Održana 26. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka

U Maloj vijećnici Grada Krka, 27. ožujka 2013. godine, održana je 26. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka, tijekom koje su raspravljene sljedeće teme. 
 

- jednoglasno usvojen Zapisnika 25. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane  29. siječnja 2013. godine
 
 
- jednoglasno usvojen prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Grada Krka
 
U sklopu reforme sustava lokalne i područne (regionalne) samouprave, Hrvatski sabor na sjednici 14. prosinca 2012. godine donio je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te Zakon o lokalnim izborima. 
Izbori za predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave do sada su bili uređeni Zakonom o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave donesenim 2001. godine, a izbor gradonačelnika Zakonom o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika grada Zagreba.
Budući da je izborni proces bio reguliran različitim zakonima te nije cjelovito i na jedinstven način bio uređen za sve lokalne izbore kao i zbog činjenice da zakonska rješenja u zakonima koji uređuju lokalne izbore nisu bila usklađena, donesen je novi Zakon o lokalnim izborima kojim se uređuje izborni proces za sve lokalne izbore u Republici Hrvatskoj, odnosno izbori za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te izbori za općinske načelnike, gradonačelnike i župane i njihove zamjenike.
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi donesen je u cilju osiguranja jače političke stabilnosti u odnosima između predstavničkih i izvršnih tijela, veće učinkovitosti u obavljanju poslova tih tijela i jasnijeg utvrđivanja njihovih prava, obveza i odgovornosti.
Naime, od posljednjih redovitih lokalnih izbora održanih u svibnju 2009. godine uočeni su određeni problemi u primjeni zakona odnosno neka zakonska rješenja u praksi su se pokazala kao zapreka za bolje i učinkovitije funkcioniranje tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave tako da se ovim Zakonom detaljnije reguliraju pojedine odredbe važećeg zakona koje su bile nedorečene i manjkave, a provedeno je i usklađivanje zakona s odredbama drugih propisa, prvenstveno Zakona o općem upravnom postupku, Zakona o upravnim sporovima te Zakona o proračunu.
Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Zakonom o lokalnim izborima propisana je obveza jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave da statute i druge opće akte usklade s odredbama tih zakona.
 
 
- jednoglasno usvojen prijedlog Izmjena i dopuna Poslovnika Gradskog vijeća Grada Krka 
 
 
- jednoglasno usvojen Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2012. godinu s prilozima: a) Izvještaj o kapitalnom projektu izgradnje školske sportske dvorane u Krku; b) Knjiga izdanih računa 2012. godine; c) Izvješće o prihodima i rashodima od 01. siječnja do 31. prosinca 2012. godine, HBOR - sredstva od poreza na dohodak za razvoj otoka; d) Izvod iz knjige javnog duga za 2012. godinu; e) Tekuća proračunska rezerva za 2012. godinu
 
