje odredbi koje se tiču građevinskog područja naselja Krka, a proizlaze iz III. Ciljanim izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krka; korigiranje grafičkih priloga u segmentu kružnog toka i parkirališta nedaleko franjevačkog samostana; korigiranje grafičkih priloga radi izmjene trase ulice na području Kartec - sjeverno od Zone rekreacije Lunta; korigiranje grafičkih priloga za Zonu M14 - ukidanje slijepih ulica i preciznije rješavanje prometne infrastrukture; korigiranje grafičkih priloga uz analizu najpovoljnije trase ulice koja je planirana sjeverno od doma umirovljenika na području Kartec; preciziranje odredbi za pristupne puteve te utvrđivanje odredbi Plana koje su istovjetne odredbama Detaljnog plana uređenja Zone 26 u gradu Krku, i to s ciljem omogućavanja provedbe navedenog područja temeljem UPU-a, a da se pritom ne poveća gustoća stanovanja, koeficijenti izgrađenosti, visine i etažnosti prethodno utvrđeni DPU-om. Temeljem Zakona o prostornom uređenju, sredstva za izradu ovih izmjena i dopuna biti će osigurana Proračunom Grada Krka.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
- nije usvojen prijedlog Odluke o izradi izmjena Detaljnog plana uređenja dijela poslovne Zone 29 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o prodaji zemljišta (1/2 dijela z.č. 1231/1, površine 1.028,50 m2; 1/2 dijela z.č. 1231/3 površine 507 m2 i 3138/8654 dijela z.č. 1231/2 površine 3.138 m2, sve k.o. Krk, u naravi neizgrađeno građevinsko zemljište u privrednoj zoni grada Krka)
 
Kako je na nedavno zaključen natječaj za prodaju 1/2 dijela z.č. 1231/1, površine 1.028,50 m2, 1/2 dijela z.č. 1231/3 površine 507 m2 i 3138/8654 dijela z.č. 1231/2 površine 3.138 m2, sve k.o. Krk, u naravi neizgrađeno građevinsko zemljište u privrednoj zoni grada Krka, s utvrđenom početnom cijenom, sukladno procjeni sudskog vještaka, u iznosu od 72,00 EUR/m2, prispjela tek ponuda Građevinskog poduzeća Krk d.d. iz Krka s ponuđenom kupoprodajnom cijenom od 72,00 EUR/m2 (ukupno 336.492,00 EUR), ista je prihvaćena, a ovom se Odlukom ujedno gradonačelnika ovlastilo da, temeljem uvijeta objavljenih u oglasu javnog natječaja, s njima zaključi kupoprodajni ugovor.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Krka
 
Gradsko vijeće Grada Krka 2010. godine donijelo je Odluku o utvrđivanju komunalnih djelatnosti na području Grada Krka koja se u proteklom petogodišnjem periodu u nekoliko navrata mijenjala i dopunjavala. Novim izmjenama i dopunama održavanje javne rasvjete povjerava se Trgovačko-komunalnom društvu Ponikve eko otok Krk d.o.o. koje se registriralo za obavljanje navedene komunalne djelatnosti. Naime, krajem prošle godine Skupština tog Društva odlučila je da svi njegovi osnivači, odnosno sve otočne jedinice lokalne samouprave, nakon isteka postojećih ugovora obavljanje predmetnih poslova povjere njima, što je ovom Odlukom Grad Krk i učinio. Vrijednost Ugovora na godišnjoj razini iznosi 200.000,00 kn.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Krka
 
