Natječaj za prijem u službu (s priloženim uputama i obavijestima)

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, raspisuje javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Grada Krka za sljedeća radna mjesta: 

 

 

 

1. Administrativni referent za upisnik predmeta i očevidnike u Odsjeku za opće, pravne i kadrovske poslove - 1 izvršitelj/ica.

 

Stručni uvjeti:

 

 • srednja stručna sprema ekonomskog smjera ili gimnazija;
 • položen državni stručni ispit;
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima;
 • poznavanje rada na računalu.

 

2. Viši referent za financijsko knjigovodstvo i likvidaturu u Odsjeku za proračun i financije - 1 izvršitelj/ica.

 

Stručni uvjeti:

 

 • magistar struke ili stručni specijalist ili prvostupnik ekonomskog smjera;
 • položen državni stručni ispit;
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima;
 • poznavanje rada na računalu.

 

Osobe prijavljene na javni natječaj moraju ispunjavati sljedeće opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. Zakona:

 

 • punoljetnost,
 • hrvatsko državljanstvo;
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

 

Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima razumijeva se radno iskustvo (služba u upravnim tijelima jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave, državna služba, javna služba, radni odnos kod privatnog poslodavca, samostalno obavljanje profesionalne djelatnosti u skladu s posebnim propisima ili obavljanje poslova u međunarodnim organizacijama) ostvareno na poslovima navedenog stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke.

 

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke navedene u člancima 15. i 16. Zakona.

 

Sukladno sa člankom 13. Zakona ravnopravnosti spolova na javni natječaj mogu se javiti osobe oba spola.

 

U službu se prima uz obvezni probni rad od tri mjeseca sukladno sa člankom 26. Zakona.

 

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima moraju se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo. Osobe koje se u prijavi pozovu na to pravo obvezne su priložiti odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu te druge dokaze sukladno s posebnim zakonom kojim je uređeno to pravo.

 

Pod jednakim uvjetima podrazumijeva se da ako na kraju provedenog pisanog testiranja kandidata i intervjua, kandidati koji po rang-listi ostvare najveći i isti broj ukupnih bodova, prednost pri zapošljavanju ima onaj kandidat koji se u svojoj prijavi pozvao na to pravo i dokazao ga.

 

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime, adresu stanovanja, broj mobitela/telefona te po mogućnosti elektroničku adresu) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.

 

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

 

Uz prijavu na javni natječaj podnositelji prijave dužni su priložiti:

 

 • životopis;
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja – neovjerenu presliku svjedodžbe/diplome;
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (neovjerena preslika domovnice, osobne iskaznice ili putovnice);
 • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili preslik radne knjižice, uključujući stranice s osobnim podacima i sve stranice na kojima je upisan radni staž ili drugi dokazi na temelju kojih se može utvrditi radno iskustvo);
 • dokaz o traženom radnom iskustvu od najmanje 1 godine na odgovarajućim poslovima (potvrda dosadašnjih poslodavaca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa, preslika ugovora o radu, rješenja i sl. iz kojih mora biti vidljivo ostvareno radno iskustvo u trajanju od najmanje jedne godine na poslovima tražene stručne spreme i struke, a koje radno iskustvo je evidentirano u elektroničkom zapisu/potvrdi o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz prethodne točke);
 • dokaz o položenome državnom stručnom ispitu;
 • izvornik uvjerenja općinskog suda da se protiv kandidata ne vodi istražni ili kazneni postupak (ne stariji od tri mjeseca);
 • vlastoručnu potpisanu izjavu da ne postoji zapreka za prijam u službu iz članaka 15. i 16. Zakona (izjavu nije potrebno ovjeravati);
 • dokaz o poznavanju rada na računalu (preslika indeksa, svjedodžbe srednje škole ili odgovarajuće potvrde).

 

Ako podnositelj prijave uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (preslika vjenčanog lista, rodnog lista i sl.).

 

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat nakon obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

 

Prijave na javni natječaj podnose se neposredno ili poštom na adresu: Grad Krk, Trg bana Josipa Jelačića 2, 51500 Krk, u roku od osam dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama (natječaj je u Narodnim novinam br. 114 objavljen 19. prosinca 2018. godine), s obveznom naznakom: Za javni natječaj za prijam u službu - administrativni referent za upisnik predmeta i očevidnike (za radno mjesto pod rednim brojem 1.) ili Za javni natječaj za prijam u službu - viši referent za financijsko knjigovodstvo i likvidaturu (za radno mjesto pod rednim brojem 2.).

 

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom javnom natječaju.

 

Osoba koja ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj i njezina prijava neće biti razmatrana te će joj o tome biti dostavljena pisana obavijest.

 

Za osobu/osobe koje zadovoljavaju formalne uvjete iz javnog natječaja i stekle su status kandidata prijavljenog na javni natječaj bit će provedena prethodna provjera znanja i sposobnosti pisanim testiranjem i intervjuem. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj.

 

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava natječajem, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata objavit će se na web stranici Grada Krka (www.grad-krk.hr).

 

Na oglasnoj ploči Grada Krka i na web stranici www.grad-krk.hr objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere, najmanje pet dana prije održavanja provjere. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz prethodne provjere znanja i sposobnosti.

 

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.