Proračun Grada Krka za 2012. godinu usvojen je 21. prosinca 2011. godine u iznosu od 57.840.000,00 kn i planiranim viškom prihoda od 1.500.000,00 kn. Prva izmjena proračuna usvojena je 20. ožujka 2012. godine u iznosu od 59.750.000,00 kn i viškom prihoda iz 2011. godine u iznosu od 5.931.8720,39 kn. Druga izmjena proračuna usvojena je 24. svibnja 2012. godine u iznosu od 65.550.000,00 kn i viškom prihoda iz 2011. godine u iznosu od 5.931.8720,39 kn. Treća izmjena proračuna usvojena je 21. prosinca 2012. godine u iznosu od 56.627.304,00 kn i viškom prihoda iz 2011. godine u iznosu od 5.931.8720,39 kn. 
Proračun je ostvaren u iznosu od 52.361.586,00 kn što je 92% od planiranih 56.627.304,00 kn. U odnosu na 2011. godinu ostvareno je 97% prihoda, uz napomenu da je ostvarenje prihoda 2011. godine bilo značajno povećano radi pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sanaciju deponije Treskavac u iznos od 6.000.000,00 kn. U pojedinim stavkama proračun se nije ostvario u planiranim iznosima. Prihod od poreza na dohodak od nesamostalonog rada ostvaren je u iznosu od 98% od planiranog, ali za 7% više nego li prethodne godine, što predstavlja pozitivan trend. Manje je ostvaren prihod od poreza na promet nekretnina pa je u odnosu na prethodnu godinu ostvareno je 84% ovog prihoda. Prihod od imovine ostvaren je s 94,4 % od planiranog, prihod od pristojbi ostvaren je s 94%, od čega je nominalno najznačajniji komunalni doprinos, ostvaren s 80,8%. Isto tako prihod od prodaje nefinancijske imovine - građevinskog zemljišta ostvaren je sa 64,3%. U dinamici ostvarivanja prihoda Proračuna u 2012. godini prisutan je zastoj gospodarske aktivnosti, u dijelu prihoda koji se mogu odgoditi (promet nekretnina, komunalni doprinos, građevinsko zemljište). Povećanje prihoda od komunalnog doprinosa, a vezano uz provedbu Zakona o legalizaciji nezakonito izgrađenih zgrada, unatoč općoj recesiji i nelikvidnosti, bilježi se u prvom kvartalu 2013 godine.
Najznačajniji projekt u 2012. godini bila je izgradnja školske sportske dvorane. Planirano zaduživanje za izgradnju iste u iznosu od 8.000.000,00 kn djelomično je provedeno u 2012. godini. Naime, proveden je postupak javne nabave za kredit, dobivena je suglasnost Vlade Republike Hrvatske za zaduživanje, međutim ugovor o kreditu s Hypo Alpe Adria bankom potpisan je u 2013. godini. Trećim izmjenama proračuna umanjena je stavka za kreditno zaduživanje kao i za izgradnju dvorane i prenesena u 2013. godinu. Korištenje kredita biti će do 30. travnja 2013. godine. Projekt je u 2012. godini financiran sredstvima pomoći Primorsko goranske županije i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova europske unije.
Prihodi i primici Proračuna ostvareni su u iznosu od 52.361.586,21 kn, što predstavlja 92,46% od planiranih 56.627.304,00 kn. U odnosu na prethodnu godinu kada je uprihodovano 53.764.561,43 kn, ostvareno je 12,92% više prihoda i primitaka. Od prihoda poslovanja ostvareno je 50.426.557,80 kn što je 95,0% od planiranog, pa je u odnosu na prethodnu godinu, kada je uprihodovano 51.852.647,02 kn, ostvareno je 2,76% manje  prihoda poslovanja. Prihodi od prodaje nefinancijske, kapitalne imovine ostvareni su u iznosu od 1.917.871,06 kn, što je 65,0% od planiranog, odnosno na razini prihoda prethodne godine kada je ostvareno 1.911.914,41kn. Prihodi od  financijske imovine  i zaduživanja ostvareni su u iznosu od 17.157,35 kn.
Rashodi i izdaci Proračuna ostvareni su u iznosu od 58.276.883,15 kn što u odnosu na planiranih  62.559.024,39 kn, čini 93,16% ostvarenih rashoda. U odnosu na 2011. godinu, kada je ostvareno 48.751.641,82 kn, rashodi su povećani za 19,5%. Za rashode poslovanja utrošeno je 45.139.547,97 kn, a za nabavu nefinancijske imovine 8.594.290,98 kn. Za financijsku imovinu i otplatu glavnice duga po kreditima utrošeno je 4.543.044,20 kn.
Višak prihoda za 2012. godinu iznosi 16.423,45 kn
Stanje imovine 31. prosinca 2012. godine je bilo 236.780.682,00 kn, a 31. prosinca 2011. 203.899.573,26 kn, što predstavlja povećanje za 16,1%, od čega je nefinancijska dugotrajna imovina 123.052.413,00 kn, a financijska 113.728.269,00 kn.
 
 
- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o raspodjeli viška prihoda 2012. godine
 
Godišnjim obračunom Proračuna Grada Krka za 2012. godinu utvrđen je višak prihoda u iznosu od 16.423,45 kn. On će se uložiti u izradu projektne dokumentacije za projekt Izgradnja prometnice i pripadajuće komunalne infrastrukture za cestu U-3.2 i U-3.3 u poslovnoj Zoni 29 na predjelu Sv. Petar u Gradu Krku.
 
- jednoglasno usvojen prijedlog Strateškog programa održivog razvoja poljoprivrede Grada Krka
 
 
- jednoglasno usvojen Izvještaj o radu gradonačelnika Grada Krka za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2012. godine
 
 
- jednoglasno usvojeno Izvješće godišnjeg Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2012. godinu
 
Izvješćem godišnjeg Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2012. utvrđeni su izvori i namjena sredstava za održavanje komunalne infrastrukture tijekom prošle godine. 
Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Izvješća čine: prihod od komunalne naknade u iznosu od 4.781.405,12 kn, te prihod iz ostalih proračunskih pozicija u iznosu od 1.682.981,52 kn. Ukupno: 6.464.386,64 kn
Tako je tijekom prošle godine na čišćenje javnih površina utrošeno ukupno 1.647.995,10 kn, na održavanje javnih površina 2.559.465,78 kn, na održavanje nerazvrstanih cesta 986.276,99 kn, na održavanje javne rasvjete 1.143.534,16 kn, te na održavanje groblja 127.114,61 kn.
 
