137. Kolegij: Otvaranje izdvojenog pogona vrtića izgledno već 01. listopada

Nakon jednomjesečne pauze, u uredu gradonačelnika, 07. rujna 2020. godine, održan je 137. sastanak Kolegija u čijim su raspravama, pored gradonačelnika Darija Vasilića, prisustvovali njegov zamjenik Čedomir Miler i Josip Brusić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka.

Pored njih, o temama iz dnevnog reda, također, su kazivali: Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Dinka Pejnović, stručna suradnica za proračun i financije, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Igor Hrast, stručni suradnik za lokalni ekonomski razvoj, Andreana Gluvaković, stručna suradnica za društvene djelatnosti te Vedran Hajdin, prometni redar, dok je bilježenje povjereno: Mladeni Matejčić, višoj stručnoj referentici.

Kao uvod u ovotjedni sastanak, što je otpočeo rješavanjem predmeta Odsjeka komunalno gospodarstvo, zaključeno je kako će komunalno redarstvo uskoro definirati sadržaje dvaju letaka od kojih će jedan pružati informacije o održavanju raslinja u dvorištima privatnih objekata u smislu da ga vlasnici moraju držati urednim bez da ulazi u koridor nerazvrstanih cesta, tj. odstranjivati sve ono što prelazi ogradni zid, a drugi informacije o sufinanciranju kastracije (sterilizacije) mačaka koja se provodi u suradnji s veterinarskim ambulantama Rijeka i Crikvenica. Oba letka građani će primiti tijekom posljednjeg kvartala uz račun za komunalnu naknadu.  Pored toga, u namjeri rješavanja problema što ih stanovnicima ulice Partizanski put u naselju Kornić stvaraju oborinske vode, inženjeru Edu Heru bit će, u što skorijem roku, naručeno tehničko rješenje.

Raspravljajući o predmetima Odsjeka za društvene djelatnosti, Caritasu Biskupije Krk načelno je odobrena financijska potpora za realizaciju volonterskog projekta mladih 72 sata bez kompromisa koji će se diljem Hrvatske provoditi između 15. i 18. listopada ove godine, međutim zahtjev za sufinanciranjem potrebno je uputiti posredstvom aktualnog Javnog poziva za dodjelu financijskih potpora malih vrijednosti. Jednako tako i Savezu sektora za zapošljavanje, neovisan život i cjelovitu integraciju osoba s invaliditetom Republike Hrvatske - Vukovar načelno je odobrena potpora za realizaciju projekta Na putu slobode kojim se sobama s invaliditetom i teškoćama u kretanju namjerava omogućiti prilagođen i besplatan javni prijevoz na području grada Vukovara, s time da je zahtjev za sufinanciranjem potrebno dostaviti putem spomenutog  Javnog poziva. Uz to, zaključeno je kako će i Grad Krk podržati narodnu inicijativu Naša krv za naše zdravlje - Pokrenimo Imunološki zavod odmah, a kojoj je cilj njegovo što brže stavljanje u funkciju, drugim riječima uspostava zaštite od zaraznih bolesti za zajednicu kroz javnozdravstveni sustav Republike Hrvatske. Nastavno na praksu iz prethodnih godina, prihvaćeno je učešće u sufinanciranju dijela mjesečnih voznih karata za učenike srednjih škola, a koji nije pokriven Odlukom o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2020./2021. Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske. Uz to, najavljen je i posjet gradonačelnika krčkim prvašićima koji će im početkom ove školske godine uručiti poklon pakete sa zanimljivim edukativnim slikovnicama: Hrvatska za djecu i Krk - otok od zlata, a ne od blata!.

