Natječaj za prijem u službu (s priloženim uputama i obavijestima)

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (dalje u tekstu: Zakon), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, raspisuje Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Grada Krka za sljedeća radna mjesta:

 

 

1. Administrativni referent  u Odsjeku za opće, pravne i kadrovske poslove - 1 izvršitelj/ica.

 

Stručni uvjeti:

 

 • srednja stručna sprema ekonomskog, upravnog, hotelijersko-turističkog smjera ili gimnazija,
 • položen državni ispit,
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • poznavanje rada na računalu.

 

2. Referent - komunalni redar 2 u Odsjeku za komunalno gospodarstvo, Pododsjeku za redarstvo - 1 izvršitelj/ica.

 

Stručni uvjeti:

 

 • najmanje gimnazijsko srednjoškolsko obrazovanje ili četverogodišnje strukovno obrazovanje,
 • položen državni ispit,
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen vozački ispit za B kategoriju,
 • poznavanje rada na računalu.

 

Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni ispit uz obvezu da ga polože u roku od godine dana od prijma u službu.

 

Osobe prijavljene na Javni natječaj moraju ispunjavati sljedeće opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. Zakona:

 

 1. punoljetnost,
 2. hrvatsko državljanstvo,
 3. zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

 

Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima razumijeva se radno iskustvo (služba u upravnim tijelima jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave, državna služba, javna služba, radni odnos kod privatnog poslodavca, samostalno obavljanje profesionalne djelatnosti u skladu s posebnim propisima ili obavljanje poslova u međunarodnim organizacijama) ostvareno na poslovima navedenog stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke.

 

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke navedene u člancima 15. i 16. Zakona.

 

Sukladno s člankom 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na Javni natječaj mogu se javiti osobe obaju spolova. Izrazi koji se koriste u tekstu Javnog natječaja, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

 

U službu se prima uz obvezni probni rad od tri mjeseca sukladno s člankom 26. Zakona.

 

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima moraju se u prijavi na Javni natječaj pozvati na to pravo. Osobe koje se u prijavi pozovu na to pravo obvezne su priložiti odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu te druge dokaze sukladno s posebnim zakonom kojim je uređeno to pravo.

 

Kandidati koji ostvaraju pravo na prednost pri zapošljavanju, pod jednakim uvjetima, po članku 101. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu su dužni osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz Javnog natječaja priložiti i sve potrebne dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103., a koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.

 

Pod jednakim uvjetima podrazumijeva se da ako na kraju provedenog pisanog testiranja kandidata i intervjua, kandidati koji po rang-listi ostvare najveći i isti broj ukupnih bodova, prednost pri zapošljavanju ima onaj kandidat koji se u svojoj prijavi pozvao na to pravo i dokazao ga.

 

U prijavi na Javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime, adresu stanovanja, broj mobitela/telefona te po mogućnosti elektroničku adresu) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.

 

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

 

Uz prijavu na Javni natječaj podnositelji prijave dužni su priložiti:

 

 1. životopis,
 2. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja - neovjereni preslik svjedodžbe,
 3. dokaz o hrvatskom državljanstvu (neovjereni preslik domovnice ili osobne iskaznice),
 4. dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
 5. dokaz o traženom radnom iskustvu od najmanje jedne godine na odgovarajućim poslovima (potvrda dosadašnjih poslodavaca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa, preslik ugovora o radu, rješenja i sl. iz kojih mora biti vidljivo ostvareno radno iskustvo u trajanju od najmanje jedne godine na poslovima tražene stručne spreme i struke, a koje radno iskustvo je evidentirano u elektroničkom zapisu/potvrdi o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz prethodne točke),
 6. dokaz o položenome državnom ispitu (ako kandidati imaju položen državni ispit),
 7. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od tri mjeseca),
 8. vlastoručno potpisanu izjavu da ne postoji zapreka za prijam u službu iz članaka 15. i 16. Zakona (izjavu nije potrebno ovjeravati),
 9. dokaz o poznavanju rada na računalu (preslik svjedodžbe srednje škole ili odgovarajuće potvrde).

 

Ako podnositelj prijave uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (preslik vjenčanog lista, rodnog lista i sl.).

 

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat nakon obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

 

Podnošenjem prijave na Javni natječaj smatra se da je kandidat suglasan da se podaci iz dokumentacije obrađuju i koriste isključivo u svrhu provedbe Javnog natječaja te da se isti objavljuju na službenoj web stranici i oglasnoj ploči Grada Krka.

 

Prijave na javni natječaj podnose se neposredno ili poštom na adresu: Grad Krk, Trg bana Josipa Jelačića 2, 51500 Krk, u roku od osam dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama (natječaj je u Narodnim novinama br. 126 objavljen 24. prosinca 2019. godine), s obveznom naznakom: Za Javni natječaj za prijam u službu - administrativni referent (za radno mjesto pod rednim brojem 1.) ili Za Javni natječaj za prijam u službu - referent - komunalni redar 2 (za radno mjesto pod rednim brojem 2.).

 

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom Javnom natječaju.

 

Osoba koja ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog Javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na Javni natječaj i njezina prijava neće biti razmatrana te će joj o tome biti dostavljena pisana obavijest.

 

Za osobu/osobe koje zadovoljavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja i koje su stekle status kandidata prijavljenog na Javni natječaj bit će provedena prethodna provjera znanja i sposobnosti pisanim testiranjem i intervjuom. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da je povukao prijavu na Javni natječaj.

 

Opis poslova i podatci o plaći radnog mjesta koje se popunjava Javnim natječajem, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata objavit će se na web stranici Grada Krka.

 

Na oglasnoj ploči Grada Krka i na web stranici Grada Krka objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere, najmanje pet dana prije održavanja provjere. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz prethodne provjere znanja i sposobnosti.

 

O rezultatima Javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.