Javni poziv za financiranje javnih potreba u 2021. godini

Na temelju članka 6. Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Krka, gradonačelnik Grada Krka donosi Odluku o raspisivanju Javnog poziva za financiranje javnih potreba u 2021. godini čiji je predmet prikupljanje pisanih prijava za (su)financiranje programa i/ili projekata od interesa za opće dobro. Rok za dostavu prijave je petak, 29. siječnja 2021. godine.

 

1) Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje pisanih prijava za financiranje/sufinanciranje programa i/ili projekata od interesa za opće dobro u 2021. godini.

 

2) Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu imaju udruge i druge organizacije civilnog društva  koje imaju sjedište na području Grada Krka i otoka Krka te ostale organizacije civilnog društva registrirane na području Republike Hrvatske, ako imaju članove s prebivalištem na području Grada Krka.

 

3) Udruge i druge organizacije civilnog društva sukladno ovom Javnom pozivu mogu prijaviti projekt/program za sljedeća prioritetna područja:

 

Prioritetno područje 1: Razvoj sporta i rekreacije

 

Prioritetno područje 1 obuhvaća aktivnosti usmjerene na:

 • poticanje i promicanje sporta, osobito sporta djece i mladeži;
 • osiguravanje uvjeta za provođenje treninga, natjecanja te opću i posebnu zdravstvenu zaštitu sportaša;
 • sportsko-rekreacijske aktivnosti građana, kao i druge sportske aktivnosti koje su u funkciji unapređenja i čuvanja zdravlja i podizanja psihofizičke sposobnosti građana;
 • tjelesna kultura i sportske aktivnosti invalida i drugih osoba oštećena zdravlja;
 • vođenje i organizacija sportskih natjecanja;
 • nagrađivanje i nastupi sportaša;
 • stručni rad u sportu, obrazovna i informacijska djelatnost u sportu.

 

Prioritetno područje 2: Promicanje kulture

 

Prioritetno područje 2 obuhvaća aktivnosti usmjerene na:

 • očuvanje nematerijalne baštine: jezika, folklora, tradicionalne glazbe (napjevi i svirka), narodne nošnje i običaja;
 • znanstveno-istraživački rad i izdavaštvo u područjima kulturno-povijesnog naslijeđa;
 • provođenje i organizacija raznih programa glazbenog, scenskog likovnog i plesnog stvaralaštva i izričaja;
 • organizaciju i sudjelovanje na kulturno-umjetničkim i zabavnim manifestacijama;
 • nove medije i kulturu mladih.

 

Prioritetno područje 3: Promicanje tehničke kulture

 

Prioritetno područje 3 obuhvaća aktivnosti usmjerene na:

 • redovne djelatnosti strukovnih udruga;
 • programe odgoja, obrazovanja i osposobljavanja mladih za stjecanjem tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja;
 • stručno osposobljavanje i usavršavanje građana.

 

Prioritetno područje 4: Socijalno-humanitarni rad

 

Prioritetno područje 4 obuhvaća aktivnosti usmjerene na:

 • organizaciju i provođenje humanitarno socijalnih aktivnosti;
 • rad na području suzbijanja širenja bolesti ovisnosti kod djece i mladih te na području prevencije i resocijalizacije, odnosno psihosocijalne rehabilitacije ovisnika;
 • rad sa socijalno ugroženim osobama;
 • pružanje psihosocijalne i fizičke  podrške te rad s oboljelim osobama, osobama sa invaliditetom i njihovim obiteljima;
 • brigu za osobe treće životne dobi;
 • podržavanje aktivnosti članova udruga proizašle iz Domovinskog rata;
 • zaštitu i promocija ljudskih prava.

 

Prioritetno područje 5: Poljoprivreda

 

Prioritetno područje 5 obuhvaća aktivnosti usmjerene na:

 • revitalizaciju i zaštitu maslinika;
 • program ekološke proizvodnje maslinovog ulja;
 • promicanje, unapređivanje i razvoj proizvodnje autohtonih sireva i drugih autohtonih proizvoda;
 • poticanje poljoprivrede s posebnim naglaskom na povrćarstvo;
 • promicanje pčelarstva na otoku i bolje gospodarenje pčelinjim pašama;
 • unapređivanje i zaštita stočnog fonda;
 • promidžbu lovstva kao organizirane djelatnosti na principima očuvanja i zaštite okoliša te poštivanja prirodnih i društvenih pravila.

 

Prioritetno područje 6: Građanska inicijativa

 

Prioritetno područje 6 obuhvaća aktivnosti usmjerene na:

 • sudjelovanje građana u javnom životu;
 • uključivanje mladih u sve oblike društvenih događanja na području Grada Krka,
 • poticanje na umjetnička i druga izražavanja građana.

 

4) Ukupno planirana vrijednost Javnog poziva iznosi 1.728.500,00 kn:

 • Prioritetno područje 1: Razvoj sporta i rekreacije: 840.000,00 kn;
 • Prioritetno područje 2: Promicanje kulture: 390.000,00 kn;
 • Prioritetno područje 3: Promicanje tehničke kulture: 116.000,00 kn;
 • Prioritetno područje 4: Socijalno-humanitarni rad: 210.000,00 kn;
 • Prioritetno područje 5: Poljoprivreda: 135.000,00 kn;
 • Prioritetno područje 6: Građanska inicijativa: 37.500,00 kn.