Razmatrajući predmete Odsjeka za proračun i financije, analiziran je i usvojen Polugodišnji izvještaj o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2020. godinu, a koji će u dogledno vrijeme biti predstavljen i gradskim vijećnicima. Naime, Proračun je u obračunskom razdoblju poslovao u izvanrednim uvjetima smanjenih prihoda koji su nastali pojavom pandemije koronavirusa, odnosno koji su posljedica mjera Stožera civilne zaštite, zastoja u gospodarstvu i svim ostalim djelatnostima te mjera što ih je, posljedično, bilo potrebno poduzeti s ciljem pomaganja gospodarstvu i postizanja likvidnosti Proračuna. Tako je i I. Izmjena ovogodišnjeg Proračuna Grada Krka kojom su smanjeni prihodi i rashodi, na sjednici Gradskog vijeća održanoj 23. srpnja usvojena u iznosu od 82.782.854,81 kn, što u odnosu na izvorni Proračun koji je iznosio 97.662.961,72 kn govori u prilog smanjenju od 15,23%. No, kako su te izmjene usvojene nakon proteka polugodišnjeg razdoblja ovim su Izvještajem podatci o planiranom temeljeni na izvornom (a ne na korigiranom!) Proračunu. U razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja ove godine prihodi i primitci ostvareni su iznosu od 29.045.709,55 kn, što s prenesenim viškom prihoda iz prošle godine od 889.847,37 kn, ukupno iznosi 29.935.556,92 kn, čineći tako 30,65% od planiranog godišnjeg Proračuna, s time da je uobičajeno ostvarenje od 35% - 40%. Od prihoda poslovanja ostvareno je 26.493.954,00 kn (ili 33,00%), od prihoda od prodaje nefinancijske imovine 190.125,23 kn (3,20%) te od prihoda od financijske imovine i zaduživanja 2.361.629,34 kn (21,00%). Nadalje, rashodi i izdaci ostvareni su iznosu od 33.823.828,18 kn, što čini 35,00% planiranih rashoda i izdataka. Iz toga proizlazi kako je razlika između prihoda i rashoda negativna te iznosi 4.778.118,63 kn, odnosno s prenesenim viškom prihoda iz prošle godine ukupni manjak ostvaren je u iznosu od 3.888.271,26 kn. Pored detaljno elaboriranog Izvještaja, prihvaćena je i informacija o izradi Upute za izradu Proračuna Grada Krka za razdoblje od 2021. - 2023. godine. U kontekstu ovih točaka, istaknuto je kako su upravo dovršeni radovi na adaptaciji interijera prve etaže Društvenog centra Krk koja je prenamijenjena u dvije vrtićke skupine te kako bi ovog tjedna trebalo krenuti opremanje kuhinje, a sljedećeg i ostalih prostorija. Iz te dinamike proizlazi kako bi do konca rujna izdvojeni pogon Matičnog vrtića Krk trebao dobiti minimalne tehničke uvjete, odnosno dozvolu za rad Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje Primorsko-goranske županije, što znači da bi s radom mogao krenuti već 01. listopada. Ondje će, kao što je već rečeno, biti smještene dvije vrtićke skupine (svaka s po 24 mališana), s dvije odgojiteljice po svakoj grupi, zajedno s kuharicom i spremačicom, iliti šestero novozaposlenih od 01. listopada. Tom izdatku od oko 100.000,00 kn mjesečno potrebno je pribrojiti i troškove uređenja od približno 350.000,00 kn, što znači da ukupan ovogodišnji trošak za uspostavu rada dviju novih vrtićkih skupina iznosi oko 650.000,00 kn. Dodajmo tome kako postoji mogućnost da ovim ulaganjem, s obzirom na postojeće okolnosti, svi mališani s liste neupisanih (ili barem većina njih) dobiju svoje mjesto u Matičnom vrtiću Krk.

Rješavajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, usvojene su dvije ponude tvrtke Planimetar d.o.o. iz Zagreba: prva, s uračunatim PDV-om vrijedna 50.000,00 kn, za izradu Studije osjetljivosti prostora, i, druga, s uračunatim PDV-om vrijedna 60.000,00 kn, za izradu Prostorno-planske analize Zone Politin, a što se odnose na pripremne radnje vezane uz izradu novog Prostornog plana uređenja Grada Krka. Nakon što je verificirano Idejno rješenje (Arhitektonski projekt) Radne zone Kornić i novoformiranih čestica prema Urbanističkom planu uređenja UPU 2 - Kornić, čija je izrada bila povjerena tvrtki Plan-consulting d.o.o. iz Hreljina, najavljena je procedura ishodovanja suglasnosti Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Republike Hrvatske kako bi se, potom, mogao uskladiti geodetski elaborat međa, nakon čega slijedi ishodovanje lokacijske dozvole za ceste, parcelacija, pa, naposljetku, i ishodovanje lokacijskih dozvola za gradilišta.

Tijekom rasprave o predmetima Odsjeka za gospodarstvo, doznajemo kako je aplikacija za provođenje javnog natječaja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske upravo u fazi testiranja. Prema tome, raspisivanje predmetnog natječaja može se očekivati krajem rujna ili početkom listopada, a čemu će prethoditi još jedna detaljna provjera svih natječajem obuhvaćenih parcela. Uz to, istaknuto je kako je na Javni poziv za nabavu komunalne opreme na otocima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost prijavljena nabava četiriju novih setova poluukopanih spremnika za otpad, s uračunatim PDV-om, vrijednih 424.720,00 kn, a čije je postavljanje predviđeno u naseljima oko grada Krka. Naposljetku, za nadolazeću subotu, 12. rujna, uz ishodovanu suglasnost, najavljena je velika ronilačka eko-akcija čišćenja podmorja Luke Krk i Luke Dunat u organizaciji Udruge Termen iz Malinske, kao i znanstveno-stručni skup Proširenje ekološke mreže Natura 2.000 na morska područja s ciljem očuvanja staništa plemenite periske, u trajanju od 10. - 12. rujna, a iza čije organizacije stoji Udruga Eko Kvarenr iz Njivica.