157. Kolegij: Kolegij: Za (su)financiranje civilnog sektora - 1,65 milijuna kuna

U Malenoj gradskoj vijećnici, 08. veljače 2021. godine, održan je 157. sastanak Kolegija u čijim su raspravama, pored gradonačelnika Darija Vasilića, sudjelovali njegov zamjenik Čedomir Miler i Josip Brusić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka.

Pored njih, o temama iz dnevnog reda, također, su kazivali: Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Igor Hrast, stručni suradnik za lokalni ekonomski razvoj, Andreana Gluvaković, stručna suradnica za društvene djelatnosti i Vedran Hajdin, prometni redar, dok je bilježenje povjereno: Mladeni Matejčić, višoj stručnoj referentici.

Na početku ovotjednog sastanka, po raspravi o predmetima Pododsjeka za redarstvo, a nastavno na inicijativu građana koji zahtijevaju bržu prilagodbu jedne od najznačajnijih gradskih prometnica većem stupnju sigurnosti pješaka i vozila, naložena je priprema izgradnje novih semafora na raskrižju Ul. Slavka Nikolića i Ul. Ivana Meštrovića zato što bi prethodno planiran projekt izmicanja postojećih semafora iziskivao značajne građevinske zahvate na raskrižju Vršanske ulice i Ul. Slavka Nikolića. Uz to, prihvaćene su ponude tvrtke Rijeka promet d.d. iz Rijeke, za projektiranje novog semaforiziranog raskrižja (na raskrižju Ul. Slavka Nikolića i Ul. Ivana Meštrovića), kao i betonskih usporivača prometa koji će biti postavljeni u Ul. Slavka Nikolića.

Tijekom razmatranja predmeta Odsjeka za društvene djelatnosti, prihvaćen je prijedlog Odluke o dodjeli i rasporedu sredstava za sufinanciranje programa i projekata od interesa za opće dobro u 2021. godini. Naime, temeljem javnog poziva raspisanog sredinom prosinca prošle godine pravo na (su)financiranje, od 90 zaprimljenih prijava (jednakog broja prijavitelja), ostvarilo je njih 83, točnije 75 programa i 8 projekata, od čega 18 prijava čine programi i projekti udruga u kulturi (382.540,00 kn), 23 programi sportskih udruženja (840.000,00 kn), 19 programi i projekti socijalno-humanitarnih udruženja (201.750,00 kn), devet programi i projekti udruga u tehničkoj kulturi (107.250,00 kn), pet programi građanskih inicijativa (37.500,00 kn) i devet programi i projekti udruga u poljoprivredi (80.000,00 kn). Iz netom navedenog, jasno je kako je za ovogodišnje (su)financiranje civilnog sektora iz Gradskog proračuna izdvojen ukupni budžet od 1.649.040,00 kn, što je za 610.360,00 kn (iliti 27%) manje nego li prošle godine. Od novih predlagatelja čije će se programske i projektne inicijative ove godine (su)financirati izdvajaju se: Ženski odbojkaški klub Krk (3.750,00 kn), Klub podvodnih aktivnosti Bios I (3.000,00 kn) i Udruga Poslovni klaster Hrvatski otočni proizvod (5.000,00 kn). Osim toga, ovim je javnim pozivom prijaviteljima pružena mogućnost prijave njihovih programskih i projektnih inicijativa putem platforme e-Udruge (www.e-udruge.eu), što je iskoristilo čak 49 prijavitelja, dok su ostali svoje zahtjeve predavali u standardnoj, papirnatoj formi. (Detaljnije postavljeni rezultati javnog poziva bit će uskoro dostupni na internetskim stranicama Grada Krka.) Slijedom novonastalih okolnosti vezanih uz epidemiju bolesti COVID-19, Udruzi Muzika u koracima iz Brzca dana je suglasnost na novi termin korištenja društvenih domova Milohnići i Brzac za potrebe odvijanja Glazbenog kampa, i to između 14. i 30. lipnja, dok je održavanje završnog koncerta u gradu Krku prebačeno za 26. lipanj ove godine. Domu za starije osobe Mali Kartec iz Krka odobreno je 10.500,00 kn za rezidbu i oplemenjivanje njihovog maslinika.

Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, prihvaćena je ponuda tvrtke Cetis - Zg d.o.o. iz Sv. Nedjelje za usluge ispisa i kuvertiranja računa po obvezi plaćanja komunalne i vodne naknade, odnosno poreza na kuće za odmor u tekućoj godini. Temeljem inicijativa Mjesnog odbora Poljica, a sukladno aktualnom Programu održavanja komunalne infrastrukture, prihvaćene su tri ponude tvrtke Dabiskop d.o.o. iz Nenadića: prva, bez PDV-a vrijedna 41.400,00 kn, za probijanje spojnog puta, dugog 400 metara, od Pičulice do Krča, na šumskom predjelu Vrhure, iznad naselja Bajčići; druga, bez PDV-a vrijedna 12.500,00 kn, za uređenje postojećeg šumskog puta, dugog 250 metara, od naselja Poljica do predjela Polača; i, treća, bez PDV-a vrijedna 4.000,00 kn, za krčenje raslinja uz prometnicu koja spaja Brusiće i Kapovce, dugu 500 metara. Mjesnom odboru Poljica također je odobrena nabava i prijevoz 150 kubičnih metara jalovine za održavanje i popravak tamošnjih makadamskih cesta i putova. Nadalje, analiziran je i prihvaćen troškovnik kojim su objedinjene vrijednosti uređenja vanjske fasade (točnije istočnog, zapadnog i sjevernog pročelja) poslovne zgrade u gradskom vlasništvu locirane na adresi Vela placa 2 u gradu Krku, čiji je trenutni zakupnik Privredna banka Zagreb d.d. iz Zagreba, te obližnjih fasada dvaju ulaznih portala od kojih jedan vodi prema sjedištu Turističke zajednice Grada Krka, a drugi prema poslovnom prostoru smještenom iznad Ljekarne Janeš. Riječ je o investiciji, s uračunatim PDV-om, procijenjenoj na 211.525,00 kn, koju uskoro očekuje ulazak u postupak nabave. Naposljetku, Mjesnom odboru Milohnići, odobreno je 500 kubičnih metara jalovine, bez troškova prijevoza, za potrebe uređenja novoprobijenog makadamskog puta na predjelu drmuna Puški, kao i Mjesnom odboru Vrh za uređenje makadamskog puta od zaseoka Salatići do buduće makadamske ceste koja će povezivati grad Krk i odvojak Klanci.

Tijekom rasprave o predmetima Imovinsko-pravne službe, najavljeno je raspisivanje Natječaja za davanje u (jednogodišnji) zakup javnih površina za postavu privremenih objekata na području Grada Krka, a koji će uskoro biti dostupan na internetskim stranicama Grada Krka.

Tijekom razmatranja predmeta Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, predstavljena je Studija osjetljivosti prostora koja područje Grada Krka dijeli u četiri zone (kategorije), s time da je na prvoj zabranjeno građenje, na drugoj zabranjeno širenje i formiranje novih građevinskih područja, na trećoj dozvoljeno širenje, ali ne i formiranje novih građevinskih područja, dok su na četvrtoj dopuštene sve vrste gradnje, odnosno širenje i formiranje novih građevinskih područja. Riječ je o dokumentu kojeg je izradila tvrtka Planimetar d.o.o. iz Gornjeg Dragonošca, i koji podatke iz Prostornog plana Grada Krka preklapa s odredbama Prostornog plana Primorsko-goranske županije, a koji predstavlja jedan od koraka vezanih uz pripremanje izrade novog Prostornog plana Grada Krka. Pored toga, Primorsko-goranskoj županiji, tj. Povjerenstvu za granice pomorskog dobra u Primorsko-goranskoj županiji dana je suglasnost na prijedlog smanjenja pojasa pomorskog dobra, odnosno na prijedlog granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Krk, otok Košljun.

Uz ostale predmete što ih je Kolegiju prezentirao gradonačelnikov zamjenik Čedomir Miler, predstavljanja je Analiza nezaposlenosti u Gradu Krku za period od 2011. - 2020. godine, iz koje je razvidno kako se Krk, uzmemo li u obzir godišnje prosjeke, može pohvaliti jednim od najmanjih stopa nezaposlenosti u Hrvatskoj, a koja, uz prošlogodišnji izuzetak, bilježi i konstantno opadanje. O tome najjasnije svjedoči dostupna statistika: 2011. - 4,35%, 2012. - 4,40%, 2013. - 4,59%, 2014. - 4,00%, 2015. - 3,56%, 2016. - 3,23%, 2017. - 2,53%, 2018. - 2,56%, 2019. - 2,26% i 2020. - 3,75% . Usporedimo li krčki prosjek stope nezaposlenosti za prošlu godinu (3,75%), s onim nacionalnim (8,90%) ili pak županijskim (7,10%), Krk po ovom pitanju stoji zaista jako dobro.