Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Centra za kulturu Grada Krka

Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), članka 40. stavka 5. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine broj 83/22) i članka 12. i 14. Statuta Centra za kulturu Grada Krka, Natječajno povjerenstvo Centra za kulturu Grada Krka dana 10. siječnja 2023. godine donijelo je Odluku kojom se raspisuje Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Centra za kulturu Grada Krka.

1. Za ravnatelja/icu može se imenovati osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

  • završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij društvenog smjera,
  • ima najmanje tri (3) godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima (na poslovima kulture ili umjetničke djelatnosti),
  • odlikuje se stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima,
  • da ne postoji zapreka za članstvo u upravi društva propisana odredbama članka 239. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima.

2. Uz prijavu kandidati su u obvezi priložiti:

  • životopis;
  • dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome);
  • dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje tri godine, koji sadrži vrstu poslova koju je natjecatelj obavljao, vrstu stručne spreme tih poslova i razdoblje u kojem je obavljao te poslove (preslika ugovora o radu, rješenja ili potvrde poslodavca), a koje je evidentirano u elektroničkom zapisu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice);
  • uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju - izvornik (ne starije od 3 mjeseca);
  • prijedlog programa rada Centra i svoje viđenje organizacije i poslovanja Centra za naredno četverogodišnje razdoblje.

3. Ravnatelja/icu imenuje Gradonačelnik Grada Krka na vrijeme od četiri (4) godine. Ista osoba može se ponovno imenovati za ravnatelja/icu.

4. Pisane prijave potrebno je dostaviti preporučenom poštom ili osobnom dostavom na adresu: Centar za kulturu Grada Krka, Natječajno povjerenstvo, 51500 Krk, Galija 36, uz naznaku: Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Centra za kulturu Grada Krka - ne otvaraj.

5. Rok za podnošenje prijava je trideset (30) dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama. (Natječaj je Narodnim novima objavljen 13. siječnja 2023. godine.)

6. Ovaj Javni natječaj objaviti će se na mrežnim stranicama Grada Krka (www.grad-krk.hr) i u Narodnim novinama.

7. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od četrdeset i pet (45) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

 

Centar za kulturu Grada Krka, Natječajno povjerenstvo