138. Kolegij: Najavljeno raspisivanje Natječaja za dodjelu stipendija učenicima i studentima

U Malenoj gradskoj vijećnici, 14. rujna 2020. godine, održan je 138. sastanak Kolegija u čijim su raspravama, pored gradonačelnika Darija Vasilića, sudjelovali njegov zamjenik Čedomir Miler i Josip Brusić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka.

Pored njih, o temama iz dnevnog reda, također, su kazivali: Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Igor Hrast, stručni suradnik za lokalni ekonomski razvoj i Andreana Gluvaković, stručna suradnica za društvene djelatnosti, dok je bilježenje povjereno: Mladeni Matejčić, višoj stručnoj referentici.

Na početku ovotjednog sastanka, u raspravi o predmetima Odsjeka za društvene djelatnosti, usvojen je prijedlog Natječaja za dodjelu stipendija učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2020./2021., čija se objava uskoro očekuje na internetskim stranicama Grada Krka - pod rubrikom Natječaji. Tako će pravo na prijavu za dodjelu stipendija temeljem školskog uspjeha uskoro imati redoviti učenici drugog, trećeg ili četvrtog razreda srednje škole s prosjekom ocjena u svim prethodnim razredima najmanje 4,5, dok će pravo na prijavu za dodjelu stipendija temeljem akademskog uspjeha imati redoviti studenti prve i svih viših godina studija koji ispunjavaju sljedeće uvjete: (1) za studente prve godine studija da imaju prosjek ocjena u svim prethodnim razredima srednje škole najmanje 4,5; (2) za studente viših godina studija da imaju prosjek ocjena u svim prethodnim akademskim godinama najmanje 3,8 te da su u prethodnoj akademskoj godini ostvarili najmanje 50 ECTS bodova. Pravo na prijavu za dodjelu stipendija deficitarnim zanimanjima imat će redoviti učenici drugog, trećeg ili četvrtog razreda srednje škole upisani u program za stjecanje zvanja koja se, temeljem nove Odluke o deficitarnim zanimanjima na području Grada Krka, smatraju deficitarnima, s prosjekom ocjena u svim prethodnim razredima najmanje 3,5, dok će pravo na prijavu za dodjelu stipendija za deficitarna zanimanja imati studenti prve i svih viših godina studija koji ispunjavaju sljedeće uvjete: (1) da su upisani u program za stjecanje zvanja koja se smatraju deficitarnima; (2) za studente prve godine studija da imaju prosjek ocjena u svim prethodnim razredima srednje škole najmanje 3,5; (3) za studente viših godina studija da imaju prosjek ocjena u svim prethodnim akademskim godinama najmanje 3,0 te da su u prethodnoj akademskoj godini ostvarili najmanje 50 ECTS bodova. Sve učenike koji zadovolje natječajne uvijete očekuje mjesečna stipendija u iznosu od 500,00 kn, dok je studentima, pod istim okolnostima, namijenjena mjesečna potpora od 700,00 kn. Pored prijedloga Natječaja, usvojen je i prijedlog Odluke o deficitarnim zanimanjima na području Grada Krka, kojim su utvrđena deficitarna zanimanja, i to kao jedan od posebnih uvjeta za dodjelu gradske stipendije. S obzirom na posljedice krize uzrokovane epidemijom koronavirusa, zahtjevu Samostana sv. Franje Asiškog u Krku za (su)financiranjem obnove unutrašnjosti samostanske crkve trenutno nije moguće udovoljiti, iako će se sredstva za tu namjenu planirati u gradskom Proračunu za narednu godinu. Mjesnim odborima Vrh i Kornić odobrena su sredstva za pokriće troškova vezanih uz organizaciju proslava zaštitnika tamošnjih župa. Iako je načelno prihvaćena inicijativa Osnovne škole Fran Krsto Frankopan da se u okrilju iste otvori novo radno mjesto za još jednog (tj. drugog) psihologa, zaključeno je kako će se konačna odluka donijeti nakon rasprave održane na skorašnjoj sjednici Koordinacije gradonačelnika i načelnika općina otoka Krka.

