Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora (udrugama, klubovima, strankama i ustanovama)

Temeljem Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora, Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge te Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora, Grad Krk objavljuje Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora.

Predmet ovog Natječaja poslovni su prostori namijenjeni za rad udruga, klubova, političkih stranaka, javnih i drugih ustanova iz područja kulture, prosvjete, zdravstva, sporta i slično, koje ne obavljaju djelatnost na komercijalnoj osnovi te drugih organizacija koje obavljaju poslove od javnog interesa.
Aplikacija mora sadržavati: ponudu s navedenim podacima o natjecatelju (naziv, sjedište, OIB, ime i prezime te adresu osobe ovlaštene za zastupanje), naznačen poslovni prostor za koji se natječe, djelatnost koju natjecatelj ima namjeru obavljati, dokaz da je natjecatelj registriran za obavljanje djelatnosti određene za pojedini poslovni prostor, te iznos ponuđene mjesečne zakupnine.  
Ponudi je također potrebno priložiti: dokaz o registraciji udruge (izvadak iz registra udruga Republike Hrvatske, odnosno izvadak iz drugog odgovarajućeg registra u koji se upisuju druge pravne osobe na koje se Natječaj odnosi, ne stariji od tri mjeseca do dana raspisivanja Natječaja), presliku ovjerenog statuta udruge, uvjerenje nadležnog suda ne starije od šest mjeseci da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje udruge, odnosno druge pravne osobe na koju se Natječaj odnosi, ne vodi kazneni postupak, program rada udruge, odnosno druge pravne osobe na koju se Natječaj odnosi, te potvrdu porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 15 dana do dana podnošenja ponude, a iz koje mora biti vidljivo da natjecatelj nema dugovanja po osnovi javnih davanja.
Pisane ponude moraju prispjeti najkasnije u roku od 15 dana, računajući od dana objave Natječaja (10. veljače 2016. godine), a mogu se podnijeti osobno od 08.00 do 15.00 sati ili preporučenom pošiljkom na adresu: Grad Krk, Trg Josipa bana Jelačića 2, 51500 Krk, s naznakom: Ne otvaraj - ponuda za zakup poslovnog prostora.
Ponude prispjele izvan roka, kao i one koje ne sadrže sve tražene dokaze kojima se dokazuje da natjecatelj ispunjava uvjete Natječaja, kao i ponude natjecatelja koji nisu podmirili obveze prema Gradu Krku po bilo kojoj osnovi, neće se uzimati u razmatranje. Dodatne informacije mogu se dobiti telefonom na 051 401 119, odnosno e-mailom na radmila.cop@grad-krk.hr.
 
Cjelovti tekst Natječaja s listom poslovnih prostora i obrascem ponude preuzmite: ovdje.