 

Ako se ukupni prihodi Proračuna Grada za 2021. godinu ostvare ispod planiranih, sredstva namijenjena za sufinanciranje programa/projekata razmjerno će se umanjiti.

 

5) Grad Krk će razmatrati pristigle prijave udruga i ostalih organizacija uz uvjet:

 • da su upisane u Registar udruga i Registar neprofitnih organizacija odnosno drugi odgovarajući registar, a svojim statutom opredijelile su se za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja te kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom;
 • da su uredno ispunile obvezu iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Grada Krka i drugih javnih izvora;
 • da nemaju dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, s osnove plaćanja poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunu Grada Krka;
 • da se protiv prijavitelja, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja programa/projekta ne vodi kazneni postupak i da isti nisu pravomoćno osuđeni za prekršaje ili kaznena djela definirana Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekta od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj 26/15).                

 

6) Kriterij i prioriteti temeljem kojih će se utvrđivati prednost prijavljenog projekta/programa opisani su u Uputama za prijavitelje koje su dostupne u prilogu ovog Javnog poziva.

 

7) Prijava programa ili projekata zaprima se putem aplikacije e-Udruge: https://app.e-udruge.eu/ te sadržava:

 1. u potpunosti i ispravno ispunjenu prijavu sukladno opisu programa ili projekta i drugih podataka putem aplikacije e-Udruge;
 2. obrazac proračuna programa ili projekta;
 3. Izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja;
 4. Izjavu o ispunjavanju ugovornih obveza preuzetih temeljem prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz javnih izvora;
 5. isprave/dokumente:
 • izvadak iz Registra udruga RH (ili drugog odgovarajućeg registra) ne stariji od tri mjeseca, računajući od dana objave natječaja;
 • potvrdu porezne uprave ne stariju od 30 dana od dana objave natječaja;
 • uvjerenje/potvrdu nadležnog suda da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje prijavitelja koja je potpisala prijavu programa/projekta, ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđena za prekršaje ili kaznena djela, ne stariju od tri mjeseca od objave natječaja;
 • uvjerenje/potvrdu nadležnog suda da se protiv voditelja programa/projekta ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje ili kaznena djela, ne stariju od tri mjeseca od objave natječaja.

 

Aplikaciju e-Udruge prijavitelj na Javni poziv može koristiti bez plaćanja bilo kakve naknade. Prilikom registracije i postavljanja profila vlastite udruge/kluba, u rubrici Pripadnost zajednici potrebno je označiti Grad Krk, odnosno kod postavljanja profila udruge unutar modula Profil udruge, u dijelu Osnovni podaci, na dnu gdje je navedeno Zajednica udruga, označiti GRAD KRK.

Iznimno, na pisanu obrazloženu molbu udruge/organizacije civilnog društva, Grad Krk može odobriti i prijavu (predaju dokumentacije) na Javni poziv u papirnatom obliku. Pisana obrazložena molba udruge/organizacije civilnog društva, za prijavu na Javni poziv u papirnatom obliku dostavlja se na adresu: andreana.gluvakovic@grad-krk.hr.

 

8) Obrazac opisa programa ili projekta, obrazac proračuna programa ili projekta, Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja te Izjava o ispunjavanju ugovornih obveza preuzetih temeljem prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz javnih izvora, dostupni su i u prilogu ovog Javnog poziva.

 

9) Svaki prijavitelj na ovaj javni poziv može prijaviti samo jedan program i/ili projekt koji treba imati sve ispunjene obrasce prijave i propisane priloge.

 

10) Obvezne obrasce i propisanu dokumentaciju prijave potrebno je dostaviti Gradu Krku u elektroničkom (on-line) i u pisanom obliku (ispis prijave dostavljene elektroničkim putem), i to putem dostave u zatvorenoj omotnici na adresu Grad Krk, Trg Josipa bana Jelačića 2, 51500 Krk.

                                     

11) Rok za dostavu prijave na Javni poziv je 29. siječnja 2021. godine.

 

12) Sve prijave poslane izvan roka te nepotpune prijave koje nisu u skladu s uvjetima ovoga Javnog poziva i Uputama za prijavitelje, neće se razmatrati.

 

13) Odluku o financiranju projekata i programa koji udovoljavaju uvjetima Javnog poziva donosi gradonačelnik u roku od 30 dana od zaključenja Javnog poziva. Grad će javno objaviti rezultate Javnog poziva na internetskoj stranici Grada Krka: www.grad-krk.hr.

 

14) Sva pitanja vezana uz Javni poziv mogu se postaviti slanjem upita na adresu: andreana.gluvakovic@grad-krk.hr ili telefonskim putem na broj: 051/401-120. U svrhu osiguranja ravnopravnosti svih potencijalnih prijavitelja, davatelj sredstava ne može davati prethodna mišljenja o prihvatljivosti prijavitelja, partnera, aktivnosti ili troškova navedenih u prijavi.

 

Za pomoć pri upotrebi aplikacije e-Udruge, tehničke poteškoće i ostalo, možete se obratiti e-mailom na: info@edux.hr ili eudruge@gmail.com, odnosno telefonom na: +385 91 222 6018 ili +385 98 286 479.

 

Video-upute za prijavitelje: korištenje aplikacije e-Udruge!