Natječaj za prodaju objekta Neptun

Grad Krk temeljem Čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima te Čl. 7. Odluke o stjecanju, raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Grada Krk objavljuje Natječaj za prodaju objekta Neptun.

 
01. Predmet natječaja je prodaja k.č. 2518/2 (gr.č. 438/1) upisana u z.k. 4429, k.o. Krk, površine 422 m2, u naravi zgrada naziva: objekt Neptun i dvorište. Objekt se nalazi na području Vrata slobode - Portapisana u gradu Krku. Nekretnina se prodaje, kupuje i preuzima u zatečenom stanju, prema zemljišnoknjižnom, katastarskom, kao i stvarnom stanju, na dan objave javnog natječaja. Nekretnina se kupuje po načelu viđeno-kupljeno, što isključuje naknadne prigovore kupaca na materijalne i pravne nedostatke. Nekretnina je starije gradnje i istoj je potrebna obnova. Za objekt koji je predmet prodaje izdano je rješenje o izvedenom stanju, klasa UP/I-361-03/12-14/149, ur. broj 2170/1-03-04/2-13-10, od 05. lipnja 2013. godine, izdano od strane Primorsko-goranske županije, Upravnog odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostave Krk.
 
02. Početna cijena određuje se u iznosu od 350.000,00 EUR, u protuvrijednosti u kunama prema srednjem tečaju kuna/EUR Hrvatske narodne banke, na dan plaćanja. Osim kupoprodajne cijene kupac je dužan platiti i porez na promet nekretninama te druge obveze vezane za sklapanje i provedbu kupoprodajnog ugovora.
 
03. Za sudjelovanje u natječaju plaća se jamčevina u iznosu od 10% početne cijene nekretnine, odnosno u iznosu od 35.000,00 EUR, u protuvrijednosti u kunama prema srednjem tečaju kuna/EUR Hrvatske narodne banke, na dan plaćanja. Jamčevina se plaća u korist Proračuna Grada Krka, broj računa: HR5824020061821500001, model: 68, poziv na broj: 7242 - OIB, svrha uplate: jamčevina za objekt Neptun. Jamčevina koju je uplatio ponuditelj čija ponuda nije prihvaćena vraća se u roku od osam dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja. Ponuditelju čija ponuda bude prihvaćena plaćena jamčevina uračunava se u kupoprodajnu cijenu. Ukoliko najpovoljniji ponuditelj odustane od sklapanja ugovora, odnosno ne zaključi kupoprodajni ugovor u roku od 30 dana od dana donošenja odluke kojom je odabran kao najpovoljniji, nema pravo na povrat jamčevine.
 
04. Posebni uvjet za zaključene kupoprodajnog ugovora: najpovoljniji ponuditelj dužan je zaključiti kupoprodajni ugovor u roku od 30 dana, računajući od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja te isplatiti kupoprodajnu cijenu nekretnine u cijelosti, odmah po zaključenju ugovora o kupoprodaji.
 
05. Pisana ponuda mora sadržavati:
  • naziv, odnosno ime i prezime ponuditelja te OIB,
  • adresu sjedišta, odnosno prebivališta,
  • izvornik ili ovjerenu presliku rješenja o upisu u sudski registar sa svim prilozima, ako je ponuditelj pravna osoba,
  • ovjerenu presliku osobne iskaznice ili putovnice, ako je ponuditelj fizička osoba,
  • iznos kupoprodajne cijene koju ponuditelj nudi,
  • izjavu ponuditelja o tome da prihvaća uvjete zaključenja kupoprodajnog ugovora (obveza zaključenja kupoprodajnog ugovora u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja te plaćanje kupoprodajne cijene odmah po zaključenju ugovora),
  • potvrdu Odsjeka za proračun i financije Grada Krka o tome da ponuditelj nema duga prema Gradu Krku po bilo kojoj osnovi,
  • dokaz da je ponuditelj uplatio jamčevinu,
  • broj računa i naziv banke radi mogućnosti povrata jamčevine.
 
06. Pisane ponude, u zatvorenim omotnicama, moraju prispjeti najkasnije do 20. veljače 2014. godine u 12.00 sati, na adresu: Grad Krk, 51500 Krk, Trg Josipa bana Jelačića 2, s naznakom: ne otvaraj - ponuda za kupnju objekta Neptun. Ponude se mogu dostaviti osobno u pisarnicu Grada Krka ili poslati preporučeno poštom. Otvaranje ponuda izvršiti će se javno, dana 20. veljače 2014. godine, u 14.00 sati, u prostorijama Grada Krka (Mala vijećnica) u Krku, Trg Josipa bana Jelačića 2.
 
07. Ponude koje ne udovoljavaju uvjetima natječaja, kao i nepotpune ponude (koje ne sadrže svu traženu dokumentaciju) te ponude prispjele izvan roka neće se prihvatiti.
 
08. Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Gradsko vijeće Grada Krka. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donijet će se i u slučaju da u natječaju sudjeluje samo jedan ponuditelj. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja objaviti će se na Internet stranicama Grada Krka, a dostaviti će se svim ponuditeljima pismenim putem. U prilogu odluke dostavlja se i zapisnik o otvaranju ponuda.
 
09. Kriterij za odabir najpovoljnije ponude: najpovoljnijom ponudom utvrdit će se ponuda s najvišim iznosom kupoprodajne cijene iznad početne.
 
10. Grad Krk pridržava pravo da bez navođenja razloga ne prihvati niti jednu ponudu, da odbije sve pristigle ponude, odnosno da poništi natječaj.
 
11. Dodatne informacije u vezi oglašene nekretnine i vrijeme razgledavanja iste, mogu se dobiti na naprijed navedenoj adresi, soba broj 36, svakim radnim danom od 09.00 do 12.00 sati (tel. 051 401 119).