Poziv za davanje zahtjeva za zaključenje ugovora o zakupu poslovnog prostora

Grad Krk, temeljem Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora te Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora Grada Krka, objavljuje Poziv za davanje zahtjeva za zaključenje ugovora o zakupu poslovnog prostora.

Predmet ovog Poziva poslovni su prostori namijenjeni za rad trgovačkih društava, ustanova i sl. kojima je Grad Krk vlasnik ili osnivač, odnosno suvlasnik ili suosnivač.
Zahtjev za zaključenje ugovora mora sadržavati: molbu s navedenim podacima o podnositelju zahtjeva (naziv, sjedište, OIB, ime i prezime te adresu osobe ovlaštene za zastupanje), naznačen poslovni prostor za koji se daje zahtjev, djelatnost koju podnositelj zahtjeva obavlja, dokaz da je podnositelj zahtjeva registriran za obavljanje navedene djelatnosti, te iznos ponuđene mjesečne zakupnine. 
Zahtjevu je također potrebno priložiti: izvod iz registra trgovačkog suda, odnosno izvadak iz drugog odgovarajućeg registra u koji se upisuju druge pravne osobe na koje se Poziv odnosi, ne stariji od tri mjeseca od dana objave ovog Poziva, te potvrdu porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 15 dana do dana podnošenja zahtjeva, a iz koje mora biti vidljivo da podnositelj zahtjeva nema dugovanja po osnovi javnih davanja.
Pisani zahtjevi moraju prispjeti najkasnije u roku od osam dana, računajući od dana objave ovog Poziva (16. veljače 2016. godine), a mogu se podnijeti osobno od 08.00 do 15.00 sati ili preporučenom pošiljkom na adresu: Grad Krk, Trg Josipa bana Jelačića 2, 51500 Krk, s naznakom: Ne otvaraj - zahtjev za zakup poslovnog prostora.
Zahtjevi koji ne sadrže sve tražene dokaze kojima se dokazuje da podnositelj zahtjeva ispunjava uvjete Poziva neće se uzimati u razmatranje. S podnositeljima zahtjeva zaključit će se ugovor u obliku javnobilježničke isprave, i to u roku od 15 dana, računajući od dana donošenja odluke o utvrđivanju najpovoljnijeg podnositelja zahtjeva. Dodatne informacije mogu se dobiti telefonom na 051 401 119, iliti e-mailom na radmila.cop@grad-krk.hr.
 
Cjelovti tekst Poziva s listom poslovnih prostora i obrascem Zahtjeva preuzmite: ovdje.