Gradsko vijeće Grada Krka, temeljem Zakona o socijalnoj skrbi, 2001. godine donijelo je Odluku o socijalnoj skrbi kojom su utvrđena prava iz socijalne skrbi koja osigurava Grad Krk, zatim uvjeti, način i postupak njihova ostvarivanja, odnosno korisnici. Tijekom proteklih godina, Gradsko vijeće je na inicijativu Socijalalnog vijeća, prijedloga Poglavarstva, a kasnije i Kolegija u više navrata mijanjalo i dopunjavalo predmetnu Odluku. Novim izmjenama mreža socijalnih davanja, sukladno prioritetima izdvojenim tijekom nedavne Konsenzus konferencije, tako je proširena je putem usluge gerontodomaćice. Naime, od sljedeće godine, starijim, ujedno i potrebitim, stanovnicima Grada Krka na raspolaganju će, u pružanju pomoći i njege u kući, kao djelatnica Gradskog društva Crvenog križa Krk, biti gerontodomaćica. Pomoć i njega u kući priznavati će se osobi kojoj je zbog tjelesnog, mentalnog, intelektualnog i/ili osjetilnog oštećenja, odnosno trajnih promjena u zdravstvenom stanju, prijeko potrebna pomoć druge osobe, i to ako nema mogućnost da joj pomoć osiguraju članovi obitelji, ako nema sklopljen ugovor o doživotnom uzdržavanju te ako posljednjih godinu dana od dana podnošenja zahtjeva za priznavanje ovog prava nije otuđila nekretnine ili pokretnine veće vrijednosti. Usluga pomoći i njege u kući obuhvaća organiziranje prehrane, obavljanje kućanskih poslova, održavanje osobne higijene, medicinsku njegu i zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Krka
 
Gradsko vijeće Grada Krka, temeljem Zakona o zaštiti i spašavanju, 2013. godine donijelo je Odluku o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Krka. Sukladno predmetnom zakonu dio članova Stožera imenuje se po dužnosti iz službi koje se zaštitom i spašavanjem bave kao redovitom djelatnošću. Načelnikom Stožera, prema Pravilniku o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja, imenuje se zamjenik gradonačelnika, dok se zapovjednici Javne vatrogasne postrojbe i Civilne zaštite imenuju članovima. Članovima Stožera također mogu postati i rukovodeće osobe drugih operativnih snaga određenih Planom zaštite i spašavanja Grada Krka. Na radnom sastanku ovog tijela, održanom 27. svibnja, ove godine, pored ostalih mjera, donesen je i zaključak da se aktualni saziv Stožera, radi latentne opasnosti od zagađenja krčke luke, proširi predstavnikom Županijske lučke uprave Krk. Ovom Odlukom Stožer zaštite i spašavanja Grada Krka tako je ojačan novim članom - Anđelkom Petrinićem, ravnateljem Županijske lučke uprave Krk.  
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o razrješenju i izboru člana Odbora za razvoj, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Gradskog vijeća Grada Krka
 
Obzirom da je Ener Toić, inače član HSP-a, temeljem Međustranačkog sporazuma sklopljenog između HDZ-a i HSP-a, podnio ostavku na članstvo u Odboru za razvoj, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Gradskog vijeća Grada Krka, ustupivši upražnjeno mjesto HDZ-u, za novog člana izabran je Anto Čabraja, predstavnik HDZ-a.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
- jednoglasno usvojen prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Pravilnika o Izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Katarina Frankopan Krk
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
Dopuna:
 
- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krka
 
Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Grada Krka pristupilo se radi ostvarivanja preduvjeta za izgradnju tematskog Aqua i land parka, površine od oko 30 hektara, sjeverno od naselja Krk, te preformiranja granica građevinskog područja ugostiteljsko turističke namjene Torkul - T22 s ciljem formiranja manjeg privezišta u funkciji zone, kao i utvrđivanja uvijeta za uređenje obližnje plaže i sportskih sadržaja. Donošenjem ove Odluke van snage je stavlja prethodno donesena Odluka o izradi IV. Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krka, s time da su u novu uključene sve njezine odredbe. Temeljem Zakona o prostornom uređenju, sredstva za izradu ovih izmjena i dopuna biti će osigurana Proračunom Grada Krka.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o kapitalnim projektima Grada Krka koji su od interesa za razvoj otoka Krka
 
Ovom Odlukom utvrđeni su kapitalni projekti Grada Krka, od interesa za razvoj otoka, koji će se, temeljem Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne samouprave, financirati korištenjem sredstava iz udjela u porezu na dohodak izdvojenih na poziciji Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Tako je u ovoj godini za projekt izrade baze prostornih i neprostornih podataka otoka Krka izdvojeno 835.170,00 kn, za projekt rekonstrukcije istočnog poteza gradskih bedema 910.908,75 kn, te za drugu fazu projekta modernizacije sustava javne rasvjete Grada Krka 875.350,00 kn. 
 
Materijal preuzmite: ovdje.

 
- pitanja i odgovori