 
- jednoglasno usvojeno Izvješće godišnjeg Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu
 
Izvješćem godišnjeg Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. utvrđeni su izvori i namjena sredstava za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture tijekom prošle godine. 
Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Izvješća čine: prihod od komunalnog doprinosa u iznosu od 2.779.802,33 kn, te prihod iz ostalih proračunskih pozicija u iznosu od 338.765,20 kn. Ukupno: 3.118.567,53 kn
Tako je tijekom prošle godine na izgradnju i uređenje javnih površina utrošeno ukupno 495.131,50 kn, na izgradnju i uređenje nerazvrstanih cesta 1.509.124,82 kn, na izgradnju groblja 23.451,12 kn, na izgradnju javne rasvjete 290.591,09 kn, te na pripremu prostorno-planske dokumentacije 800.269,00 kn.
 
 
- jednoglasno usvojeno Izvješće godišnjeg Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2012. godinu
 
Izvješćem godišnjeg Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2012. utvrđeni su izvori i namjena sredstava za gradnju komunalnih vodnih građevina tijekom prošle godine. 
Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Izvješća čine: prihod od naknade za priključenje u iznosu od 516.259,88 kn, te prihod iz nenamjenskih sredstava Proračuna Grada Krka u iznosu od 3.660.529,17 kn. Ukupno: 4.176.789,05 kn
Tako je tijekom prošle godine za opskrbu pitkom vodom utrošeno 2.827.148,91 kn, a za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda 1.349.640,14 kn.
 
 
- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Krka
 
Gradsko vijeće Grada Krka na sjednici održanoj 06. svibnja 2010. godine donijelo je Odluku o utvrđivanju komunalnih djelatnosti na području Grada Krka. Predmetnom odlukom utvrđene su komunalne djelatnosti koje se obavljaju na području Grada Krka, način i uvjeti njihova obavljanja, te druga pitanja od značaja za realizaciju istih.
Ovim novim prijedlogom Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima, temeljem Naloga i izraženog mišljenja Državnog ureda za reviziju, dopunjuje se stavak 3. članka 2. postojeće Odluke, na način da se krug komunalnih djelatnosti od gradskog značaja koje bi obavljale pravne i fizičke osobe na temelju pisanog ugovora dopuni sljedećim djelatnostima: održavanjem društvenih domova i prostorija mjesnih odbora, održavanjem gradskih zidina i trgova, uslugama dezinfekcije, deratizacije, dezinsekcije i higijeničarsko veterinarske zaštite (te dekorativnom rasvjetom).
Ove djelatnosti od gradskog značaja, pored održavanja nerazvrstanih cesta, javne rasvjete i javnih površina, nakon provedbe postupka (direktnim ugovaranjem, prikupljanjem ponuda ili javnim natječajem) te donošenja Odluke o odabiru na Gradskom vijeću, obavljale bi pravne i fizičke osobe na temelju pisanog ugovora kojeg sklapa Gradonačelnik.
Nadalje, izmjenama i dopunama članka 15. i 16. dosadašnje Odluke propisuje se što se podrazumijeva pod novim komunalnim djelatnostima od gradskog značaja, kao i način provedbe postupka izbora ponuda za obavljanje predmetnih djelatnosti. 
 
