Poziv za dostavu ponuda [isporuka, instalacija i konfiguriranje novih servera]

Grad Krk, 25. srpnja 2014. godine, objavio je Poziv za dostavu ponuda za isporuku, instalaciju i konfiguriranje novih servera, prateće opreme i programa te njihovo održavanje. Ponude se mogu dostavljeti do 14. kolovoza 2014. godine u 12.00 sati.

 
 
 
 
1. Opći podaci 
 
Grad Krk, 51500 Krk, Trg Josipa bana Jelačića 2, 
tel: 051 401 111, fax: 051 221 126, 
OIB: 12405095116.
 
Osobe zadužene za komunikaciju s ponuditeljima: 
 
Radmila Živanović, dipl. prav., voditelj Odsjeka za opće pravne i kadrovske poslove, 
e-mail: radmila.cop@grad-krk.hr, fax: 051 221 126. 
 
Igor Hras, stručni suradnik za održivi razvoj 
e-mail: igor.hrast@grad-krk.hr, tel: 051 401 132, mob: 095 883 77 56
 
2. Podaci o predmetu nabave 
 
Opis predmeta nabave:
Isporuka, instalacija i konfiguriranje novih servera, prateće opreme i programa te njihovo održavanje, sve prema opisima i troškovniku koji su sastavni dio Dokumentacije (Prilog IV Dokumentacije za nadmetanje).
 
Mjesto izvršenja predmeta nabave: 
Grad Krk. 
 
Rok izvršenja predmeta nabave:
Rok izvršenja predmeta nabave je 60 kalendarskih dana računajući od dana zaključenja ugovora. 
 
3. Razlozi isključenja ponuditelja 
 
Kažnjavanost - ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta pravomoćno osuđena za bilo koje od kaznenih djela navedenih u izjavi o nekažnjavanju koja se nalazi u Prilogu: III Dokumentacije. 
 
Činjenica nekažnjavanosti dokazuje se izjavom koja se nalazi u Prilogu: III Dokumentacije. Izjavu nije potrebno ovjeriti kod javnog bilježnika.
 
Ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje. 
 
Činjenica da su ispunjene obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje dokazuju se preslikom potvrde nadležne porezne uprave o stanju duga (ne smije postojati dug s osnova javnih davanja, osim ako je gospodarskom subjektu sukladno posebnom propisu odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza). Potvrda ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana primitka poziva za nadmetanje.
 
4. Sposobnost ponuditelja 
 
Dokazi o pravnoj i poslovnoj sposobnosti:
Preslika Izvoda iz sudskog (trgovačkog), strukovnog , obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta gospodarskog subjekta, kojom ponuditelj dokazuje da je registriran za obavljanje predmeta nabave, ne starija od tri mjeseca računajući od dana primitka poziva za dostavu ponude. 
 
5. Uputa ponuditeljima za sastavljanje ponude 
 
Sadržaj i način izrade ponude:
Ponuda se predaje u jednom (izvornom) primjerku pisanom na hrvatskom jeziku i latiničnim pismom. 
 
Ponuda mora biti složena slijedećim redoslijedom: 
 
  • Ponudbeni list (obrazac Prilog II), 
  • isprave i dokumenti kojima se dokazuje da ne postoje razlozi za isključenje (izjava o nekažnjavanju - Prilog III; potvrda nadležne uprave da ponuditelj nema duga s osnova javnih davanja), 
  • isprave i dokumenti kojima se dokazuje sposobnost (izvod iz obrtnog registra), 
  • ispunjen i ovjeren troškovnik. 
 
Naprijed navedeni dijelovi uvezuju se u jednu cjelinu. Svaka stranica ponude se numerira brojem te stranice. Ponuda se piše neizbrisivom tintom. Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi i dokazivi. Ispravci moraju uz navod datuma biti potvrđeni pravovaljanim potpisom i pečatom ovlaštene osobe ponuditelja. 
Prethodno navedeni dokazi koje izdaju nadležna tijela dostavljaju se u neovjerenoj kopiji. 
 
Način dostave ponude:
Ponude se dostavljaju u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici, na adresu naručitelja te s naznakom: ne otvaraj - ponuda za servere
Adresa naručitelja je: Grad Krk, 51500 Krk, Trg Josipa bana Jelačića 2. 
Na omotnici mora biti naziv i adresa ponuditelja. 
Ponuda se dostavlja osobno u pisarnicu naručitelja ili preporučenom pošiljkom. 
 
Izmjena ili dopuna ponude ili odustanak:
Do isteka roka za dostavu ponuda ponuditelj može dostaviti izmjenu i/ili dopunu ponude, koja se dostavlja na isti način kao i osnovna ponuda s naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude.
Do isteka roka za dostavu ponuda ponuditelj može pisanom izjavom odustati od svoje ponude. 
Pisana izjava dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda uz naznaku da se radi o odustanku od ponude. 
 
Opis i oznaka grupa ili dijelova predmeta nabave:
Predmet nabave nudi se u cijelosti. 
 
Dopustivost alternativne ponude:
Nisu dopuštene alternativne ponude. 
 
Način određivanja cijene ponude:
U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi i popusti. 
Ponuditelj dostavlja ponudu sa cijenom u kunama. 
 
Valuta ponude: kuna.
Cijena ponude piše se brojkama. 
 
Rok valjanosti ponude:
Rok valjanosti ponude je najmanje 90 dana.
Ponuditelj može ponuditi duži rok valjanosti ponude što označava u obrascu ponude. 
 
6. Ostale odredbe 
 
Smatra se da je ponuditelji detaljno ispitao predmet nabave, da je upoznat sa svim elementima koji imaju utjecaj na izvršenje traženog posla, te da su na temelju toga podnijeli svoju ponudu. 
 
Datum i vrijeme (rok) za dostavu ponude:
Rok za dostavu ponude je 14. kolovoz 2014. godine u 12.00 sati. Javno otvaranje ponuda izvršiti će se 14. kolovoza 2014. godine u 12.00 sati u prostorijama Grada Krka, Trg bana Josipa Jelačića 2 (Mala vijećnica).
 
Rok donošenja odluke o odabiru ili poništenju:
Rok za donošenje odluke o odabiru ili poništenju započinje teći danom isteka roka za dostavu ponude. Naručitelj je dužan donijeti odluku o odabiru najpovoljnije ponude odnosno odluku o poništenju natječaja u pisanom obliku, u roku od deset dana od dana isteka roka za dostavu ponuda. Odluka se dostavlja preporučenim pismom.
 
Rok, način i uvjeti plaćanja:
Plaćanje se vrši u roku od 30 dana, računajući od dana ispostavljanja privremenih i okončane situacije (računa).