Natječaj za prijem u službu (s priloženim uputama i obavijestima)

Na temelju članka 17., članka 19. i članka 86. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11, 4/18  i 112/19), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka raspisuje Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Krka za sljedeća radna mjesta:

 

1. Viši stručni suradnik za pripremu i provedbu EU projekata u Odsjeku za gospodarstvo na određeno vrijeme do tri godine - 1 izvršitelj/ica.

 

Stručni uvjeti:

 • magistar struke ili stručni specijalist upravne, pravne, ekonomske ili tehničke struke;
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima;
 • aktivno poznavanje engleskog jezika;
 • položen državni  ispit za odgovarajuće radno mjesto;
 • vozačka dozvola B kategorije;
 • poznavanje rada na računalu.

 

Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit uz obvezu da ga polože u roku od godine dana od prijma u službu.

 

2. Vježbenik/ica radi osposobljavanja za obavljanje poslova višeg stručnog referenta za gradske poreze na određeno vrijeme od 12 mjeseci u Odsjeku za komunalno gospodarstvo - 1 izvršitelj/ica.

 

Stručni uvjeti:

 • sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik upravne, pravne ili ekonomske struke,
 • poznavanje rada na računalu.

 

Vježbenici su osobe sa završenim obrazovanjem određene stručne spreme i struke, bez radnog iskustva na odgovarajućim poslovima ili s radnim iskustvom kraćim od vremena propisanog za vježbenički staž, dakle s radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima u trajanju kraćem od 12 mjeseci.

 

Vježbenici se primaju u službu na određeno vrijeme, u trajanju od 12 mjeseci, uz obvezu polaganja državnog ispita najkasnije do isteka vježbeničkog staža.

 

Jedinstveni upravi odjel Grada Krka traži:

Uvjet sveučilišnog prvostupnika, odnosno stručnog prvostupnika, na temelju odredbe članka 35. stavka 2. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 74/10 i 125/14), kojeg ispunjavaju i osobe koje su prema prijašnjim propisima stekle višu stručnu spremu.

 

Osobe prijavljene na Javni natječaj moraju ispunjavati sljedeće opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. Zakona:

 1. punoljetnost;
 2. hrvatsko državljanstvo;
 3. zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

 

Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima razumijeva se radno iskustvo (služba u upravnim tijelima jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave, državna služba, javna služba, radni odnos kod privatnog poslodavca, samostalno obavljanje profesionalne djelatnosti u skladu s posebnim propisima ili obavljanje poslova u međunarodnim organizacijama) ostvareno na poslovima navedenog stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke.

 

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke navedene u člancima 15. i 16. Zakona.

 

Sukladno s člankom 13. Zakona ravnopravnosti spolova (Narodne novine br. 82/08 i 69/17), na javni natječaj mogu se javiti osobe obaju spolova.

 

U službu se prima uz obvezni probni rad od tri mjeseca sukladno s člankom 26. Zakona.

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17) dužni su dostaviti sve dokaze iz članka 103. citiranog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske.

 

Ako kandidat ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve potrebne dokaze (potvrdu o priznatom statusu, ugovor,  rješenje, odluku, uvjerenje i sl.) i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dokazuju to izvornikom rješenja ili potvrdom o priznatom statusu i potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja ovog Natječaja. Pod jednakim uvjetima podrazumijeva se da ako na kraju provedenog pisanog testiranja kandidata i intervjua, kandidati koji po rang-listi ostvare najveći i isti broj ukupnih bodova, prednost pri zapošljavanju ima onaj kandidat koji se u svojoj prijavi pozvao na to pravo i dokazao ga.

 

U prijavi na Javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime, adresu stanovanja, broj mobitela/telefona te po mogućnosti elektroničku adresu) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.

 

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

 

Uz prijavu na Javni natječaj podnositelji prijave dužni su priložiti:

 1. životopis;
 2. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja - neovjereni preslik svjedodžbe;
 3. dokaz o hrvatskom državljanstvu (neovjereni preslik domovnice ili osobne iskaznice);
 4. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje;
 5. dokaz o traženom radnom iskustvu od najmanje jedne godine na odgovarajućim poslovima (potvrda dosadašnjih poslodavaca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa, preslik ugovora o radu, rješenja i sl. iz kojih mora biti vidljivo ostvareno radno iskustvo u trajanju od najmanje jedne godine na poslovima tražene stručne spreme i struke, a koje radno iskustvo je evidentirano u elektroničkom zapisu/potvrdi o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz prethodne točke);
 6. dokaz o položenome državnom ispitu (ako kandidati imaju položen državni ispit);
 7. izvornik uvjerenja općinskog suda da se protiv kandidata ne vodi istražni ili kazneni postupak (ne stariji od tri mjeseca);
 8. vlastoručno potpisanu izjavu da ne postoji zapreka za prijam u službu iz članaka 15. i 16. Zakona (izjavu nije potrebno ovjeravati);
 9. dokaz o poznavanju rada na računalu (presliku certifikata o poznavanju rada na računalu, indeksa, svjedodžbe, uvjerenja i sl.) iz kojeg je vidljivo da je uspješno položen predmet informatike odnosno završen tečaj informatike;
 10. dokaz o poznavanju engleskog jezika (presliku certifikata o poznavanju engleskog jezika, indeksa, svjedodžbe, uvjerenja i sl.) iz kojeg je vidljivo da je uspješno položen predmet engleskog jezika odnosno završen tečaj;
 11. preslika vozačke dozvole B - kategorije.

 

Tražena dokumentacija iz točki 5., 6., 10. i 11. odnosi se na radno mjesto pod točkom 1. viši stručni suradnik za pripremu i provedbu EU projekata.

 

Ako podnositelj prijave uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (preslik vjenčanog lista, rodnog lista i sl.).

 

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat nakon obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

 

Prijave na Javni natječaj podnose se neposredno ili poštom na adresu: Grad Krk, Trg bana Josipa Jelačića 2, 51500 Krk, u roku od osam dana od objave Javnog natječaja u Narodnim novinama (Javni natječaj objavljen je u Narodnim novinama br. 123/20, od 11. studenoga 2020. godine), s obveznom naznakom: Za Javni natječaj za prijam u službu - viši stručni suradnik za pripremu i provedbu EU projekata (za radno mjesto pod rednim brojem 1.) ili Za Javni natječaj za prijam u službu - vježbenika/ce (za radno mjesto pod rednim brojem 2.).

 

Podnošenjem prijave na Javni natječaj smatra se da je kandidat suglasan da se podaci iz dokumentacije obrađuju i koriste isključivo u svrhu provedbe Javnog natječaja te da se isti objavljuju na oglasnoj ploči i službenoj internetskoj stranici Grada Krka.

 

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom Javnom natječaju.

 

Osoba koja ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog Javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na Javni natječaj i njezina prijava neće biti razmatrana te će joj o tome biti dostavljena pisana obavijest.

 

Za osobu/osobe koje zadovoljavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja i stekle su status kandidata prijavljenog na Javni natječaj bit će provedena prethodna provjera znanja i sposobnosti pisanim testiranjem i intervjuom. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da je povukao prijavu na Javni natječaj.

 

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava Natječajem, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata objavit će se na internetskoj stranici Grada Krka.

Na oglasnoj ploči i na internetskoj stranici Grada Krka objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere, najmanje pet dana prije održavanja provjere. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 posto bodova iz prethodne provjere znanja i sposobnosti.