  
- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
 
Na temelju odredbi Zakona o komunalnom gospodarstvu Gradsko vijeće Grada Krka na sjednici održanoj 17. prosinca 2004. godine donijelo je Odluku o komunalnom doprinosu. 
Navedenom Odlukom Gradskog vijeća utvrđena su područja - zone (ovisno o pogodnosti položaja određenog područja i stupnju opremljenosti objektima i uređajima komunalne infrastrukture), jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po vrsti objekata i uređaja komunalne infrastrukture i po pojedinim zonama, određena u kunama po m3 građevine, način i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa, opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima može odobriti djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa i izvore sredstava iz kojih će se namiriti iznos za slučaj potpunog ili djelomičnog oslobađanja od plaćanja komunalnog doprinosa.
Nadalje, predmetnom Odlukom propisuje se  i način obračuna obujma građevine, način ostvarivanja prava na razmjerni povrat uplaćenog komunalnog doprinosa u slučaju da Grad Krk ne izgradi objekte i uređaje komunalne infrastrukture utvrđene rješenjem o obvezi plaćanja komunalnog doprinosa, kao i uvjete za priznavanje vlastitih troškova obveznika u građenju objekata i uređaja komunalne infrastrukture u komunalnom doprinosu.
Ovim Prijedlogom Odluke o dopunama Odluke o komunalnom doprinosu predlaže se uređivanje plaćanja komunalnog doprinosa s popustom u postupcima kada se ozakonjuju zgrade na temelju Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama. Popust od 20% predlaže se u slučajevima kada obveznik komunalnog doprinosa za ozakonjenje zgrada plaća isti u cijelosti u roku od 30 dana od dana izvršnosti rješenja o komunalnom doprinosu.   
Također, ovim Prijedlogom Odluke predlaže se dodatno umanjenje od 50% za ozakonjenje nezakonito izgrađene poljoprivredne objekte.
Naime, ocjenjuje se da će se ovim mjerama - pogodnostima odnosno odobravanjem popusta za jednokratno plaćanje, kao i odobravanje dodatnog umanjenja za legalizaciju poljoprivrednih objekata pozitivno odraziti na povećanje broja zahtjeva za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada na našem području, kao i dodatno poticati očuvanje poljoprivredne djelatnosti, stočarstva i ruralnog razvoja Grada Krka.
Uz to, radi zaštite načela jednakosti svih pred Zakonom, predloženo je da se podnositeljima zahtjeva za ozakonjenje u postupcima koji su se vodili sukladno odredbama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, a koji su pravomoćno okončani, odnosno u kojima je komunalni doprinos već razrezan ili plaćen u cijelosti, trebalo na njihov zahtjev omogućiti plaćanje istog pod povoljnijim uvjetima odnosno izvršiti povrat preplaćenog iznosa, u iznosu od 20%. Podnošenje ovog zahtjeva vremenski će se ograničiti prekluzivnim rokom, i to 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.
 
 
- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru najpovoljnijih ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Krka
 
Izmjenom Odluke o izboru najpovoljnijih ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Krka za k.o. Krk, Vrh, Kornić i Linardići, nakon što je s prvorangiranim Josipom Rimbaldom prethodno sporazumno raskinut ugovr, najpovoljnijom ponudom za zakup k.č. 1472, pašnjak, površine 6192 m2, s početnom zakupninom od 139,31 kn, utvrđena je ona sljedećerangiranog Mate Mrakovčića iz Krka, s ponuđenom zakupninom u iznosu od 250,00 kn. 
 
- jednoglasno usvojena Odluka o prodaji zemljišta u vlasništvu Grada Krka (z.č. 2251 k.o. Linardić, površine 705 m2, u naravi neizgrađeno građevinsko zemljište u naselju Brzac)
 
Nakon što su na natječaj za prodaju zemljišta, i to z.č. 2251, površine 705 m2, k.o. Linardići, neizgrađeno građevinsko zemljište u naselju Brzac, inače vlasništvo Grada Krka, za koje je utvrđena početna cijena od 80,00 EUR po m2, prispjele tri ponude (Alena Milohnića s ponuđenom kupoprodajnom cijenom od 90,00 EUR po m2, Miljenka Milohnića s ponuđenom kupoprodajnom cijenom od 86,00 EUR po m2, te Alberta Engelberta Hillena i Sigrid Ellen Hillen  s ponuđenom kupoprodajnom cijenom od 95,00 EUR po m2) najpovoljnijom utvrđena je ona Alberta Engelberta Hillena i Sigrid Ellen Hillen s ponuđenom kupoprodajnom cijenom od 95,00 EUR po m2. Nakon što je temeljem suglasnosti članova Gradskog vijeća zaključen Ugovor o kuporodaji između prodavatelja (Grada Krka) i kupca (Alberta Engelberta Hillena i Sigrid Ellen Hillen), donošenjem ove Odluke potvrđen je navedeni pravni posao.
 
- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o pokretanju postupka potpunog izvlaštenja nekretnina koje ulaze u sastav prometnica U-3.2 i U-3.3. prema odredbama Detaljnog plana uređenja poslovne Zone 29 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku
 
- jednoglasno usvojen prijedlog Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Krka za 2012. godinu
 
 
- jednoglasno usvojen prijedlog prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Krka za 2013. godinu
 
 
Dopuna:
 
- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o izradi III. ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krka