Tijekom rješavanja predmeta Imovinsko-pravne službe, najavljeno je raspisivanje natječaja za prodaju dijela k.č. 2589, k.o. grad Krk, ukupne površine od 1.132,0 m2, s time da udio u vlasništvu Grada Krka iznosi 467,0 m2, što ujedno predstavlja i predmet prodaje. Nakon izvršene procjene i ishodovanog mišljenja o procjeni, početna cijena zemljišta bit će 150,00 EUR/m2, plus PDV. Nadalje, J. M. iz Krka i tvrtki Mixage d.o.o. (Autoškola Mixage) iz Krka, nastavno na mjere pomoći lokalnom gospodarstvu donesene uslijed krize uzrokovane epidemijom koronavirusa, odobren je popust na zakup javnih površina, i to sukladno formuli prema kojoj se iznos godišnje zakupnine, najprije, podijeli s 240 dana s ciljem dobivanja vrijednosti dnevnog zakupa koji se potom množi s brojem dana tijekom kojih je na snazi bila zabrana obavljanja pojedinih djelatnosti, da bi se, u konačnici, generirao popust koji će biti oduzet od ukupne godišnje zakupnine. Uz to, na naredno jednogodišnje razdoblje produljen je Ugovor o održavanju spomen-obilježja palih boraca Narodnooslobodilačke borbe i branitelja Domovinskog rata što se nalaze na području Grada Krka, inače sklopljen s Uslužnim obrtom Žižula iz Krka, uz mjesečnu naknadu od 5.911,00 kn.

Tijekom rasprave o predmetima Odsjeka za komunalno gospodarstvo, predstavljen je tijek radova na uređenju izdvojenog pogona Dječjeg vrtića Katarina Frankopan - Matičnog vrtića Krk u prostoru Društvenog centra Krk. Naime, tamošnji su (obrtnički) radovi na uređenju interijera u cijelosti dovršeni, izuzev sitnih poslova vezanih uz vanjsku stolariju, a postavljena je i nova kuhinja, što znači da sada slijedi montaža kuhinjskih aparata te opremanje odgojnih grupa namještajem (tijekom druge polovice rujna), a sve s ciljem otvaranja pogona već 01. listopada.

Razmatrajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, odobren je geodetski elaborat (tj. snimka) izvedenog stanja ceste s vidljivim granicama za dijelove dviju nerazvrstanih cesta oznaka 130 i 126 (u naravi dio Ul. 17. travnja u Korniću i ceste izvan građevinskog područja naselja Kornić). Također, odobren je geodetski elaborat izvedenog stanja ceste s vidljivim granicama za dijelove dviju nerazvrstanih cesta oznaka 108 i 38 (u naravi dio Crikveničke ulice u gradu Krku), kao i geodetski elaborat izvedenog stanja ceste s vidljivim granicama za nerazvrstanu cestu oznake 312 u naselju Milohnići. Pored toga, prihvaćen je i nastavak postupka upisa svih navedenih cesta u zemljišne knjige prema Zakonu o cestama. Izrada geodetskih elaborata bila je povjerena U.O.I.G. Vidmar d.o.o. iz Ravne Gore.

Nastavno na predmete što ih je Kolegiju prezentirao gradonačelnikov zamjenik Čedomir Miler, usvojene su Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije bolesti COVID-19 vezane uz rad sportskih dvorana na području Grada Krka u školskoj godini 2020./2021., a koje će biti proslijeđene svim sportskim kolektivima, kao i obrazovnim ustanovama koje raspolažu (upravljaju) sportskim dvoranama. Upute je, sukladno mjerama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, formirao Stožer civilne zaštite Grada Krka, a mogu se preuzeti: OVDJE.

Raspravljajući o predmetima Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, prihvaćen je prijedlog Sporazuma o sufinanciranju radova i usluga na projektima koji se provode na području luke otvorene za javni promet županijskog značaja - Luke Krk, čiji su supotpisnici Županijska lučka uprava Krk i Grad Krk, i koji će na konačno odlučivanje biti proslijeđen Gradskom vijeću. Nakon što su sanirani istočni i južni obalni zid Ribarskog gata (prva faza), Sporazumom je, nadalje, obuhvaćeno popločavanje partera Ribarskog gata (druga faza), zatim uređenje obale od Ribarskog gata do Hotela Marina (treća faza) te popločavanje Glavnog mola i njegovo povezivanje s Ribarskim gatom (četvrta faza). Naručitelj  tih radova bila bi Županijska lučka uprava Krk, a financirale bi ih obje ugovorne strane, svaka s udjelom od 50 posto. Riječ je o bitnm investicijama koje će se odvijati u narednih sedam do osam godina, i za koje će biti izdvojena značajna proračunska sredstva. Ono što bi od navedenih radova trebalo najprije uslijediti, popločavanje je partera Ribarskog gata, inače investicija vrijedna oko 4 milijuna kuna, za koju će polovica sredstava biti osigurana iz gradskog Proračuna.