14. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka

14. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka, koju saziva njezin predsjednik Nikša Franov, održat će se u utorak, 12. prosinca 2023. godine, u Velikoj vijećnici Grada Krka s početkom u 16.30 sati, s time da je predložen sljedeći Dnevni red.

 

 

01. Usvajanje Zapisnika s 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 25. rujna 2023. godine.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

02. Prijedlog Proračuna Grada Krka za 2024. godinu i projekcije Proračuna za 2025. i 2026. godinu.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

Materijal preuzmite ovdje: 1, 2.

 

03. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2024. godinu.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

04. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2024. godini.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

05. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

06. Prijedlozi programa/plana raspodjele/korištenja sredstava za 2024. godinu, i to:

a) prijedlog Programa raspodjele sredstava turističke pristojbe za 2024. godinu,

b) prijedlog Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2024. godinu,

c) prijedlog Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Krka u 2024. godini,

d) prijedlog Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Krka u 2024. godini.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

07. Prijedlozi programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2024. godinu, i to:

a) prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Krka za 2024. godinu,

b) prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Krka za 2024. godinu s prijedlogom Odluke o korištenju sredstava za financiranje javnih potreba u sportu Grada Krka za 2024. godinu,

c) prijedlog Programa javnih potreba u području obrazovanja i brige o mladima Grada Krka za 2024. godinu,

d) prijedlog Programa javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi Grada Krka za 2024. godinu,

e) prijedlog Programa javnih potreba razvoja civilnog društva Grada Krka za 2024. godinu.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

08. Prijedlog Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja - Stanice Rijeka u 2024. godini.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

09. Prijedlog II. izmjene i dopune Proračuna Grada Krka za 2023. godinu. i projekcija Proračuna za 2024. i 2025. godinu.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

Materijal preuzmite ovdje: 1, 2, 3.

 

10. Prijedlog Odluke o II. izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2023. godinu.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

11. Prijedlog Odluke o II. izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2023. godini.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

12. Prijedlozi izmjena programa/plana korištenja/raspodjele sredstava za 2023. godinu, i to:

a) prijedlog II. izmjene Programa raspodjele turističke pristojbe za 2023. godinu,

b) prijedlog Izmjene Plana raspodjele sredstava spomeničke rente u 2023. godini,

c) prijedlog II. izmjene Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja I davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Krka u 2023. godini.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

13. Prijedlozi II. izmjena programa u društvenim djelatnostima za 2023. godinu, i to:

a) prijedlog II. izmjene Programa javnih potreba u kulturi Grada Krka za 2023. godinu,

b) prijedlog II. izmjene Programa javnih potreba u sportu Grada Krka za 2023. godinu,

c) prijedlog II. izmjene Programa javnih potreba u području obrazovanja i brige o mladima Grada Krka za 2023. godinu,

d) prijedlog II. izmjene Programa javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi Grada Krka za 2023. godinu.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

14. Prijedlog Izmjene Statuta Grada Krka.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

15. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Krka.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

16. Izvješće o provedenoj stručnoj analizi zaprimljenih inicijativa u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje, odnosno izmjenu i dopunu prostorno planske dokumentacije za 2021. i 2022. godinu.

Podnositelj Izvješća: Gradonačelnik.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

17. Prijedlog Odluke o izradi V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krka.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

18. Prijedlog Odluke o izradi V. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk (NA1, R11, R38, R310 R311).

Predlagatelj: Gradonačelnik.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

19. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju učešća roditelja u cijeni dogovorenih programa u predškolskoj ustanovi Grad Krk, Dječji vrtić Katarina Frankopan.

Predlagatelji: Ustanova i Gradonačelnik.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

20. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra k.č. 4032/13 i k.č. 4032/15, obje k.o. Krk - grad.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

21. Prijedlog Odluke o privremenoj zabrani radova na području Grada Krka u 2024. godini.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

22. Prijedlog Odluke o porezima Grada Krka.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

23. Prijedlog Odluke o visini paušalnog poreza na dohodak za djelatnost iznajmljivanja i smještaja u turizmu.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

24. Prijedlozi dokumenata sustava civilne zaštite, i to:

a) prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Krka za 2023. godinu,

b) prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Krka za 2024. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

25. Prijedlog Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2024. godinu.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

26. Prijedlog Odluke o imenovanju Natječajnog povjerenstva za izbor ravnatelja/ice Gradske knjižnice Krk.

Predlagatelji: Gradonačelnik i Odbor za izbor, imenovanja i razrješenja.

Materijal preuzmite: OVDJE.