Natječaj Vecle d.o.o. za davanje u zakup privremenih objekata

Temeljem Odluke o davanju u zakup javnih površina za postavu privremenih objekata Grada Krka, Komunalno društvo Vecla d.o.o. objavljuje Natječaj za davanje u zakup privremenih objekata u sklopu trgovačke aleje uz autobusnu stanicu u gradu Krku.

 

 

 

 

tablica-za-clanak.jpg

 

Tehničko rješenje i izgled privremenog objekta:

 

Prije zaključenja ugovora o zakupu potrebno je za tehničko rješenje svih privremenih objekata dobiti suglasnost Vecle d.o.o. Na lokacijama pod rednim brojem 1. i 3. zakupnici koriste objekte Vecle d.o.o.

 

Vrijeme zakupa:

 

Svi prostori, objekti i površine daju se u zakup na rok od 15. travnja 2019. do 31. listopada 2019. godine, izuzev prostora za kioske na autobusnoj stanici pod rednim brojem 5. za prodaju tiskovina, duhana i slično koji se daje u zakup na rok od 01. travnja 2019. do 31.ožujka 2020. godine.

 

Obrazac ponude:

 

Obrazac ponude natjecatelji mogu dobiti u sjedištuVecle d.o.o. Krk, Lukobran 5, svakim radnim danom od 08.00 do 12.00 sati.

 

Prijave na natječaj moraju sadržavati:

                                                                                                    

  • ime, prezime i adresu natjecatelja za fizičke osobe, odnosno naziv i sjedište za pravne osobe;
  • naznaku rednog broja, lokaciju  i djelatnost (namjenu) prostora;
  • presliku osobne iskaznice (za fizičke osobe);
  • presliku rješenja o registriranoj djelatnosti (registar trgovačkog suda ili obrtnika);
  • potvrdu o uplaćenoj jamčevini u visini od 10% početne cijene zakupnine na žiro račun Vecle d.o.o. Krk broj: HR2124020061100071994, s pozivom na broj: OIB natjecatelja;
  • IZNOS ponuđene zakupnine (bez PDV-a);
  • IBAN broj za eventualni povrat jamčevine;
  • uvjerenje Odsjeka za komunalno gospodarstvo Grada Krka o podmirenim svim obvezama prema Gradu Krku;
  • ime kontakt osobe i broj telefona.

 

Zakupnina:

 

Početne zakupnine za pozicije broj 1., 2. i 3., odnosno 4.,5.,6., i 7. pod rednim brojem 1. Autobusna stanica, iskazane su u ukupnom iznosu i odnose se na sva tri boksa na pozicijama 1., 2. i 3., odnosno na sva četiri boksa  na pozicijama 4., 5., 6. i 7.

Zakupnina se plaća u dva jednaka obroka tijekom svake godine zakupa, uz dodatak poreza na dodanu vrijednost, i to prvi obrok najkasnije do 15. travnja, a drugi obrok najkasnije do 01. srpnja tekuće godine zakupa.

Za površinu pod rednim brojem 5. koja se odnosi na prodaju tiskovina, duhana i slično, zakupnina se plaća mjesečno u 12 mjesečnih obroka za tekuću godinu zakupa.

Za površinu pod rednim brojem 5. zakupnik je, pored zakupnine, dužan snositi i režijske troškove kao što su struja, voda i slično.

 

Dostavljanje ponuda:

 

Pismene ponude se dostavljaju poštom preporučeno ili osobno te moraju prispjeti najkasnije do 20. ožujka 2019. godine u 12.00 sati na adresu Vecla d.o.o. Krk, Lukobran 5, u zatvorenoj kuverti s naznakom: Ne otvaraj - ponuda za Natječaj.

 

Otvaranje ponuda, kriterij odabira, odluka o izboru najpovoljnijeg natjecatelja, zaključenje ugovora:

 

Ponude se otvaraju  20. ožujka 2019. godine u 13.00 sati u prostorijama Grada Krka (Gradska vijećnica). Otvaranje ponuda je javno.

Odluku o izboru najpovoljnijeg natjecatelja donosi Uprava Vecle d.o.o. u roku od osam dana računajući od dana otvaranja ponuda i biti će oglašena na oglasnoj ploči Vecle d.o.o., na adresi Lukobran 5, Krk.

Kriterij za odabir najpovoljnije ponude jest da ponuda za natječaj sadrži svu traženu dokumentaciju iz koje se utvrđuje da natjecatelj ispunjava sve uvjete natječaja i glasi na najviši iznos zakupnine. U slučaju da dvije ponude koje ispunjavaju sve uvjete nadmetanja glase na isti iznos zakupnine, najpovoljnijom će se utvrditi ponuda koja je ranije zaprimljena.

Raniji zakupnici koji sudjeluju na natječaju i udovoljavaju svim uvjetima natječaja (koji su u potpunosti izvršavali obveze iz dosadašnjih ugovora o zakupu) i koji prihvaćaju najviši iznos zakupnine koji bude ponuđen na ovom natječaju, imaju prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu.

Ponuda natjecatelja koji prema Vecli d.o.o. ili prema Gradu Krku ima neizmirene i neregulirane obveze, neće se razmatrati.

Nepotpune ponude (koje ne sadrže podatke o: rednom broju, lokaciji, djelatnosti ili visini zakupnine) neće se razmatrati. Također se neće razmatrati ponude koje ne sadrže svu dokumentaciju traženu ovim oglasom.

Natjecatelji koji uspiju u natječaju obvezni su sa Veclom d.o.o. zaključiti ugovor o zakupu najkasnije do 15. travnja 2019. godine. Za objekte i površine za koje natjecatelji ne zaključe ugovor do navedenog datuma smatrat će se da je natjecatelj odustao od zakupa.

Ukoliko natjecatelj ponudi više ponuda, a ne zaključi ugovor o zakupu za objekt i površinu na kojoj je uspio u natječaju, smatrati će se da je odustao od natjecanja za sve ponude i gubi pravo na povrat jamčevine.

Natjecateljima koji ne uspiju na natječaju jamčevina se vraća, dok se natjecateljima koji budu utvrđeni najpovoljnijima ista uračunava u zakupninu.

Vecla d.o.o. zadržava pravo djelomičnog ili potpunog poništenja natječaja.